PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 46 | 25--39
Tytuł artykułu

Geneza instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego

Autorzy
Warianty tytułu
Genesis of Institution of the Conditional Discontinuation of Criminal Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja genezy instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego. Niniejsza prezentacja obejmuje przedstawienie przyczyn wprowadzenia tego środka poddania sprawcy próbie do polskiego porządku prawnego, miejsca tej instytucji w modelach probacji a także poglądów doktryny dotyczących istoty warunkowego umorzenia postępowania karnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of article is to present genesis of institution of the conditional discontinuation of criminal proceedings. This presentation includes introducation about reasons to implement titular institution into polish penal law, location institution of the conditional discontinuation of criminal proceedings in the models of probation and doctinal point of views about essence of that institution. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--39
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Bafia J., Warunkowe umorzenie postępowania karnego według projektów k.k. i k.p.k., "Palestra" 1968, nr 12.
 • Baniak S., Uwagi o warunkowym umorzeniu postępowania, "Problemy Praworządności" 1981, nr 12.
 • Bednarzak J., Warunkowe umorzenie postępowania karnego w świetle przepisów k.p.k., "Problemy Praworządności" 1969, z. 8.
 • Bieńkowska E., Kunicka-Michalska B., Rejman G., Wojciechowska J., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999.
 • Blaski E. (red.), Prawo karne. Repetytorium, wyd. 3, Warszawa 2008.
 • Bojarski T., Środki związane z poddaniem sprawcy próbie. Uwagi na tle rozwiązań k.k. z 1997 r., [w:] L. Bogunia (red.) Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Józefa J. Wąsika, Wrocław 1999.
 • Bojarski M. (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, wyd. 7, Warszawa 2017.
 • Boratyńska K.T., Królikowski M., [w:] A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz., wyd. 7, Warszawa 2016.
 • Cieślak M., Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady, Warszawa 2010.
 • Ćwiąkalski Z., Zoll A., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu części ogólnej kodeksu karnego za rok 1983 r., "Nowe Prawo" 1984 nr 6.
 • Ćwiąkalski Z., Wybrane zagadnienia warunkowego umorzenia postępowania, referat wygłoszony podczas IX Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, "Środki związane z poddaniem sprawcy próbie", Warszawa, 16 maja 2012 r., umieszczony na stronie internetowej Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych http://www. czpk.pl/wideo/bielanskie-kolokwium-karnistyczne/ix-bielanskie-kolokwium-karnistyczne (stan na 18 września 2018 r.).
 • Gaberle A., Leksykon polskiej procedury karnej, Gdańsk 2004.
 • Gardocki L., Prawo karne, wyd. 20 zmienione, Warszawa 2017.
 • Gerecka-Żołyńska A., Mazur P., Paluszkiewicz H., Kilka uwag o instytucji warunkowego umorzenia postępowania na tle jej związków z prawem materialnym i formalnym, [w:] Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, Warszawa 2009.
 • Grzegorczyk T., Wydawanie wyroku na posiedzeniu w znowelizowanej procedurze karnej, "Przegląd Sądowy" 2003, nr 9.
 • Haber J., Recenzja książki: M. Leonieni, W. Michalski W., Warunkowe umorzenie postępowania karnego w świetle ustawy i praktyki sądowej, "Palestra" 1973, nr 4.
 • Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., [w:] P. Hofmański (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 297-467 k.p.k., t. II, wyd. 4, Warszawa 2011.
 • Hypś S., [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2018.
 • Indecki K., Liszewska A., Prawo karne materialne. Nauka o przestępstwie, karze i środkach penalnych, Warszawa 2002.
 • Indecki K. (red.), Podstawy prawa i postępowania karnego, Łódź 2009.
 • Jachimowicz M., Istota i charakter prawny podjęcia postępowania warunkowo umorzonego, "Prokuratura i Prawo" 2004, nr 10.
 • Juszka K., Stan badań nad efektywnością instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego przez pryzmat sposobu zakończenia okresu próby, [w:] S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska, Tożsamość prawa karnego, Pracownia Wydawnicza Elset, Olsztyn 2011.
 • Juszka K., Sądowa ochrona praw człowieka w stosowaniu instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, [w:] R. Stychmiler, J. Krzywkowska (red.), Problemy z sądową ochroną praw człowieka, t. II, Olsztyn 2012.
 • Kaczmarek P., Razowski T., Zaliczenie wykonywanych środków karnych w postępowaniu po podjęciu postępowania warunkowo umorzonego, "Prokuratura i Prawo" 2003, nr 5.
 • Kaftal A., Recenzja pracy A. Marka, Warunkowe umorzenie postępowania w polskim ustawodawstwie karnym, "Palestra" 1972, z. 2.
 • Kalitowski M., [w:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz do art. 1-116 k.k., Gdańsk 2005.
 • Kardas P., Rodzynkiewicz M., Projekt kodeksu karnego w świetle opinii sędziów i prokuratorów (część trzecia - środki karne, zasady wymiaru kar i środków karnych, powrót do przestępstwa oraz wolnościowe środki związane z poddaniem sprawcy próbie), "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 1996, nr 7-8.
 • Kokot R., Warunkowe umorzenie postępowania w projekcie reformy prawa karnego, [w:] "Przegląd Prawa i Administracji", red. Jan Kolas, t. XXXI, Wrocław 1995.
 • Konarska-Wrzosek V., [w:] V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Kosonoga J., Dozór Policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym, Warszawa 2008.
 • Kotarski M., Rejestr skazanych a warunkowe umorzenie, "Palestra" 1998, nr 3-4.
 • Kozioł T., Mechanizmy selekcji w stosowaniu warunkowego umorzenia postępowania karnego, Kraków 2007, (rozprawa doktorska obroniona na WPiA UJ).
 • Kozłowska-Kalisz P., Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, [w:] M. Mozgawa (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna, wyd. 4, Warszawa 2016.
 • Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, wyd. 3, Warszawa 2018.
 • Krukowski A., Kilka refleksji wokół warunkowego umorzenia postępowania, "Państwo i Prawo" 1968, z. 12.
 • Kubec Z., O sędziowskim wymiarze kary na tle projektu k.k., "Państwo i Prawo" 1968, nr 7.
 • Kubec Z., O niektórych instytucjach w projekcie kodeksu karnego, "Palestra" 1968, nr 10.
 • Kubec Z., Czy warunkowe umorzenie jest skazaniem?, "Gazeta Sądowa i Penitencjarna" 1970, nr 12.
 • Kunicka-Michalska B., Warunkowe umorzenie postępowania karnego w latach 1970-1977, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.
 • Kunicka-Michalska B., W sprawie utrzymania instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, "Państwo i Prawo" 1982, z. 9.
 • Kurowski M., [w:] D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, tom I, wyd. 3, Warszawa 2017.
 • Kutrzebski J., Warunki umorzenia postępowania karnego a wynik próby, "Palestra" 1974, nr 5.
 • Lachowski J., Marek A., Prawo karne. Zarys problematyki, wyd. 3, Warszawa 2016.
 • Leonieni M., Warunkowe umorzenie postępowania karnego, "Gazeta Sądowa i Penitencjarna"1968, nr 20.
 • Leonieni M., Michalski W., Warunkowe umorzenie postępowania karnego w świetle ustawy i praktyki sądowej, Warszawa 1972.
 • Leonieni M., Michalski W., Warunkowe umorzenie postępowania karnego (Uwagi de lege ferenda), "Nowe Prawo" 1973, nr 9.
 • Leonieni M., Michalski W., Efektywność warunkowego umorzenia postępowania karnego w praktyce sądowej, Warszawa 1975.
 • Łabuda G., [w:] J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Marek A., Stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu jako podstawa umorzenia postępowania karnego, Toruń 1970.
 • Marek A., W sprawie charakteru prawnego orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 1971, nr 4.
 • Marek A., Warunkowe umorzenie postępowania karnego w polskim ustawodawstwie karnym, Toruń 1971.
 • Marek A., Wina a warunkowe umorzenie postępowania, "Nowe Prawo" 1971, nr 5.
 • Marek A., Istota i skutki warunkowego umorzenia postępowania karnego, "Państwo i Prawo" 1970, z. 11.
 • Marek A., Warunkowe umorzenie postępowania karnego, Warszawa 1973.
 • Marek A., Waltoś S., Podstawy prawa i procesu karnego, wyd. 4, Warszawa 2008.
 • Marek A., [w:] M. Melezini (red.), System prawa karnego. Kary i środki karne, t. VI, Warszawa 2010.
 • Marek A., Konarska-Wrzosek V., Prawo karne, wyd. 11 zmienione i uaktualnione, Warszawa 2016.
 • Nowicki K., Wybrane zagadnienia z zakresu warunkowego umorzenia postępowania na posiedzeniu przed rozprawą główną w świetle przepisów nowego k.p.k. [w:] "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego" Wrocław 1998.
 • Nowicki K., Warunkowe umorzenie postępowania a warunkowe zawieszenie wykonania kary [w:] "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego", t. V, Wrocław 2000.
 • Nowicki K., Warunkowe umorzenie postępowania karnego jako alternatywny środek polityki kryminalnej w polskim procesie karnym, (nieopublikowana rozprawa doktorska), Wrocław 2001.
 • Nowicki K., Kilka uwag o warunkowym umorzeniu postępowania na posiedzeniu w świetle nowelizacji procedury karnej z 10.01.2003 r. [w:] "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego", t. XVI, Wrocław 2004.
 • Nowicki K., Brak wcześniejszej karalności za przestępstwo jako przesłanka stosowania warunkowego umorzenia postępowania, [w:] "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego" t. XIX, Wrocław 2006.
 • Olszewski M., Waszczyński J., Z zagadnień warunkowego umorzenia postępowania karnego, "Palestra" 1970, nr 2.
 • Paluszkiewicz H., Warunkowe umorzenie postępowania w projekcie k.p.k., "Palestra" 1994, nr 12.
 • Paluszkiewicz H., Zgoda oskarżonego na orzekanie o warunkowym umorzeniu postępowania karnego (rozważania de lege lata i de lege ferenda), "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społecznych" 1996, z. 4.
 • Ponikowski R., Zagrodnik J., [w:] J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2018.
 • Samborski E., Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, wyd. 6, Warszawa 2013.
 • Skorupka J., [w:] J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2018.
 • Skrętowicz E., Charakter prawny orzeczenia warunkowo umarzającego postępowanie karne w świetle zasady domniemania niewinności, [w:] S. Stachowiak (red.), Współczesny polski proces karny. Księga ofiarowana prof. Tadeuszowi Nowakowi, t. VI, "Prace WPiA UAM", Poznań 2002.
 • Skupiński J., Warunkowa reakcja karna w sprawach mniejszej wagi, "Przegląd Prawa Karnego" 1992, nr 6.
 • Stadnicki T., Probacja przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego, "Służba MO" 1979, nr 3.
 • Stefański R.A., Zakaz prowadzenia pojazdów, [w:] R.A. Stefański (red.), Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, Warszawa 2016.
 • Stępniak P., Wokół kontrowersji w definiowaniu probacji, "Państwo i Prawo" 2009, nr 12.
 • Szyprowski B., Zmiany w instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego (wybrane zagadnienia), "Prokuratura i Prawo" 2000, nr 4.
 • Świecki D., Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych, wyd. 3, Warszawa 2015.
 • Świecki D., [w:] D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, tom II, wyd. 3, Warszawa 2017.
 • Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, wyd. 7, Warszawa 2017.
 • Ważny A., [w:] A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz., wyd. 7, Warszawa 2016.
 • Wąsek A., Krytyczne uwagi do wyroku TK z dnia 16 maja 2000 roku (P 1/99) dotyczącego warunkowego umorzenia postępowania karnego [w:] S. Stachowiak (red.), Współczesny polski proces karny. Księga ofiarowana Prof. Tadeuszowi Nowakowi, t. VI, "Prace WPiA UAM", Poznań 2002.
 • Wdzięczna E.A., Warunkowe umorzenie postępowania karnego w świetle koncepcji sprawiedliwości naprawczej, wyd. 1, Toruń 2010.
 • Wróbel W., Wokół krytyki nowego kodeksu karnego, "Państwo i Prawo" 1998, z. 9-10.
 • Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2014.
 • Zoll A., Charakter prawny orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 1971 nr 1.
 • Zoll A., Materialnoprawna problematyka warunkowego umorzenia postępowania karnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Prawnicze", z. 62, Warszawa - Kraków 1973.
 • Zoll A., Drobna przestępczość jako problem dogmatyki prawa karnego i polityki karnej, [w:] J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll (red.), Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, Warszawa 2000.
 • Zoll A., Środki związane z poddaniem sprawcy próbie i zamiana kary [w:] W. Wróbel (red.), Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, Kraków 2015.
 • Zoll A., [w:] W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 53-116, tom I, wyd. 5, Warszawa 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569917

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.