PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | Vol. 28, nr 1 | 9--24
Tytuł artykułu

Permission for Dissemination of a Minor's Image

Warianty tytułu
Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku małoletniego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule autorka analizuje charakter prawny zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku małoletnich o ograniczonej zdolności do czynności prawnych i tych, których cechuje całkowity brak zdolności do czynności prawnych, w oparciu o uregulowania: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego autorka kwalifikuje zezwolenie do czynności prawnych jednostronnych i upoważniających oraz wskazuje na odrębności odnoszące się do zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku wynikające z różnego wieku małoletnich. Małoletni, którzy nie ukończyli 13. roku życia, nie mogą samodzielnie udzielać zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku, a udzielenie zezwolenia powinno być kwalifikowane do tzw. istotnych spraw dziecka, o których powinni decydować rodzice. Małoletni o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą samodzielnie zezwalać na rozpowszechnianie wizerunku, lecz powinni w tej mierze zasięgnąć niewiążącej opinii rodziców.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article the author analyses the legal character of permission for dissemination of images of minors with limited legal capacity and those that are characterized by complete legal incapacity based on the following acts: The Act on Copyright and Related Rights, Civil Code and the Family and Guardianship Code. Based on the Civil Code regulations, the author classifies the permission to one-sided and authorizing legal acts and indicates differences related to the permission for dissemination of an image resulting from the different age of minors. Minors under 13 years of age may not grant permission to disseminate their image by themselves and the permission granted should be classified as significant, which should be decided on by both parents. Minors with limited legal capacity may allow the dissemination of image by themselves, although they should get their parents' unbinding opinion.(original abstract)
Rocznik
Strony
9--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • SWPS University Campus in Poznań
Bibliografia
 • Balcarczyk J., Prawo do głosu - zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" 2010, nr 2.
 • Balcarczyk J., Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa 2009.
 • Banaszczyk Z., Zgoda poszkodowanego jako okoliczność wyłączająca bezprawność (w świetle odpowiedzialności deliktowej za czyn własny na zasadzie winy), Warszawa 1984.
 • Barta J., Markiewicz R., [w:] Media a dobra osobiste, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2009.
 • Błeszyński J., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 lutego 2003 roku, IVCKN 1819/00, "Orzecznictwo Sądów Powszechnych" 2004, nr 6, poz. 75.
 • Ferenc-Szydełko E., Wizerunek dziecka jako dobro prawnie chronione. Wybrane zagadnienia, [w:] Księga jubileuszowa prof. dr. hab. Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski, Poznań-Szczecin 2008.
 • Grzeszczak T., Prawo do wizerunku i prawo adresata do korespondencji, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2017.
 • Grzybowski S., Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957.
 • Haberko J., Udostępnianie i publikowanie wizerunku nasciturusa, noworodka i małego dziecka w świetle zasady dobra dziecka, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2013, nr 3.
 • Janas A., Art. 651, nr 3, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1: Część ogólna, red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2018.
 • Janas A., Art. 651, nr 4, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1: Część ogólna, red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2018.
 • Jaros P., Definicja dziecka, [w:] Konwencja o prawach dziecka. Wybór zagadnień (artykuły, komentarze), Warszawa 2015.
 • Jęderek G., Art. 95, nr 10, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. G. Jędrejek, Warszawa 2014.
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991, nr 120, poz. 526).
 • Łoszewska-Orłowska M., Zakaz publikacji w prasie danych osobowych i wizerunków osób publicznych podejrzewanych lub oskarżonych o przestępstwo, Warszawa 2018.
 • Matlak A., Cywilnoprawna ochrona wizerunku, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2004, nr 2.
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. D. Flisak, Warszawa 2015.
 • Radwański Z., [w:] System Prawa Cywilnego, t. 2: Prawo cywilne. Część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008.
 • Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 1994.
 • Sieńczyło-Chlabicz J., Przedmiot, podmiot i charakter prawa do wizerunku, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2003, nr 8.
 • Sieńczyło-Chlabicz J., Rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie znanych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 9.
 • Sieńczyło-Chlabicz J., Banasiuk J., Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych, Warszawa 2014.
 • Smyczyński T., Pojęcie i status osobowy dziecka w świetle Konwencji o prawach dziecka i prawa polskiego, "Państwo i Prawo" 1991, z. 4.
 • Sobolewski P., Art. 24, nr 20, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1: Część ogólna. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99), red. K. Osajda, Warszawa 2018.
 • Sokołowski T., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013.
 • Stefaniuk K., Naruszenie prawa do wizerunku przez rozpowszechnianie podobizny, "Państwo i Prawo" 1970, z. 1.
 • Sydor A., Dziecko w świetle fleszy - problematyka prawna ochrony dóbr osobistych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" 2013, nr 121.
 • Sydor-Zielińska A., Rozpowszechnianie wizerunku małoletniego na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 2017, nr 4.
 • Szpunar A., Zgoda uprawnionego w zakresie ochrony dóbr osobistych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1990, nr 1.
 • Ślęzak P., Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem, Warszawa 2015.
 • Ślęzak P., Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Warszawa 2015.
 • Ślęzak P., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2017.
 • Trybulska-Skoczelas E., Art. 97, nr 2, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. J. Wierciński, Warszawa 2014.
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2017, poz. 682 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1025 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1191 ze zm.).
 • Wyrok SA w Warszawie z dnia 3 września 1997 r., I ACa 148/97, LEX nr 32440.
 • Wyrok SA w Warszawie z dnia 12 lutego 1998 r., I ACa 1044/97, LEX nr 81433.
 • Wyrok SA w Krakowie z dnia 20 lipca 2004 r., I ACa 564/04, LEX nr 142138.
 • Wyrok SA w Warszawie z dnia 17 lipca 2009 r., VI ACa 5/09, "Monitor Prawniczy" 2011, nr 5.
 • Wyrok SA w Poznaniu z dnia 2 września 2010 r., I ACa 620/10, LEX nr 756690.
 • Wyrok SA w Warszawie z dnia 7 lipca 2012 r., I ACa 612/12, LEX nr 1281102.
 • Wyrok SA w Gdańsku z dnia 25 października 2012 r., V ACa 814/12, LEX nr 1305947.
 • Wyrok SA w Katowicach z dnia 6 września 2013 r., I ACa 519/13, LEX nr 1381379.
 • Wyrok SA w Warszawie z dnia 4 lipca 2018 r., V ACa 484/17.
 • Wyrok SN z dnia 27 lutego 2003 r., IV CKN 1819/00, "Biuletyn Izby Cywilnej Sądu Najwyższego" 2003, nr 10.
 • Wyrok SN z dnia 25 maja 2004 r., II CK 330/03, "Biuletyn Sądu Najwyższego" 2004, nr 11.
 • Wyrok SN z dnia 27 września 2013 r., I CSK 739/12, LEX nr 1415494.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569919

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.