PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | Vol. 28, nr 1 | 25--38
Tytuł artykułu

Reserved Contracts - Issues of Interpretation and Application of the Public Procurement Law

Warianty tytułu
Zamówienia zastrzeżone - z problematyki wykładni i stosowania prawa zamówień publicznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zamówienia zastrzeżone są prawnym instrumentem pozwalającym promować tych wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności realizują także cele społeczne. O ich udzielenie, na gruncie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.), mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. Niestety, zastosowanie zamówień zastrzeżonych w praktyce jest marginalne, czemu sprzyjają także trudności interpretacyjne przepisów krajowych. W artykule została omówiona instytucja zamówień zastrzeżonych oraz warunki jej zastosowania w kontekście regulacji prawa unijnego.(abstrakt oryginalny)
EN
Reserved contracts are a legal instrument that allows the promotion of those economic operators who, as part of their business, pursue also social goals. Pursuant to Article 22 (2) of the Act of 29 January 2004 - Public Procurement Law (Journal of Laws 2018, item 1986 as amended), they may only be applied for by sheltered workshops and other economic operators whose activities include the social and professional integration of members of socially marginalised groups. Unfortunately, the use of reserved contracts is in practice marginal, which is also caused by difficulties in interpretation of national laws. The article discusses the institution of reserved contracts and the terms of application thereof, in the context of the EU legislation.(original abstract)
Rocznik
Strony
25--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Bibliografia
 • Bełdowska K., Klauzula społeczna w umowie, "Monitor Zamówień Publicznych" 2017, nr 5.
 • Brzeziński P., Unijny obowiązek odmowy zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywą Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. UE L 134 z 30 kwietnia 2004 r., s. 114).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28 marca 2014 r., s. 65).
 • Granecki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Mazurek G., Rudnicki J., Zaręba S., Zamówienia na usługi społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, Wrocław 2017.
 • Nowicki J.E., Zamówienia na usługi społeczne, "Monitor Zamówień Publicznych" 2017, nr 6.
 • O społecznej odpowiedzialności zamawiających u Rzecznika Praw Obywatelskich, www.instytutzzp.pl/piskalskio- spolecznej-odpowiedzialnosci-zamawiajacych-u-rzecznika-praw-obywatelskich [dostęp: 17.03.2018].
 • Ołdak-Bułanowska K., Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych - podręcznik, Warszawa 2014.
 • Pawelec J., Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Przeszło E., Zamówienia publiczne, aspekty społeczne a społeczna gospodarka rynkowa, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2017, t. 37.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz.Urz. UE L 296 z 12 listopada 2015 r., s. 1).
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3 z 6 stycznia 2016 r., s. 16).
 • Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 1978.
 • Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1979.
 • Sołtysińska A., Talago-Sławoj H., Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Sprawa C-103/88 (Costanzo), Sprawozdania Trybunału Europejskiego 1989.
 • Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r., Warszawa 2018, www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0029/36947/Sprawozdanie_ 2017_05.06.2018.pdf [dostęp: 14.07.2018].
 • Szostak R., Zagadnienia społeczne w zamówieniach publicznych, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2017, t. 37.
 • Trybalski A., Wybrane aspekty implementacji dyrektyw Unii Europejskiej do systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2013, nr 1.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018, poz. 511 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2016, poz. 1828).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 206, poz. 1591).
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020).
 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 stycznia 2017 r., KIO 86/17, www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/34882/Wyrok_KIO_86_17.pdf [dostęp: 26.07.2018].
 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 kwietnia 2017 r., KIO 564/17, ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2017_0560_0564.pdf [dostęp: 26.07.2018].
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 7 czerwca 2018 r., IX Ga 739/17, www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/37252/Wyrok-Sadu-Okregowego-w-Lublinie-z-dnia-7- czerwca-2018-r.-sygn.-akt-IX-Ga-739_17.pdf [dostęp: 26.07.2018].
 • Wyrok TS z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie C-320/12 Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd v. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, ECLI:EU:C:2013:435.
 • Zalecenia Rady Ministrów stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, Warszawa 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569925

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.