PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 | 73--91
Tytuł artykułu

Problemy i wyzwania międzypokoleniowego transferu wiedzy we współczesnych przedsiębiorstwach. Wyniki badań

Warianty tytułu
Problems and Challenges of Intergenerational Knowledge Transfer in Contemporary Enterprises. Findings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie, na ile przedsiębiorstwa są świadome konieczności wdrożenia modelu międzypokoleniowego transferu wiedzy. W wyniku przeglądu dostępnej literatury oraz przeprowadzonych badań podjęto próbę pokazania sposobu tworzenia się zróżnicowanych zespołów składających się z przedstawicieli różnych generacji, co stanowi szansę na uzyskanie optymalnej kombinacji kompetencji oraz efektywności takich zespołów. Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie kilku istotnych rekomendacji. W pierwszej kolejności należy zwiększyć świadomość kadry kierowniczej w zakresie funkcjonowania w organizacji międzypokoleniowego transferu wiedzy, ukazując szanse, a także zagrożenia, jakie niosą ze sobą niniejsze rozwiązania. Po drugie, konieczne jest dopracowanie strategii ogólnej organizacji w obszarze dywersyfikacji zasobów ludzkich. Po trzecie, konieczny jest przegląd stosowanych dotychczas metod transferu wiedzy oraz ich adaptacja do warunków międzypokoleniowej wymiany wiedzy. Wreszcie po czwarte - należy pamiętać, iż procesom międzypokoleniowego transferu wiedzy sprzyja kultura organizacyjna ukierunkowana na współpracę oraz tworzenie wielopokoleniowych zespołów zadaniowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to show how much enterprises are aware of the need to implement the intergenerational transfer of knowledge model. As a result of the review of available literature and conducted research, an attempt was made to show how diverse teams composed of representatives of different generations are formed, which is an opportunity to obtain an optimal combination of competences and efficiency of such teams. The obtained results allowed for the formulation of several important recommendations. In the first place, it is necessary to increase the awareness of the managerial staff in the field of functioning in the intergenerational transfer of knowledge, showing the opportunities, as well as the dangers posed by these solutions. Secondly, it is necessary to refine the general organization's strategy in the area of diversifying human resources. Thirdly, it is necessary to review the hitherto used methods of knowledge transfer and their adaptation to the conditions of intergenerational knowledge exchange. Finally, fourthly - it should be remembered that intergenerational knowledge transfer processes are favored by the organizational culture focused on cooperation and the creation of multi-generational task teams. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--91
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia WSB
Bibliografia
 • Adamiec J., Polityka przedłużania aktywności zawodowej osób starszych, Studia BAS 2012 nr 2 (30).
 • Baran M., Kłos M., Pokolenie Y - prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, "Marketing i Rynek" 2014, nr 5.
 • Bartkowiak P., Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Bieniek I., Pliszka B., Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie międzypokoleniowego transferu wiedzy w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria: Organizacja i Zarządzanie" 2014, z. 72.
 • Bieniek I., Różnorodność pokoleniowa wyzwaniem dla organizacji, [w:] M. Kuczera (red.), Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, tom II, Wyd. Creativetime, Kraków 2012.
 • Bodzioch K., Pokolenie C - nowa odsłona pokolenia Y, http://hrstandard.pl/2012/01/04/pokolenie-c-nowa-odslona-pokolenia-y/ [dostęp: 28.06.2018].
 • Bombiak E., Zarządzanie różnorodnością wyzwaniem dla współczesnych menedżerów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie" 2014, z. 102.
 • Branka M., Zarządzanie różnorodnością - dlaczego jest takie ważne, http://www.idea-zmiany.pl/korzyści-z-roznorodnosci [dostęp: 28.06.2018].
 • Brzezińska E., Paszkowska-Rogacz A., Człowiek w firmie. Bez obaw i z ochotą, Difin, Warszawa 2009.
 • Demography Report 2010. Older, more numerous and diverse Europeans, European Commission 2011.
 • Dziwulski J., Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej, [w:] W. Harasim (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012.
 • Firma = różnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009.
 • Flazlagic J.A., Charakterystyka pokolenia Y, "E-mentor" 2008, nr 3 (25).
 • Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą - wyzwaniem przyszłości, [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, tom 4: Zarządzanie zmianami, red. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 • Hardey M., Generation C content, creation, connections and choice, "International Journal of Market Research" 2011, vol. 53, no. 6.
 • Shih Yung Ch., Millennials in the Workplace: A Conceptual Analysis of Millennials' Leadership and Followership Styles, "International Journal of Human Resource Studies" 2012, vol. 2, no. 2.
 • Reisenwitz T.H., Iyer R., Differences in generation x and generation y: Implications for the organization and marketers, "Marketing Management Journal" 2009, vol. 19.
 • http://kariera.pracuj.pl.
 • Ilmarinen J., Towards a Longer Worklife! Ageing and the Quality of Worklife in the European Union, "Finnish Institute of Occupational Health, Ministry of Social Aff airs and Health", Helsinki 2005.
 • Jałowiec J., W Google od kuchni, www.gazetapraca.pl [dostęp: 28.06.2018].
 • Kołodziejczyk-Olczak I., Zarządzanie pracownikami dojrzałymi. Wyzwania i problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • Koźmiński A., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004.
 • Lawthom R., Przeciw wszelkiej nierówności: zarządzanie różnorodnością, [w:] N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 • Liwiński J., Sztanderska U., Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 • Managing the Ageing Workforce. An Introductory Guide to Age Management for HR Professional, 2007, TAEN - The Age and Employment Network.
 • Mazur B., Zarządzanie w warunkach różnorodności zasobów ludzkich, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Międzypokoleniowy transfer wiedzy w polskich firmach - mentoring i e-learning. "Senior Intergenerational Social Capital - Międzypokoleniowy Kapitał Społeczny. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", Warszawa 2009, http://www.iped.pl/publikacje/raport_e-learning_.pdf [dostęp: 28.10.2018].
 • Mikoś A., Gen Y na rynku pracy, http://hrstandard.pl/2011/11/14/gen-y-na-rynku-pracy/ [dostęp: 28.06.2018].
 • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
 • Pietruszka-Ortyl A., Wyzwania wartościowania kapitału intelektualnego organizacji, [w:] E. Skrzypek (red.), Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, tom I, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 • Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, Warszawa 2008, tabela 5.
 • Pstrągowska A., Motywowanie pokolenia X i Y jako wyzwanie dla współczesnych menedżerów, [w:] J.S. Kardas, E. Bombiak (red.), Funkcja motywowania w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2014.
 • Rożałowska B., Zaufanie i zadowolenie z pracy jako czynnik ułatwiający zmiany w organizacji, [w:] Uwarunkowania organizacyjne i psychologiczne intermentoringu dla utrzymania osób 50+ na rynku pracy. Publikacja finansowana w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. OLDPRINT, Żory 2006.
 • Richert-Kaźmierska A., Międzypokoleniowy transfer wiedzy w przedsiębiorstwach, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Mikrofirma 2012. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 • Rusak P., X, Y, Z: Pokoleniowa bitwa biurowa, [w:] Raport Rynek pracy. "Przewodnik Pracodawcy" 2013/2014.
 • Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie, Poltex, Warszawa 2000.
 • Stein D., Rocco T.S., Goldnetz K.A., Age and thr University workplace: a case study of remaining, retiring or returning older workes, "Human Resource Development Quartlely" 2000, 11:1, 2000.
 • Tempest, International learning: a reciprocal knowledge development proces that challenges the language of learning, "Management Learnning" 2003, 34:2.
 • Szewko W., Pokolenie Y, "Gazeta Finansowa", http://m.onet.pl/biznes/prasa,k37ck.
 • Szymańczyk J., Starzenie się polskiego społeczeństwa - wybrane aspekty demograficzne, Studia BAS 2012, nr 2(30), www.bas.sejm.gov.pl [dostęp: 28.06.2018].
 • Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, tom I, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 • Walker A., Combating Age Barriers in Employment - a European Research Report, "European Foundation", Dublin 1997.
 • Walker A., The Emergence of Age Management in Europe, "International Journal of Organisational Behaviour" 2005, vol. 10 (1).
 • Waligurska M., Nowak L., Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035, GUS, Warszawa 2008.
 • Woszczyk P., Zarządzanie wiekiem - ku wzrostowi efektywności organizacji, [w:] P. Woszczyk, M. Czernecka (red.), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, Wydawnictwo HRP Group, Łódź 2013.
 • www.gus/PUBL_L_prognoza_na_lata2008_2035 [dostęp: 28.06.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.