PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
26 (2019) | nr 2 (119) | 70--82
Tytuł artykułu

Wpływ sezonu pozyskania wybranych gatunków ryb z polskiej akwakultury na profil kwasów tłuszczowych i wskaźniki żywieniowe lipidów ich mięsa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Effect of Fishing Season of Selected Fishes Farmed in Poland on Meat Fatty Acid Profile and Dietary Indices of Lipids in Their Meat
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy była ocena wpływu sezonu pozyskania wybranych gatunków ryb hodowanych w Polsce na profil kwasów tłuszczowych i wskaźniki żywieniowe lipidów ich mięsa. Badaniami objęto 4 gatunki ryb krajowej akwakultury: pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss), karpia (Cyprinus carpio), amura białego (Ctenopharyngodon idella) oraz szczupaka (Esox lucius). Ryby pozyskano z gospodarstw rybackich położonych w województwie lubelskim w dwóch sezonach: wiosenno-letnim i jesienno-zimowym. Analizowano skład chemiczny mięsa (zawartość: wody, związków mineralnych jako popiół, białka i tłuszczu), wartość kaloryczną, wskaźnik jakości żywieniowej (NQI), jak również profil kwasów tłuszczowych i ich proporcje oraz indeksy (aterogenny - AI, trombogenny - TI, saturacji - S/P, wartości odżywczej lipidów - NV oraz proporcję kwasów o działaniu hipo- i hipercholesterolemicznym - h/H). Niezależnie od sezonu pozyskania mięso badanych gatunków ryb stanowiło dobre źródło białka oraz było dobrze zbilansowane pod względem zawartości lipidów. Wyjątek stanowiła tkanka mięśniowa szczupaka, która była bardzo ubogim źródłem tłuszczu. W sezonie jesienno-zimowym mięso badanych gatunków ryb zawierało więcej kwasów tłuszczowych wielonienasyconych, w tym kwasów n-3 i n-3 LC-PUFA, w porównaniu z sezonem wiosenno-letnim. Mięso amura białego w sezonie jesienno-zimowym charakteryzowało się istotnie wyższą (korzystniejszą) proporcją kwasów tłuszczowych PUFA/SFA, n-3/n-6, n-3 LC-PUFA/n-6 LC-PUFA oraz wykazywało istotnie niższe właściwości aterogenne. Pod względem żywieniowym najkorzystniejsze wskaźniki, w tym najniższy poziom saturacji i najkorzystniejszą proporcję kwasów o działaniu hipo- i hipercholesterolemicznym oraz najsłabsze działanie atero- i trombogenne, wykazywało mięso pstrąga tęczowego w sezonie jesienno-zimowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the research study was to evaluate the effect of fishing season of selected fishes farmed in Poland on the meat fatty acid profile and dietary indices of lipids in their meat. The research study involved 4 species of the Polish aquaculture fish: rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), carp (Cyprinus carpio), grass carp (Ctenopharyngodon idella) and pike (Esox lucius). The fishes were obtained from farms located in the Lublin Voivodeship in two seasons: spring-summer and autumn-winter. The following was analyzed: chemical composition of meat (content of water, mineral compounds as ash, protein and fat), caloric value, Nutritional Quality Index (NQI) and also: fatty acids profile, their proportions and indices (atherogenic index - AI, thrombogenic index - TI, saturation index - S/P, nutritional value of lipids - NV and the ratio of hypo- and hypercholesterolemic acids - h/H). Regardless of the fishing season, the meat of fish species analysed was a good source of protein and it was well balanced in terms of the lipid content. The exception was a muscle tissue of pike, which was a very poor source of fat. Compared to the spring-summer season, in the autumn-winter season the meat of the fish species studied contained more polyunsaturated fatty acids including the valuable n-3 and n-3 LC-PUFAs. In the autumnwinter season, the meat of grass carp was characterized by a significantly higher (more advantageous) proportion of PUFA/SFA, n-3/n-6, n-3 LC-PUFA/n-6 LC-PUFA and it showed significantly lower atherogenic properties. From the dietary point of view, the rainbow trout meat had the most advantageous indices in the autumn-winter season, i.e. the lowest level of saturation, the most advantageous ratio of acids with hypo- and hypercholesterolemic activity and the weakest athero- and thrombogenic effect. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
70--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • [1] Białowąs H., Pilarczyk M.: Wpływ manipulacji związanych z odłowem i przetrzymywaniem w basenach na jakość mięsa karpia. W: Wybrane zagadnienia dobrostanu karpia. Red. A. Lirski, A.K. Siwicki, J. Wolnicki. Wyd. IRS, Olsztyn 2007, ss. 125-147.
 • [2] Borawska J., Darewicz M., Protasiewicz M.: Peptydy kardioprotekcyjne jako wyróżniki jakości białek ryb. Zesz. Nauk. AM w Gdyni, 2015, 88, 137-141.
 • [3] Chakraborty K., Joseph D., Chakkalakal S.J.: Inter-annual variability and seasonal dynamics in lipid signatures of Leiognathus splendens (Cuvier, 1829). Int. Food Res. J., 2014, 21 (4), 1699-1706.
 • [4] Dell Inc.: Dell Statistica, 2016, Version 13.
 • [5] Estévez M., Morcuende D., Ramírez R., Ventanas S., Cava R.: Extensively reared Iberian pigs versus intensively reared white pigs for the manufacture of liver pâté. Meat Sci., 2004, 67, 453-461.
 • [6] FAO: Fats and fatty acids in human nutrition. Report of an expert consultation. FAO Food Nutr. Pap., 2010, 91.
 • [7] FAO: The State of World Fisheries and Aquaculture. Opportunities and challenges. FAO, Rome 2014.
 • [8] Folch J., Lees M., Sloane S.G.H.: A simple method for the isolation and purification of total lipides from animal tissues. J. Biol. Chem., 1957, 226, 497-509.
 • [9] Ghaeni M., Ghahfarokhi K.N., Zaheri L.: Fatty acids profile, atherogenic (IA) and thrombogenic (IT) health lipid indices in Leiognathusbindus and Upeneussulphureus. J. Marine Sci. Res. Dev., 2013, 3 (4), 1-3.
 • [10] Hansen R.G., Wyse B.W., Sorenson A.W.: Nutrition quality index of food. AVI Publishing Co., Westport 1979.
 • [11] Hryszko K.: Rynek ryb. Stan i perspektywy. Wyd. IERiGŻ - PIB, Warszawa 2015.
 • [12] Hryszko K.: Rynek ryb. Stan i perspektywy. Wyd. IERiGŻ - PIB, Warszawa 2016.
 • [13] Jeszka J.: Energia. W: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Red. J. Gawęcki. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2010, ss. 146-150.
 • [14] Kalyoncu L., Yaman Y., Aktumsek A.: Seasonal changes on total fatty acid composition of carp (Cyprinus carpio L.) in Ivriz Dam Lake, Turkey. Afr. J. Biotechnol., 2010, 9 (25), 3896-3900.
 • [15] Kandemir T., Polat N.: Seasonal variation of total lipid and total fatty acid in muscle and liver of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W., 1792) reared in Derbent Dam Lake. Turk. J. Fish. Aquat. Sci., 2007, 7, 27-31.
 • [16] Marciniak-Łukasiak K.: Rola i znaczenie kwasów tłuszczowych omega-3. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 6 (79), 24-35.
 • [17] Martelli R., Dalle Zotte A., Bonelli A., Lupi P., Franci O., Parisi G.: Macronutrient and fatty acid profiles of meagre (Argyrosomus regius) fillets as influenced by harvesting time and boiling. Ital. J. Anim. Sci., 2013, 12 (e88), 538-545.
 • [18] Özparlak H.: Effect of seasons on fatty acid composition and n3/n-6 ratios of muscle lipids of some fish species in Apa Dam Lake, Turkey. Pak. J. Zool., 2013, 45 (4), 1027-1033.
 • [19] Pirini M., Testi S., Ventrella V., Pagliarani A., Badiani A.: Blue-back fish: Fatty acid profile in selected seasons and retention upon baking. Food Chem., 2010, 123, 306-314.
 • [20] PN-A-04018:1975/Az3:2002. Produkty rolniczo-żywnościowe. Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko.
 • [21] PN-ISO 1444:2000. Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości tłuszczu wolnego.
 • [22] PN-EN ISO 12966-2:2017-05. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Część 2: Przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych.
 • [23] PN-EN ISO 12966-1:2015-01. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Część 1: Przewodnik do nowoczesnej chromatografii gazowej estrów metylowych kwasów tłuszczowych.
 • [24] PN-ISO 1442:2000. Mięso i przetwory mięsne. Określenie zawartości wody (metoda odwoławcza).
 • [25] PN-ISO 936:2000. Mięso i przetwory mięsne. Określenie zawartości popiołu całkowitego.
 • [26] Polak-Juszczak L., Adamczyk M.: Jakość i skład aminokwasowy białka ryb z Zalewu Wiślanego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 3 (64), 75-83.
 • [27] Ramos Filho M.M., Ramos M.I.L., Hiane P.A., De Souza E.M.T.: Nutritional value of seven freshwater fish species from the Brazilian Pantanal. J. Am. Oil Chem. Soc., 2010, 87, 1461-1467.
 • [28] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004. Dz. U. L 304, ss. 18-63, z 22.11.2011.
 • [29] Rudy M., Róg K., Gil M., Głodek E.: Consumption of fish and fish products depending on the sex of consumers from podkarpackie province. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8 (4),
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570113

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.