PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
26 (2019) | nr 2 (119) | 83--94
Tytuł artykułu

Wpływ wieku niosek i warunków przechowywania na jakość jaj kur rasy czubatka polska

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Effect of Age of Hens and Storage Conditions on Quality of Eggs From Polish Crested Hen Breed
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy była ocena wpływu wieku niosek i warunków przechowywania jaj na wybrane cechy fizyczne, fizykochemiczne oraz parametry mikrobiologiczne jaj kur rasy czubatka polska. Ptaki utrzymywano na ściółce z dostępem do wybiegu. W żywieniu stosowano ad libitum standardową mieszankę dla niosek. Jaja do analiz pobrano w 33., 43. i 55. tygodniu życia niosek i podzielono na 3 grupy. Grupę I stanowiły jaja poddane ocenie w drugim dniu po zniesieniu. Grupy II oraz III stanowiły jaja przechowywane przez 28 dni, odpowiednio w warunkach chłodniczych, w temp. 4 - 5 ºC i RH 50 - 60 % oraz w temp. 14 - 16 ºC i RH 45 - 55 %. Największe różnice wartości parametrów wskazujących na postęp procesu starzenia jaj (zwiększenie masy żółtka, zmniejszenie wartości jednostek Haugha, masy i wysokości białka, alkalizacja białka i żółtka) zaobserwowano pomiędzy grupami I oraz III. Migracja wody do żółtka oraz zmniejszenie masy jaj na skutek jej sukcesywnego odparowywania wpłynęły na wzrost udziału białka, tłuszczu, związków mineralnych w postaci popiołu, chlorków oraz aktywność wody i barwę żółtka. Odporność skorup na zgniecenie była uzależniona od wieku niosek. Najlepszymi parametrami charakteryzowały się skorupy młodych niosek. Żółtka ptaków 55-tygodniowych charakteryzowały się mniejszym udziałem barwy żółtej oraz mniejszym jej nasyceniem niż te pozyskane od ptaków 33- oraz 43- tygodniowych. W treści jaj wszystkich grup wiekowych niosek nie wykryto obecności patogennych pałeczek jelitowych oraz gronkowców koagulazo-dodatnich, w tym Staphylococcus aureus, co wskazuje na prawidłowy przebieg czynności hodowlano-technologicznych oraz utrzymanie naturalnych barier chroniących treść jaj w okresie przechowywania w analizowanych warunkach termicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the research study was to evaluate the effect of the age of hens and storage conditions on the selected physical, physical-chemical and microbiological parameters of eggs from the Polish Crested hen breed. The birds were kept on litter with access to runs. To feed the hens, an ad libitum standard mixture for laying hens was applied. The eggs were collected in the 33rd, 43rd and 55th week of age of the hens and divided into 3 groups. Group I consisted of the eggs evaluated on the second day after laying. The eggs from groups II and III consisted of eggs stored for 28 days, respectively, at temperatures between 4 and 5 ºC and RH 50 - 60 % (refrigerator) and between 14 and 16 ºC and RH 45 - 55 %. Between groups I and III there were found large differences in the parameter to indicate the progress of the egg aging process (increase in the egg yolk weight, decrease in the value of Haugh's units, mass and height of albumen, albumen and yolk alkalization). The migration of water to egg yolk and the egg weight reduction resulting from its successive evaporation caused the amounts of protein, fat, ash and chloride to increase; they also impacted water activity and yolk colour. The strength of eggshell (crush-resistance of eggshell) was dependent on the age of hens. The shells of the youngest layers were characterized by the best parameters. The yolks in the eggs from 55-week old hens were less yellow and the saturation of their yellow colour was lower compared to the yolks in the eggs obtained from 33- and 43-week-old birds. In the content of the eggs from the layers of all ages, there were detected no pathogenic enteric bacilli and coagulase- positive staphylococci, nor Staphylococcus aureus; this fact confirmed that the breeding and technological procedures were properly and in the correct order applied and that the natural barriers were maintained to protect the eggs during storage under the thermal conditions analysed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
 • Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Batkowska J., Brodacki A., Knaga S.: Quality of laying hen eggs during storage depending on egg weight and type of cage system (conventional vs. furnished cages). Ann. Anim. Sci., 2014, 14 (3), 707-719.
 • [2] Biesiada-Drzazga B., Banaszewska D., Wereszczyńska A., Olędzki Ł.: Wpływ warunków przechowywania na wybrane cechy jaj pochodzących od kur rasy Zielononóżka kuropatwiana. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2016, 1 (104), 79-87.
 • [3] Biesiada-Drzazga B., Janocha A.: Wpływ pochodzenia i systemu utrzymania kur na jakość jaj spożywczych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 3 (64), 67-74.
 • [4] Boros D., Fraś A.: Monographs and dissertations 49/2015. Plant Breeding and Acclimatization Institute - National Research Institute. Radzików 2015.
 • [5] Calik J.: Ocena jakości jaj sześciu rodów kur nieśnych w zależności od ich wieku. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 5 (78), 85-93.
 • [6] Calik J.: Zmiany cech jakościowych jaj, pochodzących od kur nieśnych Żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33) w zależności od warunków ich przechowywania. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 2 (87), 73-79.
 • [7] Calik J.: Ocena zawartości wybranych składników chemicznych w jajach kurzych w zależności od cyklu ich produkcji. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2016, 3 (106), 54-63.
 • [8] Dvorak P., Strakova E., Kunowa J.: Egg yolk colour depends upon the composition of feeding mixture for laying hens. Acta Veterinaria Brno., 2007, 76, 121-127.
 • [9] Feddern V., Celant De Prá M., Mores R., da Silveira Nicoloso R., Coldebella A., de Abreu P.G.: Egg quality assessment at different storage conditions, seasons and laying hen strains. Ciência e Agrotecnologia, 2017, 41 (3), 322-333.
 • [10] Galobart J., Sala R., Rincon-Carruyo X., Manzanilla E.G., Vila B., Gasa J.: Egg yolk color as affected by saponification of different natural pigmenting sources. J. Appl. Poult. Res., 2004, 13, 328-334.
 • [11] Gavril R., Usturoi M.G.: Effects of temperature and storage time on hen eggs quality. Lucrări știinţifice; Seria Zootehnie, 2011, 56, 259-264.
 • [12] Hermiz H.N., Abas K.A., Al-Khatib T.R., Amin Sh.M., Ahmed A.M., Hamad D.A., Denha H.P.: Effect of strain and storage period on egg quality characteristics of local Iraqi laying hens. Res. Opinions Anim.Vet. Sci., 2012, 2 (1), 98-101.
 • [13] Jin Y.H., Lee K.T., Lee W.I., Han Y.K.: Effects of storage temperature and time on the quality of eggs from laying hens at peak production. Asian-Aust. J. Anim. Sci., 2011, 24, 279-284.
 • [14] Krawczyk J., Sokołowicz Z.: Effect of chicken breed and storage conditions of eggs on their quality. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 2015, 14 (4), 3-12.
 • [15] Krawczyk J.: Analysis of productive traits and egg quality in old native breeds of Greenleg Partridge and Yellowleg Partridge hens. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 2016, 15 (3), 83-96.
 • [16] Nowaczewski S., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Stuper-Szablewska K., Rudzińska M., Leśnierowski G., Kontecka H., Szulc K.: Effect of housing system and eggshell colour on biochemical and microbiological characteristics of pheasant eggs. Archiv. Geflügelk., 2013, 77 (4), 226-233.
 • [17] PN-EN ISO 6888-1:2001. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków). Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera.
 • [18] PN-EN ISO 4833-1:2013-12. Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów. Część 1: Oznaczanie liczby metodą posiewu wgłębnego w temperaturze 30 stopni C.
 • [19] PN-EN ISO 21528-2:2017-08. Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae. Część 2: Metoda liczenia kolonii.
 • [20] Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj. Dz. U. L 163, ss. 6-23, z 24.06.2008.
 • [21] Samli H.E., Agma A., Senkoylu N.: Effect of storage time and temperature on egg quality in old laying hens. J. Appl. Poultry Res., 2005, 14, 548-553.
 • [22] Șekeroğlu A., Sarica M., Demir E., Ulutaș Z., Tilki M., Saatcı M.: The effects of housing system and storage length on the quality of eggs produced by two lines of laying hens. Archiv. Geflügelk., 2008, 72, 106-109.
 • [23] Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M.: Wpływ czasu przechowywania na jakość i właściwości funkcjonalne jaj od kur objętych w Polsce programem ochrony. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2016, 2 (105), 49-57.
 • [24] Wyszecki G., Stiles W.S.: Colour science. Concepts and methods, quantitative data and formula. John Wiley and Sons, New York, USA, 1982.
 • [25] Yilmaz A., Bozkurt Z.: Effects of hen age, storage period and stretch film packaging on international and external quality traits of table eggs. Lucrări știinţifice Zootehnie și Biotehnologii, 2009, 42 (2), 462-469.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570117

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.