PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 46 | 84--107
Tytuł artykułu

Prawo kuratora spadku do wynagrodzenia za czynności podejmowane przed sądem administracyjnym

Autorzy
Warianty tytułu
The Right to Remuneration of Curator of the Estate for Actions Taken before the Administrative Court
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kurator spadku może zostać ustanowiony przez sąd powszechny nie tylko z urzędu ale także na wniosek sądu administracyjnego. Kurator spadku może przed sądem administracyjnym podejmować czynności tak jak strona postępowania. W tym zakresie może również ubiegać się o prawo pomocy, co wpływa na jego wynagrodzenie. Reguły określające przyznanie wynagrodzenia za czynności podejmowane przed sądem administracyjnym w takim przypadku pozostają zawarte w przepisach prawa cywilnego. Konieczne jest ich zachowanie aby nie utracić prawa do wynagrodzenia z tytułu podejmowanych czynności. Pozostawia to zatem możliwość zaproponowania rozwiązań tego rodzaju sytuacji w praktyce. (abstrakt oryginalny)
EN
The curator of the estate may be established by a common court not only from office but also at the request of an administrative court. The curator of the estate may take actions before the administrative court just like the part of the proceedings. In this respect, he can also apply for the right to juridical help, which affects his remuneration. The rules determining the award of remuneration for actions taken before an administrative court in such a case remain in the civil law provisions. It is necessary to preserve them so as not to lose the right to remuneration for the actions taken before the court. This leaves the possibility to propose solutions for this kind of situation in practice. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
84--107
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Bibliografia
 • M. Allerhand, Komentarz do art. 781 k.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Część druga. Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, "Kodeks" Spółka Wydawnicza, Lwów 1933.
 • A. Adamczuk, Komentarz do art. 939 k.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 2 (art. 506-1217), (red.) M. Manowska, Lexis Nexis, Warszawa 2011.
 • A. Adamczuk, Komentarz do art. 939 k.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, (red.) M. Manowskiej, Lexis Nexis, Warszawa 2013.
 • A. Barańska, Komentarz do art. 939 k.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 506-1088, (red.) K. Piasecki, Warszawa 2006.
 • M. Brulińska, Komentarz do art. 938, art. 939, art. 940, art. 941 k.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, (red.) J. Gołaczyński, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • H. Ciepła, Komentarz do art.939 k.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego Tom IV Artykuły 730-1088, (red. zbiorowa) H. Dolecki, T. Wiśniewski, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • S. Durczak- Żochowska, Wynagrodzenie za czynności kuratora dla małoletniego w sprawach karnych (zagadnienia wybrane), "Państwo i Prawo" 2017, nr 1.
 • T. Ereciński, J. Gudowski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, red. T. Ereciński, Tom 3, (wyd.4) Warszawa 2012.
 • J. Gajda, Komentarz do art. 179 k.r.i.o. [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (red.) K. Pietrzykowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018.
 • A. Gomułowicz, Świadczenie pomocy prawnej lub obrony z urzędu a źródło przychodów, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego", 2008, Nr 4.
 • P. Gorajewski, Kurator, likwidator i syndyk masy upadłości w postępowaniu sądowoadministracyjnym [w:] Spółki jako strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Materiały z seminarium szkoleniowego dla asystentów. Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa, dnia 27 listopada 2017 roku, Seria: Materiały Szkoleniowe 47/2018.
 • H. Haak, A. Haak-Trzuskawska, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz do art. 145-184, TNOiK, Toruń, 2012.
 • J. Ignatowicz, Odpowiedzi na pytania prawne, "Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości", 1956, nr 5.
 • J. Ignatowicz, Komentarz do art. 162 k.r.i o. [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (red.) K. Pietrzykowski (wyd. 3), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • M. Jagielska, J. Jagielski, P. Gołaszewski [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2013.
 • G. Julke, Komentarz do art. 939 k.p.c. (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, (red.) Z. Szczurek (wydanie V), Currenda, Sopot 2017.
 • M. Krakowiak, Komentarz do art. 939 k.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. Komentarz do artykułów 758-1088 (red.) J. Jankowski, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • J. Kremis, [w:] System prawa prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe (red.) B. Kordasiewicz, C.H. Beck (wydanie 3) Warszawa 2015.
 • K. Korzan, Stanowisko prawne kuratora spadku, "Palestra" 1967, nr 11-12.
 • K. Korzan, Koszty procesu z udziałem kuratora, "Palestra" 1968, nr 2.
 • K. Korzan, Glosa do wyroku SN z dnia 8 lipca 1969 r., III CRN 220/69, "Nowe Prawo" 1971, nr 7-8.
 • H. Knysiak-Molczyk, Prawo do korzystania z pomocy i instytucji reprezentacji w postępowaniu administracyjnym, "Samorząd Terytorialny" 2003, nr 9.
 • A. Łazarska, Wynagrodzenie kuratora ustanowionego z urzędu, "Monitor Prawniczy" 2016, nr 6.
 • A. Łopuszyński, Kurator w postępowaniu przed sądem rejestrowym, "Monitor Prawniczy", 2006, Nr 3.
 • M. Malczyk, Komentarz do art. 666 k.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1-729 (red.) A. Góra-Błaszczykowska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • M. Margoński, Kurator spadku, Warszawa 2009.
 • E. Marszałkowska-Krześ, Komentarz do art. 666 k.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (red.) E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2017, pkt 4, Legalis.
 • G. Matusik, Komentarz do art. 178 k.r. i o. [w:] Komentarze Prawa Prywatnego tom V, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (red.) K. Osajda, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.
 • D. Mróz-Szarmach, Rozliczanie kosztów udziału kuratora procesowego w postępowaniu cywilnym, "Pieniądze i Więź" 2017, nr 4.
 • T. M. Niemiec, Kurator spadku - zwolnienie z kosztów sądowych, "Monitor Prawniczy" 2011, nr 22.
 • T. M. Niemiec, Właściwość sądu w postępowaniu o ustanowienie przedstawiciela (kuratora), "Przegląd Prawa Publicznego", 2013, nr 6.
 • M. Pazdan, Kolizyjnoprawna problematyka nabycia spadku, "Studia Cywilistyczne" 1974, t. 23.
 • H. Pietrzkowski, Komentarz do art. 939 K.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz Tom V Postępowanie egzekucyjne (red. naukowa) T. Ereciński, wydanie 5, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • K. Politowicz, Styk jurysdykcji sądów powszechnych i administracyjnych w kontekście reprezentacji nieobecnego w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2013, nr 1.
 • G. Radecki, Wynagrodzenie pełnomocnika ustanowionego w ramach prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego", 2013, nr 2.
 • M. Sieniuć, Nowe uprawnienia orzecznicze referendarza sądowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym [w:] Sądowa kontrola administracji publicznej. Doświadczenia, Dylematy, Perspektywy, (red.) E. Wójcicka, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2017.
 • R. Szczepaniak, Sens i nonsens podziału na prawo publiczne i prywatne (na kanwie uchwały SN), "Państwo i Prawo" 2013, Nr 5.
 • R. Talaga, Obowiązek ponoszenia kosztów sądowych przez kuratora spadku w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, "Przegląd Sądowy" 2018, nr 4.
 • R. Talaga, Kurator spadku w postępowaniu o przyznanie prawa pomocy przed sądem administracyjnym, "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne", 2018, nr XVI/2.
 • W Siedlecki, Postępowanie w sprawach z zakresu prawa spadkowego [w:] System prawa procesowego cywilnego. Tom II (red. Tomu) Z. Resich, (redaktor naczelny) W. Berutowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków, Gdańsk-Łódź, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk Instytut Państwa i Prawa, 1987.
 • E. Skowrońska-Bocian, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga Czwarta. Spadki, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003.
 • Z. Świeboda, Komentarz do art. 939 K.p.c. [w:] Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego. Część druga. Postępowania zabezpieczające i egzekucyjne, Lexis Nexis, Warszawa 2004.
 • E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2009.
 • G. Wolak, Kurator spadku a postępowanie o zniesienie współwłasności, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny", 2017, Nr 2.
 • T. Żyznowski, Komentarz do art. 939 k.p.c. [w:] Komentarz postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz - art. 730-1088 (red.) A. Marciniak, K. Piasecki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570189

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.