PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | nr 43 Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych | 49--59
Tytuł artykułu

Wpływ Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) na postawy przedsiębiorcze środowiska akademickiego w Polsce

Warianty tytułu
The Impact of Academic Business Incubators (AIP) on Entrepreneurial Attitudes of the Academic Community in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest identyfikacja wpływu Akademickich Inkubatorów Przedsię- biorczości (AIP) na postawy przedsiębiorcze środowiska akademickiego w Polsce. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem naukowym publikacji jest ocena wpływu dzia- łań podejmowanych ze strony AIP na postawy przedsiębiorcze środowiska akademickiego w Pol- sce. Aby zrealizować cel pracy, zastosowano następujące metody badawcze: studia literatury oraz kwestionariusz ankietowy, który umożliwił ocenę skuteczności działań podejmowanych ze strony AIP w celu pobudzania postaw przedsiębiorczych środowiska akademickiego w Polsce. PROCES WYWODU: Wywód przedstawiony w publikacji dotyczy istoty Akademickich Inkubato- rów Przedsiębiorczości, jak również prezentuje wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród start-upów funkcjonujących w ramach poszczególnych AIP w Polsce. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonych badań wynika, iż zdecydowana większość ankietowanych przed przystąpieniem do programu preinkubacji w ramach AIP wskazała na mały stopień posiadanych postaw przedsiębiorczych. Badania empiryczne wykazały, iż ankietowani, funk- cjonując jako start-upy w ramach AIP, w bardzo dużym stopniu wykształcili postawy przedsiębiorcze. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych środowiska akademickiego w Polsce nabiera coraz większego znaczenia dla władz, które dążą do rozwoju bardziej innowacyjnych i opartych na przedsiębiorczości gospodarek. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapewniają unikalne środowisko dla aktywności w tej dziedzinie. Pojawiły się w celu dostosowania się do poszczególnych potrzeb praktyki nauczania przyszłych przedsiębiorców oraz pomagania im w podejmowaniu pierwszych kroków w zakładaniu oraz rozwijaniu własnego biznesu. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości wspomagają przedsiębiorczość dzięki jej promowaniu i wspieraniu, co prowadzi do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, kraju.(abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to identify the impact of Academic Business Incubators (AIP) on the entrepreneurial attitudes of the academic community in Poland. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The scientific problem of the publication is the assessment of the impact of actions taken by AIP on the entrepreneurial attitudes of the academic community in Poland. In order to achieve the goal of the article, the following research methods were used: literature studies, questionnaire, which made it possible to assess the effectiveness of actions undertaken by AIP in order to stimulate entrepreneurial attitudes of the academic com- munity in Poland. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The paper presented in the publication concerns the essence of Academic Business Incubators, as well as the presentation of the results of own re- search carried out among StartUps operating under particular AIP in Poland. RESEARCH RESULTS: The research shows that the vast majority of respondents before start- ing the pre-incubation program under AIP indicated a small degree of entrepreneurial attitudes. Empirical studies have shown that the respondents functioning as StartUps under AIP developed entrepreneurial attitudes very much. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The shaping of entrepreneur- ial attitudes of the academic community in Poland is becoming increasingly important for the au- thorities that strive to develop more innovative and entrepreneur-based economies. AIP provide a unique environment for activity in this field. They appeared in order to adapt to the individual needs of the practice of teaching future entrepreneurs and helping them to take their first steps in setting up and developing their own business. AIP support entrepreneurship through the pro- motion and support of entrepreneurship, which leads to the socio-economic development of the region and the country.(original abstract)
Rocznik
Tom
17
Strony
49--59
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
  • Rachwał, T. i Wach, K. ( 2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 405-415.
  • Roszkowska-Mądra, B., Parfieniuk, A. i Studnicki, M. (2014). Poglądy młodzieży akademickiej studiów ekonomicznych o przedsiębiorczości i determinantach jej rozwoju. Optimum. Studia Ekonomiczne, 6(72), 223-233.
  • Siemieniuk, Ł. (2007). Funkcjonowanie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w zakresie kreowania przedsiębiorczości studentów. W: M. Kruk (red.), Studia i co dalej...Sytuacja studentów na rynku pracy. Białystok: Wydawnictwo UwB, 208-217.
  • Siemieniuk, Ł. (2016). Academic Business Incubators as an Institutional Form of Academic Entre- preneurship Development in Poland. Oeconomia Copernicana, 7(1), 143-159.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570741

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.