PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. 174 | 9--31
Tytuł artykułu

Przestępstwo manipulacji na rynku kapitałowym w świetle ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i prawa wspólnotowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Market Manipulation as a Capital Market Crime in the Light of the Act on Trading in Financial Instruments and the Community Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest omówienie zagadnienia prawnokarnej ochrony uczestników rynku kapitałowego. W opracowaniu dokonano analizy przepisów prawa krajowego, mających na celu zapewnienie tej ochrony, na tle rozwiązań unijnych. Kompleksowej analizie poddano przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i rozporządzenia MAR w zakresie manipulacji instrumentami finansowymi. Przestępstwo manipulacji stanowi najpoważniejszą kategorię naruszeń prawa na rynku kapitałowym. Prowadzi do ponoszenia przez uczestników rynku strat finansowych, a w rezultacie do utraty zaufania do tego rynku przez pozostałych inwestorów. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses legal protection awarded to the participants of the capital market. It examines the provisions of domestic criminal law designed to ensure such protection against the background of the EU solutions. Provisions included in the Act on Trading in Financial Instruments and in the MAR regulation have been thoroughly examined with regard to the manipulation of financial instruments. Manipulation belongs to the most serious infringements in the capital market. It inflicts financial losses on the market participants and seriously undermines trust of other investors in the market. (original abstract)
Twórcy
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, Dz.U. z 2005 r. nr 183, poz. 1537 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. z 2005 r. nr 183, poz. 1538 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. z 2004 nr 64, poz. 594.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. z 1997 r. nr 139, poz. 933.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz.U. z 1997 r. nr 118, poz. 754 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 1994 r. nr 4, poz. 17.
 • Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i fun-duszach powierniczych, Dz.U. z 1991 r. nr 35, poz. 155 ze zm.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku), Dz. Urz. UE L 2014.173.179, 12.06.2014.
 • Dyrektywa Komisji 2003/124/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonująca dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie definicji i publicznego ujawniania informacji wewnętrznych oraz definicji manipulacji na rynku, Dz. Urz. UE L 2003.339.73, 24.12.2003.
 • Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w spra-wie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku), Dz. Urz. UE L 2003.96.16, 12.04.2003.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia, Dz. Urz. UE L 2016.88.1, 05.04.2016.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Dz. Urz. UE L 2014.173.1, 12.06.2014.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, Dz. Urz. UE L 2003.336.33.
 • Bańko M. (red.) [2014], Wielki słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Black J. [2008], Słownik ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
 • Błachnio-Parzych A. [2011], Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Chłopecki A., Dyl M. [2017], Prawo rynku kapitałowego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Długosz-Kurczabowa K. (red.) [2005], Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dubisz S. (red.) [2018], Wielki słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jędrzejczak G. [1991], Wprowadzenie, w: Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Korn K. [2012], Pojęcie manipulacji instrumentem finansowym, "Transformacje Prawa Prywatnego", nr 3.
 • Królikowski M. [2016], Informacje poufne, wykorzystywanie informacji poufnych, bezprawne ujawnianie informacji poufnych i manipulacje na rynku, w: Rozporządzenie UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Kuciński R. [2000], Przestępstwa giełdowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Martysz Cz. [2015], Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawno-ekonomiczna, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Regucki T. [2016], Manipulacja instrumentem finansowym w świetle rozporządzenia MAR, "Transformacje Prawa Prywatnego", nr 4.
 • Stokłosa A., Syp S. [2017], MAR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz, Wolters Kluwers, Warszawa.
 • Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P. [2014], Prawo rynku kapitałowego, Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Huczek S. [2013], Manipulacja instrumentami finansowymi, cz. 1-2, eBiulety NewConnect 16/2013, https://www.ncbiuletyn.pl/czytaj/1552-manipulacja-instrumentami-finansowymi--cz-1-2.html.
 • Róg J., Wierzbowski M. [2018], Zagrożenie zarzutem manipulacji, "Parkiet", 19 marca, https://www.parkiet.com/Felietony/303199941-Zagrozenie-zarzutem-manipulacji.html
 • Tokarz D. [2009], Giełdowi aferzyści są bezkarni, "Puls Biznesu", 10.03, https://www.pb.pl/gieldowi-aferzysci-sa-bezkarni-486962
 • Zatoński M. [2019], KNF przerwała manipulację na FTI Profit, "Puls Biznesu", 5.02, https://www.pb.pl/knf-przerwala-manipulacje-na-fti-profit-952465
 • Komunikat KNF w sprawie spółki Devoran S. A. z dnia 21 listopada 2017 r.
 • Komunikat KNF z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie podejrzenia manipulacji na fixingu na sesji giełdowej w dniu 12 listopada 2008 r.
 • Jaroszewicz P., Wojciechowska-Mytych K. [2015], Wybrane przestępstwa na rynku finansowym, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570903

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.