PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 47 | 234--249
Tytuł artykułu

Udział radnego w głosowaniu a jego interes prawny

Warianty tytułu
Participation of the Councillor in the Voting and his Legal Interest
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zakaz głosowania w przypadku pojawienia się przesłanki "interesu prawnego" radnego stanowi pewną gwarancję prawidłowego wykonywania mandatu, uniemożliwiając radnemu wykorzystanie swej funkcji publicznej dla własnych korzyści, chroniąc go jednocześnie przed ewentualnymi naciskami ze strony innych podmiotów. Interes prawny w orzecznictwie traktuje się bardzo szeroko jako osobisty, konkretny i aktualny prawnie chroniony interes, który może być realizowany na podstawie określonego przepisu, bezpośrednio wiążący się z indywidualnie i prawnie chronioną sytuacją strony. W orzecznictwie nie ma także zgody co do tego, czy interes prawny radnego wynika tylko z przepisów prawa materialnego (w skrajnym ujęciu tylko z przepisów materialnego prawa administracyjnego), czy też interes ten może wynikać z dowolnych przepisów prawa, w tym przepisów ustaw samorządowych czy przepisów o charakterze ustrojowym. Orzecznictwo różnie ocenia także skutki głosowania radnego nad uchwałą dotyczącą jego interesu prawego. (abstrakt oryginalny)
EN
Prohibition of voting in the event of the emergence of the "legal interest" of the councilor constitutes a certain guarantee of correct execution of the mandate, preventing him from using his public function for his own benefit, while protecting him against possible pressure from other entities. Legal interest in jurisprudence is treated very broadly as a personal, specific and current legally protected interest, which can be implemented on the basis of a specific provision, directly related to the individual and legally protected situation of the party. The case law also does not agree whether the legal interest of a councilman results only from the provisions of substantive law (in extreme terms only with the provisions of substantive administrative law) or whether this interest may arise from any law, including the provisions of local government laws or regulations of a systemic nature. The jurisprudence treats the effect of the councilor's vote on the resolution regarding his right interest differently. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
234--249
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Bąbiak-Kowalska D., Przepisy antykorupcyjne, [w:] Poradnik radnego gminy i powiatu, red. M.Cyrankiewicz, Z. Majewski, Warszawa 2006.
 • Bajewski S., Zakaz głosowania radnego w sprawie dotyczącej jego interesu prawnego. Glosa do wyroku WSA z 22.12.2011 r. II Sa/Bk 167/18, "Samorząd Terytorialny" 2018, z. 1-2.
 • Bandarzewski K., Chmielnicki P., i in., Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2004.
 • Borkowski J., Komentarz do art. 28 Kpa, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2002.
 • Jaroszyński J., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. J. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011.
 • Koniuszewska E., Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym, Warszawa 2009.
 • Korczak J., Zasady podejmowania uchwał przez organa jednostek samorządu terytorialnego, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2005, nr 2.
 • Kulesza M., Interes prawny, "Wspólnota" 2002, nr 16.
 • Majewski Z., Dyscyplinowanie radnych, Wspólnota 1994, nr 35.
 • Martysz C., [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, B. Dolnicki (red.), Warszawa 2007.
 • Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i postępowania przed sądem administracyjnym, Toruń 1996.
 • Olejniczak-Szałowska E., Wyłączenie radnego ze składu rady gminy (zagadnienia wybrane), "Samorząd Terytorialny" 1993, nr 3.
 • Płażek S. [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, P. Chmielnicki (red.), Warszawa 2007.
 • Skwarło R., Glosa do Wyroku NSA z 25.1.2010 r., II OSK 1865/09, Lex/el. 2010.
 • Szewczyk M., Interes prawny jako kryterium wyłączenia radnego od udziału w głosowaniu, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2015, z. 3.
 • Szewczyk M., [w:] Status prawny radnego, red. Z. Sypniewski, M. Szewczyk, Zielona Góra 1999.
 • Rulka M., Glosa do Wyroku WSA w Poznaniu z 11.06.2013 r., II SA/Po 341/13, "Samorząd Terytorialny" 2015, nr 6.
 • Rzetecka-Gil A., Glosa do Wyroku WSA w Lublinie z 20.11.2007 r., III SA/Lu 414/07. Lex.
 • Rzetecka-Gil A., Interes prawny radnego jako przesłanka wyłączająca jego udział w głosowaniu, "Przegląd Prawa Publicznego" 2009, nr 1.
 • Wierzbicka A., Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2008.
 • Wierzbicka A., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, B. Dolnicki (red.), Warszawa 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570961

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.