PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 87 Bezpieczeństwo w prawie administracyjnym | 77--91
Tytuł artykułu

Aspekty bezpieczeństwa publicznego w planowaniu przestrzennym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Aspects of Public Safety in Land Development Planning Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego jest jednym z najważniejszych zadań spoczywających na państwie, co wynika m.in. z treści art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Prawodawca w tekstach aktów normatywnych często posługuje się pojęciem bezpieczeństwa publicznego, jednak w żadnym z nich nie znajdziemy jego definicji legalnej. Zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego zajmuje się wiele rodzajów podmiotów, od organów administracji rządowej, przez wyspecjalizowane jednostki, organy samorządu terytorialnego i organizacje samorządowe, aż po podmioty prywatne. Bezpieczeństwo publiczne jest również czynnikiem determinującym proces planowania przestrzennego, jego zapewnienie bowiem musi być uwzględnione przy planowaniu przyszłego zagospodarowania przestrzeni. Obowiązek ten wynika wprost z art. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (abstrakt oryginalny)
EN
Provision of public safety is one of the most important public tasks of public administration. The obligation to perform the aforementioned task by the public administration results from article 5 of the Constitution of the Republic of Poland which states that "The Republic of Poland shall safeguard the independence and integrity of its territory and provide freedoms and rights of persons and citizens, the security of the citizens, safeguard the national heritage and shall provide the protection of the natural environment pursuant to the principles of sustainable development." Even though the legislator very often uses the term "public safety" in the universally binding acts of law, one cannot find any legal definition of this term. It is worth mentioning here that in Poland many types of entities are responsible for providing public safety. Among these entities, one can find organs of governmental administration, specialized units, organs of territorial self-government units and private entities. Because public safety is an important factor in a land development planning process, it must be taken into account in planning future development of the space. This obligation results from article 1 of the Polish Spatial Planning and Land Development Act. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Banaszak, Bogusław. 2009. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Baryłka, Adam. 2016. "Wprowadzenie do zagadnień obronności i bezpieczeństwa państwa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym". Safety & Defence 1: 1-19.
 • Bąkowski, Tomasz. 2004. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. Kraków: Zakamycze.
 • Bień-Kacała, Agnieszka. 2015. "Bezpieczeństwo w Konstytucji RP z 1997 r. - wstępna diagnoza". Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2 (24): 11-28.
 • Biermann, Tobias, Michalis Christou, Michael Struckl. 2006. Wytyczne w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego w kontekście artykułu 12 Dyrektywy Seveso II 96/82/WE zmienionej dyrektywą 105/2003/WE. [b.m.]: Wspólnotowe Centrum Badawcze.
 • Czekiel-Świtalska, Elżbieta. 2011. "Planowanie przestrzenne a zagrożenia". Czasopismo Techniczne. Architektura 17: 43-47.
 • Filaber, Joanna. 2009. "Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym (wybrane uwagi)". W Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie - Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium. Prace prawnicze, administratywistyczne i historyczne. Red. Mirosław Sadowski, Piotr Szymaniec. 244-262. Wrocław: Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE.
 • Filaber, Joanna. 2016. Ochrona bezpieczeństwa publicznego w gminie. Warszawa: Difin.
 • Garlicki, Leszek. 2017. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Garlicki, Leszek, Marek Zubik. 2016. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Gliniecki, Andrzej. 2016. Prawo budowlane. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Halama, Arkadiusz. 2013. "Polityka przestrzenna na terenach zalewowych w małych miastach". Studia Ekonomiczne 144: 311-322.
 • Jakimowicz, Wojciech. 2012. "O normatywnych podstawach władztwa planistycznego gminy". W Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego. Red. Igor Zachariasz. 70-88. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Jasiński, Artur. 2013. Architektura w czasach terroryzmu. Miasto - przestrzeń publiczna - budynek. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Korenik, Stanisław, Janusz Słodczyk. 2005. Podstawy gospodarki przestrzennej - wybrane aspekty. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Kwaśniak, Piotr. 2009. Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego. Warszawa: LexisNexis.
 • Mickiewicz, Paweł, Maciej Nowak. 2012. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym. Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe.
 • Niewiadomski, Zygmunt. 2002. Planowanie przestrzenne. Zarys systemu. Warszawa: LexisNexis.
 • Nowak, Maciej. 2012. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Olejniczak-Szałowska, Ewa. 2009. "Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie powiatu. Zarys problemu". W Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi. Red. Jerzy Supernat. 532-544. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Pakuła, Andrzej. 2009. "Bezpieczeństwo publiczne jako dobro wspólne (kilka uwag i refleksji)". W Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej. Red. Andrzej Chajbowicz, Tadeusz Kocowski. 29-35. Wrocław: Kolonia Limited.
 • Parysek, Jerzy. 2006. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Pieprzny, Stanisław. 2009. "Podmioty prywatne w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego". W Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi. Red. Jerzy Supernat. 554-566. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Plucińska-Filipowicz, Alicja, Marek Wierzbowski. 2018. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Skrenty, Żaklina. 2010. "Podstawowe zasady planowania przestrzennego - istota i cele ustanowienia". Studia Lubuskie 7: 245-260.
 • Supernat, Jerzy (red.). 2009. Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Szwajdler, Wojciech. 2013. Aspekty planowania i zagospodarowania przestrzennego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Wołpiuk, Waldemar. 1998. Siły Zbrojne w regulacjach Konstytucji RP. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Decyzja Nr 386/MON z dnia 29 września 2015 r. w sprawie realizacji w resorcie obrony narodowej zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (Dz.Urz. MON z 2015 r., poz. 277).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1309).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 620 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202).
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 762 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oz. w Poznaniu z dnia 17 grudnia 1996 r., sygn. akt II SA/Po 898/96.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 29 maja 2013 r., sygn. akt II Sa/Bd 313/13.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 października 2015 r., sygn. akt II SA/Gd 25/15.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2007 r., sygn. akt II SA/Ol 857/07.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 1524/11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171570993

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.