PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 35 | 63--78
Tytuł artykułu

Problemy rozwoju elektromobilności w Polsce

Warianty tytułu
Problems of Electromobility Development in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja stanu i barier rozwoju elektromobilności w Polsce w okresie ostatniej dekady oraz prognozy rozwoju do 2030 roku. Elektromobilność (electric vehicle - EV) to ogół zagadnień dotyczących użytkowania pojazdów elektrycznych. Są to zarówno eksploatacyjne i techniczne zagadnienia dotyczące EV, jak i infrastruktura oraz technologia ich ładowania. Istotne stają się kwestie społeczno-gospodarczo-prawne, przede wszystkim w zakresie regulacji dotyczących projektowania i produkcji ogólnie rozumianej infrastruktury transportu elektrycznego. Ma to bezpośrednie przełożenie na aktywność społeczną w obszarze nabywania i eksploatacji pojazdów elektrycznych, stymulując rozbudowę innowacyjnego przemysłu. Ministerstwo Energii w ślad za regulacjami Unii Europejskiej w zakresie "czystej energii" wprowadza w Polsce liczne instrumenty zachęcające do uczestniczenia w tworzeniu nowej innowacyjnej przestrzeni gospodarczej. W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację emisji zanieczyszczeń powietrza w Polsce, systematycznie wzrastającą liczbę samochodów oraz zwiększone zapotrzebowanie na energię w transporcie drogowym rząd zintensyfikował działania wspierające rozwój EV. Koncepcja ta została zawarta głównie w trzech zintegrowanych dokumentach znajdujących się w Pakiecie na Rzecz Czystego Transportu opublikowanym przez Ministerstwo Energii. Są to: Plan rozwoju EV w Polsce, Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Definiują one zakres wsparcia dla grupy zwolenników "czystej zmiany", zarówno organizacyjno-regulacyjny, jak i formalnoprawny. Autor artykułu definiuje bariery dynamicznego rozwoju rynku EV w Polsce. W celu precyzyjnej identyfikacji poziomu zainteresowania społeczeństwa tematyką EV oraz potencjału jej rozwoju przeprowadzono analizę dostępnego badania definiującego główne powody spowalniające dynamikę rozwoju EV w Polsce. Na jej podstawie wskazano proponowane środki zaradcze, a także prognozy rozwoju EV w Polsce do roku 2030. Ponadto autor artykułu udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące pozycji Polski na rynku międzynarodowym, regulacji wewnętrznych napędzających wzrost rynku EV oraz szansy zdobycia pozycji konkurencyjnej na wciąż dynamicznie rozwijającym się rynku produkcji pojazdów elektrycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify the condition and barriers to the development of electromobility in Poland over the last decade, and development forecasts until 2030. Problems with the development of electromobility in Poland. Electromobility (electric vehicle, abbreviated as EV), this is a general issue concerning the use of electric vehicles. These are both operational and technical issues regarding EV, but also the infrastructure and technology of charging them. Socio-economic and legal issues become important, especially in the field of regulations regarding the design and production of the generally understood electric transport infrastructure. It has a direct translation of social activity in the area of acquisition and operation of electric vehicles, stimulating the expansion of innovative industry. The Ministry of Energy, following the European Union regulations in the field of "clean energy", introduces in Poland numerous instruments encouraging participation in the creation of a new innovative economic space. In response to the deteriorating situation of air pollution in Poland, the steadily growing number of cars and the increased demand for energy in road transport, the Government intensified actions supporting the development of EV. This concept was included mainly in three integrated documents contained in the Package for Clean Transport, published by the Ministry of Energy. This is the EV Development Plan in Poland, the National Policy Framework for the Development of Alternative Fuels Infrastructure and the Act amending the Act on biocomponents and liquid biofuels and certain other acts. They define the scope of support for the group of supporters of "pure change", both organizational and regulatory as well as formal and legal. The author of the article defines the barriers to the dynamic development of the EV market in Poland. In order to precisely identify the level of public interest in the subject of EV and the potential of its development, an analysis of the available research defining the main reasons slowing down the dynamics of EV development in Poland was carried out. On its basis, the proposed remedies were indicated, as well as EV development forecasts in Poland, by 2030. In addition, the author answered the questions about Poland's position on the international market, internal regulations driving the EV market growth and the opportunity to gain a competitive position on still dynamically developing the electric vehicle production market. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
35
Strony
63--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Autostrada do elektromobilności. Czy jesteśmy gotowi na samochody elektryczne? Pobrane z: https://www.innogy.pl/pl/~/media/InnogyGroup/Innogy/Polska/Dokumenty/Artykuly/2017/ innogy-polska-raport-autostrada-do-elektromobilnosci-web.pdf (28.08.2018).
 • Ciastoń-Ciulkin, A., Puławska, S. (2014). Badania zachowań transportowych w miastach z wykorzystaniem Internetu. Logistyka, 6, 2750-2758.
 • Dworakowska, A. (2016). Jakość powietrza w Polsce na tle Unii Europejskiej. Pobrane z: https:// smoglab.pl/jakosc-powietrza-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej/7/ (27.08.2018).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/94/UE. Dz.Urz. UE nr 307 z 28.10.2014. Europejskie Obserwatorium Paliw Alternatywnych, statystyki "Countries". Pobrane z: http:// www.eafo.eu (28.08.2018).
 • Firmy napędzą rozwój elektromobilności w Polsce. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). Pobrane z: http://pspa.com.pl/pspa-firmy-napedza-rozwoj-elektromobilnosci- w-polsce (29.08.2018).
 • Gardziński, R., Wagner, A. (2018). Kluczowa infrastruktura da impuls elektromobilności.
 • Rzeczpospolita, 8 marca. Pobrane z: https://www.rp.pl/100-lat-polskiej-gospodarki/ 303089856-Kluczowa-infrastruktura-da-impuls-elektromobilnosci.html (29.08.2018).
 • GIOŚ (2017). Stan środowiska w Polsce. Sygnały 2016. Warszawa. Pobrane z: http://www. gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/GIOS_Sygnaly_2016.pdf (27.08.2018).
 • Jastrzębska, G. (2009). Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. Warszawa: WNT.
 • Krzak, J. (2012). Ograniczanie emisyjności pojazdów w transporcie drogowym. Pojazdy hybrydowe i elektryczne w Polsce - perspektywy i bariery rozwoju. Studia Biura Analiz Sejmowych, 1 (29), 161-184.
 • Mikulski, J. (2013). Ekologiczny transport - samochody z napędem elektrycznym. Przegląd ITS. Pobrane z: http://przeglad-its.pl/2013/04/23/%E2%80%9Eekologiczny-transport-% E2%80%93-samochody-z-napedem-elektrycznym%E2%80%9D-cz-i/ (27.08.2018).
 • Murawski, J., Szczepański, E. (2018). Perspektywy dla rozwoju elektromobilności w Polsce. Pobrane z: https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/303-artykuly -na-plycie-cd-2/4994artykul (27.08.2018).
 • Pawłowski, M. (2013). Alternatywne systemy napędowe w pojazdach samochodowych. Wrocław: Wyd. PWr.
 • Plan rozwoju elektromobilności w Polsce (2016). Ministerstwo Energii.
 • Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawa z 11.01.2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
 • Przybylski. R. (2018). Elektryczne autobusy polskim hitem eksportowym. Rzeczpospolita, 26 marca. Pobrane z: https://www.rp.pl/Transport-drogowy/303269901-Elektryczne-autobusy- polskim-hitem-eksportowym.html&cid=44&template=restricted (29.08.2018).
 • Rozwój elektromobilności w Polsce (2018). PWC Motoryzacja. Pobrane z: https://www. pwc.pl/pl/pdf/publikacje/2018/rozwoj-elektromobilnosci-w-polsce-raport-pwc.pdf (29.08.2018).
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu. Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2411 (29.08.2018).
 • Rząd przyjął Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Ministerstwo Energii. Pobrane z: https://www.gov.pl/energia/rzad-przyjal-krajowe- ramy-polityki-rozwoju-infrastruktury-paliw-alternatywnych-3 (29.08.2018).
 • Rząd przyjął Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Ministerstwo Energii. Pobrane z: https://www.gov.pl/energia/rzad-przyjal-plan-rozwoju-elektromobilnosci- w-polsce-3 (28.08.2018).
 • Słownik pojęć Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Pobrane z: mib.gov.pl (28.08.2018).
 • Tyborski, R. (2018). Przełom dla rozwoju elektromobilności w Polsce. Forum Dialogu, 31 marca. Pobrane z: https://forumdialogu.eu/2018/03/31/przelom-dla-rozwoju- elektromobilnosci-w-polsce/ (29.08.2018).
 • Zmysłowski, M. (2018). 19 mld zł na rozwój elektromobilności w Polsce do 2020 r. Pobrane z: https://autokult.pl/29369,19-mld-zl-na-rozwoj-elektromobilnosci-w -polsce-do-2020-r (29.08.2018).
 • Zanieczyszczenie hałasem w Polsce i Europie - narastający problem (2017). Pobrane z: https://swiatoze.pl/zanieczyszczenie-halasem-polsce-europie-narastajacy -problem/ (27.08.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571205

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.