PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 52 | nr 1 | 93--108
Tytuł artykułu

Europejska agencja nadzoru bankowego w systemie bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej

Warianty tytułu
The European Banking Authority in the EU Financial Security System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na rozwój europejskich struktur nadzorczych należy spojrzeć w szerszej perspektywie. Dyskutowana w ostatnich latach unia bankowa jest kolejnym krokiem w kierunku europeizacji nadzoru finansowego. Poprzedziło ją wprowadzenie w 2011 r. Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego. Ten ostatni jest szczególną agencją regulacyjną w strukturze administracji unijnej. Przy zachowaniu dużej niezależności pełni funkcje koordynacyjne i regulacyjne w procesie harmonizowania norm i praktyk w zakresie nadzoru bankowego. Przedmiotem analizy jest jego rola w ewoluującym europejskim systemie bezpieczeństwa finansowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The development of European supervisory structures should be analysed in a broader perspective. The recently discussed banking union is another step towards the Europeanisation of financial supervision. In 2011 it was preceded by the introduction of the European System of Financial Supervision with the European Banking Authority (EBA). The latter is an EU regulatory agency with a special place within EU administration. While maintaining high independence, the EBA coordinates and regulates standards and practices in the field of banking supervision. The following analysis concentrates on the evolving role of the EBA in the changing European system of financial security.(original abstract)
Rocznik
Tom
52
Numer
Strony
93--108
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • M. Iwanicz-Drozdowska, Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 21.
 • P.H. Dembiński, Globalizacja - wyzwanie i szansa, w: J. Klich (red.), Globalizacja, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2001, s. 20.
 • G. Kauffman, K.E. Scott, What is systemic risk, and do bank regulators retard or contribute to it?, "The Independent Review. A Journal of Political Economy" 2003, t. 7, nr 3, s. 371-391.
 • A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 179
 • M. Lehmann, Grundstrukturen der Regulierung der Finanzmärkte nach der Krise, w: L. Gramlich,
 • C. Manger-Nestler (red.), Europäisierte Regulierungsstrukturen und -netzwerke. Basis einer künftigen Infra strukturvorsorge, Nomos Verlag, Baden-Baden 2011, s. 132
 • M. Schüler, How Do Banking Supervisors Deal with Europe-wide Systemic Risk?, "ZEW Discussion Paper" 2003, nr 03-03.
 • H. Dieter, The stability of international financial markets: A global public good?, w: S.A. Schirm (red.), New Rules for Global Markets - Public and Private Governance in the World Economy, Palgrave Macmillan, Basingstoke/Hampshire 2004, s. 23
 • N. Dötz, Bankenregulierung - regelgebunden oder diskretionär?, EUL Verlag, Lohmar, Köln 2002, s. 9
 • S. Schich, Financial crisis: Deposit insurance and related financial safety net aspects, "Financial Market Trends. OECD Journal" 2008, nr 95, s. 4
 • R. Schaeffer, Die internationale Finanzarchitektur nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, w: P. Hilpold, W. Steinmair (red.), Neue europäische Finanzarchitektur. Die Reform der WWU, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2014, s. 206 i nast.
 • T. Richter, Eine zentrale europäische Bankenaufsichtsbehörde? Zielvorgaben und Gestaltungsvorschläge, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2006, s. 114 i nast.
 • M. Lembke, Eine Aufsichtsbehörde für den europäischen Kapitalmarkt, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2010, s. 172 i nast
 • R. Beetsma, S. Eijffinger, The restructuring of financial supervision in the EU, "European View" 2009, t. 8, nr 1, s. 3-12.
 • The High-Level Group on Financial Supervision in the EU Chaired by Jacques de Larosière, Report, Brussels, 25 lutego 2009, http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/de_larosiere_report_en.pdf (data dostępu: 01.04.2016).
 • N. Kohtamäki, Europeizacja nadzoru finansowego, "Stosunki Międzynarodowe - International Relations" 2012, t. 45, nr 1, s. 56-58.
 • A. Jurkowska-Zeidler, Nowe europejskie ramy ochrony stabilności wewnętrznego rynku finansowego, w: A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 196 i nast.
 • M. Fedorowicz, Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013
 • N. Kohtamäki, Die Reform der Bankenaufsicht in der Europäischen Union, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2012
 • B. Hagen, Ist die EU für eine zentrale Versicherungsaufsicht bereit? Kompetenzrechtliche Untersuchung der institutionellen Dimension der Europäisierung der Versicherungsaufsicht, Dike Verlag, Zürich, St. Gallen 2014
 • F. Hänle, Die neue Europäische Finanzaufsicht. Kompetenzen der neuen Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA), Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2012
 • Rozporządzenie powołujące Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego do życia - nr 1092/2010, Dz.U. UE 2010 L 331/1.
 • Rozporządzenie w sprawie powierzenia EBC szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania ESRB - nr 1096/2010, Dz.U. UE 2010 L331/162.
 • C. Tietje, Architektur der Weltfinanzordnung, "Beiträge zum Transnationalen Wirtschaftsrecht" 2011, nr 109, s. 29 i nast.
 • Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z 22 grudnia 2011 r. w sprawie mandatu makroostrożnościowego organów krajowych, ERRS/2011/3, 2012/C 41/01.
 • Rozporządzenia: EBA - nr 1093/2010, Dz.U. UE 2010 L 331/12; EIOPA - nr 1094/2010, Dz.U. UE 2010 L 331/48; ESMA - nr 1095/2010, Dz.U. UE 2010 L 331/84.
 • M. Fedorowicz, Porównanie koncepcji normatywnych nowego europejskiego nadzoru finansowego oraz Europejskiego Systemu Banków Centralnych - wybrane zagadnienia, "Studia Europejskie" 2011, nr 2, s. 49 i nast.
 • O. Jansen, B. Schöndorf-Haubold (red.), The European Composite Administration, Intersentia, Cambridge, Antwerp, Portland 2011.
 • A. Wróbel, Europeizacja prawa administracyjnego - pojęcie i konteksty, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Europeizacja prawa administracyjnego, t. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2014, s. 10 i nast.
 • Art. 8 rozporządzeń nr 1093/2010, 1094/2010 i 1095/2010.
 • Art. 2 rozporządzeń nr 1093/2010, 1094/2010 i 1095/2010.
 • L. Pawłowicz, Unia bankowa - sukces czy klęska jednolitego rynku usług finansowych, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance" 2013, t. 11, nr 2, cz. 1, s. 459 i nast.
 • S. Kluza, Unia bankowa z perspektywy nadzoru goszczącego spoza strefy euro, "Nowa Europa. Przegląd Natoliński" 2014, t. 17, nr 1, s. 144 i nast.
 • Z. Szpringer, Unia bankowa, "Infos. Biuro Analiz Sejmowych" 2013, nr 8 (145).
 • "Frankfurter Allgemeine Zeitung", 19.03.2013, http://www.faz.net/ aktuell/wirtschaft/eurokrise/staaten-und-parlament-einigung-auf-eu-bankenaufsicht-12120573.html (data dostępu: 01.04.2016).
 • Rozporządzenie nr 1024/2013, Dz.U. UE 2013 L 287/63.
 • https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.pl.html (data dostępu: 01.04.2016)
 • Art. 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 1024/201
 • https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/criteria/html/index. en.html (data dostępu: 01.04.2016).
 • https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.en.html (data dostępu: 01.04.2016).
 • Decision of the European Central Bank of 31 January 2014 on the Close Cooperation with th National Competent Authorities of Participating Member States Whose Currency is Not the Euro, ECB/2014/5.
 • Informacja Parlamentu Europejskiego, http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_4.2.4.pdf (data dostępu: 01.04.2016).
 • Rozporządzenie nr 806/2014, Dz.U. UE 2013 L 225/1.
 • http://www. consilium.europa.eu/pl/policies/banking-union/single-resolution-mechanism/ (data dostępu: 01.04.2016).
 • Informacja Ośrodka Informacji i Dokumentacji Europejskiej z 18.09.2014 r.:
 • http://oide.sejm. gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14754 (data dostępu: 01.04.2016).
 • http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/banking-union/single-resolution-mechanism/ (data dostępu: 01.04.2016).
 • http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6397_en.htm?locale=en (data dostępu: 01.04.2016)
 • Umowa z 14 maja 2014 r., 8457/14, LIMITE, EF 121, ECOFIN 342. Tekst dostępny w języku polskim
 • K. Zielińska, Droga do unii bankowej - reformy systemu regulacji sektora bankowego, "Ekonomia Międzynarodowa" 2013, nr 4, s. 34 i nast.
 • Nowa dyrektywa 2014/49/UE, Dz.U. UE 2014 L 173/149.
 • Dyrektywa 94/19/WE z 30.05.1994 r., Dz.U. WE 1994 L 135/5.
 • Dyrektywa 2009/14/WE z 11.03.2009 r. Dz.U. WE 2009 L 267/7.
 • M. Zaleska, Zintegrowane ramy finansowe - koncepcja i wyzwania, w: M. Zaleska (red.), Europejska unia bankowa, Difin, Warszawa 2015, s. 30 i nast.
 • Dyrektywa 2014/59/UE z 15.05.2014 r. w sprawie naprawy, restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, Dz.U. UE 2014 L 173/190,
 • Dyrektywa 2013/36/UE i rozporządzenie nr 575/2013 z 26.06.2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych (pakiet CRD IV/CRR), Dz.U. UE 2013 L 176/338 i L176/1.
 • N. Kohtamäki, Rola agencji regulacyjnych w tworzeniu europejskiej kultury administracyjnej na przykładzie unijnej agencji nowego typu - Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, "Ius Novum" 2016, nr 3
 • K.A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz (red.), Integracja europejska. Główne obszary badawcze, WDiNP UW, Warszawa 2015, s. 158 i nast.
 • Rozporządzenie UE nr 1024/2013, Dz.U. UE 2013 L 287/5.
 • Art. 16 rozporządzenia nr 1093/2010.
 • Wyjaśnienie Komisji Nadzoru Finansowego z 22.05.2014 r., https://www.knf.gov.pl/Images/ Pismo_UKNF_do_bankow_dot_ aktow_wykonawczych_i_wytycznych_do_CRD_IV_CRR_tcm75- 38013.pdf (data dostępu: 01.04.2016).
 • Art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr 1024/2013.
 • Art. 40 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1093/2010 i art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 1024/2013.
 • Uwaga nr 70 do rozporządzenia nr 1024/2013.
 • Art. 8 rozporządzenia nr 1024/2013
 • Art. 33 rozporządzenia nr 1093//2010.
 • Art. 32 lit. f rozporządzenia nr 1024/2013.
 • W. Przybylska-Kapuścińska, M. Skopowski, Wyzwania związane z wdrożeniem jednolitego mechanizmu nadzoru, w: M. Zaleska (red.), Europejska unia bankowa, 2015.
 • D. Masciandaro, E pluribus unum? Authorities' design in financial supervision: Trends and determinants, "Open Economies Review" 2006, t. 17, nr 1, s. 77 i nast.;
 • H. Koskenkylä, J. Koskinen, Financial stability, regulation and supervision, w: H. Koskenkylä (red.), Financial Integration, Bank of Finland Studies A: 108, Suomen Pankki, Vammala 2004, s. 189 i nast.
 • Z. Polański, Unia bankowa, w: P. Albiński (red.), Kryzys a polityka stabilizacyjna Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 219.
 • Rozporządzenie UE nr 1024/2013.
 • M. Rewizorski, Rola rynku w kształtowaniu się zarządzania globalnego, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2014, nr 2, s. 21 i nast.
 • J.J. Węc, Normatywna działalność Unii Europejskiej w walce z kryzysem zadłużeniowym strefy euro, w: K.A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz (red.), Integracja europejska, 2017 s. 163 i nast.
 • Uwaga nr 32 i 80 do rozporządzenia nr 1024/2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571631

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.