PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 9 Experience Marketing - Research, Ideas, Opinions (1) | 26--33
Tytuł artykułu

Identification of Forms of Tourism that Create Extraordinary Customer Experiences and Recognition of these Forms in Scientific Literature

Warianty tytułu
Identyfikacja form turystyki wywołujących niezwykłe doświadczenia klientów i rozpoznanie tych form w literaturze naukowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł łączy marketing doświadczeń ze współczesnym trendem w turystyce, którym jest poszukiwanie przez turystów nowych form aktywności dostarczających im silnych przeżyć. Zamierzeniem autora było zidentyfikowanie tych form turystyki oraz określenie liczby odniesień do nich w literaturze naukowej w kontekście marketingu doświadczeń. Wyodrębniono jedenaście tematycznych obszarów zainteresowań klientów biur podróży, a w nich ponad pięćdziesiąt form uprawiania turystyki. Rozpoznania pozycji bibliograficznych pod kątem eksplorowania poszczególnych sposobów spędzania wolnego czasu - zarówno w wymiarze samych zjawisk, jak i z uwzględnieniem doświadczeń turystów - dokonano dla jednego, wybranego obszaru tematycznego. Skoncentrowano się na obszarze "historia" i przypisanych do niego następujących formach: turystyka archeologiczna, turystyka nostalgiczna, turystyka nagrobna, turystka stref wojennych, ciemna turystyka, turystyka łagrowa, turystka śladami komunizmu, turystyka pól bitewnych, turystyka dziedzictwa militarnego, turystyka atomowa. Przeprowadzone rozpoznanie pozwoliło sformułować dwa zasadnicze wnioski. Po pierwsze coraz większą popularność zyskują formy turystyki, które jeszcze do niedawna nie istniały lub były bardzo niszowe. Są one coraz częściej zamieszczane w ofertach biur podróży, co jest odpowiedzią na poszukiwanie przez współczesnych turystów wyjątkowych doświadczeń. Po drugie analiza zasobów wiodących baz publikacji naukowych wskazała, że rozpoznanie w literaturze poszczególnych form turystyki jest na zróżnicowanym poziomie - od szerszego zainteresowania po nikłe opisanie zjawisk. W kilku przypadkach zidentyfikowano luki badawcze - przy tematach, w których nie ma żadnych artykułów lub istnieją tylko pojedyncze prace naukowe prezentujące efekty rozważań teoretycznych oraz prac empirycznych łączących marketing doświadczeń ze wskazanymi formami turystyki. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper creates a link between experience marketing and a contemporary trend in tourism towards seeking new forms of activity that offer tourists unforgettable experiences. The author's intention was to identify such forms of tourism and determine the number of references to chosen forms in scientific literature in the context of experience marketing. Eleven thematic areas of travel agency customers' interest were proposed, with each of them containing more than fifty forms of tourism. The examination of bibliographical entries aimed at exploring different forms of leisure activities - with attention being focused on both the very phenomena and tourists' experiences - was carried out with respect to one selected thematic area. Focus was given to the area of 'history' and the following forms classified under it: archaeological tourism, nostalgia tourism, tombstone tourism, war-zone tourism, dark tourism, gulag tourism, communist tourism, battlefield tourism, militarism heritage tourism, atomic tourism. The examination carried out led to two fundamental conclusions. First and foremost, those forms of tourism which until very recently have not been known or have been considered niche are becoming more and more popular now. The number of such activities being currently offered by travel agencies is on the rise, which is a response to contemporary tourists' pursuit of unique experiences. Second, the analysis of resources available on top scientific publication databases demonstrated that the level of recognition of respective forms of tourism in literature is diversified - with some attracting considerable interest, and others receiving only scant attention. In several cases, research gaps were identified, relating to topics which have not been covered by any article or have been referred to only in a few scientific papers that present the results of theoretical discussions and empirical research showing close relationships between experience marketing and chosen forms of tourism. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
26--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Cracow University of Economics
Bibliografia
 • Adams, K.M. (2001). Danger-zone tourism: Prospects and problems for tourism in Tumultuous Times. In: T.C., Teo, H.K., Chang (eds.). Interconnected worlds: Tourism in Souteast Asia (265-281), Oxford: Pergamamon. https://doi.org/10.1016/b978-0-08-043695-1.50020-0
 • Agapito, D., Mendes, J., Valle, P. (2013). Exploring the Conceptualization of the Sensory Dimension of Tourist Experiences. Journal of Destination Marketing & Management, 2(2), 62-73. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2013.03.001
 • Arnould, E.J., Price, L.L. (1993). River Magic: Extraordinary Experience and the Extended Service Encounter. Journal of Consumer Research, 20(1), 24-45. https://doi.org/10.1086/209331
 • Bhattacharjee, A., Mogilner, C. (2014). Happiness from Ordinary and Extraordinary Experiences. Journal of Consumer Research, 41(1), 1-17. https://doi.org/10.1086/674724
 • Binik, O. (2016). Il fenomeno del "dark tourism" nella società contemporanea: Una rassegna critica della letteratura. Rassegna Italiana di Sociologia, 57(3), 551-574.
 • Blasco López. M.F., Virto, N.R., Manzano, J.A, García-Madariaga, J. (2019). Archaeological tourism: looking for visitor loyalty drivers. Journal of Heritage Tourism (in print). https://doi.org/10.1080/1743873x.2019.1602628
 • Boateng, H., Okoe, A.F., Hinson, R.E. (2018). Dark tourism: Exploring tourist's experience at the Cape Coast Castle, Ghana. Tourism Management Perspectives, 27, 104-110. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2018.05.004
 • Bowman, M.S., Pezzullo, P.C. (2009). What's so 'Dark' about 'Dark Tourism'?: Death, Tours, and Performance. Tourist Studies, 9(3), 187-202. https://doi.org/10.1177/1468797610382699
 • Carmichael, B. (2005). Understanding the Wine Tourism Experience for Winery Visitors in the Niagara Region, Ontario, Canada. Tourism Geographies, 7(2), 185-204. https://doi.org/10.1080/14616680500072414
 • Carù, A., Cova, B. (2003). Revisiting Consumption Experience: A More Humble but Complete View of the Concept. Marketing Theory, 3(2), 267-286. https://doi.org/10.1177/14705931030032004
 • Carvalho, B., Carvalho, P. (2017). Turismo Nuclear: da Tragédia à Aventura. Revista Turydes: Turismo y Desarrollo, 23, 1-21.
 • Chang, T.-Y. (2014). Dark tourism: The effects of motivation and environmental attitudes on the benefits of experience. Revista Internacional de Sociologia, 72(2), 69-86. https://doi.org/10.3989/ris.2013.08.06
 • Cheal, F., Griffin, T. (2013). Pilgrims and patriots: Australian tourist experiences at Gallipoli. International Journal of Culture, Tourism, and Hospitality Research, 7(3), 227-241. https://doi.org/10.1108/ijcthr-05-2012-0040
 • Chen, C.M., Tsai, T.H. (2019). Tourist motivations in relation to a battlefield: a case study of Kinmen. Tourism Geographies, 21(1), 78-101. https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1385094
 • Choe, Y., Lee, S.-M., Kim, D.-K. (2014). Understanding the Exhibition Attendees' Evaluation of Their Experiences: A Comparison Between High Versus Low Mindful Visitors. Journal of Travel & Tourism Marketing, 3(7), 899-914. https://doi.org/10.1080/10548408.2014.890157
 • Christou, P.A. (2018). Tourism experiences as the remedy to nostalgia: conceptualizing the nostalgia and tourism nexus. Current Issues in Tourism (in print). https://doi.org/10.1080/13683500.2018.1548582
 • Cooper, Ch., Hall, C.M. (2008). Contemporary Tourism: An International Approach. Oxford: Elsevier.
 • Costa, J.H., Korstanje, M. (2016). Novos Conceitos, Novas Realidades: uma revisão do papel da beleza na formação do turismo escuro. Revista Turismo Em Análise, 27(3), 696-713. https://doi.org/10.11606/issn.1984-4867.v27i3p715-732
 • Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper & Row.
 • Darmer, P., Sundbo, J. (2008). Introduction to experience creation. In: P. Darmer, J. Sundbo (eds.). Creating Experiences in the Experience Economy (1-12). Cheltenham: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781848444003.00005
 • Dılek, S.E. (2018). Aktıf savaş alanari turızmı: macera mi? Kayitsiz Hazcilik mi? Etık bır tartişma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(59), 931-938. https://doi.org/10.17719/jisr.2018.2703
 • Dziewanowska, K., Kacprzak, A. (2013). Marketing doświadczeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Eade, J., Katić, M. (eds.) (2013). Military Pilgrimage and Battlefield Tourism: Commemorating the Dead. Abingdon: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315595436
 • Etemaddar, M., Duncan, T., Tucker, H. (2016). Experiencing 'moments of home' through diaspora tourism and travel. Tourism Geographies, 18(5), 503-519. https://doi.org/10.1080/14616688.2016.1220973
 • Freeman, L.A. (2014). The Manhattan project time machine: Atomic tourism in Oak ridge, Tennessee. In: B. Sion (ed.). Death Tourism: Disaster Sites as Recreational Landscape (54-74), London: Seagull Books.
 • Géraud, M.-O. (2018). Hmong of French Guiana and Hmong of France: From family and roots tourism towards tourism experience of existential authenticity. International Journal of Tourism Anthropology, 6(2), 172-190. https://doi.org/10.1504/ijta.2018.10013223
 • Gołąb-Andrzejak, E., Gębarowski, M. (2018). Creating Hotel Services from a Perspective of Extraordinary Customer Experience. Handel Wewnętrzny, 4(375), 64(LXIV), 89-100.
 • Hardy, J.S. (2012). Gulag tourism: Khrushchev's 'show' prisons in the cold war context, 1954-59. Russian Review, 71(1), 49-78. https://doi.org/10.1111/j.1467-9434.2012.00642.x
 • Hartmann, R. (2014). Dark tourism, thanatourism, and dissonance in heritage tourism management: new directions in contemporary tourism research. Journal of Heritage Tourism, 9(2), 166-182. https://doi.org/10.1080/1743873x.2013.807266
 • Hooper, G., Lennon, J.J. (eds.) (2017). Dark Tourism. Practice and interpretation. Abingdon: Routledge.
 • Huang, W.-J., Haller, W.J., Ramshaw, G.P. (2013). Diaspora Tourism and Homeland Attachment: An Exploratory Analysis. Tourism Analysis, 18(3), 285-296. https://doi.org/10.3727/108354213x13673398610691
 • Hudson, S. (2008). Tourism and Hospitality Marketing. A Global Perspective, London: SAGE Publications.
 • Jakubowska, M. (2018). Diagnoza form turystyki popularyzowanych przez blogerów podróżniczych w Polsce. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6(10), 76-92.
 • Jusoh, A., Sabin, Y.S., Nayan, N., Ramli, Z. (2017). Archaeotourism and its Attractiveness in the Context of Heritage Tourism in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(4), 1162-1174. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i4/2923
 • Kacprzak, A., Dziewanowska, K., Skorek, M. (2015). Gospodarka doświadczeń. Perspektywa polskiego konsumenta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kaczmarek, K. (2010). Turystyka Archeologiczna. Turystyka kulturowa, 1, 4-13.
 • Karpiuk, A., Popławski, B. (2017). Mroczna turystyka w cieniu atomu. Zwiedzanie Fukushimy. Przegląd Humanistyczny, 1(456), 181-191. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.9236
 • Kotler, P. (2003). Marketing Insights from A to Z. Hoboken: John Wiley & Sons.
 • Lee, Y.-J. (2016). The Relationships Amongst Emotional Experience, Cognition, and Behavioural Intention in Battlefield Tourism. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 21(6), 697-715. https://doi.org/10.1080/10941665.2015.1068195
 • Lennon, J.J., Powell, R. (2018). Dark tourism and cities. International Journal of Tourism Cities, 4(1), 1-3. https://doi.org/10.1108/ijtc-03-2018-086
 • Light, L. (2000). Gazing on communism: Heritage tourism and post-communist identities in Germany, Hungary and Romania. Tourism Geographies, 2(2), 157-176. https://doi.org/10.1080/14616680050027879
 • Lin, Ch. (2015). Red Tourism: Rethinking Propaganda as a Social Space. Communication and Critical/Cultural Studies, 12(3), 328-346. https://doi.org/10.1080/14791420.2015.1037777
 • Lin Ch.-H., Zi-Lin Kuo, B. (2016). The Behavioral Consequences of Tourist Experience. Tourism Management Perspectives, 18, 84-91. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.017
 • Lloyd, D.W. (1998). Battlefield Tourism: Pilgrimage and the Commemoration of the Great War in Britain, Australia and Canada, 1919-1939. London: Berg Publishers. https://doi.org/10.1093/enghis/115.460.248
 • Mahrouse, G. (2016). War-Zone Tourism: Thinking Beyond Voyeurism and Danger. ACME: An International Journal for Critical Geographies, 15(2), 330-345.
 • Melosik, Z. (2012). Mass media, tożsamość i rekonstrukcje kultury współczesnej. In: W. Skrzydlewski, S. Dylak (eds.) Media-Edukacja-Kultura (32-49). Poznań-Rzeszów: Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.
 • Miles, S. (2014). Battlefield sites as dark tourism attractions: An analysis of experience. Journal of Heritage Tourism, 9(2), 134-147. https://doi.org/10.1080/1743873x.2013.871017
 • Morgan, M., Elbe, J., de Esteban Curiel, J. (2009). Has the Experience Economy Arrived? The Views of Destination Managers in Three Visitor-dependent Areas. International Journal of Tourism Research, 11(2), 201-216. https://doi.org/10.1002/jtr.719
 • O'Rourke, P.J. (1988). Holidays in Hell. New York: Grove Press.
 • Olszewski, M., Wendt, J.A. (2012). Borne Sulinowo as a tourist attractions at North part of Poland. In: J. Wendt, I. Josan, A. Ilies (eds.). Chosen problems of tourism geography (49-57), Oradea: Universitătii din Oradea.
 • Ortea, F.J. (2017). Análisis cuantitativo del impacto del arqueoturismo en España. Investigaciones Turísticas, 14, 87-108. https://doi.org/10.14198/inturi2017.14.05
 • Pacifico, D., Vogel, M. (2012). Archaeological sites, modern communities, and tourism. Annals of Tourism Research, 39(3), 1588-1611. https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.04.002
 • Pikkemaat, B., Peters, M., Boksberger, Ph., Secco, M. (2009). The Staging of Experiences in Wine Tourism. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18(2-3), 237-253. https://doi.org/10.1080/19368620802594110
 • Pine, B.J. (2009). The Future of Innovation is Experiences, In: B. von Stamm, A. Triflova (eds.). The Future of Innovation (354-456). Farnham: Gower Publishing Limited.
 • Pine, B.J., Gilmore, J.H. (1998). Welcome to the Experience Economy. Harvard Business Review, 76(4), 97-105.
 • Privette, G. (1983). Peak experience, peak performance, and flow: A comparative analysis of positive human experiences. Journal of Personality and Social Psychology, 45(6), 1361-1368. https://doi.org/10.1037//0022-3514.45.6.1361
 • Privitera, D. (2016). Cimiteri e Turismo. Potenzialità e Valorizzazione di un fenomeno in crescita. IN_BO: Ricerche e Progetti per il Territorio, la Città e l'Architettura, 7(10), 265-273.
 • Riivits-Arkonsuo, I., Leppiman, A. (2014). Consumer Journey from First Experience to Brand Evangelism. Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe, 6(1), 5-28.
 • Rivera, D.E., Fa, M.C., Sampaio, P., Villar, A.S. (2019). Exploring the Role of Service Delivery in Remarkable Tourism Experiences. Sustainability, 11(5), 1-19. https://doi.org/10.3390/su11051382
 • Robb, E.M. (2009). Violence and recreation: Vacationing in the realm of dark tourism. Anthropology and Humanism, 34(1), 51-60. https://doi.org/10.1111/j.1548-1409.2009.01023.x
 • Ross, D., Saxena, G., Correia, F., Deutz, P. (2017). Archaeological tourism: A creative approach. Annals of Tourism Research, 67, 37-47. https://doi.org/10.1016/j.annals.2017.08.001
 • Ryan, Ch. (eds.) (2007). Battlefield Tourism: History, Place and Interpretation. Amsterdam: Elsevier.
 • Sharma, P., Nayak, J.K. (2019). Examining experience quality as the determinant of tourist behavior in niche tourism: an analytical approach. Journal of Heritage Tourism (in print). https://doi.org/10.1080/1743873x.2019.1608212
 • Sharpley, P.R., Stone, P.R. (eds.) (2009). The Darker Side of Travel: The Theory and Practice of Dark Tourism. Bristol: Channel View Publications. https://doi.org/10.1108/09596111211197854
 • Stanton, S. (2003). The Tombstone Tourist: Musicians. New York: Gallery Books.
 • Stasiak, A. (2013). Tourist Product in Experience Economy. Tourism, 23(1), 27-35.
 • Stephens, J. (2007). From guesthouse to Guantánamo Bay: Global tourism and the case of David Hicks. Tourism, Culture & Communication, 7, 149-156. https://doi.org/10.3727/109830407780339008
 • Tanaś, S. (2006). The meaning of deathspace in cultural tourism. Turyzm, 16(2), 145-151.
 • Tiberghien, G. (2018). Exploratory Study to the Development of Gulag Tourism in Kazakhstan: A Multi-stakeholder Perspective. Central Asian Studies Center (CASC), Almaty: KIMEP University.
 • Tomašević, A. (2018). Cemeteries as tourist attraction. Turističko poslovanje, 21, 13-24. https://doi.org/10.5937/turpos1821013t
 • Triarchi, E, Karamanis, K. (2017). The evolution of alternative forms of tourism: a theoretical background. Business & Entrepreneurship Journal, 6(1), 39-59.
 • Tucki, A. (2016). Turystyka filmowa - wybrana problematyka badawcza. Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, 2(44), 141-146.
 • Walls, A.R., Okumus, F., Wang, Y.(R.), Kwun, D. J.-W. (2011). An epistemological view of consumer experiences. International Journal of Hospitality Management, 30(1), 10-21. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2010.03.008
 • Wearing, S. (2001). Volunteer Tourism: Experiences That Make a Difference. Wallingford: CABI Publishing.
 • Wilson, J.Z., Hodgkinson, S., Piché, J., Walb, K. (eds.) (2017). The Palgrave Handbook of Prison Tourism. London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-56135-0
 • Wites, T. (2008). Forms of and Prospects for the Development of Gulag Tourism in Russia. In: Tourism in The New Eastern Europe Global Challenges - Regional Answers (119-124), Warsaw: College of Tourism and Hospitality Management in Warsaw.
 • Yan, B.-J., Zhang, J., Zhang, H.-L., Lu, S.-J., Guo, Y.-R. (2016). Investigating the motivation-experience relationship in a dark tourism space: A case study of the Beichuan earthquake relics, China. Tourism Management, 53, 108-121. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.09.014
 • Yan, G., Santos, C.A. (2010). Genealogical Tourism: A Phenomenological Examination. Journal of Travel Research, 49(1) 56-67. https://doi.org/10.1177/0047287509332308
 • Yiping, L., Hu, Z. (2008). Red Tourism in China. Journal of China Tourism Research, 4(2), 156-171.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571719

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.