PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 8 | 171--188
Tytuł artykułu

Centra handlowe - główne problemy badawcze

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Shopping Centres - Main Problems Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jakkolwiek kształtowanie się centrów handlowych w przestrzeni zurbanizowanej nie stanowi nowego zjawiska, to jednak nadal badania nad fenomenem centrów handlowych stanowią bardzo istotny przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury wyróżniono i scharakteryzowano dwa okresy badawcze. Pierwszy - podstawowy (do 1956 roku) - stanowi punkt wyjścia w badaniach, przedstawiając genezę i kształtowanie się pierwotnej formuły centrum handlowego. drugi - zaawansowany (po 1956 roku) - obejmuje krystalizację czterech głównych nurtów badawczych określonych jako: techniczny, lokalizacyjny, ekonomiczno-organizacyjny i behawioralny. Pomiędzy nimi można zauważyć wiele wzajemnych i złożonych zależności, które ze względu na pojawianie się nowych wyspecjalizowanych płaszczyzn badawczych podlegają nieustannej ewolucji. (abstrakt oryginalny)
EN
Shopping centres are not a recent form of commerce activity in urban areas. The very beginning of this kind of trade organization in United States goes back into the past as far as the first decades of the twentieth century. in the last decade of the same century, shopping centres reached the stage of maturity, both in America and in europe. Nevertheless, new, multidimensional studies in this subject are still carried out and they are characterized with high dynamism. On the basis of extended literature survey, the author has decided to divide the entire research period into two phases. The first, fundamental one (until 1956) is a starting point of all studies, defining a genesis and evolution of the initial form of shopping centre concept. The second, mature phase (after 1956), encounters a separation of four major research lines, i.e.: technical, localization, system-economical and behavioral. All the above mentioned parts work and interact with each other, creating a complex system of mutual dependencies, which undergoes permanent evolution under the influence of new, specialized research branches. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
171--188
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Aldridge A., 2006, Konsumpcja, tłum. M. Żakowski, Sic!, Warszawa.
 • Arnold M. J., Reynolds k. e., 2003, Hedonic shopping motivations, "Journal of Retailing" vol. 79, nr 2.
 • Augé M., 2010, Nie-miejsca: wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chymkowski, PWN, warszawa.
 • Baker G., Funaro b., 1951, Shopping centers: Design and operation, Van Nostrand Reinhold Company, New York.
 • Bartkowski J., Klima E., Rochmińska A., 2005, Rozwój sklepów wielkopowierzchniowych i usług gastronomicznych w Łodzi, [w:]: Gospodarka w przestrzeni polskich miast, red. T. Marszał T., KPZK PAN, Warszawa, s. 227-240 2005. Biuletyn, z. 216.
 • Basic configurations and types for the United States, 2004, International Council of Shopping Center, New York.
 • Baudrillard J., 1998, The consumer society: Myths and structures, SAGE, London.
 • Bauman Z., 2006, Płynna nowoczesność, tłum. Tomasz Kunz, wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Beddington N., 1991, Shopping centres: retail development, design, and management, butterworth Architecture, Oxford.
 • Benko G., 1993, Geografia technopolii, PWN, Warszawa.
 • Boeckl M., 1995, Visionäre und Vertriebene. Österreichische Spuren in der modernen amerikanischen Architektur, ernst und Sohn, Berlin.
 • Bogdanov D., 2002, Problemy lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, [w:] Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, red. J. Słodczyk, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 527-534.
 • Borowska A., 2009, Społeczeństwo konsumpcyjne - charakterystyka, "Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Ekonomika i Zarządzanie" z. 14.
 • Bul A.A., Ordway N., 1987, Shopping center innovations: The past 50 years, "Urban Land" nr 6.
 • Canbay C.S., Hepbasil A., Gekon G., 2004, Evaluating performance indices of a shopping centre and implementing HVAC control principles to minimize energy usage, "energy and buildings", vol. 36.
 • Chase J., 1991, The role of consumerism in American architecture, "Journal of Architectural education" vol. 44, nr 4.
 • Cheng w. L., Li w., Yu L., 2005, The analytic network process (ANP) approach to location selection: a shopping mall illustration, "Construction Innovation" nr 5.
 • Childs M. C., 1999, Parking spaces: a design, implementation, and use manual for architects, planners, and engineers, McGraw-Hill, New York.
 • Chmielak G., 1999, Centra handlowe - analiza lokalizacji, "Nieruchomości" nr 6.
 • Chmielewski J.M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Politechnika Warszawska, Warszawa.
 • Ciechomski w., 2010, Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych, wyd. Uniwersytetu ekonomicznego, Poznań.
 • Ciok S., 1999, Zagospodarowanie infrastrukturalne tras autostradowych w Polsce południowo-zachodniej, "Prace komisji Geografii komunikacji PTG" red. J. Kitowski, Warszawa-Rzeszów, t. 5, s. 47-61.
 • Clarke D.B., 2003, The consumer society and the postmodern city, Routledge, London.
 • Cohen N. E., 2002, America's marketplace: The history of shopping centers, Lyme Conn., Greenwich.
 • Coleman P., 2006, Shopping environments: evolution, planning and design, Architectural Press, London.
 • Crawford M., 2000, The world in shopping mall from variations on a theme park (1992), [w:] The city cultures reader, red. M. Miles, T. Hall, I. Borden, Routledge, New York, s. 126-140.
 • Cudny W., 2008, Rola prywatnych inwestorów w rewitalizacji terenów poprzemysłowych Łodzi, [w:] Zarządzanie krajobrazem kulturowym, red. J Plit, PTG, Sosnowiec, s. 379-436. Prace komisji krajobrazu kulturowego nr 10
 • Czarnecki w., 1962, Planowanie miast i osiedli. Sieć komunikacyjna dalekiego zasięgu, t. 4, PWN, Warszawa.
 • Dawson J., 1999, The evolution and future structure of retailing in Europe, [w:] The internationalisation of retailing in Europe, Centre for The study of Commercial Activity, Ryerson Polytechnic University, Toronto, s. 1-13.
 • Dawson J. A., Lord J. P., 1985, Shopping centre development: policies and prospects, Routledge, New York.
 • Davis t. C., 1991, Theatrical antecedents of the mall that ate downtown, "Journal of Popular Culture" Spring.
 • Denis Ch., 2005, Objects of desire: consumer behaviour in shopping centre choices, Palgrave Macmillan, London.
 • Dennis Ch., Marsland d., Cockett t., 2002, Central place practice: shopping centre attractiveness measures, hinterland boundaries and the UK retail hierarchy, "Journal of Retailing and Consumer Services" nr 9.
 • Des Rosiers F., Thériault M., Ménétrier L., 2005, Spatial versus non-spatial determinants of shopping center rents: modeling location and neighborhood-related factors, "Journal of Real Estate Research" vol. 27, nr 3.
 • Dobosz P., Skrzydło-Niżnik i., 2003, Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego i konserwatorskiego, wyd. Zakamycze, Kraków.
 • Dołhun A., 2011, Regulacje czy nadregulacje w kwestii wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH), TUP, Katowice.
 • Domański t., 2001, Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, PWN, Warszawa-Łódź.
 • Domański t., 2005, Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa.
 • Dowling r. w., 1943, Neighborhood shopping centers, "Architectural Forum" nr 79.
 • Dowling r. w., 1944, Shopping Centers - a Neighborhood Necessity, "Urban Land" nr 3.
 • Dudek-Mańkowska S., 2006, Funkcje wybranych centrów handlowych w Warszawie, [w:] XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Nowe przestrzenie w mieście. Ich organizacja i funkcje, red. i. Jażdżewska, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 245-254.
 • Eppli M., Benjamin J.D., 1994, The Evolution of shopping center research: A review and analysis, "Journal of real estate research" vol. 9, nr 1.
 • Eppli M., Shilling J. D., 1996, How Critical is a good location to a regional shopping center?, "Journal of Real Estate Research" vol. 12, nr 3.
 • Facility location: applications and theory, 2004, red. Z. Drezner, H. w. Hamacher, Springer, New York.
 • Feinberg R. A., Meoli J., 1991, A brief history of the mall, "Advances in Consumer research" vol. 18.
 • Feinberg S., 1960, What makes shopping malls tick, "Fairchild Publications", s. 7.
 • Feiss C., 1940, Community shopping centers, "Architectural record" nr 6.
 • Fisher H.T., 1950, Can main street compete?, "The American City" vol. 65, nr 10.
 • Frieden B. J., Sagalyn L. b., 1991, Downtown, inc.: How America rebuilds cities, Mit Press.
 • Fuhrmann M., 2006, Miasto w mieście. Przestrzeń centrum handlowego jako substytut przestrzeni miejskiej, [w:] Dynamika przestrzeni miejskiej, red. T. Duda, M. Fuhrmann, A. Genedźwił, A. Izdebski, K. Kuzko, M. Pieniążek, wyd. Poznańskie, Poznań-Warszawa, s. 71-76.
 • Garreau J., 1991, Edge city: Life on the new frontier, Anchor, New York.
 • Gillette Jr. H., 1985, The evolution of the planned shopping center in suburb and city, "Journal of the American Planning Association" vol. 51, nr 4.
 • Główne ulice handlowe, 2010, On.Point reports, Jones Lang laSalle, www.joneslanglasalle.com.
 • Górka Z., Trzepacz P., 2006, Węzły autostrady A4 jako czynniki rozwoju oraz przemian w zagospodarowaniu peryferyjnych osiedli Krakowa, [w:] Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcje, red. i. Jażdżewska, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 345-351.
 • Gruen V., 1943, Shopping Center, "Architectural Forum" nr 78.
 • Gruen, V., Smith L. P., 1952, Shopping centers: The new building type, "Progressive Architecture" vol. 33.
 • Gruen, V., Smith L., 1960, Shopping towns USA: The planning of shopping centers, reinhold Publishing Corporation, New York.
 • Guy C., 1994, The retail development process: location, property, and planning, Routledge, London.
 • Hardwick M. F., 2004, Mall maker: Victor Gruen, architect of an American Dream, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
 • Henclewska L., 2005, Ewolucja centrów handlowych w Polsce na przykładzie rynku amerykańskiego, "Nieruchomości" nr 10 (86).
 • Hendershott P. H., Hendershott R. J., Hendershott T. J., 2001, The future of virtuall malls, "Real Estate Finance".
 • Hrehorowicz-Gaber H., Gaber T., 2008, Współczesne życie miasta w aspekcie przemian w zakresie usług i handlu, "Czasopismo techniczne", z. 3 - Architektura (8).
 • Huff D. L., 1964, Defining and estimating a trading area, "The Journal of Marketing" vol. 28, nr 3.
 • Ilnicki d., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań, Uniwersytet wrocławski, Wrocław. rozprawy Naukowe instytutu Geografii i rozwoju regionalnego, t. 11.
 • Jackson K. T., 1996, All the world's a mall: Reflections on the social and economic consequences of the American shopping center, "The American Historical Review" vol. 101, nr 4.
 • Jałowiecki b., 2005, Przestrzeń ludyczna - nowe obszary metropolii, "Studia regionalne i Lokalne" nr 3 (21).
 • Jarosz A., 2001, Miejsce hipermarketów w przestrzeni miejskiej aglomeracji, [w:] Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, red. G. Węcławowicz, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 253-264. Prace Geograficzne, 184.
 • Jaroszewska-Brudnicka R., Brudnicki r., 2008, W poszukiwaniu "serca miasta", "Czasopismo techniczne" z. 3 - Architektura (8).
 • Jodido P., 2010, Shopping architecture now!, Taschen America LLC, Los Angeles.
 • Jones W. D., 1999, Highland park shopping village, National Park Service, Washington.
 • Kaczmarek t., 2010, Struktura przestrzenna handlu detalicznego. Od skali globalnej do lokalnej, Bogucki wyd. Naukowe, Poznań.
 • Kaczmarek t., Kaczmarek U., 2006, Stara i nowa przestrzeń handlowa Poznania, [w:] Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcjonowanie, red. I. Jażdżewska, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 221-230.
 • Kelley E. J., 1956, Shopping centers. Locating controlled regional centers, The Eno Foundation for Highway traffic Control, Saugatuck.
 • Kivell P. T., Shaw G., 1980, The study of the retail location, [w:] Retail geography, red. J. A. Dawson, Halsted Press, New York, s. 95-155.
 • Kliment S. A., 2004, Building type basics for retail and mixed - use facilities, John Wiley and Sons, New Jersey.
 • Kłosowski F., 2002, Hipermarkety w przestrzeni handlowej miast aglomeracji katowickiej, [w:] Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, red. J. Słodczyk, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 373-382.
 • Kociuba D., 2006, Nowe przestrzenie handlowe Lublina, [w:] XIX Konserwatorium Wiedzy o Mieście. Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcje, red. i. Jażdżewska, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 231-244.
 • Kotler P., 1994, Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 • Kotler P., 1999, Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa.
 • Kowinski W., 1985, The malling of America: An inside look at the great consumer paradise, Publisher: William Morrow & Co, New York.
 • Kramer R., 1996, Ethik des Geldes, Verlag duncker und Hublot, Berlin.
 • Kuc-Słuszniak B., 2008a,, Targowisko różnorodności - targowisko próżności. Współczesne centrum handlowe w przestrzeni miejskiej, "Czasopismo techniczne" z. 3 - Architektura (8).
 • Kuc-Słuszniak B., 2008b, Nowe w starym - centra handlowe w Rybniku, "Czasopismo Techniczne" z. 6 - Architektura (15).
 • Lambert J., 2006, One step closer to a pan-European shopping center standard illustrating the new framework with examples, "internationaln Council of Shopping Center report" vol. 13, nr 2.
 • Lifestyle shopping center: A retail evolution of the 21st century, 2003, aut. Y-K Kim, P. Sullivan, C. Trotter, J. C. Forney, "Journal of Shopping Center research" vol. 2, nr 10.
 • Lillibridge R. M., 1948, Shopping centers in urban redevelopment, "Land Economics" vol. 24, nr 2.
 • Longstreth r., 1986, J. C. Nichols, the Country Club Plaza, and notions of modernity, "The Harvard Architectural review: Precedent and invention" vol. 5.
 • Longstreth R., 1997, City center to regional mall: Architecture, the automobile, and retailing in california, 1920-1950, Mit Press, Cambridge.
 • Lowe M. S., 2000, Britain's regional shopping centres: New urban forms?, "Urban Stud" vol. 37.
 • Majer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, PWN, Warszawa.
 • Makowski G., 2003, Świątynia konsumpcji, Trio, Warszawa.
 • Maleszyk E., 1997a, Tendencje inwestycji handlowych, "wiadomości Statystyczne" t. 42, z. 1.
 • Maleszyk E., 1997b, Inwestycje a postęp techniczny w handlu, "wiadomości Statystyczne", t. 42, z. 10.
 • Maleszyk E., 1998, Zagraniczne sieci handlowe w Polsce, "Gospodarka Narodowa" nr 8-9.
 • Maleszyk E., 2000, Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym w handlu, "wiadomości Statystyczne" t. 45, z. 1.
 • Maleszyk E., 2004, Rozwój sieci handlowych obsługi masowej w Polsce, "wiadomości Statystyczne" t. 49, z. 1.
 • Malinowski M., 2007, Co z tą polszczyzną?, Promo, Kraków.
 • Massagali M. K., 2000, E-tail vs retail the future of the dowtown regional shopping mall, Massachusetts instytute of technology, Cambridge.
 • McGlodrick P. J., Davies G., 1995, International retaling: Trends and strategies, Pitman Publishing, Glasgow.
 • Measuring brand image: shopping centre case studies, 2002, aut. Ch. Dennis, J. Murphy, D. Marsland, T. Cockett, T. Patel, "International review of retail, distribution and Consumer research" nr 12 (4).
 • Merts J. e., 1949, The shopping center - a new trend in retailing, "Journal of Marketing" nr 13.
 • Mesher L., 2010, Basics interior design: Retail design, AVA Publishing, worting.
 • Muller T., 1978, Central business districts, cities, and shopping malls, "Urban Land institute".
 • Mumford L., 1961, The city in history, Penguin book Group, London.
 • Mutebi A. M., 2007, Regulatory responses to large-format transnational retail in south-east Asian cities, "Urban Studies" vol. 44, nr 2.
 • Naisbitt J., 1997, Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, zysk i S-ka, Poznań.
 • Namyślak B., 2006, Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych we Wrocławiu, [w:] Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcjonowanie, red. I. Jażdżewska, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 265-276.
 • Nichols J. C., 1929, developing outlying shopping centers, "The American City" vol. 44, nr 7.
 • Nichols J. C., 1948, Shopping centers: Look before you lea, "Urban Land" nr 7.
 • Niemiec P., 2002, Stare i nowe centra handlowe Wrocławia, "Dolny Śląsk" nr 10.
 • Olearczyk A., 1978, Istota ośrodków i kompleksów handlowych, "Miasto" nr 3.
 • Olshavsky R. w., Granbois D. H., 1979, Consumer decision making-fact or fiction?, "Journal of Consumer research" vol. 6, nr 2.
 • Oppewal H., Timmermans H., 1999, Modeling consumer perception of public space in shopping center, "Environment and Behavior" vol. 31, nr 1.
 • Pacione M., 2001, Geografia urban: A global perspective, routledge, New York. Parking requirements for shopping centers: summary recommendations and research study report, 1999, walker
 • Parking Consultants, Urban Land institute, international Council of Shopping Centers, Detroit.
 • Pedreschi R., 2000, The engineer's contribution to contemporary architecture: Eladio Dieste, Thomas Telford Publishing, London.
 • Pindakiewicz J., 1995, Handel detaliczny w Europie Zachodniej, "Marketing i rynek" nr 4.
 • Pirowski T., Drzewiecki W., 2000, wybrane problemy modelowania przestrzennych interakcji zachowań konsumentów z wykorzystaniem GIS, "Archiwum Fotogrametrii, kartografii i teledetekcji" vol. 10.
 • Plesińska k., 2008, Historyczne i współczesne przestrzenie publiczne w Poznaniu i ich rola w życiu miasta, "Czasopismo techniczne" z. 4 - Architektura (9).
 • Polska: czas na małe i osiedlowe centra handlowe?, 2007, raport king Sturge.
 • Qadeer M. A., 1997, Pluralistic planning for multicultural cities: The Canadian practice, "Journal of the American Planning Association" vol. 63, nr 4.
 • Racoń-Leja K., 2008, Transformacje społeczne wobec zmieniającej się struktury przestrzeni publicznych, "Czasopismo techniczne" z. 4 - Architektura (9).
 • Redstone L. G., 1973, New dimensions in shopping centers and stores, McGraw-Hill, New York.
 • Ritzer G., 2001, Magiczny świat konsumpcji, MUZA, Warszawa.
 • Rochmińska A., 2005, Rozwój sieci handlowych z udziałem kapitału zagranicznego, [w:] Usługi rynkowe w Łodzi w dobie transformacji, red. J. Dzieciuchowicz, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 64-92.
 • Scott N. K., 1989, Shopping centre design, Van Nostrand reinhold Company, London.
 • Scott P., 1970, Geography and retailing, Transaction Publishers, Chicago.
 • Setkowicz P., 2008, Second Kraków kontra Bonarka City Center, "Czasopismo Techniczne" z. 4 - Architektura (9).
 • Shanken A. M., 2009, 194X: architecture, planning, and consumer culture on the American home front, University of Minnesota Press, Minneapolis.
 • Shopping Center, 2006, EHI Retail Institute, Fakten, Hintergründe und Perspektiven.
 • Shopping malls studies, 2011, Eastern Connecticut State University, www. mallsenchile.wikispaces.com/ Shopping+Mall+Studies.
 • Sit J., Merrilees B., Birch D., 2003, Entertainment-seeking shopping centre patrons: The missing segments, "international Journal of retail and distribution Management" nr 31 (2).
 • Słodczyk J., 2003, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Solal J. L., 1998, Shopping centers: The megatrends, international Council of Shopping Centers, New york.
 • Söllner T., 2009, The history of shopping center development, GRIN Verlag.
 • Staeheli L. A., Mitchell D., 2006, USA's destiny? Regulating space and creating community in American shopping malls, "Urban Studies" vol. 43, nr 5/6.
 • Sternquist B., 1997, International expansion of US retailers, "International Journal of Retail and Distribution Management" vol. 25.
 • Taylor Z., 2000, Przekształcenia sieci handlu detalicznego i gastronomii w okresie transformacji społeczno-gospodarczej Polski, "Prace Geograficzne IGiPZ PAN" nr 175.
 • The dimensions of parking report, 2000, Urban Land institute, National Parking Association, Detroit.
 • Timmermans H., 1980, Consumer spatial choice strategies: A comparative study of some alternative behavioural spatial shopping models, "Geoforum" vol. 11.
 • Tobiasz-Lis P., 2010, Przemiany społeczno-ekonomiczne w Łodzi w świetle badań nad wyobrażeniami miasta, [w:] Studia nad bazą ekonomiczną miast i rynkiem pracy w województwie łódzkim, red. M. Wójcik, Nova Sandec, Nowy Sącz - Łódź, s. 105-114.
 • Tölle A., 2007, Proces rewitalizacji miasta na przykładzie Poznania, "Studia regionalne i Lokalne" nr 2 (28).
 • Tubridy M., 2006, Defining trends in shopping center history. A member perspective, "research review" vol. 13, nr 1.
 • Vandell K. D., Carter C. C., 2000, Store location in shopping centres: theory and estimates, Asian real estate Society Meetings, beijing.
 • Wakefield k. L., Baker J., 1998, Excitement at the mall: Determinants and effects on shopping response, "Journal of Retaling" vol. 74, nr 4.
 • Walid A., 2008, 2D/3D multiagent geosimulation: the case of shopping behavior of square one mall (Toronto), VdM Verlag dr. Mueller E. K., Saarbrücken.
 • Walid A., Moulin B., 2005, 2D-3D multiagent geosimulation with knowledge - based agents of customers' shopping behavior in a shopping mall, "Lecture Notes in Computer Science" vol. 3693.
 • Węcław J., 2000, Nowe centra handlowe w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Krakowa, [w:] Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, red. J. Kaczmarek, Łódzkie towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 175-177.
 • Wacław-Michniewska J., 2006, Nowe przestrzenie handlowe w aspekcie realizacji zadań samorządu terytorialnego, [w:] Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcjonowanie, red. i. Jażdżewska, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 277-286.
 • Wieloński A., 2004, Lokalizacja działalności gospodarczej. Teoretyczne podstawy, wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Wilk W., 2003, Między zakupami a rozrywką - nowe znaczenie centrum handlowego, "Prace i Studia Geograficzne" t. 32.
 • Wilk W., 2005, Miejsce miast w sieciach handlowych - przykład Polski, "Prace i Studia Geograficzne" t. 35.
 • Wisłocka I., 1971, Dom i miasto jutra, Arkady, warszawa.
 • Wolf K. L., 2009, Strip malls, city trees, and community values, "Arboriculture and Urban Forestry" vol. 39, nr 1.
 • Wójcik M., 2010, Centrum handlowo-rozrywkowe Manufaktura jako "miejsce" integrujące w przestrzeni społecznej Łodzi, [w:] Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, red. A. Suliborski, Z. Przygodzki, Wyd. Bibliotek, Łódź, s. 41-50.
 • www.nps.gov/index.html.
 • www.galeriehandlowe.pl/go.live.php/PL-H1005/centra-handlowe.html.
 • Yue-min N., 1984, An approach to shopping centre location of Shanghai's urban area, "Acta Geographica Sinica" nr 4.
 • Zilberg e., 2002, A troubled corner: The ruined and rebuilt environment of a central American barrio in Post-Rodney King Riot Los Angeles, "City and Society" vol. 14, nr 2.
 • Zipser W., 2010, Metody prognozowania struktur handlowo-usługowych w metropoliach na podstawie modelu podróży o celu usługowym, "Czasopismo Techniczne" z. 1 - Architektrua (3).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171571807

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.