PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2(32) | 16--28
Tytuł artykułu

Mechanizmy ochrony konsumenta seniora w regulacji o odwróconym kredycie hipotecznym

Warianty tytułu
Protection of an Elderly Consumer in Reverse Mortgage Regulation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Beneficjentami usługi odwróconego kredytu hipotecznego z założenia powinny być osoby starsze. Jej ideą jest wsparcie finansowe seniorów poprzez monetyzację kapitału zakumulowanego w nieruchomościach. Specyfika usługi odwróconego kredytu hipotecznego wymaga zapewnienia ochrony interesów (prawnych i ekonomicznych) korzystających z niej konsumentów. Ustawodawca wprowadził szereg rozwiązań mających na celu ochronę konsumentów, co zostało wskazane w niniejszym opracowaniu. Uprawnienia te są analogiczne do rozwiązań przyjętych w ustawie o kredycie konsumenckim. Ochrona konsumenta seniora może zostać zapewniona poprzez: wypełnianie obowiązków informacyjnych przez kredytodawców, prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta, prawo do przedterminowej spłaty kredytu, a także wypowiedzenie umowy kredytowej w ustawowo wskazanych przypadkach. Ocena efektywności i skuteczności tych mechanizmów jest utrudniona, ponieważ banki nie oferują i nie udzielają odwróconego kredytu hipotecznego (spowodowane jest to wysokim poziomem ryzyka). Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie mechanizmów ochrony prawnej konsumentów seniorów na gruncie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym oraz wskazanie, czy mechanizmy te są odpowiednie i gwarantują odpowiedni poziom ochrony konsumentów.(abstrakt oryginalny)
EN
Reverse mortgage credit is a financial service that is intended to benefit the elderly in principle. The idea of this service is to support senior consumes financially by monetizing the capital accumulated in real estate. The specificity of the reversed mortgage credit service requires the protection of the interests (legal and economic) of consumers using this service. The legislator has introduced a number of solutions aimed at protecting consumers which are depicted hereto. These rights are analogous to the solutions adopted in the Consumer Credit Act. The protection of seniors may be ensured by: fulfilment of information obligations by creditors, the consumer's right to withdraw from the agreement, the right to repay the credit early, as well as the right to terminate the credit agreement in the cases provided for in the Act. It is difficult to assess the effectiveness and efficiency of these mechanisms because banks do not offer and do not provide reverse mortgage credit (due to the high level of risk). The aim of this study is to present mechanisms for legal protection of senior consumers under the Act on Reverse Mortgage Loans and to indicate whether these mechanisms are adequate and guarantee an appropriate level of consumer protection.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • 1. Borysiak W., 2017, Opóźnienie świadczeń pieniężnych, [w:] Osajda K. (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3 Zobowiązania. Część ogólna, C.H. Beck, Warszawa.
 • 2. Czech T., 2015, Odwrócony kredyt hipoteczny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 3. Dziedzic M., 2019, Rola obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy wobec konsumenta w sferze usług finansowych, [w:] Monkiewicz J., Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 4. Kuźmicka-Sulikowska J., 2017, Przepisy ogólne, [w:] Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • 5. Malarewicz A., 2008, Pacta sunt servanda a prawo konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży, "Białostockie Studia Prawnicze" z. 3.
 • 6. Malarewicz-Jakubów A., 2017, Wsparcie prawne osób starszych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 7. Rutkowska-Tomaszewska E., 2013, Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 8. Rutkowska-Tomaszewska E., 2014, Kryzys na rynku finansowym a problem odpowiedzialnego udzielania kredytów, [w:] Miemiec W., Sawicka K. (red.), Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 9. Rutkowska-Tomaszewska E., 2018, Idea odpowiedzialnego pożyczania na rynku niebankowych kredytów konsumenckich w Polsce, [w:] Ćwiąkała-Małys A., Karpińska M. (red.), Wyzwania współczesnych finansów. Wybrane problemy, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • 10. Rutkowska-Tomaszewska E., Paleczna M., 2018, Idea odpowiedzialnego kredytowania na rynku niebankowych kredytów konsumenckich w Polsce, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny" nr 6 (7).
 • 11. Wachnicka A., 2017, Założenia i cele ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym a jej zastosowanie w praktyce, [w:] Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Odwrócona hipoteka jako nowa usługa na rynku finansowym, C.H. Beck, Warszawa.
 • 12. Zagrobelny K., 2017, Skutki niewykonania zobowiązania, [w:] Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572108

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.