PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 11 | 119--136
Tytuł artykułu

W obliczu wyzwań - pół wieku funkcjonowania unii celnej w Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
In the Face of Challenges - Half a Century of Functioning of the Customs Union in the European Union
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Unia celna jest jednym z najwcześniejszych i najważniejszych osiągnięć Unii Europejskiej. Jubileusz pięćdziesięciolecia jej istnienia należy uznać za znaczący fakt w historii Unii Europejskiej i dobry moment do refleksji nad jej rolą i znaczeniem. Celem artykułu jest zidentyfikowanie najważniejszych osiągnięć europejskiej unii celnej a zarazem zastanowienie się nad jej przyszłymi zadaniami. Zastosowana metodologia sprowadza się do analizy opisowej, poprzedzonej przeglądem źródeł literaturowych i aktów unijnego prawodawstwa wtórnego. Przeprowadzone rozważania pozwoliły wysunąć wniosek, że ponad pięćdziesięcioletnia historia unii celnej pokazuje, że system celny funkcjonujący w jej ramach, z powodzeniem wypełniał swoje funkcje, szybko dostosowując się do nowych zadań i coraz większych wymagań. Dalszy rozwój unii celnej jest niezwykle ważny i wymaga elastyczności i sprawności w działaniu.(abstrakt oryginalny)
EN
The customs union is one of the earliest and most significant achievements of the European Union. The 50th anniversary if its existence must be acknowledged as a crucial moment in the history of the EU as well as a good opportunity to reflect on its role and relevance. The aim of the article is to indicate and assess the most important achievements of the European customs union and, at the same time, to consider its future objectives. The methodology employed in the paper consists in a descriptive analysis, preceded by a review of the subject literature and the EU secondary legislation. The research findings allowed a conclusion to be drawn that the fifty years of the customs union history have shown that the customs system functioning within the EU has successfully performed its roles, quickly adapting to new challenges and ever-increasing demands. The further development of the customs union is critical and requires flexibility as well as efficiency.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
119--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Bibliografia
 • Michalczyk, W. (2010). Teoria i praktyka międzynarodowej integracji gospodarczej. W: J. Rymarczyk (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (s. 290-322). Warszawa: PWE.
 • Bożyk, P. (1997). Międzynarodowa integracja gospodarcza. W: A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (s. 273-296). Warszawa: PWE.
 • Balassa, B. (1962). The Theory of Economic Integration. London: Allen & Unwin.
 • Budnikowski, A. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
 • DG TAXUD (2018). EU Customs Union - Facts and figures. Pobrane 20.11.2018 z https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/facts_figures_en.pdf.
 • Eichengreen, B. i Boltho, A. (2008). The economic impact of European Integration. Discussion Paper No. 6820. London: Centre for Economic Policy Research. Pobrane 3.03.2019 z https://eml.berkeley.edu/~eichengr/econ_impact_euro_integ.pdf.
 • (Communication, 2001). Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee concerning a strategy for the Customs Union, Brussels, 8.02.2001 COM(2001) 51 final.
 • (Communication, 2003a). Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the role of customs in the integrated management of external borders, 24.07.2003, COM/2003/0452 final.
 • (Communication, 2003b). Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee a simple and paperless environment for the Customs and Trade, 24.07.2003, COM/2003/0452 final.
 • (Komunikat, 2008). Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Strategia dotycząca rozwoju Unii Celnej, Bruksela 1.4.2008, KOM(2008) 169 wersja ostateczna.
 • (Komunikat, 2012). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat stanu unii celnej, Bruksela 21.12.2012, COM (2012) 791 final.
 • (Komunikat, 2016). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Rozwój unii celnej UE i zarządzanie nią. Bruksela, 21.12.2016, COM (2016) 813 final.
 • (Komunikat, 2018). Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Pierwsze dwuletnie sprawozdanie z postępów w zakresie rozwoju unii celnej UE i zarządzania nią, Bruksela, 5.7.2018, COM(2018) 524 final.
 • Krugman, P.R., Obstfeld, M. (2007). Ekonomia międzynarodowa. Warszawa: PWN.
 • Makać, A. (2001). Międzynarodowa integracja gospodarcza - podstawowe problemy teoretyczne. W: E. Oziewicz (red.), Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej (s. 9). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Milleville, J. (2009). Wpływ integracji ekonomicznej na handel ugrupowania regionalnego na przykładzie Unii Europejskiej. Barometr Regionalny, Nr 2(16), s. 55-69. Pobrane 3.03.2019 z http://www.br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br16_4milleville.pdf.
 • Molle, W. (2000). Ekonomika integracji europejskiej (teoria, praktyka, polityka). Gdańsk: Fundacja Gospodarcza.
 • Mroczek, W. (2009). Wzajemny handel krajów Unii Europejskiej. Wspólnoty Europejskie, nr 4 (197), s. 2-10.
 • Pluciński, E. M. (2004). Ekonomia gospodarki otwartej. Warszawa: Wyd. Elipsa.
 • Pluciński, E. M. (2015). Konkurencyjność strukturalno-czynnikowa polskiego handlu na rynku UE w latach 2002-2012. Wybrane aspekty z perspektywy racjonalnych wyborów w gospodarce otwartej oraz efektów dobrobytowych integracji europejskiej. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Röpke, W. (1959). International Order and Economic Integration. Dordrecht: Reidel Publ. Co.
 • Świerczyńska, J. (2017). The contemporary face of the customs system in the European Union. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVIII, zeszyt 9, s. 321-332.
 • Tinbergen, J. (1954). International Economic Integration. Amsterdam: Elsevier.
 • WCO. (2018). Glossary of international customs terms. Brussels: Word Customs Organization. Pobrane 23.11.2018 z http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/glossary-of-international-customs-terms.aspx.
 • Zielińska-Głębocka, A. (1997). Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • (Council Decision, 2014). Council Decision of 26 May 2014 on the system of own resources of the European Union (2014/335/EU, Euratom) (Dz. Urz. 168/105 z 7.06.2014).
 • (Council Regulation, 1985). Council Regulation (EEC) No 678/85 of 18 February 1985 simplifying formalities in trade in goods within the Community (Dz. Urz. 79 z 21.03.1985).
 • (Decyzja, 2008). Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach ceł i handlu (Dz. Urz. L 23 z 26.01.2008).
 • (Decyzja, 1993). Decyzja Rady z dnia 15 marca 1993 r. dotycząca zawarcia Konwencji w sprawie odprawy czasowej oraz przyjmująca jej załączniki (Dz. Urz. L 130 z 27.05.1993).
 • (Decyzja, 1991). Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 1991 r. ustanawiająca Komitet Doradczy ds. Ceł i Podatków Pośrednich (Dz. Urz. L. 241 z 30.08.1991).
 • (Decyzja, 1987a). Decyzja Rady z dnia 15 czerwca 1987 r. w sprawie zawarcia Konwencji między Wspólnotą Europejską a Republiką Austrii, Republiką Finlandii, Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Królestwem Szwecji i Konfederacją Szwajcarską w sprawie Wspólnej Procedury Tranzytowej (Dz. Urz. L 226 z 13.08.1987).
 • (Decyzja, 1987b). Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 1987 r. dotyczącej zawarcia Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów oraz Protokołu zmian do tej Konwencji (Dz. Urz. L 198 z 20.07.1987).
 • (Decyzja, 1975). Decyzja Rady z dnia 18 marca 1975 roku w sprawie zawarcia międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego oraz przyjęcia do niej załącznika dotyczącego składów celnych oraz Międzynarodowa Konwencja dotycząca uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzona w Kyoto dnia 18 maja 1973 r. (Dz. Urz. L 100 z 21.04.1975).
 • (Decyzja, 1973). Decyzja Komisji 73/351/EWG z 7 listopada 1973 r., Dz. U. L 321 z 22.11.1973 zmieniona decyzją 86/565/EWG (Dz. Urz. L 331 z 25.11.1986).
 • (Deklaracja, 2008). Deklaracja Paryska w sprawie przyszłej roli urzędów celnych, 4.07.2008 Paryż. Wiadomości Celne, 2008, nr 7-8, s. 3.
 • (Konwencja, 2009). Konwencja w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotycząca podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępnione budżetowi UE (Dz. Urz. C 92 z 21.04.2009).
 • (Konwencja, 1987). Konwencja o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD) sporządzona w Interlaken dnia 20 maja 1987 roku (Dz. Urz. Nr 46, poz. 228 z 11.04.1988).
 • (TFUE, 2007). Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. U. C 306 z 17.12.2007). Wersja skonsolidowana Traktatu: Dz. U. UE C 83/47 z 30.03.2010.
 • (Regulation, 1968). Regulation (EEC) No 1496/68 of the Council of 27 September 1968 on the definition of the customs territory of the Community. (Dz. Urz. L 238 z 28.09.1968).
 • (Regulation, 2013). Regulation (EU) No 1294/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing an action programme for customs in the European Union for the period 2014-2020 (Customs 2020) and repealing Decision No 624/2007/EC. (Dz. Urz. L 347/209 20.12.2013).
 • (Rozporządzenie, 2016). Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz. Urz. L 69 z 15.3.2016).
 • (Rozporządzenie, 2015a). Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. L 343 z 29.12.2015).
 • (Rozporządzenie, 2015b). Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny. (Dz. Urz. L 343 z 29.12.2015).
 • (Rozporządzenie, 2013). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. L 269 z 10.10.2013).
 • (Rozporządzenie, 2008). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) (Dz. Urz. L 145 z 04.06.2008).
 • (Rozporządzenie, 1992). Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz. Urz. L 302 z 19.10.1992.
 • (Rozporządzenie, 1984). Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1262/84 z dnia 10 kwietnia 1984 r. dotyczące zawarcia Międzynarodowej Konwencji w sprawie harmonizacji granicznych kontroli towarów (Dz. Urz. L 126 z 12.05.1984).
 • (Rozporządzenie, 1978). Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2112/78 z dnia 25 lipca 1978 r. dotyczące zawarcia Konwencji Celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR) zawartej w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. (Dz. Urz. L 252 z 14.09.1978).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572142

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.