PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 4 | 103--118
Tytuł artykułu

Zastosowanie lokalnych wskaźników zależności przestrzennej do określenia zróżnicowań przestrzennych preferencji wyborczych mieszkańców Wrocławia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
An Application of Local Indicators of Spatial Association for the Purpose of Defining Spatial Diversification Concerning Electoral Preferences of the Inhabitants of Wrocław
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania lokalnych wskaźników zależności przestrzennej (LISA) do analiz zjawisk społecznych w skali miasta. Poza aspektem metodologicznym, koncentrującym się na opisie i przykładzie zastosowania LISA, opracowanie zawiera również aspekt poznawczy. Związany jest on z określeniem przestrzennych zróżnicowań preferencji wyborczych mieszkańców Wrocławia w wyborach do Sejmu i Senatu RP w 2007 r. Równocześnie dokonano próby połączenia analizy poparcia udzielonego przez wyborców głównym partiom politycznych (PO, PiS, LiD) oraz analizy frekwencji ogółem ze strukturą wieku wyborców. Jednostki odniesienia przestrzennego stanowiły obwody wyborcze. W wyborach do Sejmu i Senatu RP 2007 r. było ich 270. Taka liczba jednostek przestrzennych pozwoliła na dokładne rozpoznanie zjawiska. W wyniku zastosowania LISA uzyskano skupiska jednostek przestrzennych o podobnych wartościach cechy. Umożliwiło to określenie obszarów koncentracji ludności o określonych preferencjach wyborczych. Powstałe skupiska jednostek o podobnych wartościach są w dużej części rozgraniczone przez fizyczne bariery istniejące w przestrzeni Wrocławia (główne ciągi komunikacyjne oraz rzeka Odra). Przeprowadzane analizy poparcia trzech najważniejszych partii (PO, PiS, LiD) ukazały, iż jest ono silnie zróżnicowane w przestrzeni miasta. Należy to powiązać ze specyfiką ludności zamieszkującej określone obszary miasta. Warto podkreślić, że dokonana analiza zależności pomiędzy preferencjami wyborczymi a grupami wieku pozwoliła stwierdzić, że cecha ta nie wyjaśnia postaw wyborczych. Wpływ wieku nie ma charakteru sumarycznego, jest on raczej wypadkową głównych wymiarów struktury wieku. Jednak w skali dużego miasta jest wielkością, która przy połączeniu z innymi elementami szeroko rozumianej tkanki miejskiej jest w stanie w większym stopniu wyjaśniać preferencje wyborcze. Tym samym wiek wyborcy samodzielnie nie wyjaśnia postaw wyborczych, ale może je częściowo tłumaczyć, przy analizach w "odpowiedniej" skali przestrzennej - obwodach wyborczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the possibilities of using local indicators of spatial association (LISA) in the analysis of social phenomena on the urban scale. Apart from the methodological aspect concentrating on the description and possible applications of LISA, the paper also includes a cognitive aspect. It is related to defining spatial diversification concerning electoral preferences of the inhabitants of Wrocław during the Sejm and Senate elections in 2007. At the same time, the author attempted to combine the analysis of support for particular political parties (PO, PiS, LiD) and voter turnout in general with the age structure of the voters. Constituencies were used as spatial reference units. In the 2007 Sejm and Senate elections there were 270 of them. Such number of spatial units allowed to identify the phenomenon precisely. As a result of using LISA, concentrations of spatial units with similar characteristic feature values were obtained. This allowed to define the areas of concentration of population with particular electoral preferences. The remaining concentrations of spatial units characterized by similar values are largely distinguished by physical barriers existing in the space of Wrocław (the main traffic routes and the Oder). The support analyses conducted for the three most important parties (PO, PiS, LiD) revealed that their support is heavily diversified within the city space. This is connected with the special character of inhabitants of particular areas of the city. It needs to be stressed that the performed analysis of connections between electoral preferences and age groups indicates that this feature does not explain electoral attitudes. The influence of age does not have summary character; it is rather an outcome of the main dimensions of the age structure. However, combined with other elements of the urban tissue in the broad sense, the influence of the age factor can account for electoral preferences in large cities. Therefore, the age of voters does not explain electoral preferences itself, but can be useful in explaining this phenomenon on a more appropriate spatial level - the level of constituencies. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
103--118
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Anselin L., 1988, Lagrange multiplier test diagnostics for spatial dependence and spatial heterogeneity, ,,Geographical Analysis" vol. 20, s. 1-17.
 • Anselin L., 1995, Local indicators of spatial association - LISA, ,,Geographical Analysis" vol. 27, nr 2, s. 93-115.
 • Anselin L., 2002, Under the hood. Issues in the specification and interpretation of spatial regression models, ,,Agricultural Economics" vol. 27, s. 247-267.
 • Baybeck B., Huckfeldt R., 2002, Urban context, spatially dispersed networks, and the diffusion of political information, ,,Political Geography" vol. 21, s. 195-220.
 • Bivand R., 1980, Autokorelacja przestrzenna a metody analizy statystycznej w geografii, [w:] Analiza regresji w geografii, red. Z. Chojnicki, PWN, Poznań, s. 23-38.
 • Haining R., 2003, Spatial data analysis. Theory and practice, Cambridge University Press, Cambridge, 432 s.
 • Janc K., 2006, Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych wskaźników zależności przestrzennej - wybrane zagadnienia metodyczne, [w:] Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, red. T. Komornicki, Z. Podgórski, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 76-83. Dokumentacja Geograficzna nr 33.
 • Johnston R., Pattie C., 2006, Putting voters in their place. Geography and elections in Great Britain, Oxford University Press, Oxford, 336 s.
 • Kavetskyy I., 2004, Zmiany orientacji politycznej mieszkańców Szczecina w świetle wyborów parlamentarnych, [w:] Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, red. J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 377-391.
 • Kavetskyy I., 2006, Krajobraz wyborczy Szczecina na tle zróżnicowania społecznego miasta, [w:] Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, red. J. Słodczyk, R. Klimek, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 99-112.
 • Kim J., Elliot E., Wang D., 2003, A spatial analysis of county-level outcomes in US presidental elections: 1988-2000, "Electoral Studies" vol. 22, s. 741-761.
 • Miller H.J., 2004, Tobler's first law and spatial analysis, "Annals of the Association of American Geographers" vol. 94, nr 2, s. 284-289.
 • O'Loughlin J., Flint C., Anselin L., 1994, The geography of the nazi vote: context, confession, and class in the Reichstag election of 1930, "Annals of the Association of American Geographers" vol. 84, s. 351-358.
 • Paelnick J.H.P., Klaassen L.H., 1983, Ekonometria przestrzenna, PWN, Warszawa, 211 s.
 • Party support and the neighbourhood effect: spatial polarisation of the British electorate, 1991-2001, 2004, R. Johnston, K. Jones, R. Sarker, C. Propper, S. Burgess, A. Bolster, "Political Geography" vol. 23, s. 367-402.
 • Shin M.E., Agnew J., 2002, The geography of party replacement in Italy, 1987-1996, "Political Geography" vol. 21, s. 221-242.
 • Sobczyński M., 2000, Zróżnicowanie przestrzenne postaw politycznych mieszkańców Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 302 s.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572194

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.