PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 48 | 349--366
Tytuł artykułu

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2018 r., IV CNP 31/17

Warianty tytułu
Gloss to the Judgment of the Supreme Court of December 11, 2018, IV CNP 31/17
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Punktem wyjścia do rozważań poczynionych przez SN w głosowanym wyroku był zaskarżony przez RPO wyrok SO dot. naruszenia dóbr osobistych powoda w zakresie czci, godności osobistej i więzi rodzinnych, a w konsekwencji wystąpienie z tej przyczyny u powoda szeregu krzywd moralnych i psychicznych (m.in.: spowodowanie poczucia osamotnienia, utraty wartości jako mężczyzny, poczucie niższości i wstydu). Rozważania SN skupił na możliwości dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za naruszenie dób osobistych, w oparciu o normy art. 23 w zw. z 24 § 1 i art. 448 k.c. SN w całości podzielił argumentację formułowaną w skardze, w której RPO powołał się na niezgodność wyroku SO z art. 31 ust. 1 i art. 47 Konstytucji RP.(fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
349--366
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
Bibliografia
 • Adamski M., Sąd: uczuć sentymentalnych nie wolno bagatelizować, Publikacja: 07.04.2014 na https://www.rp.pl/artykul/1100069-Oproznienie-mieszkaniamoze- naruszac-dobra-osobiste.html dostęp 08.03.2018.
 • Bagińska E., Dopuszczalność dochodzenia przez osoby bliskie zadośćuczynienia w związku z doznaniem poważnej szkody na osobie przez bezpośrednio poszkodowanego, IUSTITIA 2016, Nr 2.
 • Bagińska E., Modele regulacji zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wybranych krajach UE. Zadośćuczynienie po nowelizacji Kodeksu Cywilnego na tle doświadczeń europejskich - materiały konferencyjne. Warszawa 2009.
 • Boć J., (w:) Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998.
 • Borysiak W., Komentarz do art. 47 w: Konstytucja RP, Komentarz, t. 1, red. M. Safjan i L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Bosek L., Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne, Warszawa 2012.
 • Bucoń P., Zadośćuczynienie pieniężne z tytułu śmierci najbliższego członka rodziny, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2011, nr 2.
 • Ciepla A., Prawo do zadośćuczynienia dla rodziny poszkodowanego, Legalis 2017.
 • Cisek A., Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w kodeksie cywilnym, Wrocław 1989.
 • Cisek A., Niemajątkowa ochrona dóbr osobistych w k.c., Warszawa 1989.
 • Dembiński A., M. Jońca, Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, Warszawa 2016, hasło pretium affectionis.
 • Dmowski S, R. Trzaskowski (w:) J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga I. Część ogólna, Warszawa 2014, s. 131 i 133.; P. Machnikowski (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Garlicki L. (red.), M. Zubik (red.), M. Derlatka, K. Działocha, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński, M. Wiącek, Komentarz do art.18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, Wyd. Sejmowe, 2016.
 • Garlicki L. (red.), M. Zubik (red.), M. Derlatka, K. Działocha, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński, M. Wiącek, Komentarz do art.71 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, Wyd. Sejmowe, 2019.
 • Garlicki L. (red.), M. Zubik (red.), M. Derlatka, K. Działocha, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński, M. Wiącek, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, Komentarz do art.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Sejmowe, 2016.
 • Gawlik B., Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens koncepcji tzw. praw podmiotowych osobistych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 1985/2, nr DCCLXXI.
 • Górski M. Glosa do wyroku TS z dnia 24 października 2013 r., C-22/12.
 • Grzybowski S., Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957.
 • Grzybowskiego S., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1974.
 • Gwiazdomorski J. (w:) J.S. Piątowski (red.), System prawa rodzinnego, Ossolineum 1985, cz. 1.
 • Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007, s. 46-48.
 • Kaliński M., Ograniczenie indemnizacji do podmiotów bezpośrednio poszkodowanych - w związku z nowelizacją art. 446 Kodeksu cywilnego, "Przegląd Sądowy" 2014, nr 3.
 • Kopff A., Ochrona sfery życia prywatnego jednostki w świetle doktryny i orzecznictwa, Zeszyty Naukowe UJ nr 100, Warszawa-Kraków 1982.
 • Kordasiewicz B., W sprawie obiektywnych i subiektywnych kryteriów oceny naruszania dóbr osobistych, (w:) Prace z prawa cywilnego. Wydane dla uczczenia pracy naukowej Profesora Józefa Stanisława Piątowskiego (pod red. B. Kordasiewicza, E. Łętowskiej), Wrocław 1985.
 • Księżak P. (w:) M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Księżak P. w: Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz do art. 24 Kodeksu cywilnego, LEX, pod red. M. Pyziak - Szafnickiej, System Informacji Prawnej LEX 2014.
 • Księżak P., (w:) M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak, (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Machnikowski P. (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Mularski K., w: Gutowski, Komentarz, t. I, s. 1860, Nb 16; P. Sobolewski, (w:) K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis 2018, kom. do art. 446k.c., Nb 53.
 • Sobolewskiego P. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Osajdy, Legalis 2018, wyd. 18, kom. do art. 23 KC, Nt 4-6.
 • Panowicz-Lipska J., Majątkowa ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1975.
 • Pazdan M. (w:) Kodeks cywilny. T. I. Komentarz do art. 1-44910, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2018, Legalis, wyd. 9, kom. do art. 23 KC, Nb 63.
 • Pazdan M. (w:) System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne - część ogólna, M Safiajn (red.), Warszawa 2012.
 • Pazdan M., System Prawa Prywatnego (w:) Prawo Cywilne. Część Ogólna, T. 1, M. Safjan (red.), Warszawa 2011.
 • Piątowski J. St., Ewolucja ochrony dóbr osobistych w: Tendencje rozwoju prawa cywilnego (Zbiór studiów pod redakcją E. Łętowskiej), Wrocław - Warszaw a 1983.
 • Piszczek J., Cywilnoprawna ochrona godności pracowniczej, Toruń 1981.
 • Radwański Z., A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2013.
 • Radwański Z., Kodeks cywilny a prawo regulujące zagadnienia rodziny (w:) Problemy współczesnego prawa cywilnego (konferencja naukowa), Warszawa 1982.
 • Radwański Z., Koncepcja praw podmiotowych osobistych, (w:) RPEiS 1988 r. z. 2.
 • Radwański Z., Zadośćuczynienie pieniężne za szkodą niemajątkową. Rozwój i funkcja społeczna, Poznań 1956.
 • Radwański Z., Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową, Poznań 1956.
 • Rakoczy B., Glosa do wyroku SN z dnia 6 kwietnia 2004 r., I CK 484/03.
 • Safjan M., w: Pietrzykowski, Komentarz, t. I, 2015, s. 1516, Nb 38.
 • Skubisz K., Glosa do wyroku SN z dnia 6 kwietnia 2004 r., I CK 484/03.
 • Smyczyński T., Prawo dziecka do wychowania w rodzinie, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/ prawo-dziecka-do-wychowania-w-rodzinie, dostęp 08.03.2018.
 • Smyczyński T., Prawo dziecka do wychowania w rodzinie, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/ prawo-dziecka-do-wychowania-w-rodzinie, dostęp 08.03.2018.
 • Smyczyński T., Rodzina i prawo, s. 191. Odmiennie A. Grzejdziak, Prawo do wychowania w rodzinie, (w:) Prawa i wolności konstytucyjne obywateli RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002.
 • Smyczyński T., Więzi rodzinne (w:) Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016.
 • Sobolewski P. (w:) K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Przepisy wprowadzające. Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2013.
 • Stelmachowski A., Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998.
 • Stojanowska W., Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca. Studium socjologiczno-prawne, Warszawa 2000.
 • Sut P., Problem twórczej wykładni przepisów o ochronie dóbr osobistych, "Państwo i Prawo" 1997, nr 9.
 • Szpunar A., Nadużycie prawa podmiotowego, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1947.
 • Szpunar A., O niemajątkowych środkach ochrony dóbr osobistych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok XLVI - zeszyt 3 - 1984.
 • Szpunar A., O ochronie pamięci osoby zmarłej, Palestra 28/7-8 (319-320), 1984.
 • Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979.
 • Szpunar A., Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej. Bydgoszcz 2000.
 • Szpunar A., Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Bydgoszcz 1999.
 • Szymańska vel Szymanek P., Zadośćuczynienie za poważny uszczerbek na zdrowiu najbliższego członka rodziny, MOP 2018, Nr 11.
 • Trzciński J., nota 6 do art. 79 Konstytucji RP, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, Warszawa 1999.
 • Wałachowska M., Wynagrodzenie szkód deliktowych doznanych przez pośrednio poszkodowanych, Warszawa 2014.
 • Wałachowską M., Wynagrodzeni szkód poniesionych na skutek doznania wstrząsu psychicznego spowodowanego śmiercią osoby bliskiej, Przegląd Sądowy 2004, nr 7-8.
 • Wilk A., Zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego - glosa - III CZP 60/17, MOP 2018, Nr 15.
 • Wojciechowska A., Czy autorskie dobra osobiste są dobrami osobistymi prawa cywilnego?, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1994, nr 3.
 • Wojciszke A., Katalog dóbr osobistych w świetle przepisów Konstytucji i przepisów Kodeksu cywilnego, (w:) Gdańskie studia prawnicze, Tom VII, 2000.
 • Wypiórkiewicz A., Refleksyjne spojrzenie na ochronę dóbr osobistych, Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego S. Rudnickiego, Warszawa 2005.
 • Zacharzewski K., Naruszenie dóbr osobistych przez instytucje finansową, Glosa do wyroku SN z dnia 15 lutego 2008, I CSK 358/07, Repozytorium UMK, Glosa 2009, nr 2.
 • Zielonacki A., Wartości życia rodzinnego w świetle ochrony dóbr osobistych (w:) Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, J. St. Piątowski (red.), Wrocław 1986.
 • Zubik M., Podmioty konstytucyjnych praw i obowiązków, PL 2007, nr 2, s. 41-42.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572234

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.