PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 53 | nr 4 | 109--133
Tytuł artykułu

Analiza wpływu i znaczenia aktorów transnarodowych poprzez model bumerangu: studium przypadku działań Amnesty International wobec kryzysu migracyjnego w Europie

Warianty tytułu
Boomerang Model Analysis of the Impact and Importance of Transnational Actors: Case Study of Amnesty International's Response to the Migration Crisis in Europe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza wpływu i znaczenia aktorów transnarodowych - zwłaszcza niekomercyjnych transnarodowych sieci wsparcia - w stosunkach międzynarodowych. Dla zrozumienia omawianego problemu badawczego podjęta zostanie analiza studium przypadku, którym są działania Amnesty International wobec kryzysu migracyjnego na obszarze Unii Europejskiej. Aktywność tej organizacji pozarządowej i skuteczność podejmowanych przez nią działań indywidualnie, jak również w ramach tzw. sieci wsparcia (ang. transnational advocacy network, TAN), przeanalizowana została przy wykorzystaniu modelu bumerangu, który stanowi teoretyczną ramę pracy. O wyborze takiego narzędzia badawczego decydują jego założenia ontologiczne i epistemologiczne. Zwracają one bowiem uwagę na pięć poziomów oddziaływania TANs na państwa i innych kluczowych uczestników stosunków międzynarodowych. Pozwalają ocenić efektywność działania transnarodowych sieci wsparcia w realizacji ich celów, ale jednocześnie poszukiwać odpowiedzi na pytanie o to, czy i jaki rzeczywisty wpływ TANs mogą wywierać na zmiany polityk i sposobów działania państw i innych aktorów międzynarodowych. Mając powyższe na uwadze, przyjęto następującą strukturę artykułu. W pierwszej części przedstawiono założenia metodologiczno-teoretyczne. Następnie dokonano analizy studium przypadku. Ostatnia część artykułu stanowi podsumowanie i próbę odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące tego, czy aktorzy transnarodowi mogą w sposób realny wpływać na polityki państw i organizacji międzynarodowych oraz jakie uwarunkowania ograniczają oddziaływanie aktorów transnarodowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyse the impact and importance of transnational actors - especially non-commercial transnational advocacy networks - in international relations. In order to understand this research problem, the authors undertake an analysis of the actions of Amnesty International in the face of the migration crisis in the European Union. The activity of this non-governmental organisation and the effectiveness of its activities, individually as well as within the framework of so- called transnational advocacy networks (TAN), are analysed using the boomerang model, which constitutes a theoretical framework. The choice of such a research tool is determined by its ontological and epistemological assumptions. These highlight five levels of TANs' impact on states and other key actors in international relations. They make it possible to assess the effectiveness of transnational advocacy networks in achieving their objectives, but at the same time to seek an answer to the question of whether and what real impact TANs may have on changes in the policies and actions of countries and other international actors. In view of the above, the following structure of the article has been adopted. The first part presents the methodological and theoretical assumptions. The case study is then analysed. The last part of the article is a summary and an attempt to answer research questions concerning whether transnational actors can have a real influence on the policies of states and international organisations and what conditions limit the impact of transnational actors.(original abstract)
Rocznik
Tom
53
Numer
Strony
109--133
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Migration. Towards a European Agenda on Migration, European Commission, https://ec.europa.eu/commission/priorities/migration_en (data dostępu: 3.03.2018).
 • EU Migrant Crisis: Facts andFigures, European Parliament, http://www.europarl.europa.eu/news/en/ headlines/society/20170629STO78630/eu-migrant-crisis-facts-and-figures (data dostępu: 3.03.2018).
 • K. Głąbicka, M. Okólski, D. Stola, Polityka migracyjna Polski, Working Paper, Instytut Studiów Społecznych UW, Prace Migracyjne nr 18, sierpień 1998, s. 4, http://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/ uploads/2016/12/018.pdf (data dostępu: 4.06.2018).
 • The EU-Turkey deal: Europe's year of shame, Amnesty International, 20 marca 2017, https://www.amnesty. org/en/latest/news/2017/03/the-eu-turkey-deal-europes-year-of-shame/ (data dostępu: 3.03.2018).
 • G. Geeraerts, Analyzing non-state actors in worldpolitics, "Pole Paper Series" 1995, vol. 1, nr 4, http://poli.vub.ac.be/publi/pole-papers/pole0104.htm (data dostępu: 1.05.2018).
 • R. Keohane, J. Nye (red.), Transnational Relations and World Politics, Harvard University Press, Cambridge 1971.
 • R. Keohane, J. Nye, Transgovernmental relations and international organizations, "World Politics" 1974, vol. 27, nr 1.
 • A. Dumała, Procesy transnarodowe. Synteza badań, UMCS, Lublin 1989.
 • I. Popiuk-Rysińska, Uczestnicy stosunków międzynarodowych, ich interesy i oddziaływania, [w:] E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, funkcjonowanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994.
 • M. Pietraś, Procesy transnacjonalizacji stosunków międzynarodowych, [w:] A. Pawłowska (red.), Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin 2010.
 • T. Łoś-Nowak, Uczestnicy stosunków międzynarodowych, [w:] T. Łoś-Nowak (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2008.
 • T. Risse-Kappen (red.), Bringing Transnational Relations Back in: Non-state Actors, Domestic Structures, and International Institutions, Cambridge University Press, New York 1995.
 • T. Risse, Transnational actors and World politics, [w:] W. Carlsnaes, T. Risse, B. Simmons (red.), Handbook of International Relations, Sage Publications, London 2008.
 • S.P. Huntington, Transnational organizations and World politics, "World Politics" 1973, vol. 25.
 • P. Willets, Aktorzy transnarodowi i organizacje międzynarodowe w polityce globalnej, [w:] J. Baylis, S. Smith (red.), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, tłum. M. Filary et al., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • T.R. Davies, The rise and fall of transnational civil society: The evolution of international non-governmental organizations since 1839, Working Paper CUTP/003, kwiecień 2008.
 • H. Anheier, M. Glasius, M. Kaldor, Introducing Global civil society, [w:] H. Anheier, M. Glasius, M. Kaldor (red.), Global Civil Society 2001, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • S. Khagram, J. Riker, K. Sikkink (red.), Restructuring World Politics: Transnational Social Movements, Networks and Norms, Univesity of Minnesota Press, Minneapolis 2002.
 • R. Lipschutz, Reconstructing World politics: The emergence of Global civil society, "Millennium: Journal of International Studies" 1992, nr 3.
 • M. Shaw, Global society and Global responsibility: The theoretical, historical and political limits of «International Society», "Millennium: Journal of International Studies" 1992, nr 3.
 • I. Richter, S. Berking, R. Muller-Schmid (red.), Building a Transnational Civil Society. Global Issues and Global Actors, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2006.
 • J.T. Matthews, Power shift, "Foreign Affairs" 1997, vol. 76, nr 1.
 • A.-M. Slaughter, The new world order, "Foreign Affairs" 1997, vol. 76, nr 5.
 • R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • J. Boli (red.), Constructing World Culture: International NGOs since 1977, Stanford University Press, Stanford 1999.
 • A. Dumała, Uczestnicy transnarodowi - podmioty niezależne czy kontrolowane przez państwa?, [w:] E. Haliżak, I. Rysińska (red.), Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1995.
 • F. Mawlawi, New conflicts, new challenges: The evolving role for non-governmental actors, "Journal of International Affairs" 1993, vol. 46, nr 2.
 • B. Arts et al. (red.), Non-State Actors in International Relations, Aldershot, Ashgate 2001.
 • D. Josselin, W. Wallace (red.), Non-State Actors in World Politics, New York, Palgrave Macmillan 2001.
 • T. Łoś-Nowak (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istosta, mechanizmy działania, zasięg, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 • R. Pagnucco, Transnational Social Movement Organizations in the Global Political Arena, University of Notre Dame, Notre Dame 1994.
 • P. Willets, Non-Governmental Organizations in World Politics. The Construction of Global Governance, Routledge Global Institutions Series 2011 (e-book).
 • P. Willetts, Transnational actors and international organisations in Global politics, [w:] J.B. Baylis, S. Smith, The Globalisation of World Politics, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • R. Włoch, Międzynarodowe federacje piłkarskie jako nowi aktorzy ładu globalnego, "Stosunki Międzynarodowe - International Relations" 2012, nr 1 (t. 46).
 • B. Surmacz, "Dyplomacja" organizacji pozarządowych, "Stosunki Międzynarodowe - International Relations" 2014, nr 1 (t. 49).
 • J. Tallberg, Ch. Jonsson, Transnational actor participation in international institutions: Where, why, and with what consequences?, [w:] Ch. Jonsson, J. Tallberg (red.), Transnational Actors in Global Governance. Patterns, Explanations and Implications, New York, Palgrave Macmillan 2010, s. 4.
 • M.E. Keck, K. Sikkink, Transnational advocacy networks in international and regional politics, "International Social Sciences Journal" 1999, vol. 51 (159), s. 89.
 • M. Keck, K. Sikkink, Activists Beyond Borders. Advocacy Networks in International Politics, Cornell University Press, London 1998, s. 8-9.
 • R.Ch. Carpenter, Studying issue (non)-adoption in transnational advocacy networks, "International Organization" 2007, vol. 61(3), s. 643-667.
 • E. Bloodgood, E. Clough, NGOs in International Affairs: An Agent-Based Model of the Boomerang Effect, Paper Prepared for the International Studies Association Annual Conference, San Francisco, 26-28 marca 2008, https://www.researchgate.net/publication/228544484_NGOs_in_International_Affairs_An_Agent- Based_Model_of_the_Boomerang_Effect (data dostępu: 9.08.2017), s. 10.
 • Who we are, Amnesty International, https://www.amnesty.org/en/who-we-are/ (data dostępu: 10.08.2017).
 • Amnesty International, https://www.amnesty.org/en/documents/pol20/001/2013/en/ (data dostępu: 10.08.2017).
 • A.M. Clark, Diplomacy of Conscience: Amnesty International and Changing Human Rights Norms, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2001, s. 4-5.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database (data dostępu: 15.06.2018).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z 26 czerwca 2013 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/ EU z 26 czerwca 2013 ustanawiająca standardy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o ochronę.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/EU z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur nadawania i odbierania ochrony międzynarodowej.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z 13 grudnia 2011 r.
 • Dyrektywa Rady 2001/55/WE z 20 lipca 2001 r.
 • Migration Issues in Hungary, International Organization for Migration|Budapest, http://www.iom. hu/migration-issues-hungary (data dostępu: 10.08. 2017).
 • Germany suspends 'Dublin rules'for Syrians, "Deutsche Welle", 25.08.2015, http://www.dw.com/en/germany-suspends-dublin-rules-for-syrians/a-18671698 (data dostępu: 10.08.2017).
 • Temporary Reintroduction of Border Control, Migration and Home Affairs, European Commission, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border- -control_en (data dostępu: 11.08.2017).
 • Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dziennik Urzędowy UE C 326/47, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/ PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PL (data dostępu: 11.08.2017).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), Dziennik Urzędowy UE L 77/1, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/ ?uri=CELEX:32016R0399&from=EN (data dostępu: 11.08.2017).
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A European Agenda on Migration, Brussels, 13.05.2015, COM(2015) 240 final, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/ what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_eu- ropean_agenda_on_migration_en.pdf (data dostępu: 11.08.2017).
 • https://ec.europa.eu/home-affairs/index_en (data dostępu: 10.08.2017).
 • Italy: Losing the moral compass: Innuendoes against NGOs which rescue lives in the central Mediterranean, Amnesty International Public Statement, AI Index: EUR 30/6152/2017, 28.04.2017, https:// www.amnesty.org/en/documents/eur30/6152/2017/en/ (data dostępu: 11.08.2017).
 • A Perfect Storm: The Failure of European Policies in the Central Mediterranean, Amnesty International, 2017, https://www.amnesty.org/en/documents/eur03/6655/2017/en/ (data dostępu: 11.08.2017).
 • Delivering on Migration, European Commission 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/ files/2-years-on-migration_en.pdf (data dostępu: 9.08.2017).
 • Mediterranean rescue: Here is EU's code of conduct for NGOs. Marco Minniti set the tone for Europe: Closed doors to those who do not obey the rules, "La Stampa", 7.07.2017, http://www.lastampa.it/2017/07/07/ esteri/lastampa-in-english/mediterranean-rescue-here-is-eus-code-of-conduct-for-ngos-qw2RTs0MsrjEVl- 4sIJyJAJ/pagina.html (data dostępu: 10.08.2017).
 • Recommendations To The G20 On Migration AndRefugees, Amnesty International, IOR 30/6582/2017, https://www.amnesty.org/en/documents/ior30/6582/2017/en/ (data dostępu: 10.08.2017).
 • Amnesty International Facebook 2017, https://www.facebook.com/amnestyglobal/?hc_ref=ART4YX- -MJgwPma5VNVzHy_Qeht-EooxUKMf4gQskR35Z4ZHIHvFV7gEGY23acqFoqPI&fref=nf (data dostępu: 10.08.2017).
 • Amnesty International Facebook 2015, https://www.facebook.com/amnestyglobal/photos/a.155782 354434645.33609.111658128847068/1043266119019593/?type=3 (data dostępu: 10.08.2017).
 • Amnesty International Facebook 2017, https://www.facebook.com/amnestyglobal/photos/a.155782 354434645.33609.111658128847068/1609129329099933/?type=3 (data dostępu: 10.08.2017).
 • A Blueprint For Despair Human Rights Impact Of The EU-Turkey Deal, Amnesty International 2017, EUR 25/5664/2017.
 • The Human Rights Risks of External Migration Policies Amnesty International, Amnesty International 2017, POL 30/6200/2017.
 • EU-Turkey statement, 18.03.2016, European Council/Council of the European Union, http:// www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/ (data dostępu: 3.06.2018).
 • European Commission - Press release European Agenda on Migration: Continuous efforts needed to sustain progress, Brussels, 14.03.2018, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1763_en.htm (data dostępu: 3.06.2018).
 • Remarks by Commissioner Dimitris Avramopoulos at the 8th Bosphorus Summit, Istanbul, 27.11.2017, https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/avramopoulos/announcements/ remarks-commissioner-dimitris-avramopoulos-8th-bosphorus-summit_en (data dostępu: 3.06.2018).
 • Tony Abbott's Margaret Thatcher Lecture: comments inflict more damage on himself than ever before, "The Sunday Morning Herlald", 30.10.2015, http://www.smh.com.au/comment/tony-abbott-comments-inflict- -more-damage-on-himself-than-ever-before-20151027-gkjy43.html (data dostępu: 13.08.2017).
 • http://oide.sejm.gov.pl/oide/index. php?option=com_content&view=article&id=14803&Itemid=945 (data dostępu: 13.05.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572516

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.