PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 13 | z. 1 Aktualne wyzwania w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi | 63--92
Tytuł artykułu

Zarządzanie wiedzą a bezrobocie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Knowledge Management and Unemployment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szczególnego rodzaju zjawiskiem, wpływającym w sposób istotny na pozycję konkurencyjną zasobów pracy, a przede wszystkim bezrobotnych, jest ich skłonność do podejmowania działań, mających na celu podwyższanie lub zmianę ich kwalifikacji. Działania tego rodzaju mają bowiem zasadnicze znaczenie dla kształtowania ich pozycji konkurencyjnej na rynku pracy. Dlatego też celem tego opracowania jest ukazanie podstawowych uwarunkowań, umożliwiających zweryfikowanie postaw osób pozostających bez pracy wobec edukacji na regionalnych rynkach pracy. Dodatkowym założeniem badawczym jest ukazanie najważniejszych determinant tego zjawiska w odniesieniu do populacji długookresowo pozostających bez pracy, jak również roli, jaką pełnią w tej dziedzinie instytucje rynku pracy. Podstawą przeprowadzonych rozważań są dotychczas przeprowadzone badania w tej dziedzinie, znajdujące odzwierciedlenie zarówno w raportach, jak opublikowanych opracowaniach Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wskazanych wcześniej. (fragment tekstu)
EN
One cause of imbalances in the Polish labor market qualification and mismatch structures  occupational demand and supply of labor. Numerous studies and analyzes show that these mismatches are mainly due to the lack of conformity of offers educational institutions with the needs of employers. Another factor, which has undoubted importance for the existence of such discrepancies is the rapid advances in technology, information and communication, having a significant impact on all areas of individual and collective human activities on an industry, regional, national or international. The consequence of these processes may be the possibility of exclusion of certain categories of labor, which had not been professional and consistent with their expectations assistance in adapting their skills and qualifications to the expectations of employers are not able to actively participate in the process of creating knowledge-based society, as well as the information society. These reasons make it essential problem is to recognize actions that are taken by different actors in the labor market, aimed at shaping the competitive position of the workforce, according to the preferred strategic directions of individual areas of their development. Indeed, both now and in future they can have a substantial connection with activities that substantially contribute to reducing imbalances occurring at local and regional labor markets. Particular type of phenomenon, affecting significantly the competitive position of labor, especially the unemployed, is the willingness to take actions aimed at improving or changing their qualifications. Such actions have an essential role in shaping their competitive position in the labor market. Therefore, the aim of this paper is to present the basic conditions that allow to verify the behavior of the unemployed to education in regional labor markets. Another research objective is to present the most important determinants of this phenomenon in relation to the population of long term unemployed, as well as an indication of the role of institutions, operating on the labor market. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Council Conclusions of 17 February 1997 on local community development through education and training, Dz. U. C./nr 70/2001 (97/C 70/02).
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, 1720/2006/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L. 327/45/11/2006.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass), 2241/2004/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L. 390/6/12/2004
 • Kryńska E. (red.) (2008), Kształcenie ustawiczne pracowników, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 • Kryńska E. (red.) (2011), Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno- gospodarcze, IPiSS, Warszawa.
 • Kukulak-Dolata I., (2011), Współpraca na rzecz tworzenia miejsc pracy mazowieckich podmiotów gospodarczych z innymi aktorami rynku pracy, (w:) E. Kryńska (red.), Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno - gospodarcze, IPiSS, Warszawa.
 • Mikuła B., Ćwiklicki M. (2001), Integracyjna rola zarządzania wiedzą, Przegląd Organizacji nr 4, s. 13.
 • Poliwczak I., (2008), Rozwiązania prawne wspierające aktywność edukacyjną zasobów pracy, (w:) Kształcenie ustawiczne pracowników, E. Kryńska (red.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
 • Sobocka-Szczapa H. (2006), Potrzeby szkoleniowe grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na regionalnym rynku pracy województwa podkarpackiego, (w:) H. Sobocka-Szczapa (red.), Czas na pracę - praca na czas. Wyniki analiz i badań w województwie podkarpackim, IPiSS, Warszawa.
 • Sobocka-Szczapa H. (red.) (2006), Czas na pracę - praca na czas. Wyniki badań i analiz w województwie podkarpackim, IPiSS, Warszawa.
 • Sobocka-Szczapa H. (red.) (2007), Bezrobotni z grup zwiększonego ryzyka. Studium przypadku województwa mazowieckiego, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" - IPiSS, Warszawa.
 • Sobocka-Szczapa H. (red.), I. Poliwczak, (2010), Mobilność zawodowa, edukacyjna i przestrzenna ludności w województwie podlaskim, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku - IPiSS, Białystok-Warszawa.
 • Sobocka-Szczapa H., (2011), Wybrane problemy zarządzania wiedzą wśród aktorów rynku pracy, (w:) I. Kania (red.), Dobre praktyki zarządzania wiedzą przez instytucje rynku pracy w perspektywie zmiany gospodarczej, SWSPiZ, ECORYS, Warszawa.
 • Staniewski M., (2002), Zarządzanie wiedzą: od koncepcji do praktyki działania, Organizacja i Kierowanie nr 3.
 • Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013, (2005), MENiS, Warszawa.
 • Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego w Polsce do 2010 r., (2003), MENiS, Warszawa.
 • Strojny M. (2001), Zarządzanie wiedzą: wstęp do dyskusji, Personel nr 1, s. 21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572612

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.