PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 8 | 145--155
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie przestrzenne poziomu zamożności mieszkańców miast Polski

Autorzy
Warianty tytułu
Spatial Diversity of the Affluence of Polish Citizens
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy była analiza zróżnicowań przestrzennych poziomu zamożności mieszkańców miast, w szczególności: określenie skali i trwałości tych zróżnicowań, określenie zasadniczych tendencji ich zmian w badanym okresie, wskazanie najważniejszych konsekwencji istniejących zróżnicowań z punktu widzenia rozwoju lokalnego. badaniem objęto wszystkie miasta w Polsce. Horyzont czasowy pracy dotyczył lat 2000-2009. do określenia poziomu zamożności zastosowano wskaźnik dochodu gmin z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych (PIT) stanowiących dochód budżetu państwa, w relacji do średniej krajowej. badanie wykazało bardzo duży poziom zróżnicowania przestrzennego zamożności mieszkańców miast. Wiązał sie on przede wszystkim z dynamicznym rozwojem ekonomicznym poszczególnych jednostek i miał charakter względnie trwały. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper was to analyse spatial diversity in the level of affluence of Polish citizens, with particular focus on: identifying the scale and permanence of these diversities, identifying general tendencies of their changes in the researched period, identifying the most important consequences resulting from the existing diversities regarding local development. The study covered all Polish cities. The time frame covered is from 2000 until 2009. In order to determine the level of affuence, the index of communes' income from (participation in) personal income tax (PIT) was used and was compared to the national average income. The study revealed a high level of spatial diversity in the affuence of citizens. It was mainly connected with the dynamic economic developement of particular cities and had a relatively permanent character. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
145--155
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Adamczyk R" 2007, Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego małych miast województwa śląskiego, [w:] Warsztaty doktoranckie 2007. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Analiza struktur dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ, 2009, oprać. M. Mackiewicz, B. Michorowska, M. Tomalak, M. Skrobol, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódź.
 • Frąckiewicz L., Zrałek M., 2007, Regionalne zróżnicowania jakości życia, [w:] Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Czynniki kształtujące rozwój regionu, Uniwersytet Opolski i Śląski Instytut Naukowy, Opole.
 • Frykowski M" 2004, Zróżnicowanie przestrzenne statusu społecznego mieszkańców Łodzi, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1(15), s. 99-118.
 • Kaczor T., Misiąg W., Niedzielski A., 2001, Udział małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu dochodów publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Owsiak S" Kucharczyk R., Stepaniuk K" 2001, Przepływy finansowe w układzie: centrum - województwa, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 2-3(6), s. 7-30.
 • Parysek J. J., Mierzejewska L., 2010, Income and expenditure of the polish population in 2006 (an analysis of regional diversification), "Bulletin of Geography. Socio-Economic Series" nr 13, s. 89-102.
 • Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, 2006, red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa.
 • Ramy finansowe strategii rozwoju województw na tata 2007-2013,2006, oprać. M. Mackiewicz, E. Malinow- ska-Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Roszkowski W., 2002, Spółki z kapitałem zagranicznym a zamożność gmin, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 4(10), s. 99-119.
 • Smętowski M" Jałowiecki B., Gorzelak G., 2009, Obszary metropolitalne w Polsce: Problemy rozwojowe i delimitacja, Warszawa. Raporty i analizy Euroreg, 1.
 • Swianiewicz P" 2003, Transfery z budżetu państwa dla samorządów lokalnych, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1(11), s. 97-125.
 • Szymańska W., 2007, Zróżnicowanie przestrzenne zamożności mieszkańców w miastach średnich regionów nadmorskich, [w:] XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Polska geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek. Program badań, red. I. Jażdżewska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 197-210.
 • Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, 2000, red. A. Zeliaś, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Węclawowicz G., 2000, Kształtowanie się nowego modelu zróżnicowań spoleczno-przestrzennych miasta w Europie Środkowej - wybrane elementy przejścia od miasta socjalistycznego do miasta postsocjalistycznego, [w:] XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Miasto socjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, red. I. Jażdżewska, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 25-30.
 • Zborowski A., 2004, Wybrane aspekty badań poziomu i jakości życia w dużym mieście, [w:] XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, red. I. Jażdżewska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 19-30.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171572718

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.