PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 7-8 | 124--136
Tytuł artykułu

Wpływ ustawodawcy na budżet jednostek samorządu terytorialnego - rozważania na kanwie ustawy z 7.06.2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Autorzy
Warianty tytułu
The Influence of the Lawmaker on the Territorial Self-government Budgets - the Considerations on the Basis of the Act of June 7th 2018 Amending the Act of Renewable Energy Sources and Other Acts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest możliwości wpływu ustawodawcy zwykłego na wykonywanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wydaje się bowiem, że - ze względu na zasady decentralizacji wykonywania władzy publicznej i legalizmu - wpływ ten będzie więcej niż oczywisty. Z drugiej jednak strony samorządowi przydana jest pewna doza samodzielności, także finansowej. Organy ustawodawcze nie są także organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Wobec tego pojawia się problem zakresu i sposobu ingerencji ustawodawcy w tę samodzielność oraz trojakich konsekwencji, jakie może to rodzić zwłaszcza na płaszczyźnie naruszenia zasad wykonywania budżetu samorządowego, naruszenia samodzielności samorządu terytorialnego i wreszcie podstawy do formułowania roszczeń odszkodowawczych przez ten samorząd.
Ilustracją powyższego problemu stanie się nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która - poprzez dokonaną z mocą wsteczną zmianę definicji budowli - ingeruje w pobierany przez gminy podatek od nieruchomości, a to z kolei może pośrednio wywierać wpływ na poszczególne budżety samorządowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The article will be devoted to the possibility of the ordinary legislator's influence on the implementation of budgets of local government units. It seems that, due to the principles of decentralization of the exercise of public authority and legalism, this influence will be more than obvious. On the other hand, however, the self-government is given a certain degree of independence, including financial independence. Legislative bodies are also not supervisory bodies for the activities of local government units. Therefore, the problem arises as to the extent and manner of the legislator's interference in this independence and the three consequences that it may have, especially in terms of violation of the principles of execution of the local government's budget, violation of the independence of local government and, finally, the basis for formulating claims for damages by this local government.
The above problem will be illustrated by the amendment of the Act on Renewable Energy Sources, which, through a retroactive change in the definition of buildings, interferes with the property tax collected by municipalities, and this in turn may have an indirect impact on individual local government budgets. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
124--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński, doktorant
Bibliografia
 • Dąbek D., Zimmermann J., Decentralizacja poprzez samorząd terytorialny w ustawodawstwie i orzecznictwie pokonstytucyjnym [w:] Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnecki, Warszawa 2005.
 • Dudziak S., Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny - kryteria kwalifikacji, wymogi w zakresie prawidłowego stanowienia oraz konsekwencje prawne ich naruszenia, "Samorząd Terytorialny" 2012/3.
 • Glumińska-Pawlic J., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Studium finansowoprawne, Katowice 2003.
 • Konstytucja RP. Komentarz, t. 1, Art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Konstytucja RP. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
 • Kornberger-Sokołowska E., Bitner M., Prawo finansów samorządowych, Warszawa 2018.
 • Krawczyk M., Podstawy władztwa administracyjnego, Warszawa 2016.
 • Płowiec W., Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w Konstytucji RP, Poznań 2006.
 • Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010.
 • Sawicka K., Samodzielność wydatkowa jednostek samorządu terytorialnego na tle odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, "Finanse Komunalne" 2015/7-8.
 • System Prawa Administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 2, S. Biernat (i in.), Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, Warszawa 2012.
 • Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016.
 • Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
 • Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573142

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.