PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 9 | 20--31
Tytuł artykułu

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2015 r.

Warianty tytułu
Supervisory Decisions of Voivods in Land Use Plans in 2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badania zawartego w niniejszym artykule jest poznanie problematyki poruszanej w rozstrzygnięciach nadzorczych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych województwach, w 2015 roku. Rozstrzygnięcia wojewodów analizowano, korzystając z Dzienników Urzędowych Województw. Badaniem objęto 521 rozstrzygnięć nadzorczych. W toku analizy wyodrębniono sześć podstawowych grup problemowych: procedura i dokumentacja prac planistycznych oraz naruszenie kompetencji organów, środowisko przyrodnicze, ochrona dóbr kultury, rozwiązania komunikacyjne, infrastruktura techniczna, rysunek planu i zastosowana grafika. Uzyskane wyniki pozwalają na rozpoznanie najczęściej występujących przyczyn stwierdzenia nieważności dokumentów planistycznych. Uzyskane materiały mogą posłużyć poprawie warsztatu planistycznego. Artykuł przedstawia dane pozyskane przez Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (dawniej IRM) na potrzeby przygotowania ekspertyzy dotyczącej rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów w zakresie planowania przestrzennego w ramach doradztwa merytorycznego w zakresie planowania, zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji i ochrony krajobrazu dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this article is to present the issues raised in supervisory decisions regarding land use plans in individual voivodships in 2015. The decisions of voivods were analysed using the Official Journals of the Voivodships. The study encompassed 521 supervisory decisions. The analysis identified six fundamental groups of problems: the procedure and documentation of planning works, as well as the breach of the powers of the authorities, the natural environment, protection of cultural items, transport solutions, the technical infrastructure, the plan drawing and the graphics used. The results obtained enable the identification of the most frequent causes of cancelling planning documents. The materials obtained can be used to improve planning skills. The article presents data obtained by the National Institute of Spatial Policy and Housing (formerly IRM) for the preparation of an expert opinion on the supervisory decisions of the voivods on spatial planning within the framework of substantive advisory services in planning, spatial development, revitalization and landscape protection for the Ministry of Infrastructure and Construction. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów
 • Uniwersytet Jagielloński, doktorantka
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Bibliografia
 • Dolnicki B., Stwierdzenie nieważności uchwały przez radę gminy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2015/3.
 • Kamiński M., Koncepcja nieważności aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w polskich ustawach samorządowych, "Samorząd Terytorialny" 2007/5.
 • Kotulski M., Nadzór wobec planowania przestrzennego w gminie, "Administracja" 2012/2.
 • Kowalik J., Kontrola legalności uchwałodawczej działalności rady gminy, "Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie" 2013/1.
 • Kwaśniak R, Mechanizmy demokratyzacji w procesie tworzenia aktów prawa miejscowego, "Zeszyty Naukowe WSEI. Administracja" 2012/1.
 • Lemańska J., Kryterium czy kryteria nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego?, "Samorząd Terytorialny" 2017/5.
 • Masternak-Kubiak M., Komentarz do art. 171 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014.
 • Snopko J., Uprawnienia nadzorcze wojewody a samodzielność samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe WSOWL" 2014/2.
 • Sozański J., Akty prawa miejscowego a przepisy porządkowe, czyli kształt i charakter własnych regulacji normatywnych samorządu terytorialnego, "Roczniki Administracji i Prawa" 2015/2.
 • Szewczyk E., Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu nadzorczym prowadzonym przez wojewodę oraz regionalną izbę obrachunkową, "Studia Lubuskie" 2012/8.
 • Wincenciak M., Komentarz do art. 28 [w:] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz, Warszawa 2016.
 • Zelasko-Makowska E., Prawomocność a wykonalność rozstrzygnięć nadzorczych wojewody i regionalnej izby obrachunkowej, "Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie" 2014/2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573158

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.