PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 10 | 20--34
Tytuł artykułu

Konflikt czy konsensus polityczny? - relacje panujące w gminach w opiniach ich liderów

Warianty tytułu
Conflict or Political Consensus? - Relationships Prevailing in Municipalities in the Opinions of their Leaders
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie, czy relacje w europejskich jednostkach samorządu lokalnego opierają się na konsensusie lub konflikcie oraz wskazanie czynników wpływających na oceny liderów zarówno w ujęciu międzypaństwowym, jak i na poziomie międzygminnym. Autorka rozpoczyna rozważania od przywołania teorii konfliktu, pokazuje także, wokół jakich tematów tworzą się konflikty w społecznościach lokalnych. Następnie przeprowadza analizy ilościowe bazujące na wynikach badania ankietowego zrealizowanego w 2015 r. w ramach programu badawczego Liderzy polityczni w samorządach europejskich (POLLEADER), by zweryfikować postawione tezy. Artykuł wykazuje, że na tle innych, ponad dwudziestu krajów Europy relacje w polskich gminach nie opierają się na konflikcie. Autorka pokazuje, że różnice w postrzeganiu relacji w europejskich jednostkach są pokłosiem odmiennych modeli horyzontalnych relacji władzy w krajowych samorządach. Są one związane także z siłą wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wyznaczoną m.in. przez uwarunkowania prawne. Natomiast na poziomie międzygminnym na obecność konfliktu wpływ ma sytuacja finansowa gminy oraz stopień upartyjnienia samorządu. Niewystarczający poziom zasobów, słaba sytuacja finansowa jednostki - wpływają na konfliktowość relacji w gminie; podobnie jak obecność partyjnych włodarzy i radnych w lokalnej polityce. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to determine whether relationships in European local government units are based on consensus or conflict and to identify factors affecting the assessment of the leaders, both at inter-state and inter-municipal level. The author starts her considerations by recalling the theory of conflict, as well as showing around which topics conflicts form in local communities. She then conducts quantitative analyses based on the results of a survey conducted in 2015 as part of the Political Leaders in European Self-Governments (POLLEADER) research programme to verify the set theses. The article indicates that, compared to more than twenty other European countries, the relationships in Polish municipalities are not based on conflict. The author demonstrates that differences in the perception of relations in European units are a result of different models of horizontal relations of authority in national self-governments. They are also related to the strength of the mayor designated, among other things, by the legal conditions. However, at the inter-municipal level, the presence of the conflict is affected by the municipality's financial situation and the extent to which the self-government is dominated by a political party. An insufficient level of resources and the unit's poor financial standing affect the level of conflicts in the municipality; just like the presence of party leaders and councillors in local politics. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski, doktorantka
Bibliografia
 • Dmochowska-Dudek K., Konflikty społeczno-przestrzenne związane z rozwojem infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w ujęciu funkcjonalnym i społecznym [w:] Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe, red. W. Wójcik, Warszawa 2014.
 • Dmochowska-Dudek K., Obiekty NIMBY jako przykład konfliktowych inwestycji na terenach mieszkaniowych - teoretyczny zarys problemu [w:] Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy, red. J. Dzieciuchowicz, Łódź 2011.
 • Dudek-Mańkowska S., Lackowska-Mudrowicz M., Konflikty społeczne na Mazowszu-identyfikacja oraz próba oceny ich wpływu na rozwój lokalny, "Mazowsze Studia Regionalne" 2012/10.
 • Gendźwiłł A., Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki, "Studia Regionalne i Lokalne" 2010/2.
 • Gendźwiłł A., Żółtak T., Bezpartyjność w powolnym odwrocie. Analiza rozpowszechnienia bezpartyjności w wyborach lokalnych w Polsce w latach 2002-2010, "Studia Regionalne i Lokalne" 2012/1.
 • Gendźwiłł A., Żółtak T., Rutkowski J., Niekonkurencyjne wybory, brakujący kandydaci. Dlaczego niektóre komitety wyborcze nie wystawiają kandydatów na burmistrzów?, "Studia Regionalne i Lokalne" 2015/4.
 • Kotarba B., Problemy współdziałania organów polskich gmin, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2016/1.
 • Kowalczyk-Anioł J., Włodarczyk B., Przestrzeń turystyczna przestrzenią konfliktu, "Prace i Studia Geograficzne" 2017/2.
 • Kuć-Czajkowska K.A., Sidor M., Wasil J., Konfliktowe współistnienie organów przedstawicielskich na poziomie lokalnym: przykład gminy Wydminy, "Samorząd Terytorialny" 2017/10.
 • Lijphart A., Typologies of democratic systems, "Comparative Political Studies" 1968/1.
 • Mantey D., Potencjalne konflikty przestrzenne w strefie podmiejskiej z perspektywy potrzeb mieszkańców na przykładzie podwarszawskiej gminy Lesznowola, "Studia Regionalne i Lokalne" 2016/17.
 • Moon D., Bratberg Ø., Conceptualising the multi-level party: Two complementary approaches, "Politics" 2010/1.
 • Mouritzen P.E., Svara J.H., Leadership at the apex: politicians and administrators in Western local governments, Pittsburgh 2002.
 • Newton K., Is small really so beautiful? Is big really so ugly? Size, effectiveness, and democracy in local government, "Political Studies" 1982/2.
 • Nowak M., Inwestycje infrastrukturalne jako źródło konfliktu przestrzennego na przykładzie projektu PHARE. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 713 Łódź-Tomaszów Mazowiecki, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2006/1124.
 • Podgórska-Rykała J., Bezpośrednie wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta, jako potencjalne źródło konfliktu na lokalnej scenie politycznej, "Vademecum Śląsk" 2014/2.
 • Political Leaders and Changing Local Democracy: The European Mayor, red. H. Heinelt, A. Magnier, M. Cabria, H. Reynaert, London 2018.
 • Regulski J., Samorządna Polska, Warszawa 2005.
 • Sagan I., Miasto-scena konfliktów i współpracy: rozwój miast świetle koncepcji reżimu miejskiego, Gdańsk 2000.
 • Sidor M., Kuć-Czajkowska K.A., Wasil J., Wpływ rozwiązań przyjętych w Kodeksie wyborczym na zjawisko koabitacji w gminach, "Polityka i Społeczeństwo" 2015/3.
 • Simmel G., The conflict in modern culture and other essays, New York 1968.
 • Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2006.
 • Stone C.N., Urban regimes and the capacity to govern: A political economy approach, "Journal of Urban Affairs" 1993/1.
 • Swianiewicz P., Gendźwiłł A., Łukomska J., Kurniewicz A., Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania: hipotezy wielkoludów i liliputów, Warszawa 2016.
 • Swianiewicz P., Krukowska J., Czy polski burmistrz jest (zbyt) silny? Pozycja burmistrza w poziomych relacjach władzy - perspektywa europejska, "Studia Regionalne i Lokalne" 2018/4.
 • Śliz A., Szczepański M., Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I" 2011/2.
 • Tajfel H., Turner J.C., An integrative theory of inter-group conflict [w:] The social psychology of inter-group relations, red. W.G. Austin, S. Worchel, Monterey 1979.
 • Wollmann H., Territorial local level reforms in the East German regional states (Länder): Phases, patterns, and dynamics, "Local Government Studies" 2010/2.
 • Zatorska-Sadurska J., Łagodzenie konfliktów między zagospodarowaniem infrastrukturalnym a ochroną środowiska, "Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju" 2004/210.
 • Żyromski M., Socjologiczna teoria elity, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1984/3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573184

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.