PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 1 (21) | 27--37
Tytuł artykułu

Prawa strony postępowania w sprawie przymusowej restrukturyzacji banku (resolution)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Party's Rights in the Resolution Procedure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi analizę praw strony postępowania w sprawie przymusowej restrukturyzacji (resolution). Regulacja ta, ukształtowana w formie postępowania administracyjnego, służy usprawnieniu restrukturyzacji lub likwidacji podmiotów zagrożonych upadłością w taki sposób, by w miarę możliwości zmaksymalizować bilans aktywów zagrożonego podmiotu, ale i by w jak najmniejszy sposób zaangażować środki publiczne, a kosztami procedury obciążyć raczej akcjonariuszy i wierzycieli podmiotu. Mechanizm ten jest traktowany jako środek ostateczny, gdy wszelkie inne środki nie będą w stanie uchronić sektora przed ryzykiem kryzysu. W ramach polskiej regulacji znacząco ograniczone zostały prawa strony postępowania administracyjnego. Przepisy wyłączają stosowanie zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, możliwość wniesienia odwołania od decyzji oraz ograniczają możliwość otrzymania odszkodowania za nieprawidłową decyzję, jak też skracają terminy do zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. Artykuł analizuje te restrykcje w kontekście celów resolution i zestawia je z możliwą niezgodnością przepisów z Konstytucją RP.(abstrakt oryginalny)
EN
The article consists of the analysis of the party's rights in the resolution procedurę. This regulation, which was designed in the form of administrative proceedings, is dedicated to improve restructuring or liquidation of the compromised entities. Its aim is not only to possibly maximise the balance of the entity's assets, but also to involve public budget to a very minor extent. The cost of procedure should be born by the entities' shareholders and creditors. Resolution is treated as an ultimate measure and it should be introduced only when the other possible instruments will not be able to protect financial system against the crisis. In the framework of Polish regulation the parties' rights were significantly restricted. The Act's provisions exclude the principle of active parties' participation and the possiblity to appeal against the decision. They also restrict the possibility of receiving compensation for incorrect decision and shorten deadlines to introduce proceedings against the decision before administrative court. The aim of the article is to analyse those restrictions in the light of resolution's goals and hypothetical incompatibility to Constitution of Poland.(original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
27--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Adamiak B., Borkowski J. (red.), 2017, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz., Warszawa.
 • Band de O., Hartmann P., Alcalde J.L.P., 2015, Systemic Risk in Banking After the Great Financial Crisis, [w:] The Oxford Handbook of Banking, A.N. Berger, P. Molyneux, J.O.S. Wilson (red.), Oksford.
 • Binder J.H., 2016, The Position of Creditors under the BRRD, [w:] Memorial Volume for Leonidas Georgakopoulos, Ateny.
 • Bolzico J., Mascaro Y., Granata P., 2007, Practical Guidelines for Effective Bank Resolution, 2007, "Policy Research Working Paper", nr 4389, [w:] https://openknowledge. worldbank.org/handle/10986/7548 [dostęp: 14.01.2018].
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE, L 173/190).
 • Gleeson S., Guynn R., 2016, Bank Resolution and Crisis Management. Law and Practice, Oksford.
 • Gronkiewicz-Waltz H, 2018, Przymusowa restrukturyzacja banków - resolution w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań - Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018.
 • Gołaszewski P., 2017, [w]: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, R. Hauser, M. Wierzbowski (red.) Warszawa 2017.
 • Malanowski j., 2017, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2017.
 • Hauser R., Wierzbowski M. (red.), 2017, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz., Warszawa.
 • Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, 2014, Financial Stability Board, 2014 [w:] www.fsb.org/wp-content/uploads/r_111104cc.pdf [dostęp: 14.01.2018].
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Kozińska M., 2018, Przymusowa restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej, Warszawa.
 • Seeling S.A., 2006, Techniques of Bank Resolution, [w:] D.S. Hoelscher (red.), Bank Restructuring and Resolution, Nowy Jork.
 • Szydło M., 2016, [w:] M. Safjan, L. Bosek, (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz Art. 1-86, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. 1960, nr 30, poz. 168.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. 2002, nr 153, poz. 1270.
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Dz.U. 2016, poz. 996.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22.04.1981 r., SA 1089/81.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 09.06.1998 r., K 28/97, OTK 1998, Nr 4, poz. 50.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14.06.2016 r., II OSK 2473/14.
 • Zimmerman P., 2017 [w:] P. Zawadzka, P. Zimmermann, R. Sura (red.), Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573350

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.