PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 | 85--102
Tytuł artykułu

Politologiczna analiza stosowania unijnego mechanizmu wczesnego ostrzegania przez Sejm i Senat RP w latach 2010-2016

Autorzy
Warianty tytułu
Political Analysis of Using the EU Early Warning Mechanism by the Sejm and the Senate in the Years 2010-2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym zarzutem podnoszonym wobec unijnego mechanizmu wczesnego ostrzegania jest jego niska użyteczność. Trzykrotne uruchomienie procedury żółtej kartki i brak uruchomienia procedury pomarańczowej kartki obiektywnie wskazują, że potencjał tego instrumentu politycznego nie jest w pełni wykorzystywany. Jednak po prawie siedmiu latach obowiązywania traktatu z Lizbony zebrać możemy wystarczająco danych, aby podjąć próbę oceny nie tyle samego mechanizmu wczesnego ostrzegania, co wpływu jaki wywarł on na zaangażowanie parlamentów narodowych w sprawy europejskie. Celem artykułu jest zbadanie jak na tle pozostałych parlamentów narodowych Sejm i Senat wykorzystują mechanizm wczesnego ostrzegania w ramach wykonywanej przez siebie kontroli przestrzegania zasady pomocniczości. W pracy zaproponowany zostanie katalog wskaźników, według których można oceniać aktywność, a w dalszej perspektywie także i skuteczność parlamentów w przedmiotowej sprawie. Przedstawione zostaną także wyniki badania empirycznego, które w oparciu o wybrane wskaźniki mierzy zakres ilościowy i jakościowy wykorzystania mechanizmu wczesnego ostrzegania przez Sejm i Senat w latach 2010-2016.(abstrakt oryginalny)
EN
Main argument raised against EU early warning mechanism is its low utility. Yellow card procedure has been launched three times so far, whereas orange card procedure not even once. This indicates that the potential of political instrument which is early-warning mechanism is not fully explored. Nonetheless after seven years since the Lisbon Treaty came into force we can collect enough data in order to asses not only the mechanism itself but also the influence of this instrument on the national parliament scrutiny and engagement in the EU affairs. The aim of this article is: to research how the Sejm and Senate use the early warning mechanism, describe what is its impact on general competences of the Polish parliament regarding subsidiarity control and to confront this assessment with the activity of other national parliaments. Thus, the author will propose the set of indicators according to which will be possible to evaluate the activity and eventually the effectiveness of national parliaments while using the early warning mechanism. There will be also presented the results of the empirical study measuring the activity of Sejm and Senate in mentioned area in the years 2010-2016.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
85--102
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • 1. ADAMIEC Danuta (2012), Pierwszy wypadek zastosowania mechanizmu żółtej kartki - opinie parlamentów dotyczące rozporządzenia Monti II, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych", nr 3.
 • 2. ANNUAL REPORTS ON RELATIONS with national parliaments, https://ec.europa.eu/info/annual-reports-relations-national-parliaments_en (1.03.2018).
 • 3. ANNUAL REPORTS ON SUBSIDIARITY and proportionality, http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/subsidiarity_reports_en.htm (1.03.2018).
 • 4. ANNUAL STATISTICS for subsidiarity checks by national Parliaments, http://www.europarl.europa.eu/ relnatparl/en/about/subsidiarity.html (1.03.2018).
 • 5. COOPER Ian (2012), A 'Virtual Third Chamber' for the European Union? National Parliaments after the Treaty of Lisbon, "West European Politics", vol. 35, no. 3.
 • 6. DULAK Michał (2017), Legitymizacja polskiej polityki europejskiej. Analiza systemowa, Kraków.
 • 7. EUROPEAN COMMISSION (2012), Annex to the communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Commission Work Programme 2013, COM(2012) 629 final, Strasbourg.
 • 8. EUROPEAN COMMISSION (2013), Annexes to the communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Commission Work Programme 2014, COM(2013) 739 final, Brussels.
 • 9. EUROPEAN COMMISSION, Annex to the communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Commission Work Programme 2015. A New Start, COM(2014) 910 final, Strasbourg.
 • 10. DE WILDE Pieter (2012), Why the Early Warning Mechanism does not Alleviate the Democratic Deficit, "OPAL Online Paper", no. 6.
 • 11. FINAL REPORT OF WORKING GROUP IV on the role of national parliaments (2002), Brussels, The Secretariat of the European Convention, 22 October 2002, CONV 353/02.
 • 12. FØLLESDAL Andreas, HIX Simon (2006), Why There is a Democratic Deficit in the EU: A Response to Majone and Moravcsik, "Journal of Common Market Studies", vol. 44, no. 3.
 • 13. GRZELAK Agnieszka, ŁACNY Justyna (2011), Kontrola przestrzegania unijnej zasady pomocniczości przez parlamenty narodowe - pierwsze doświadczenia, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych", nr 4.
 • 14. KIIVER Philipp (2012a), The Early Warning System for the Principle of Subsidiarity: Constitutional Theory and Empirical Reality, Abington.
 • 15. KIIVER Philipp (2012b), The conduct of subsidiarity checks of EU legislative proposals by national parliaments: analysis, observation and practical recommendation, "ERA-Forum", vol. 12, no. 4.
 • 16. KUDEJ Marcin (2000), W sprawie klasyfikacji funkcji Sejmu i Senatu, w: Lech Garlicki (red.), Konstytucja. Wybory. Parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, Warszawa.
 • 17. LIPSET Seymour Martin (1960), Political Man: The Social Bases of Politics, Garden City-New York.
 • 18. MAJONE Giandomenico (1998), Europe's 'Democratic Deficit': The Question of Standards, "European Law Journal", vol. 4, issue 1.
 • 19. MIK Cezary (2010), Pozycja prawna parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny", zeszyt 2.
 • 20. MORAVCSIK Andrew (2002), In Defence of the 'Democratic Deficit': Reassessing Legitimacy in the European Union, "Journal of Common Market Studies", vol. 40, no. 4.
 • 21. PROCEDURA BADANIA POMOCNICZOŚCI W SEJMIE (WWW), http://oide.sejm.gov.pl/oide/en/ images/files/badanie_pomocniczosci/subsidiarity_sejm_table_pl.pdf (28.02.2018).
 • 22. PROCEDURA ŻÓŁTEJ KARTKI (WWW), http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option= com_content&view=article&id=14841&Itemid=822 (28.02.2018).
 • 23. PROTOKÓŁ NR 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, w: Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r.
 • 24. PROTOKÓŁ NR 2 w sprawie stosowania zasady pomocniczości i proporcjonalności, w: Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r.
 • 25. PUDŁO Anna (2013), Przestrzeganie zasady pomocniczości w polskim parlamencie, "Roczniki Administracji i Prawa: Teoria i Praktyka", Rok 13.
 • 26. PUDŁO Anna (2014), Rola parlamentu narodowego w sprawach UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Warszawa.
 • 27. PUDŁO Anna (2015), Funkcja europejska parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej, "Przegląd Sejmowy", nr 1(126).
 • 28. REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, M.P. 2017 poz. 420.
 • 29. SARNECKI Paweł (1997), Funkcje i struktura parlamentu według nowej konstytucji, "Państwo i Prawo", zeszyt 11-12.
 • 30. SZÓSTY RAPORT PÓŁROCZNY: zmiany stosowanych w Unii Europejskiej procedur i praktyk dotyczących kontroli parlamentarnej (2007), Helsinki, 19-21 listopada 2006, "Zeszyty OIDE", nr 8.
 • 31. TRZECI RAPORT PÓŁROCZNY: zmiany stosowanych w Unii Europejskiej procedur i praktyk dotyczących kontroli parlamentarnej (2005), Luksemburg, 17-18 maja 2005, "Zeszyty OIDE", nr 7.
 • 32. USTAWA (2010/1395) z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1395.
 • 33. WEILER Joseph H.H., HALTERN Urlich, MAYER Franz (1995), European Democracy and its Critique. Five Uneasy Pieces, "EUI Working Paper RSC", no. 95/11.
 • 34. WITKOWSKA Marta (2017), Parlamenty narodowe jako podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej, w: Marta Witkowska, Elżbieta Kużelewska, Radosław Potorski, Jarosław Filip Czub, Elena V. Kucheryavaya, Sebastian Dłuski, Podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej, Warszawa.
 • 35. WITKOWSKA Marta (2016), The use of the concept of policy networks in the study of relations between national parliaments and the EU institutions, "Przegląd Europejski", nr 4(42).
 • 36. WŁODARSKA-ŻWIRKO Monika (2011), Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w: Adam Ambroziak (red.), Proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Przewodnik dla urzędnika administracji publicznej, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573442

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.