PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 | 103--114
Tytuł artykułu

Sejm i Senat wobec wyzwań Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Polish Sejm and Senate, and Challenges of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba przybliżenia skutków członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla funkcjonowania Sejmu i Senatu na poziomie krajowym i ponadnarodowym. Akcesja Polski do Unii Europejskiej powoduje zmiany zakresu kompetencji poszczególnych organów Rzeczypospolitej Polskiej. Związane jest to z faktem przekazania określonych kompetencji organów władzy państwowej na rzecz organizacji międzynarodowej, i dotyczy zwłaszcza parlamentu polskiego (Sejmu i Senatu), który utracił pozycję głównego podmiotu w procesie tworzenia prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. W celu uniknięcia marginalizacji parlamentów narodowych w stanowieniu prawa unijnego wprowadza się stosowne regulacje prawne na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ponadto, po wejściu w życie Traktatu z Lizbony parlamenty krajowe uzyskał nowe kompetencje pozwalające im zaistnieć na forum Unii Europejskiej. W artykule stawiana jest teza, że Sejm i Senat utracił pozycję głównego organu prawodawczego na poziomie krajowym i jednocześnie uzyskał nową funkcję europejską, której nie da się zakwalifikować do tradycyjnie rozumianych funkcji ustawodawczej i kontrolnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article's goal is to present the consequences of Polish membership in the European Union (EU) for the functioning of the Polish Sejm and Senate at the national and international level. Polish accession to the European Union resulted in changes to the scope of competences of certain organs of the Republic of Poland. This was related to the transfer of specific state competences to an international organization and it applied, in particular, to the Polish Parliament (the Sejm and Senate) which has lost its primary role as legislator of laws applicable in Poland. In order to avoid the marginalization of national parliaments in the EU decision-making process, appropriate legal measures have been introduced at the national and international level. Additionally, after the Treaty of Lisbon entered into force, national parliaments have received new competences which allowed them to exist on the forum of the European Union. The article puts forward the thesis that the Polish Sejm and Senate have lost their position as main legislative bodies at the national level but, at the same time, they have acquired a new European function which can neither be qualified as traditionally understood legislative nor controlling functions.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
103--114
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • 1. ARMIN von Bogdany (2011), The European Lesson for International Democracy The Significance of Articles 9 to 12 EU Treaty for International Organizations, "The Jean Monnet Working Papers" , nr 2.
 • 2. BALICKI Ryszard (2009), Parlament narodowy w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej (po wejściu w życie postanowień Traktatu z Lizbony), w: Jan Wawrzyniak, Marzena Laskowska (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, Warszawa.
 • 3. BALICKI Ryszard (2019), Funkcja Europejska Sejmu RP, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Con-tent/94556/Funkcja_europejska_Sejmu_RP.pdf (10.05.2019).
 • 4. BARCZ Jan (2003), Parlament narodowy w procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych -zagadnienia wstępne, w: Jan Barcz, et al., Polska w Unii. Rola parlamentu i regionów w krajowym procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych, Opole.
 • 5. BARCZ Jan (2008), Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Warszawa.
 • 6. BOGDANY Armin von (2011), The European Lesson for International Democracy The Significance of Articles 9 to 12 EU Treaty for International Organizations, "The Jean Monnet Working Papers", nr 2.
 • 7. DOBROWOLSKI Marek (2005), Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2005r. (sygn. akt K 24/04), "Przegląd Sejmowy", nr 3.
 • 8. DULAK Michał (2017), Legitymizacja polskiej polityki europejskiej. Analiza systemowa, Kraków.
 • 9. DYREKTYWA 128/2016/UE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
 • 10. FUKSIEWICZ Aleksander (2011), Sejm i Senat rok po wejściu w życie traktatu lizbońskiego - dostosowanie do reformy instytucjonalnej, Warszawa.
 • 11. GRZESZCZAK Robert (2002), Rola parlamentów narodowych w procesach integracji europejskiej w perspektywie wysiłków Unii Europejskiej w przełamywaniu zjawiska deficytu demokratycznego, "Studia Europejskie", nr 1.
 • 12. GRZESZCZAK Robert (2009), Subsydiarna demokracja. Rola parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w Traktacie z Lizbony, "Raport Fundacji Konrada Adenauera w Polsce", nr 10.
 • 13. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (1997) Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • 14. LIS-STARANOWICZ Dorota (2006), Komisja śledcza i komisja ds. Unii Europejskiej w systemie organów Sejmu, XLVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Serock - maszynopis.
 • 15. MASTERNAK-KUBIAK Małgorzata (2004), Opinia w sprawie statusu prawnego "wielkiej" sejmowej komisji ds. europejskich, "Przegląd Sejmowy", nr 2.
 • 16. MIK Cezary (1998), Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, Toruń.
 • 17. MIK Cezary, PAWŁOWSKI Bartosz (2005), Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2005 r. (sygn. akt K 24/04), "Przegląd Sejmowy", nr 3.
 • 18. MOJAK Ryszard, TRUBALSKI Artur (2014), Rola ustrojowa i zadania Senatu w procesie integracji RP z Unią Europejską, "Gdańskie Studia Prawnicze", tom XXXI.
 • 19. OSTRZYNIEWSKA Karolina (2004), Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie", nr 3.
 • 20. PAWŁOWSKI Bartosz (2008), Kontrola przestrzegania zasady pomocniczości przez parlamenty narodowe państw członkowskich Unii Europejskiej, "Zeszyty Prawnicze BAS", nr 2.
 • 21. PROTOKÓŁ (2010a) w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 83/205.
 • 22. PROTOKÓŁ (2010b) w sprawie stosowania zasady pomocniczości i proporcjonalności, Dz. Urz. UE C 83/206.
 • 23. PUDŁO Anna (2011a), Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w sprawach Unii Europejskiej w świetle regulacji krajowych i unijnych, Warszawa.
 • 24. PUDŁO Anna (2011b), Umocnienie statusu RP na podstawie Traktatu z Lizbony, "Przegląd Sejmowy", nr 6.
 • 25. ROZPORZĄDZENIE 130/2012/UE Rady w sprawie wykonywania prawa do podejmowania działań zbiorowych w kontekście swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług.
 • 26. ROZPORZĄDZENIE 534/2013/UE Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej.
 • 27. SARNECKI Paweł (2004) Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem przy wykonywaniu przez Polskę praw członkowskich w Unii Europejskiej, "Przegląd Sejmowy", nr 5.
 • 28. SEROWANIEC Maciej (2016), Parlamentarne Komisje do spraw Europejskich, Warszawa.
 • 29. SOKOLEWICZ Wojciech (2004), Formy oddziaływania parlamentu polskiego na prawodawstwo Unii Europejskiej, "Państwo i Prawo", z. 8.
 • 30. SZYMANEK Jarosław (2005), Funkcja europejska Sejmu i Senatu jako ustrojowy efekt członkostwa w Unii Europejskiej, w: Maria Kruk, Jan Wawrzyniak (red.), Polska w Unii Europejskiej, XLVI Zjazd Katedr I Zakładów Prawa Konstytucyjnego Wierzba, 3-5 czerwca 2004 r., Zakamycze.
 • 31. UCHWAŁA (2018/846) z dnia 23.11.1990 r. Regulamin Senatu, M.P. 2018, poz. 846.
 • 32. UCHWAŁA (2018/729) z dnia 30.07.1992 r. Regulamin Sejmu, M.P. 2018, poz. 729.
 • 33. USTAWA (2004/515) z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Dz. U. 2004 nr 52, poz. 515.
 • 34. USTAWA (2010/1395) z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1395.
 • 35. WOJTYCZEK Krzysztof (2010), Wpływ Traktatu z Lizbony na ustrój Polski, "Przegląd Sejmowy", nr 4.
 • 36. WYROK (2005) Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2005 r., sygn. akt K 24/04, OTK ZU 2005/1A/3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573462

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.