PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1(107) | 7--16
Tytuł artykułu

Przemiany rozmieszczenia terenów przemysłowych w Krakowie w następstwie realizacji zasad gospodarki rynkowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in the Distribution of Industrial Areas in Kraków as a Result of the Implementation of Market Economy Principles
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest ocena przemian rozmieszczenia terenów przemysłowych w Krakowie i ich roli w strukturze przestrzennej miasta w warunkach gospodarki rynkowej. Przemysł stanowił w okresie centralnie sterowanej gospodarki socjalistycznej kluczową funkcję gospodarczą analizowanej miejscowości, co znalazło wyraz w opracowywanych miejscowych planach ogólnych zagospodarowania przestrzennego. Ta gałąź gospodarki straciła obecnie na znaczeniu na rzecz funkcji wyznaczających od dawna, niekiedy od średniowiecza, kierunki społeczno-ekonomicznego i przestrzennego rozwoju miasta, tj.: kultury, nauki i turystyki. Badania wykazały spadek znaczenia i powierzchni terenów przemysłowych w centralnych częściach Krakowa, natomiast rozwój w dzielnicach peryferyjnych, przy czym zachowana została pierwszoplanowa pozycja kombinatu metalurgicznego ArcelorMittal (dawn. huty im. Lenina). Badania bardziej szczegółowe przeprowadzono na podstawie danych geodezyjnych, zestawionych według czterech jednostek ewidencyjnych (dawnych dzielnic administracyjnych miasta, funkcjonujących w latach: 1973-1991: Krowodrzy, Nowej Huty, Podgórza i Śródmieścia). Pozwala to na prowadzenie analizy porównawczej za okres ponad czterdziestoletni. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to assess changes in the distribution of industrial areas and their role in the spatial structure of Kraków in the market economy conditions. Kraków has been chosen as an example: a city in which industry constituted a key economic function in the period of the centrally controlled socialist economy, which was reflected in the developed local master spatial development plans. This sector of economy has now lost its importance in favour of the functions that have been setting the directions of the city's socio-economic and spatial development for a long time, sometimes since the Middle Ages, i.e.: culture, science and tourism. The research has shown a decline in the importance and the size of industrial areas in central parts of Kraków, but development in the peripheral districts, while the leading position of the ArcelorMittal steelworks (formerly the Lenin steelworks) was maintained. More detailed research was carried out on the basis of geodetic data, compiled according to four land registry units (former administrative districts of the city, functioning in the years: 1973-1991: Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze and Śródmieście). This makes it possible to conduct a comparative analysis for the period of more than forty years. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Alonso, W. (1964). Location and Land use. Toward a General Theory of Land Rent. Cambridge Mass: Harvard University Press.
 • Baborska-Narożny, M. (2012). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - modele przekształceń na wybranych przykładach. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, 12, 275-279.
 • Bromek, K. (1966). Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego około 1960 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 128.
 • Bromek, K., Mydel, R. (1972). Uwagi metodyczne do opracowania szczegółowej mapy użytkowania przestrzeni miejskiej. Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 5.
 • Byrski, B. (1982). Rozmieszczenie przemysłu. [w:] J. Gajda (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu. Warszawa: PWE.
 • Chmielewski, T.J., Śleszyński, P., Chmielewski, S., Kułak, A. (2018). Ekologiczne i fizjonomiczne koszty bezładu przestrzennego. Warszawa: PAN. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Prace Geograficzne, 264.
 • Domański, B. (2006). Polski przemysł na tle przemysłu Europy Środkowej i Wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 27-36.
 • Dziewoński, K., Malisz, B. (1978). Przekształcenia przestrzenno-gospodarczej struktury kraju. Studia KPZK PAN, 62.
 • Fajferek, A. (1966). Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej. Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie.
 • Fierla, I. (1987). Lokalizacja przemysłu. Warszawa: PWE.
 • Geod-02. Roczne Sprawozdanie. Wykaz gruntów według stanu na dzień 1998-01-01. Województwo krakowskie. Miasto Kraków. (1998). Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Urząd miasta Krakowa. Wydział Geodezji.
 • Górka, Z. (2004). Krakowska dzielnica staromiejska w okresie społeczno-ekonomicznych przemian Polski na przełomie XX i XXI wieku. Użytkowanie ziemi i funkcje. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej.
 • Haig, R.M. (1927). Major Economic Factors in Metropolitan Growth and Arrangement. Regional Plan of New York and its environs (t. 1), New York.
 • Jadach-Sepioło, A. (2009). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. [w:] Z. Ziobrowski (red.), Rewitalizacja miast polskich [T. 3: Rewitalizacja miast w Niemczech, M. Bryxa, A. Jadach-Sepioło (red.)]. Kraków: IRM.
 • Kazimierczak, J. (2014). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych a integralność przestrzeni centralnej w Łodzi. [w:] A. Wolaniuk (red.), Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej. XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kocaj, A. (2009). Rewitalizacja według typów terenów [w:] Z. Ziobrowski (red.), Rewitalizacja miast polskich [T. 1: Rewitalizacja miast Wielkiej Brytanii, R. Guzik (red.)]. Kraków: IRM.
 • Korcelli, P. (1974). Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast. Studia KPZK PAN, 45.
 • Kortus, B. (1968). Kraków jako ośrodek przemysłowy. Rozwój i struktura Przemysłu wielkiego miasta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 184.
 • Kortus, B. (1986). Wstęp do geografii przemysłu. Warszawa: PWN.
 • Kortus, B., Zioło, Z. (1996). Rola i przemiany funkcji gospodarczych Krakowa. [w:] A. Jelonek (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego i procesy rozwojowe miasta Krakowa po II wojnie światowej. Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, t. 27-28.
 • Kovács, Z., Farkas, Z. J., Egedy, T., Kondor, A. C., Szabó, B., Lennert, J., Baka, D., & Kohán, B. (2019). Urban sprawl and land conversion in postsocialist cities: The case of metropolitan Budapest. Cities, 92, 71-81.
 • Kryńska, E. (red.) (2000). Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty. Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. Warszawa. Scholar.
 • Luchter, B. (2011). Analiza porównawcza przemian użytkowania ziemi na terenie Bochni i Dębicy na przełomie XX i XXI wieku. Folia Oeconomica Bochniensia. Zeszyty Naukowe, 9, 121-157.
 • Luchter, B. (1987). Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej. Maszynopis pracy doktorskiej. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Luchter, B. (1990). Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie. Dokumentacja Geograficzna, 2/3.
 • Luchter, B. (1995). Kierunki przemian użytkowania ziemi na terenach przemysłowo-składowych watach 1983-1993 na przykładzie zespołu Płaszów-Prokocim w Krakowie. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (453), 71-89.
 • Luchter, B. (2007). Wpływ planowania przestrzennego na strukturę użytkowania ziemi w Krakowie. [w:] Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej. Księga jubileuszowa dla uczczenia 80. Urodzin Profesora Antoniego Fajferka. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Luchter, B. (2010a). Jednostki katastralne jako podstawa badań struktury użytkowania ziem wmieście Krakowie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 821, 145-162.
 • Luchter, B. (2010b). Przemiany w użytkowaniu ziemi w rozwoju miasta Krakowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, 196.
 • Luchter, B. (2012a). Kraków - zarys przemian ekonomiczno-przestrzennych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Luchter, B. (2012b). Przemiany użytkowania ziemi w latach 1983-2011 w następstwie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Krakowie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 897, 73-87.
 • Luchter, B. (2012c). Wpływ rewitalizacji na przemiany użytkowania ziemi terenów poprzemysłowych (na przykładzie Krakowa). Świat Nieruchomości, 79(1), 46-51.
 • Luchter, B. (2014). Przemiany użytkowania ziemi w centralnej części Krakowa-byłej dzielnicy katastralnej Śródmieście w latach 1992-2012. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 930(6), 131-147.
 • Luchter, B. (2016). Przemiany użytkowania ziemi w strefie podmiejskiej Krakowa w okresie przemian strukturalnych. [w:] A. Noworól, A. Hołuj(red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast: Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Warszawa: CeDeWu.
 • McGrath, D.T. (2000). Urban Industrial Land Redevelopment and Contamination Risk. Journal of Urban Economics, 47(3), 414-442.
 • Mydel, R. (1977) Strefy użytkowania ziemi miasta Krakowa. Ich wewnętrzna i przestrzenna struktura. Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 10.
 • Mydel, R. (1979). Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa. PAN. Oddział w Krakowie: Komisja Nauk Geograficznych.
 • Mydel, R. (1994). Rozwój urbanistyczny miasta Krakowa po drugiej wojnie światowej. Kraków: Wyd. i Drukarnia "Secesja".
 • Ricardo, D. (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation. Ed. by John Murray, London.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454).
 • Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 158, poz. 813).
 • Seibert, K. (1983). Plan Wielkiego Krakowa. Kraków-Wrocław: Wyd. Literackie.
 • Skalski, K. (2009). Rewitalizacja we Francji: zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych T. 2. [w:] Z. Ziobrowski (red.), Rewitalizacja miast polskich. Kraków: IRM.
 • Skowron, B. (2015). Chaos urbanistyczny jeszcze potrwa. Dziennik Polski, 16.09., C3 (Nieruchomości).
 • Skowron, B. (2019). Teraz swój czas ma Łódź. Dziennik Polski. 21 08., C1 (Nieruchomości).
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych(Dz. U., nr 123, poz. 600 i dalsze).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U., nr 80, poz. 717).
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. PRL, nr 7, poz. 47).
 • von Thünen, J.H. (1826). Der isolierte Staat in Beziehung auf Landswirtschaft und Nationaloekonomie. Hamburg.
 • Weber, A. (1909). Über den Standort der Industrien. Tübingen.
 • Xiong, C., & Tan, R. (2018). Will the land supply structure affect the urban expansion form? Habitat International, 75, 25-37.
 • Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów (Dz. U. PRL, nr 11, poz. 98).
 • Zestawienie zbiorcze: według stanu na dzień 1 stycznia 2003, województwo: małopolskie, powiat: Kraków: gmina: Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze, Śródmieście (2003). Kraków: Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa.
 • Zestawienie zbiorcze: według stanu na dzień 31 maja 2018, województwo: małopolskie, powiat: Kraków, gmina: Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze, Śródmieście (2018). Kraków: Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa.
 • Zhang, Z., Liu, J., & Gu, X. (2019). Reduction of industrial land beyond Urban Development Boundary in Shanghai: Differences in policy responses and impact on towns and villages. Land Use Policy, 82, 620-630.
 • Ziobrowski, Z. (1996). Plany rozwoju Krakowa - ich uwarunkowania i efekty przestrzenno-funkcjonalne. Folia Geographica, Series Geographica - Oeconomica, 27-28.
 • Zioło, Z. (2006). Problematyka badawcza efektów restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 11-19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573472

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.