PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 48 (2) Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu i pedagogice w erze cyfrowej. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 185--210
Tytuł artykułu

Wybrane problemy innowacyjnego nauczania logistyki militarnej na przykładzie Uniwersytetu Zielonogórskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Problems of Innovative Military Logistics Teaching on the Example of the University of Zielona Góra
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia analizę otoczenia, w którym odbywa się nauczanie logistyki, a tym logistyki militarnej, na uczelniach wyższych, a więc struktury organizacyjne, kierunki studiów i programy nauczania należy stwierdzić, że obszar ten charakteryzuje się silną dynamiką i podlega ciągłym zmianom. Porusza, więc jak dotąd rzadko poruszany problem badawczy, który wymaga na pewno dalszych ciągłych badań. W artykule przedstawiono tezę, że trudno jest uznać za efektywny, sposób kształcenia charakteryzujący się podejściem "nauczyć wszystkiego po kolei", przy którym student zapoznaje się wyłącznie z licznym zbiorem szczegółowych procedur, rozwiązań i modeli. Właściwie realizowane kształcenie na poziomie wyższym musi więc być rozsądnym kompromisem pomiędzy dążeniem do nauczenia studenta wszystkiego, co może być mu przydatne w praktyce (jest to fizycznie niemożliwe), a ograniczeniem się jedynie do rozbudzenia jego ciekawości i wyrobienia nawyku ciągłego zdobywania wiedzy (co jest pożądane, ale nie wystarczające). Efektywność ekonomiczna modelu kształcenia polega więc nie tylko na przekazaniu maksimum wiedzy przy danym, ograniczonym poziomie nakładów ale również na stosowaniu odpowiednich innowacyjnych metod nauczania. Logistyka militarna poprzez właściwe sobie całościowe traktowanie procesu przepływu sił i środków jest dyscypliną sensu stricte systemową. Z tej właśnie jej cechy wynikają funkcje jakie powinna ona spełniać w nauczaniu na wyższych uczelniach. Aby nauczanie i uczenie się były efektywne nie wystarczy "zwykła" formuła wykładowa ze strony prowadzącego i samo słuchanie czy patrzenie ze strony słuchaczy. Przyswojenie wiedzy wymaga aktywnego udziału osoby uczącej się i jej własnej pracy umysłowej. Bierne uczestnictwo w procesie dydaktycznym nie prowadzi prawie nigdy do uzyskania trwałych efektów. W procesie nauczania i kształcenia należy, więc wprowadzać innowacyjne metody aktywizujące i pomagające słuchaczom lepiej zrozumieć przekazywane treści. Celem referatu jest identyfikacja i ocena zastosowanych nowoczesnych metod nauczania logistyki militarnej z punktu widzenia studentów i prowadzącego, po pierwszej edycji prowadzenia tego przedmiotu na Uniwersytecie Zielonogórskim. W referacie opisano wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an analysis of the environment in which the teaching of logistics, including military logistics, takes place at universities, so organizational structures, fields of study and curricula should be said that this area is characterized by strong dynamics and is constantly changing. Thus, he raises a rarely raised research problem so far, which certainly requires further continuous research. The article presents the thesis that it is difficult to consider as an effective way of education characterized by the "learn everything in turn" approach, in which the student is only acquainted with a numerous set of detailed procedures, solutions and models. Properly implemented higher level education must therefore be a reasonable compromise between the desire to teach the student everything that can be useful in practice (it is physically impossible), and limiting himself only to arousing his curiosity and developing the habit of constantly learning (which is desirable but not enough). The economic efficiency of the education model therefore consists not only in the transfer of maximum knowledge at a given, limited level of expenditure, but also in the use of appropriate innovative teaching methods. Military logistics is a strictly systemic discipline by means of a comprehensive holistic treatment proper to itself. From this particular feature arise the functions that it should perform in teaching at universities. For teaching and learning to be effective, it is not enough for the "ordinary" lecture formula on the part of the teacher and just listening or looking on the part of the students. Acquiring knowledge requires the active participation of the learner and his own mental work. Passive participation in the teaching process almost never leads to lasting results. Therefore, in the teaching and learning process, innovative methods should be introduced to activate and help students better understand the transmitted content. The aim of the paper is to identify and evaluate the modern methods of teaching military logistics from the students' and teacher's point of view, after the first edition of conducting this subject at the University of Zielona Góra. The paper describes the results of empirical research. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • [1] Borucka A., Funkcjonowanie wojskowych oddziałów gospodarczych w nowym systemie logistycznym Sił Zbrojnych, Czasopisma Logistyka 6/2013, Warszawa 2013.
 • [2] Dunaj B., Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 • [3] Dorobek S., Wojskowy System Logistyczny, Czasopismo Logistyka 6/2014, Warszawa 2014.
 • [4] Harrison A., van Hoek R., Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2009.
 • [5] Grala D., Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w aspekcie wsparcia polskich kontyngentów wojskowych realizujących zadania w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju, Zeszyty Naukowe ASzWoj nr 1(106) 2017, Warszawa 2017.
 • [6] Mieszalski W., Logistyka systemu obronnego państwa, SLW z 23 WAT, Warszawa 2008 r.
 • [7] Puszko K., Innowacyjne metody nauczania Logistyki, Wydawnictwo Autobusy 6/2016.
 • [8] Silberman M., przy współpracy z Auerbach C., Metody aktywizujące w szkoleniach, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwers, Kraków 2006.
 • [9] Szymonik A., Nowak I., Współczesna Logistyka, Difin, Warszawa 2017.
 • [10] Piekarski J., Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy, wyd. Impuls, Kraków 2000.
 • [11] Pograniczny K., Logistyk - funkcja i stanowisko, "Top Logistyk" 2008, nr 1.
 • [12] Słomiany W., Możliwości wykorzystania systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w sytuacjach kryzysowych, Zeszyty Naukowe ASzWoj nr 3(108) 2017, Warszawa 2017.
 • [13] Wawrzeńczyk-Kulik M., Symulacyjna gra decyzyjna jako narzędzie wspomagające nauczanie w ramach przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości", Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 6(1/2013), s. 303-321, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2013.
 • [14] Zadrożny K., Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w realizacji wsparcia operacji wojskowych prowadzonych na terenie kraju, Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - [yadda.icm.edu.pl].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573494

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.