PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 48 (2) Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu i pedagogice w erze cyfrowej. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 355--367
Tytuł artykułu

Ochrona danych osobowych osób fizycznych a naruszenia w ich przetwarzaniu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Protection of Personal Data of Natural Persons and Violations in Their Processing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie jak rozporządzenie o ochronie danych osobowych wpłynęło na zmiany zachodzące w organizacjach oraz na pracę podmiotów przetwarzających dane osobowe. Ustawodawca Europejski uznał wprowadzenie nowych regulacji za konieczne, które wynika z funkcjonowania rynku wewnętrznego, społeczno-gospodarczej integracji państw członkowskich Unii, która doprowadziła do istotnego wzrostu transgranicznych przepływów danych osobowych. Przy czym wzrost ten dotyczy wszelkich kategorii podmiotów - tak publicznych, jak i prywatnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego. Niewątpliwie należy również zwrócić uwagę na kierunek rozwoju prawa europejskiego, które zwłaszcza w ostatnich latach coraz częściej wymaga, by państwa członkowskie Unii współpracowały ze sobą i wymieniały się danymi osobowymi w celu realizacji zadań w imieniu innego państwa członkowskiego lub w celu wykonania swoich obowiązków. Ponadto w artykule omówiono definicje dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych zawarte w nowych regulacjach, a także pojawiające się pierwsze statystyki dotyczące zgłoszeń naruszenia RODO. Podjęto jednocześnie próbę przedstawienia pozytywnych aspektów rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Opracowanie oparto na przeglądzie literatury, prasy fachowej, analizie międzynarodowych i krajowych badań oraz aktów prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to answer the question of how the regulation on the protection of personal data has affected the changes taking place in organizations and the work of entities processing personal data. The European legislator recognized the introduction of new regulations as necessary, which results from the functioning of the internal market, the socioeconomic integration of EU Member States, which led to a significant increase in cross-border flows of personal data. At the same time, this increase applies to all categories of entities - both public and private, with particular emphasis on individuals and commercial law companies. Undoubtedly, attention should also be paid to the direction of development of European law, which, especially in recent years, more and more often requires that the Member States of the Union cooperate with each other and exchange personal data in order to carry out tasks on behalf of another Member State or to perform carrying out their duties. In addition, the article discusses the definitions regarding a breach of personal data protection contained in the new regulations, as well as the emerging first statistics on reports of violation of the GDPR. An attempt was also made to present the positive aspects of the Regulation on the protection of personal data. The study was based on a review of the literature, professional press, analysis of international and national research and legal acts in force in Poland and the European Union. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Krasuski A., Ochrona danych osobowych na podstawie RODO, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018
 • [2] Feliński J., Ochrona danych osobowych w oświacie, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018
 • [3] Litwiński P., Przewodnik po RODO dla Adwokatów. Wyd. Naczelna Rada Adwokacka, Kraków 2018
 • [4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • [5] Karta Praw Podstawowych UEP oraz Konstytucje RP (art. 47).
 • [6] Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • [7] PN-ISO/ IEC 27001 Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji.
 • [8] [https://www.prawo.pl/biznes/kary-i-naruszenia-w-trakcie-pierwszegoroku- obowiazywania-rodo,420824.html].
 • [9] Poradnik - Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Co powinieneś wiedzieć?, [www.odo24.pl].
 • [10] [www.enforcementtracker.com].
 • [11] Raport "Rok z RODO. Stosowanie RODO w firmach - szanse i zagrożenia. za EY Polska.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573582

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.