PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 18 | 79--92
Tytuł artykułu

Tourist Attractiveness of Selected Small Towns in Lower Silesia

Warianty tytułu
Atrakcyjność turystyczna wybranych małych miast województwa dolnośląskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania polegającego na określeniu atrakcyjności turystycznej wybranych małych miast w województwie dolnośląskim oraz porównaniu jej poziomu z poziomem rozwoju funkcji turystycznej w tych miastach. Przedmiotem badania jest 10 z 72 dolnośląskich małych miast; badanie przeprowadzono, uwzględniając dane z lat 2014 i 2017. Autorki wykorzystują dwuwymiarowy wskaźnik funkcji turystycznej, konstruują wskaźnik syntetyczny atrakcyjności turystycznej, a następnie porównują wyniki. Wyniki badania pokazują, że atrakcyjność turystyczna małego miasta zależy od walorów turystycznych poddanych badaniu, ale nie tylko. Zdanie autorek na poziom ruchu turystycznego wpływają także: atrakcyjność otoczenia, nawyki turystów, działalność informacyjno-marketingowa poszczególnych miast i podmiotów oferujących bazę turystyczno-wypoczynkową i inne atrakcje turystyczne, stan infrastruktury transportowej, jakość systemu połączeń komunikacji zbiorowej. W artykule zastosowano metodę opisową, metody ilościowe oraz graficzne.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the results of the research involving identifying tourist attractiveness of selected small towns in Lower Silesia as well as comparing its level to the level of tourist function's development in these towns. The study covered 10 out of 72 small towns in Lower Silesia. The study was based on data from 2014 to 2017. The authors use a two-dimensional indicator of the tourist function, they construct a synthetic indicator of tourist attractiveness, and then they compare obtained results for the analyzed small towns. The study demonstrates that tourist attractiveness of a small town depends on tourist values which were studied, but not just. According to the authors, the level of tourist flows is influenced additionally by: the attractiveness of the environment, tourists' habits, information and marketing activities of specific towns and enterprises offering tourist-recreation accommodation and other tourist attractions, the state of the transport infrastructure and the quality of public transport links. The research procedure was conducted with use of descriptive methods, quantitative methods and graphics methods.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--92
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
 • Wrocław University of Economics, Poland
autor
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Bąk I., 2011, Ocena stopnia atrakcyjności turystycznej podregionów w Polsce (The level of touristic attractiveness regions in Poland), Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica, 285 (62), pp. 7-18.
 • Gołembski G., 2009, Doskonalenie zarządzania podażą usług turystycznych w regionie, materiały z wykładu wygłoszonego na konferencji pt. Współpraca warunkiem koniecznym w kreowaniu przewagi konkurencyjnej regionu (Improving the Supply Management of tourist Services in the region, materials from the lecture given at Cooperation is a prerequisite in Creating Competitive Advantage of the region conference), Poznań.
 • Korenik S., 2005, Znaczenie małych miast w rozwoju regionu Dolnego Śląska, [in:] Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny (The role of Small Towns in development of the Upper Silesia region, [in:] Small towns and local and Regional Development), ed. K. Heffner, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, pp. 219-227.
 • Korenik S., Rogowska M., 2010, Małe miasta wobec reguł nowej gospodarki, [in:] Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych (Small towns in the face of the rules of the New Economy, [in:] Transformation of Urban Functions in Local Centers), eds. K. Heffner, A. Polko, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, pp. 27-34.
 • Kurek W., Mika M., 2007, Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [in:] Turystyka (Tourism as a subject of Scientific Research, [in:] Tourism), ed. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 11-49.
 • Pearce D., 1995, Tourism Today. A Geographical Analysis, Longman Publishing Group, Essex.
 • SP (former CSO) (GUS), 2015, Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia na podstawie danych statystycznych m.in. z zakresu bazy noclegowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyrodniczych obszarów chronionych w ramach projektu: Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz programowania i monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (Analysis of Tourist Values of poviats (NTS 4) and their Immediate Environment on the basis of Statistical Data, among other things in the scope of Accommodation Base, Culture and National Heritage as well as Natural Protected Areas performed as part of the project Support of the system of Monitoring Cohesion Policy in Financial Perspective 2007-2013 as well as programming and Monitoring Cohesion Policy in Financial Perspective 2014-2020).
 • Szromek A., 2012a, Przegląd wskaźników funkcji turystycznej i ich zastosowanie w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gmin województwa śląskiego (Review of tourist function indicators and their applications in the assessment of tourism area development on the example of Silesia region communes), Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, vol. 61, Gliwice, pp. 295-309.
 • Szromek A., 2012b, Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej (Tourist Function Indicators. The concept of the indicator of tourist and Spa Functions), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Szromek A., 2013, Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźników funkcji turystycznej na przykładzie obszarów państw europejskich (The measurement of tourism function of areas using indicators of the tourism function on the example of areas of European countries), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, no. 132, pp. 91-103.
 • Tucki A., 2008, Regionalne aspekty rozwoju turystyki na przykładzie województwa lubelskiego, [in:] Studia nad turystyką (Regional aspects of Tourism Development on the example of Lublin Voivodeship, [in:] Tourism studies), eds. W. Kurek, R. Faracik, Prace Geograficzne i Regionalne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków, pp. 267-279.
 • Warszyńska J., 1985, Funkcja turystyczna Karpat Polskich (Tourist function of the Polish Carpathians), Folia Geographica, Series Geographica- Oeconomica, vol. 18, pp. 79-104.
 • Warszyńska J., Jackowski A., 1979, Podstawy geografii turyzmu (Basics of Tourism Geography), PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574170

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.