PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 5 | 7--35
Tytuł artykułu

Dziesięć lat turystyki kulturowej w Polsce. Sukcesy i porażki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ten Years of Cultural Tourism in Poland. Successes and Failures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest rozwojowi turystyki kulturowej w Polsce jako odrębnej gałęzi turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem badań naukowych. Autorzy, posługując się komplementarnymi metodami badawczymi, opracowali krytyczną analizę pracy krajowego środowiska naukowego i kierunków realizowanych badań nad jej potencjałem, uwarunkowaniami organizacji oraz ofertą (część 1), naukowych publikacji przygotowanych i wydanych w naszym kraju (część 2), akademickiej dydaktyki turystyki kulturowej w jej rozmaitych wymiarach i w ramach różnych kierunków oraz specjalizacji (część 3), a także sfery koncepcyjnej (dotyczącej nowych programów, imprez produktów i systemów eksploatacji) i praktycznego wymiaru organizacji aktywności turystycznej, w tym wyspecjalizowanych biur podróży (część 4). Na podstawie wyników tej analizy w podsumowaniu zidentyfikowano atuty, sukcesy i mocne strony polskiej turystyki kulturowej oraz mankamenty, luki i słabe strony w zakresie jej organizacji i badań nad nią. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the development of cultural tourism in Poland as a separate branch of tourism, with particular emphasis on scientific research. The authors, using complementary research methods, have developed a critical analysis of the work of the national scientific community and the directions of ongoing research on its potential, organizational conditions and offer (part 1), scientific publications prepared and published in our country (part 2), academic didactics of cultural tourism in its various dimensions and within various fields and specializations (part 3), and also the conceptual sphere (concerning new programs, product events and exploitation systems) and the practical dimension of the organization of tourist activities, including specialized travel agencies (part 4). Based on the results of this analysis, in the summary the authors have identified the trumps, successes and strengths of Polish cultural tourism as well as shortcomings, gaps and weaknesses in its organization and research. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
7--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Bibliografia
 • 30 sposobów na Poznań. Przewodnik tematyczny, 2012, KulTour.pl, Poznań
 • ATLAS Cultural Tourism Bibliography, Updated April 2018, Association for Tourism and Leisure Education and Research, G. Richards (red.), Research Gate, https://www.researchgate.net/publication/324030254_ATLAS_CULTURAL_TOURISM_BIBLIOGRAPHY (27.03. 2018)
 • Awedyk M., 2009, Pozaeuropejska turystyka poznawcza mieszkańców Polski w aspekcie przemian ustrojowych, Wyd. Bogucki, Poznań
 • Banaszkiewicz M., 2012, Dialog międzykulturowy w turystyce. Przypadek polsko-rosyjski, Wyd. UJ, Kraków
 • Borzyszkowski J., 2015, Organizacje zarządzające obszarami recepcji turystycznej, WU Politechniki Koszalińskiej, Koszalin
 • Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF Poznań
 • Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, AWF Poznań
 • Buczkowska K., 2015, Results of the Atlas Cultural Tourism Research Project in Poznań, Poland, Rechards G. (red.), ATLAS Cultural Tourism Research Project - Research Report 2008-2013, ATLAS
 • Buczkowska K., 2015a, Kształcenie kadr dla sektora turystyki kulturowej w Polsce, [w:] Bosiacki S. (red.), Kształcenie kadr dla gospodarki turystycznej i rekreacji. Stan obecny i prognozy, Wyd. AWF, Poznań
 • Buczkowska K., 2015b, Raport: Studia turystyki kulturowej na polskich uczelniach w latach 2002-2015, "Turystyka Kulturowa", nr 8, s. 122-125
 • Buczkowska K., Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), 2009, Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF Poznań
 • Cynarski W., 2010, Spotkania, konflikty, dialogi - analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
 • Derek M. (red.), 2014, Turystyka kulinarna, "Prace i Studia Geograficzne" (tom 52), Wyd. WGiSR UW, Warszawa
 • "Ekonomiczne Problemy Turystyki" - czasopismo naukowe, nr od 10 do 42 (roczniki 1008 - 2018), www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6593 (9.09.2018)
 • "Folia Turistica" - czasopismo naukowe, nr od 19 do 46 (roczniki 2008-2018) - www.folia-turistica.pl/index.php/pl/numery-archiwalne (9.09.2018)
 • "Folia Turistica", 2012, nr 27 (red. P. Różycki) numer tematyczny poświęcony turystyce religijnej
 • "Folia Turistica", 2015, nr 37 (red. M. Banaszkiewicz i S. Owsianowska), Anthropology of Tourism - numer tematyczny poświęcony antropologii turystyki
 • "Folia Turistica", 2016, nr 39, (red. M. Zowisło, Z. Kruczek, B. Szczechowicz), Turystyka w antropologicznej perspektywie - numer tematyczny poświęcony antropologii turystyki
 • Gaweł Ł., Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wyd. UJ, Kraków
 • Giergiel T.(red.), 2008, Archeoturystyka. Nowoczesny produkt turystyczny (materiały z konferencji Czyżów Szlachecki, 10-11, 18.stycznia 2008), Wyd. LOT, Sandomierz
 • Gołuchowski J., Spyra Z., 2014, Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, CeDeWu.pl. Warszawa
 • Hochleitner J. (red.) 2016, Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork
 • Horolets A., 2013, Rosja w tekście i w doświadczeniu. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży, Nomos, Kraków
 • "IDO - Ruch dla Kultury" - czasopismo naukowe, tomy od VIII do XVII (lata publikacji 2008-2017) - www.idokan.pl (9.09.2018)
 • Jackowski A.; Mróz F.; Chodorowicz I. (red.), 2008, Drogi św. Jakuba w Polsce: stan badań i organizacja, Wyd. Podhalańska PWSZ w Nowym Targu
 • Janicka J. (red.) 2011, Dziedzictwo kulturowe wsi a turystyka, Wyd. UP w Lublinie, Lublin
 • Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa
 • Jędrysiak T., 2010, Wiejska turystyka kulturowa, Wyd. PWE, Warszawa
 • Jędrysiak T., Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa.
 • Kap M., 2016, Muzeum w dobie konwergencji i nowych mediów. nowe trendy, nowe technologie, nowe możliwości, "Kultura- Media- Teologia", nr 25, s. 100-132
 • Kasprzak K., 2018, Teoria i praktyka turystyki kulturowej. Stan badań, praktyczne zastosowania i perspektywy rozwoju na łamach "Turystyki Kulturowej" w latach 2008-2018, "Turystyka Kulturowa", nr 5
 • Kazimierczak M. (red.), 2008, W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, AWF Poznań
 • Kazimierczak M. (red.), 2010, Współczesne podróże kulturowe, AWF Poznań
 • Kazimierczak M.(red.) 2012a, Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, AWF Poznań
 • Kazimierczak M. (red.) 2012b, Turystyka kulturowa w regionie lubuskim, PWSZ w Sulechowie, Sulechów
 • Kazimierczak M. (red.), 2014, Etyczny wymiar podróży kulturowych, AWF Poznań
 • Kowalczyk A. (red.), 2008, Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wyd. UW, Warszawa
 • Kowalczyk A. (red.), 2010, Turystyka zrównoważona, Wyd. PWN, Warszawa
 • Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B. (red.), 2013, Kultura i turystyka: miejsca spotkań, ROTWŁ, Łódź:
 • Krakowiak B., Stasiak A. (red.), 2014, Kultura i turystyka - w kręgu wydarzeń, ROTWŁ, Łódź
 • Krakowiak B., Stasiak A.(red.), 2015, Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź
 • Krawczyk Z., Lewandowska-Tarasiuk E., Sienkiewicz J.W. (red.), 2009, Człowiek w podróży, Wyd. Almamer, Warszawa
 • Kroplewski Z., Panasiuk A. (red.), 2010, Turystyka religijna, Wyd. US, Szczecin
 • Kroplewski Z., Panasiuk A. (red.), 2011a, Turystyka religijna. zagadnienia interdyscyplinarne, Wyd. US, Szczecin
 • Kroplewski Z., Panasiuk A. (red.), 2011b, Turystyka religijna. Atrakcje turystyki religijnej, Wyd. US, Szczecin
 • Kruczek Z. (red.) 2011a, Piloci i przewodnicy na styku kultur. Materiały z VI Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Szczecinie, Proksenia, Kraków
 • Kruczek Z., 2011b, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków
 • Kruczek Z. (red.) 2012, Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie. Materiały z VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków
 • Kruczek Z., 2017, Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych w latach 2011-2015. Dynamika, trendy, studia przypadków, Proksenia, Kraków
 • Kultura i turystyka. 10 edycji konferencji Kultura i Turystyka 2006-2016, 2017, ROT Województwa Łódzkiego, Łódź
 • Leniartek M. K. (red.), 2010, Komercjalizm turystyki kulturowej, WSZ, Wrocław
 • Malchrowicz E., 2011, Polscy touroperatorzy turystyki kulturowej, "Turystyka Kulturowa", nr 9, s. 78-89
 • Marciszewska B., 2000, Turystyka kulturowa a rozwój społeczno-ekonomiczny, "Teoria Ekonomii", nr 5/6 (21/22), Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000, ss. 75-87
 • Marciszewska B., 2001, The Consumption of Cultural Tourism in Poland, Richards G. (red.), [w:] Cultural Attractions and European Tourism, Wyd. CABI
 • Matczak A. (red.), 2008, Turystyka miejska, WU WS Gospodarki, Bydgoszcz
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Gniezno
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2010a, Światowa i polska refleksja naukowa na temat turystyki kulturowej. Bibliografia (stan: wrzesień 2010), "Turystyka Kulturowa", nr 10. s. 40-68
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2010b, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2010c, Studia turystyki kulturowej na polskich uczelniach - 2010, "Turystyka Kulturowa", nr 9, s. 52-55
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej, KulTour.pl / Proksenia, Poznań / Kraków
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2012, Bibliografia światowej i polskiej refleksji naukowej na temat turystyki kulturowej (stan: sierpień 2012), "Turystyka Kulturowa", nr 8, s. 79-112
 • Mikos v. Rohrscheidt, 2013a, Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Proksenia, Kraków
 • Mikos v. Rohrscheidt 2013b, Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany. Problemy zarządzania, promocji i badań turystyki kulturowej w Polsce, KulTour.pl, Poznań
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2014a, Kierunki badań i naukowa bibliografia turystyki kulturowej w Polsce i na świecie (stan: sierpień 2014), "Turystyka Kulturowa", nr 8, s. 86-135
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2014b, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia / KulToiur.pl, Kraków / Poznań
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2014c, Ośrodki naukowe i badacze turystyki kulturowej w Polsce (Stan: październik 2014), "Turystyka Kulturowa", nr 10, s. 85-104
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2016, Turystyka kulturowa w płynnej rzeczywistości. Quaestiones disputatae, KulTour.pl Poznań
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2018a, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Fortyfikacji Mazurskich, "Turystyka Kulturowa", nr 1, s. 148-273
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2018b, Historia w turystyce kulturowej, WN PWN Warszawa
 • Mokras-Grabowska J., Latosinska J., 2016, Kultura i turystyka. Sacrum i profanum, ROTWŁ, Łódź
 • Niemczyk A., 2012, Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wyd. UE w Krakowie, Kraków
 • Niemczyk A., Seweryn R. (red.), 2015, Turystyka muzealna. Przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie, Proksenia, Kraków
 • Nowacki M., 2012, Atrakcje turystyczne: koncepcje, stan, determinanty zadowolenia osób zwiedzających, Wyd. AWF Poznań
 • Ochmański A., 2014, Raport: Oferta edukacyjna w zakresie turystyki kulturowej na polskich uczelniach. Stan na 1 sierpnia 2014, "Turystyka Kulturowa" nr 9, s.128-135
 • Orłowski B., 2008, Fenomen turystyki industrialnej., "Region - Polityka - Promocja", nr 6, Pułtusk
 • Orłowski D. (red.) 2017, Przestrzeń turystyki kulturowej, WSTiJO Warszawa
 • Orłowski D., Puchnarewicz E. (red.), 2010, Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, Wyd. WSTiJO, Warszawa
 • Orłowski D., Wylężałek J. (red.), 2011, Związki polskiego dziedzictwa kulturowego z turystyką, Wyd. WSTiJO, Warszawa
 • Owsianowska S., Winiarski R. (red.), 2017, Antropologia turystyki kulturowej, Wyd. UJ, Kraków
 • Paszport Wielkopolanina, 2007, KulTour.pl, Poznań
 • Pawlicz A., 2008, Promocja produktu turystycznego: turystyka miejska, Wyd. Difin, Warszawa
 • Piasta M., 2011, Wybrane działania miasta Poznania i innych podmiotów na rzecz turystyki w mieście [w:] A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Obcy w Poznaniu..., s. 316-337
 • Puchnarewicz E. (red.), 2010, Wielokulturowość w turystyce, Wyd. WSTiJO, Warszawa
 • Richards G., 2018, Cultural Tourism: A review of recent research and trends, "Journal of Hospitality and Tourism Management", wrzesień, ttps://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.03.005
 • Roćko A. (red.), 2014, Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, Regionalne Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie, Warszawa
 • Różycki P., 2016, Turystyka a pielgrzymowanie, WAM, Kraków
 • Smith M., Richards G., 2013, Routledge Handbook of Cultural Tourism, Wyd. Routledge
 • Soczyńska M., Wółkiewicz E., 2012, Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych, Wyd. IAiE, PAN, Warszawa
 • Stasiak A. (red.), 2008, Kultura i turystyka, razem czy oddzielnie?, WSTiH w Łodzi, Łódź
 • Stasiak A. (red.), 2009a, Kultura i turystyka, razem, ale jak?, WSTiH w Łodzi, Łódź,
 • Stasiak A. (red.), 2009b, Kultura i turystyka: wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź
 • Strategia rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008-2020 (dokument zaktualizowany w roku 2014), Starostwo Powiatu Gnieźnieńskiego, (pdf)
 • Strategia rozwoju turystyki w województwie Wielkopolskim do 2020 roku, 2016, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań (pdf)
 • Strategia Rozwoju Turystyki w Oświęcimiu na lata 2018-2030, 2018, Urząd Miasta Oświęcim
 • Szczepanowski A., 2015, Ekonomika turystyki kulturowej, Difin, Warszawa
 • Tanaś S., 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, Wyd. UŁ, Łódź,
 • Tanaś S., 2013, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej, Wyd. UŁ, Łódź
 • "Turystyka Kulturowa", numery od 1/2008 do 4/2018, wydawane w latach 2008-2018 - www.turystykakulturowa.org; www.turystykakulturowa.eu (9.09.2018)
 • "Turystyka Kulturowa" - Raporty 2008-2018 - raporty dotyczące potencjału turystycznego polskich mikroregionów i szlaków kulturowych publikowane w każdym kolejnym numerze TK, w sumie 105 raportów.
 • "Turystyka Kulturowa", 2016, nr 1 (red. A. Mikos v. Rohrscheidt i Sz. Czajkowski) - numer tematyczny poświęcony turystyce kulturowo-przyrodniczej
 • "Turystyka Kulturowa", 2016, nr 3 (red. M. Banaszkiewicz i S. Owsianowska) - numer tematyczny poświęcony relacjom między turystyką, kulturą a dziedzictwem
 • "Turystyka Kulturowa", 2016, nr 5 (red. K. Buczkowska-Gołąbek i D. Werczyński) - numer tematyczny poświęcony turystyce kulinarnej
 • "Turystyka Kulturowa", nr 1 (red. A. Mikos v. Rohrscheidt i Sz. Czajkowski) - numer tematyczny poświęcony problemom zarządzania w turystyce kulturowej
 • "Turystyka Kulturowa", 2017, nr 3 (red. M. Banaszkiewicz , I. Wyszowska), numer tematyczny poświęcony turystyce religijnej
 • "Turystyka Kulturowa", 2016, nr 5 (red. K. Buczkowska-Gołąbek i A. Lisowska) - numer tematyczny poświęcony turystom kulturowym
 • "Turystyka Kulturowa", 2018, nr 1 (red. P. Kociszewski i A. Mikos v. Rohrscheidt) - numer tematyczny poświęcony turystyce militarnej
 • "Turystyka Kulturowa", 2018, nr 3 (red. M. Banaszkiewicz i P. Plichta) - numer poświęcony patologiom w turystyce kulturowej.
 • "Turyzm" - czasopismo naukowe, numery od 19 do 27 (roczniki 2009-2017) - www.turyzm.pl (9.09.2018)
 • Urbanowicz R., 2011, Zwiedzanie fabularyzowane w Poznaniu? Plan marketingowy dla kulturowego przewodnictwa miejskiego [w:] A. Mikos v. Rohrscheidt (red.) Obcy w Poznaniu..., s. 184-203
 • Warcholik W., 2014, Turystyka kulturowa - na krakowskiej planszy gry miejskiej, "Turystyka Kulturowa", nr 7, s. 6-19
 • Widawski K. (red.), 2009, Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku - wybrane aspekty, Wyd. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 • Widawski K. (red.), 2011, Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku - wybrane aspekty, tom II, Wyd. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 • Wieczorkiewicz A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków.
 • Włodarczyk B., Krakowiak B., Latosińska J. (red.), 2011, Kultura i turystyka, wspólna droga, ROTWŁ, Łódź
 • Włodarczyk B., Krakowiak B. (red.), 2012, Kultura i turystyka, wspólne korzenie, ROTWŁ, Łódź
 • Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., 2015, Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa
 • Wyleżałek J., Orłowski D.(red.), 2011, Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce, Wyd. WSTiJO, Warszawa
 • Wyszowska I., Jędrysiak T., 2017, Turystyka muzealna, PWE Warszawa,
 • Ziarkowski D., 2014, Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki, Proksenia, Kraków
 • Zmyślony P., 2015, Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast, Proksenia, Poznań / Kraków
 • ZWAM 3/2016 - Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, czasopismo naukowe, numer 3 za rok 2016 poświęcony dyskusji o relacjach muzeów i turystyki Nr 3 / 2016 s. 73-141, www.zwam.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2016/04/ZWAM_3.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574332

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.