PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 3 (59) Strefa euro - szanse i zagrożenia dla Polski | 69--91
Tytuł artykułu

Polski rynek finansowy po wejściu Polski do strefy euro

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish Financial Market After the Possible Joining the Eurozone
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka skupiła się na rynku finansowym, analizując potencjalne skutki wejścia Polski do strefy euro dla krajowego rynku bankowego oraz rynku kapitałowego. Poddała weryfikacji hipotezę, że wejście Polski do strefy euro wywrze istotny wpływ na rynek finansowy w Polsce. Podkreśliła też, że przedstawiona w artykule analiza opiera się na wiedzy aktualnej na koniec maja 2019 r., stąd wobec pewnej dynamiki propozycji w zakresie przyszłego kształtu UE, przeprowadzona analiza powinna być aktualizowana, tak aby uwzględnić jak największą liczbę nowych rozwiązań i regulacji wprowadzanych w przyszłości (bądź też likwidację już stosowanych).(fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to assess the possible effects of joining the eurozone by Poland for its financial market. Special attention is paid to banking and capital markets. The author emphasises the necessity of incurring additional fees by banks, loss of some income (directly related to currency exchange) and opportunity to obtain additional income (resulting from higher loan margins). Next, the author discusses opportunities and challenges related to capital market development, including the risk of reducing turnover in certain segments (for example: derivatives market).(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
69--91
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Alcidi C., Gros D., Núnez J., Rinaldi F.D., The Instruments Providing Macro-Financial Support to EU Member States, CEPS Research Report No 2017/06, March 2017, https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2017/03/RRpt No 2017-06 MacroFinSupport to MSs_0.pdf.
 • Basel III: The Net Stable Funding Ratio, Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document, January 2014, http://www.bis.org/publ/bcbs271.pdf.
 • Europe's Political Spring, Fixing the Eurozone and Beyond, eds. A. Bénassy-Quéré, F. Giavazzi, CEPR, 2017.
 • Biała Księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 r., Komisja Europejska, Bruksela 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/biala_ksiega_w_sprawie_przyszlosci_europy_pl.pdf.
 • Czerniak A., Asset Price Bubbles in Monetary Union: Mind the Convergence Gap, 2019.
 • Czerniak A., Smoleńska A., Polska bez euro. Bilans kosztów i korzyści, Polityka Insight, 2019, https://www.politykainsight.pl/en/_resource/multimedium/20164985.
 • EBA, 2018 EU-wide stress test results, 2 November 2018, https://eba.europa.eu/documents/10180/2419200/2018-EU-wide-stress-test-Results.pdf.
 • European Banking Federation, Banking Union, https://www.ebf.eu/priorities/banking-supervision/banking-union.
 • ECB, A Fiscal Compact for a Stronger economic and Monetary Union, Monthly Bulletin, May 2012, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/art1_mb201205en_pp79-94en.pdf?ea087c02b73d02418533c67ea0d36c1c.
 • ECB, Procedury dotyczące awaryjnego wsparcia płynnościowego, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/201402_elaprocedures.pl.pdf?964ebea530dfa47828f5173d5d355113
 • Euro Summit, Brussels, 14 December 2018, https://www.consilium.europa.eu/media/ 37563/20181214-euro-summit-statement.pdf.
 • European Commission, Vade Mecum on the Stability & Growth Pact, 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip101_en.pdf.
 • European Parliament, Deeper and Fairer Economic and Monetary Union, Legislative Train 04/2019, http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/api/stages/report/current/theme/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file/first-targeted-and-stability-oriented-revision-of-the-six-and-two-pack.
 • European Parliament, Happy birthday? The euro at 20. Monetary Dialogue, January 2019, http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/159709/DIW_final publication.pdf.
 • European Parliament, The European Stability Mechanism: Main Features, Instruments and Accountability, 2019, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/497755/IPOL-ECON_NT(2014)497755_EN.pdf
 • Gotz M., Nowak B.E., Nowak-Far A., Orłowski W.M., Co dalej z euro? Trzy scenariusze dla Polski, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa 2017, http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/6627/co-dalej-z-euro-raport-fundacji-schumana.pdf.
 • KNF, Information on the situation of banks in the period I-IX 2018, Warsaw 2018.
 • KNF, Raport o sytuacji banków w 2017, Warszawa 2018, https://www.knf.gov.pl/knf/plkomponenty/img/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2017_12_61471.pdf.
 • Komisja Europejska, The Five President's Report: Completing Europe's Economic and Monetary Union, 22 June 2015, https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en.
 • Komisja Europejska, Green Paper. Building a Capital Markets Union Brussels, 18 February 2015, http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/docs/green-paper_en.pdf.
 • Kowalak T., Znaczenie Financial Services Action Plan dla budowy wspólnego rynku finansowego w Unii Europejskiej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2003, nr 3.
 • Ministerstwo Finansów, Strategia rozwoju rynku kapitałowego - projekt, Warszawa 2018.
 • Narodowy Bank Polski, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, 2009, https://www.nbp.pl/publikacje/o_euro/re.pdf.
 • Narodowy Bank Polski, Raport o stabilności systemu finansowego, grudzień 2018 r., https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf122018.pdf.
 • PWC, EU Bank Recovery and Resolution Directive "Triumph or tragedy"?, https://www.pwc.com/im/en/publications/assets/pwc_eu_bank_recovery_and_resolution_directive_ triumph_or_tragedy.pdf, 13 September 2017.
 • Quarterly Review of European Mortgage Markets, European Mortgage Federation (4/2018), https://hypo.org/app/uploads/sites/3/2019/04/EMF-Q4-2018-FINAL.pdf.
 • Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive approach to euro area reform, Centre for Economic Policy Research, POLICY INSIGHT No. 91, January 2018, https://cepr.org/sites/default/files/policy_insights/PolicyInsight91.pdf.
 • Stawasz-Grabowska W., Pożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro. Nowa rola Europejskiego Banku Centralnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
 • Stawska J., Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • Stiglitz J.E., Euro. W jaki sposób wspólna waluta zagraża przyszłości Europy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.
 • Stoupos N., Kiohos A., Post-Communist countries of the EU and the euro: dynamic linkages between exchange rates, "Acta Oeconomica" 2017, Vol. 67(4), https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/032.2017.67.4.2.
 • Tchorek G., Czaja J., Doświadczenia integracji rynków finansowych w strefie euro. Implikacje dla Polski [w:] Wprowadzenie euro w Polsce - za i przeciw, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013.
 • The EBA 2017 Work Programme, 30 September 2016, https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1617016/2017+EBA+Work+Programme.pdf/34686907-c4db-4786-92c0-08940288b102.
 • Thorton H., An enquiry into the nature and effects of the paper credit of Great Britain, J. Hatchard, London 1802.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty, Dz.Urz. UE L 68/3 z 13 marca 2009 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/ WE, Dz.Urz. UE L 176, t. 56, 27 czerwca 2013 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz.Urz. UE L 176, t. 56, 27 czerwca 2013 r.
 • Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, Dz.Urz. UE L 287/63 z 29 października 2013 r.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 326/47 z 26 października 2012 r.
 • Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, Dz.U. poz. 1513.
 • Http://www.esrb.europa.eu.
 • Http://www.eba.europa.eu.
 • Https://www.esma.europa.eu.
 • Https://eiopa.europa.eu.
 • Http://www.consilium.europa.eu/pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574712

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.