PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 10 | 29--40
Tytuł artykułu

Planowanie podatkowe z wykorzystaniem zagranicznych podmiotów holdingowych - koniec pewnej epoki? Kilka uwag na tle ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dyrektyw podatkowych dotyczących tzw. pasywnych płatności

Autorzy
Warianty tytułu
Tax Planning Using Foreign Holding Companies: End of an Era? Several Remarks against the Backcloth of Recent Court of Justice Judgments in Matters of Tax Directives Concerning Passive Payments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dwóch przełomowych wyrokach wydanych odpowiednio na tle dyrektywy dotyczącej opodatkowania odsetek i należności licencyjnych oraz dyrektywy w sprawie spółek matek i spółek córek Trybunał Sprawiedliwości istotnie ograniczył możliwości planowania podatkowego w ramach Unii Europejskiej z wykorzystaniem podmiotów holdingowych. Po pierwsze, usankcjonował ekspansywną interpretację kryterium rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner), wyłączając z jego zakresu wszelkie podmioty pośredniczące (ang. conduit companies), które przekazują otrzymane płatności podmiotom z państw trzecich. Po drugie, wskazał, że państwa członkowskie nie muszą wprowadzać szczególnych klauzul anty-abuzywnych zapobiegających nadużyciu ww. dyrektyw, opierając się w tym zakresie na unijnej ogólnej i niepisanej koncepcji zakazującej korzystania z prawa unijnego w sposób oszukańczy. Po trzecie, TS stwierdził, że celem skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania w państwie źródła, spółka będąca odbiorcą odsetek musi podlegać efektywnemu opodatkowaniu w państwie członkowskim swojej rezydencji podatkowej. Nie wystarczy w tym zakresie, by taki odbiorca, przykładowy luksemburski SICAR, podlegał formalno-prawnie opodatkowaniu podatkiem dochodowym (a jednocześnie zwolnieniu od opodatkowania w części dotyczącej otrzymanych odsetek). (abstrakt oryginalny)
EN
In two breakthrough judgments, issued, respectively, against the backcloth of the Directive on taxation of interest and royalty payments and the Parent-Subsidiary Directive, the Court of Justice considerably limited the possibilities of tax planning within the European Union using holding companies. Firstly, it sanctioned the expansive interpretation of the criterion of benefi cial owner, excluding from this scope any conduit companies, which transfer the received payments to third-country companies. Secondly, it indicated that the Member States needed not introduce any special anti-avoidance clauses to prevent the aforementioned directives from being abused and that instead they could refer in this regard to a general and unwritten EU concept of prohibition of using EU law for fraudulent purposes. Thirdly, the CJ stated that the in order to use a tax exemption in the source State, the company receiving the interest must be effectively taxed in the Member State of its tax residence. In this respect it is not enough if such a recipient, for instance a Luxembourg-based SICAR, is liable to income tax in formal legal terms (and, at the same time, exempt from tax in the part relating to the received interest). (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
29--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Ministerstwo Finansów; Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Arginelli P., The Subject-to-Tax Requirement in the EU Parent-Subsidiary Directive (2011/96), "European Taxation" 2017/8.
 • Avery Jones J.F., The United Kingdom's Infl uence on the OECD Model Tax Convention, "British Tax Review" 2011/6.
 • Booker T., Denmark - Benefi cial Ownership, "European Taxation" 2013/4.
 • Brzeziński B., Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 czerwca 2018 r. (II FSK 1665/16), "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 2018/6.
 • CFE ECJ Task Force, Opinion Statement ECJ-TF 2/2019 on the CJEU decisions of 26 February 2019 in Cases C-115/16, C-118/16, C-119/16 and C-299/16, N Luxembourg I et al, and Cases C-116/16 and C-117/17, T Danmark et al, concerning the "benefi cial ownership" requirement and the anti-abuse principle in the company tax directives, Opinion Statement, 2019.
 • Cordewener A., Anti-Abuse Measures in the Area of Direct Taxation: Towards Converging Standards under Treaty Freedoms and EU Directives?, "EC Tax Review" 2017/2.
 • Da Silva B., Report. Functioning of the Interest and Royalties Directive. European Commission, "Highlights & Insights on European Taxation" 2009/6.4.
 • De Alba A., Arribas D., The Interplay between Beneficial Ownership and Abuse in the Danish Cases on Dividends, Kluwer International Tax Blog, 2019.
 • De Groot T.I., Deister Holding and Juhler Holding: New Opportunities for Holding Companies Under the Parent-Subsidiary Directive/Fundamental Freedoms?, "EC Tax Review" 2018/4.
 • Distaso M., Russo R., The EC Interest and Royalties Directive - A Comment, "European Taxation" 2004/4.
 • González-Barreda P., Holding Companies and Leveraged Buy-Outs in the European Union Following BEPS: Beneficial Ownership, Abuse of Law and the Single Taxation Principle (Danish ECJ Cases C-115/16, 116/16, 117/16, 118/16, 119/16 and 299/16), "European Taxation" 2019/9.
 • Hansen H., The great hypocrisy - the "beneficial owner" cases, "Danish Journal for Taxes and Duties" 2011.
 • Hansen H., Christensen L., Anders Endicott Pederse, Danish "Beneficial Owner" Cases - A Status Report, "Bulletin for International Taxation" 2013/4-5.
 • Haslehner W., Kofl er G., Three Observations on the Danish Benefi cial Ownership Cases, Kluwer International Tax Blog, 2019.
 • Kuźniacki B., The ECJ as a Protector of Tax Optimization via Holding Companies, "Intertax" 2019/3.
 • Lazarov I., (Un)tangling tax Avoidance Under the Interest and Royalties Directive: the Opinion of AG Kokott in N Luxembourg 1, "Intertax" 2018/11.
 • Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. H. Litwińczuk, Warszawa 2013.
 • Maisto G., The 2003 amendments to the EC Parent-Subsidiary Directive: what's next?, "EC Tax Review" 2004/4.
 • Majdowski F., Propozycje zmian do polskich regulacji CFC - uwagi do rządowego projektu z 6.07.2017 r. z uwzględnieniem wytycznych płynących z dyrektywy Rady UE 2016/1164, "Przegląd Podatkowy" 2017/11.
 • Majdowski F., Sola scriptura czy w drodze wykładni - zasada rynkowości jako quasi-ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania? Część 1 oraz Część 2, "Przegląd Podatkowy" 2018/7 i 2018/8.
 • Majdowski F., Status prawno-podatkowy kontrolowanej jednostki zagranicznej w podatku dochodowym, praca doktorska w Instytucie Nauk Prawo-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, praca niepublikowana.
 • Majdowski F., Stosowanie regulacji CFC do podmiotów z państw trzecich na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie unijnej swobody przepływu kapitału, "Przegląd Podatkowy" 2019/6.
 • Majdowski F., Zróżnicowane kryteria zwalczania zjawiska unikania opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2016/4.
 • Melkonyan S., Schade F., Flow-Through Holding Companies in Light of the Parent-Subsidiary Directive: The Thin Line between Tax Planning and Tax Abuse, "Intertax", 2019/6-7.
 • Noordermeer H., Proposed Interest and Royalties Directive - Non-discrimination and Abuse, "Tax Planning International Review", 1992.
 • Ottosen A., Andersen S., Preliminary Judgments in the EU Beneficial Ownership Cases, "Derivatives & Financial Instruments" 2019/4.
 • Prats A.G. i in., EU Report [w:] Seeking anti-avoidance measures of general nature and scope, "Cahiers de droit fiscal international" 2018/103a.
 • Riis A., Danish Tax Authorities Prevail in Recent Beneficial Ownership Decision, "European Taxation" 2011/5.
 • Rodriguez J.F., Kofl er A., Benefi cial Ownership and EU Law [w:] Beneficial Ownership: Recent Trends, red. M. Lang, IBFD - książka online, 2013.
 • Sanò C., Allocation of the Burden of Proof Under the Anti-Abuse Rule of the Parent-Subsidiary Directive According to the Most Recent ECJ Case Law, "EC Tax Review" 2018/5.
 • Schwarz J., Benefi cial ownership: CJEU Landmark ruling, Kluwer International Tax Blog, 2019.
 • Terra B., Wattel P., European Tax Law, Kluwer Law International, Haga 2005.
 • Weber D., The proposed EC Interest and Royalty Directive, "EC Tax Review" 2000/1.
 • Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Warszawa 2015.
 • Zalasiński A., The ECJ's Decisions in the Danish "Beneficial Ownership" Cases: Impact on the Reaction to Tax Avoidance in the European Union, "International Tax Studies" 2019/4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575064

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.