PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 3 (29) | 33--41
Tytuł artykułu

Wydatki polskich gospodarstw domowych na żywność. Determinanty pewnego paradoksu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Household Expenditure on Food in Poland. Determinants of Given Paradox
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Najważniejszym czynnikiem, który determinuje poziom i strukturę wydatków gospodarstw domowych jest dochód. Już w XIX w. statystyk niemiecki Ernst Engel badając zmiany popytu na poszczególne dobra w zależności od zmian dochodu zauważył, że wzrost dochodu powoduje zmniejszenie się procentowego udziału wydatków na dobra żywnościowe w całości wydatków gospodarstwa domowego. Zjawisko przez niego zaobserwowane znane jest w literaturze ekonomicznej jako "prawo Engla". W Polsce przez wiele lat prawidłowość ta znajdowała potwierdzenie w wynikach badań budżetów gospodarstw domowych, jednak od 2010 roku udział wydatków na żywność w wydatkach całkowitych gospodarstw domowych pozostaje stabilny, podczas gdy dochody wykazują tendencję wzrostową. Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja prawa Engla na podstawie analizy dochodów i wydatków gospodarstw domowych z lat 2009-2018 oraz identyfikacja czynników powodujących zakłócenia w jego funkcjonowaniu. Rozpoznanie tych determinantów ma znaczącą użyteczność aplikacyjną dla przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze rolno-spożywczym, jako przesłanka oraz czynnik warunkujący skuteczność działań marketingowych i osiągnięcie sukcesu w biznesie. (abstrakt oryginalny)
EN
The most important factor which affects the level and structure of household expenditure is income. During the 19th century when the German statistician Ernst Engel was measuring changes in demand for various goods depending on changes in income, he saw that an increase in income caused a reduction in expenditure on food as a percentage of total household expenditure. This phenomenon which he observed is known in economic literature as 'Engel's Law'. For many years this rule applied in Poland according to the results of research into household budgets. However, from 2010 expenditure on food as a share of total household expenditure has remained stable, while income is growing. The aim of this paper is to provide empirical verification of Engel's Law on the basis of analysis of income and household expenditure during 2009-2018 and identification of factors causing disruption in its functioning. Recognition of these determinants has significant application as a premise and factor affecting the efficacy of marketing activity and successful outcomes for businesses operating in the agricultural-foodstuff sector. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
 • Adamczyk G. (2010), Popularność "żywności wygodnej", "Journal of Agribusiness and Rural Development", 4(18), 5-13.
 • Andrzejewska O. (2016), Żywność funkcjonalna, "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności", 1, 40-43.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2017 r. (2018a). Warszawa: GUS.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2017 r. (2018b). Warszawa: GUS.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2017 r. (2018c). Warszawa: GUS.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2017 r. (2018d). Warszawa: GUS.
 • Bylok F. (2012), Orientacja na przyjemność w zachowaniach konsumentów, "Konsumpcja i Rozwój", 1, 48-60.
 • Bywalec Cz. (2009a), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bywalec Cz. (2009b), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Warszawa, C.H. Beck.
 • Ceny w gospodarce narodowej w 2016 roku, (2017), Warszawa, GUS.
 • Ceny w gospodarce narodowej w latach 2013-2017, (2018), Warszawa, GUS.
 • Cochrane Willard W., Shaw Bell C. (1956), The economics of consumption: Economics of decision making in the household, New York, Mc Graw-Hill Book Company Inc.
 • Gałązka M., Grzelak A. (2015a), Ekonomiczne i społeczne determinanty wydatków na żywność w Polsce, Bydgoszcz, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.
 • Gałązka M., Grzelak A. (2015b), Ekonomiczne i społeczne determinanty wydatków na żywność w Polsce, Bydgoszcz, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.
 • Grzybowska-Brzezińska M., Grzywińska-Rąpca M. (2016), Atrybuty żywności ekologicznej determinujące wybory konsumentów, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 114, 57-68.
 • Gulbicka B., Kwasek M. (2007), Wpływ globalizacji na wyżywienie ludności w Polsce, Warszawa, IERiGŻ-PIB, Prace Programu Wieloletniego 2005-2009, 75.
 • Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W. (2001), Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Warszawa, Wydawnictwo SGGW.
 • Jeznach M. (red.) (2003), Stan i perspektywy rozwoju rynku żywności funkcjonalnej, Warszawa, Wydawnictwo SGGW.
 • Korzeniowska-Ginter B. (2016), Przejawy nieracjonalnej konsumpcji żywności w polskich gospodarstwach domowych, "Konsumpcja i Rozwój", 4(17), 67-77.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2018, (2019), Warszawa, GUS.
 • Marnotrawstwo żywności - skala, skutki, przeciwdziałanie, (2019), "Tygodnik Gospodarczy", 29, 4-5. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny.
 • Metodologia badań budżetów gospodarstw domowych, (2011), "Zeszyty metodyczne i klasyfikacje", Warszawa, GUS.
 • Milewski R. (red.) (2015), Elementarne zagadnienia ekonomii, Warszawa, PWN.
 • Olejniczak T. (2010), Determinanty zachowań konsumentów na polskim rynku żywności wygodnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 609, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", 16, 321-331.
 • Ozimek I. (red.). (2010). Zachowania konsumentów na rynku dóbr i usług. Wybrane aspekty, Warszawa, Difin.
 • Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2017 r. (2018), Warszawa, GUS.
 • Raport Rodzina 500+. Stan na 30 czerwca 2018 r. (2018), Warszawa, MRPiPS.
 • Samuelson, P.A., Nordhaus W.D. (2005), Ekonomia 1, Warszawa, PWN.
 • Światowy G. (2012), Gospodarstwo domowe jako kreator przemian społecznych i gospodarczych, "Konsumpcja i Rozwój", 2(3), 56-66.
 • Świetlik K. (2013), Konsumpcja i ceny żywności pod presją spowolnienia gospodarczego, "Handel Wewnętrzny", 2, 47-61.
 • Świetlik K. (2017), Zmiany ilościowe i jakościowe w konsumpcji żywności w Polsce, "Przemysł Spożywczy", 7, 2-7.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych (2010a), Warszawa: GUS.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych (2010b), Warszawa: GUS.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2018 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych (2019a), Warszawa: GUS.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2018 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych (2019b),Warszawa: GUS.
 • Sytuacja rodzin w Polsce po wprowadzeniu programu Rodzina 500 plus (2018), Komunikat z Badań, 54/2018, Warszawa, CBOS.
 • Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce w latach 2015-2016 (2017), Warszawa, MRPiPS.
 • Trębska P. (2016), Znaczenie spożycia naturalnego w wiejskich gospodarstwach domowych wyodrębnionych według cech społeczno-ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Szkoły głównej Gospodarstwa Wiejskiego, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 115, 117-126.
 • Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty - Teorie - Modele, Warszawa, PWE.
 • Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B. (2002), Ekonomika konsumpcji. Elementy teorii, Warszawa Wydawnictwo SGGW.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575186

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.