PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych | 11--26
Tytuł artykułu

Kulturowe uwarunkowania rozwoju lokalnego i zadania samorządu w tym zakresie

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie rozwój społeczno-gospodarczy stanowi centralny punkt współczesnego podejścia do zadań i obowiązków gminy. Powinien on być celem strategicznym jej działań, a wokół niego powinny się koncentrować wszystkie dziedziny życia jednostek samorządu terytorialnego, które na ten rozwój wpływają i kształtują go. Jedną z tych dziedzin jest kultura, której przypisuje się współcześnie nie tylko wartość autoteliczną, związaną z subiektywnymi przeżyciami i doświadczeniami intelektualnymi, emocjonalnymi oraz duchowymi odbiorcy, ale również instrumentalną, bowiem prowadzi do tworzenia nowych dóbr również w sferze materialnej. W tym kontekście kulturze przypisuje się wartość stricte ekonomiczną, rozpatrując ją w kategoriach przemysłu przyczyniającego się do dynamicznego wzrostu gospodarczego, a także traktuje się ją jako jedno ze źródeł kreatywności i innowacji, które mają stanowić fundament działalności człowieka i motor napędowy rozwoju społeczno-gospodarczego. Organy stanowiące gminy powinny pochylić się nad ideą, która łączy te dwa obszary jej zadań i obowiązków, tj. rozwój lokalny i kulturę. Działania samorządu terytorialnego mają kluczowe znaczenie dla wykorzystania potencjału kultury do kreowania i podtrzymywania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Dolnicki B. (1993), Nadzór nad samorządem administracyjnym, Wydawnictwo Uniwer-sytetu Śląskiego, Katowice.
 • Esping-Andersen G. (1999), Social Foundations of Postindustrial Economies, Oxford University Press, Oxford.
 • Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth (2010), European Commission.
 • Filipiak-Dylewska B. (2002), Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gminy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Holecki T., Austen-Tynda A. (2009), Władza i podejmowanie decyzji w sektorze publicznym [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Galbraith J.K. (1969), The Affluent Society, Houghton Mifflin Company Boston, Bos-ton.
 • Grochowski M. (2002), Samorząd terytorialny a procesy kształtowania przestrzeni miast (przypadek Warszawy) [w:] S. Michałowski (red.), Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Hauser J. (2013), Rozwój społeczno-gospodarczy [w:] J. Hauser, A. Karwińska, Kultura a rozwój, Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury, Warszawa.
 • Hładkiewicz W., Ilciów A. (2009), Być dla siebie? Idea i znaczenie samorządności w demokracji lokalnej [w:] W. Sługocki (red.), Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, Dom Wydawniczy Elipsa, War-szawa.
 • Ilczuk D., Karpińska A. (2017), Kultura jako koło zamachowe rozwoju gospodarki [w:] C. Obracht-Prondzyński, P. Zbieranek (red.), Pomorskie poszerzenie pola kultury. Dylematy - konteksty - działania, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Pomorskie Cen-trum Badań nad Kulturą UG, Gdańsk.
 • Janikowski R. (2016), Polityka spójności jako determinanta przyśpieszenia percepcji kultury zrównoważonego rozwoju w Polsce, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3(81), s. 60-75.
 • Jung B. (2011), Ekonomika kultury, od teorii do praktyki, Wydawnictwo NCK i Instytutu Adama Mickiewicza, Warszawa.
 • Klasik A. (2010), Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Kleiber M., Kleer J., Wierzbicki A.P., Galwas B., Kuźnicki L., Sadowski Z., Strzelecki Z. (2011), Raport Polska 2050, Polska Akademia Nauk - Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa.
 • Kotulski M. (2002), Samorząd terytorialny jako instytucja demokratycznego państwa prawnego [w:] S. Michałowski (red.), Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Kożuch B., Kożuch B., Sułkowski Ł., Bogacz-Wojtanowska E., Lewandowski M., Sien-kiewicz-Małyjurek K., Szczudlińska-Kanoś A., Jung-Konstanty S. (2016), Obszary zarządzania publicznego, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uni-wersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Krzysztofek K. (1999), Polityka kulturalna w międzynarodowych raportach o kulturze [w:] K. Mazurek-Łopacińska (red.), Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, Wydawnictwo AE im. O. Langego, Warszawa-Wrocław.
 • Lipski A. (2013), Alienacja kultury jako zjawisko społeczne i kategoria opisowo- -normatywna, Wydawnictw Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Noga M., Noga B. (2014), Kultura a ekonomia behawioralna, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", 35/2, s. 155-167.
 • Ostrom E. (1990), Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Prawelska-Skrzypek G. (1999), Analiza usług publicznych w miastach - Kultura [w:] Analiza usług publicznych w miastach. System analiz samorządowych, Związek Miast Polskich, Poznań.
 • Prawelska-Skrzypek G. (2003), Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Rosa G., Panasiuk A., Flejterski A., Perenc J., red. (2005), Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa.
 • Rydlewski G. (1999), Samorząd terytorialny i administracja rządowa. Gmina, powiat, województwo: akty prawne, wyjaśnienia, indeksy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Samuelson P.A. (1954), The Pure Theory of Public Expenditure, "Review of Economics and Statistics", 36 (November), s. 387-389.
 • Sanetra-Szeliga J. (2013), Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta [w:] J. Hausner, A. Karwińska, Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury, Warszawa.
 • Sobczak J. (2002), Konstytucyjne podstawy reform samorządowych w Polsce [w:] S. Michałowski (red.), Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Spicker P. (1995), Social Policy: Themes and Approaches, Prentice Hall, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead.
 • Sztando A. (1998), Oddziaływanie samorządu terytorialnego na rozwój lokalny w świe-tle ewolucji modeli ustrojowych gmin, "Samorząd Terytorialny", nr 11.
 • Sztompka P. (2003), Socjologia, Analiza społeczeństwa, Kraków.
 • Throsby D. (2001), Economics and Culture, Cambridge.
 • Throsby D. (2010), Ekonomia i kultura, Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury, Warszawa.
 • Tytuła M., Okarma J. (2009), Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Park Edukacja, Warszawa.
 • Zarycki T. (2009), Kapitał kulturowy - założenia i perspektywy zastosowań teorii Pierre'a Bourdieu, "Psychologia Społeczna", t. 4/1-2(10), s. 12-25.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 paź-dziernika 1985 r. Dz.U. z 1994 r., nr 124, poz. 607.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Lu-dowej. Dz.U. 1989 r., nr 75, poz. 444.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990 r., nr 16, poz. 95.
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz.U. 1991 r., nr 114, poz. 493.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz.U. 1998 r., nr 91, poz. 578.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz.U. 1998 r., nr 91, poz. 576.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz.U. 1998 r., nr 96, poz. 603; DZ.U. Nr 104, poz. 656.
 • Kern P. (2006), The Economy of Culture in Europe. Study prepared for the European Commission (Directorate-General for Education and Culture), October 2006, https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf (do-stęp: 20.08.2018).
 • Lisbon Strategy (2000), http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm (dostęp: 10.08.2018).
 • [www1] http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg (dostęp: 15.07.2018).
 • [www2] https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura (dostęp: 15.07.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575330

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.