PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 575 | 253
Tytuł artykułu

Inkluzywna funkcja bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Autorzy
Warianty tytułu
The Inclusive Function of Direct Elections of Commune Leaders, Mayors of Towns and Presidents of Cities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników z badania bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w latach 2002-2014 pod kątem frekwencji wyborczej, wyników wyborów, aktorów rywalizacji wyborczej, udziału podmiotów niepartyjnych, zmienności i stabilności, wpływu ogólnokrajowej sceny politycznej itp. Perspektywę badań wyznacza weryfikacja tezy zakładającej, że wybory bezpośrednie organów wykonawczych gmin w analizowanym okresie przyczyniły się do podniesienia poziomu inkluzji demokratycznej. Proces weryfikacji tezy wymagał zatem porównania elekcji z lat 2002-2014 i 1994-1998, a więc objęcia badaniami także okresu, gdy gminny organ wykonawczy był wyłaniany pośrednio i miał charakter kolegialny. W pracy nie zamieszczono opracowania wyborów samorządowych w roku 2018, bowiem zbieranie danych na potrzeby analizy zamknięte zostało we wrześniu 2018. Nie zostały także uwzględnione wybory samorządowe w 1990 roku, ponieważ sprawozdania z tego okresu są wysoce niekompletne. (fragment tekstu)
EN
The presented research was based on a combination of the description method and the empirical method. The phenomenon/process of democratic inclusion underwent an analysis in the context of its changeability in time and diversification in the communal space. In its descriptive layer, the paper took into consideration the concrete legal regulations concerning elections to local government executive bodies as well as the local government system in Poland, especially with respect to communes. Furthermore, the paper describes the subjects of local politics, whose activities are determined by the specific character of the local government environment at the commune level. The objective of these actions was to show social, political and legal conditions for rivalry for the positions of commune leaders, town mayors, and city presidents. The empirical part comprises an analysis of the indexes of democratic inclusion based on the data provided by the National Electoral Commission. It was necessary to examine a research sample. Out of the population of 2477 communes, where executive bodies were elected directly in the years 2002- 2014, three independent samples were chosen at random in the sub-populations of communes: those with commune leaders, mayors, and presidents, respectively, as an executive body. The developed data base contains variables concerning the voter turnout, the results of elections for one-person commune bodies, the number of nominated candidates, as well as their organizational or political affiliations. (short original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
253
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Bruns В., Water Tenure Reform: Developing an Extended Ladder of Participation, Paper read at Politics of the commons: Articulating development and strengthening local practices, Chiang Mai, Thailand, July 11-14, 2003.
 • Cornell Empowerment Group: Empowerment and family support, "Networking Bulletin" 1998, No. 1.
 • CPLRE, Recommendation 151 (2004) on Advantages and Disadvantages of Directly Elected Local Executive, Strasbourg, 27 May 2004.
 • Defining an Inclusive Education Agenda: Reflections around the 48th session of the International Conference on Education, C. Acedo, M. Amadio, R. Opertti, with the support of J. Brady, L. Dun- combe, M. Weyermann, Y. Huang, X. Xu, UNESCO: International Bureau of Education, ED/BIE/ CONFINTED, 2009, No. 48/6.
 • Dyrektywa rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r. ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami, OJ L 368, 31.12.1994.
 • Działalność organizacji non-profit w 2013 r., GUS, Warszawa 2016.
 • Działalność organizacji non-profit w 2013 r.: Zarządzanie, współpraca i świadczenie usług społecznych, GUS, Warszawa 2016.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Dz.U. z 1994 r., nr 124, poz. 607.
 • Geddes M., Poverty, Excluded Communities and Local Democracy, Commission for Local Democracy Research, Report No. 9, London, 1995.
 • Handbook on Non-profit Institutions in the System of National Accounts, Departament Spraw Ekonomicznych i Społecznych ONZ, Nowy Jork 2003.
 • Hennig K., Król M., Ograniczenie liczby kadencji pochodzących z wyborów powszechnych organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Ekspertyzy i Opracowania 2016, nr 31.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacjach, Dz.U z 2016 r" poz. 40.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. z 2015 r; poz. 1393.
 • Polacy o wyborach władz gminnych, Komunikat z badań CBOS, listopad 2014, nr 152/214.
 • Polskie organizacje pozarządowe 2015, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2015.
 • Postanowienie NSA z dnia 12 stycznia 1993 r., I SA 1762/92, ONSA1993/3/75.
 • Public Participation in Europe. An international perspective, European Institute for Public Participation, Brema 2009.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze, Dz.U. z 2011 r., nr 158, poz. 941, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1316.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Dz.U. z 2006 r., nr 162, poz. 1149.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów7i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Dz.U. z 2010 r., nr 171, poz. 1151.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Dz.U. z 2014r., poz.1134.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Dz.U. z 2002 r., nr 134, poz. 1125.
 • Salamon L.M., Anheier H.K., The third, world's third sector in comparative perspective. Working papers of The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, The Johns Hopkins Institute for Policy Studies, Baltimore, MD, 1997, No. 24.
 • Schatz E., Schiffer K., Marginalisation, Social Inclusion and Health. Experiences Based on the Work of Correlation - European Network Social Inclusion & Health, Foundation Regenboog AMOC Correlation Network, Amsterdam 2008.
 • Silver H., The Context of Social Inclusion, Department of Economic & Social Affairs, DESA Working Paper No. 144, 2015.
 • Steyvers K., Reynaert H., Delwit P., Pilet J.B., Comparing a Strengthened Local Political Leadership across Europe, [w:] Town Chief, City Boss or Loco President?, eds. H. Reynaert, K. Steyvers, P. Delwit, J.P. Pilet, Brugge 2009.
 • The Council of Europe's Strategy for Social Cohesion On 12 May 2000, The European Committee for Social Cohesion (CDCS), 2000.
 • Third Sector Engagement and Participation in the Learning and Skills Sector, Literature Review and Baseline Report, Department of Business Innovation & Skills, 2013.
 • Uchwała NSA z dnia 12 grudnia 2005 r., II OPS 4/05 ONSAiWSA 2006, nr 2, poz. 37.
 • Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz.U. z 1992 r., nr 84, poz. 426.
 • Ustawa o samorządzie terytorialnym, Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95.
 • Ustawa z dnia 10 maja 1991 r. Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1991 r., nr 58, poz. 246.
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2001 r., nr 45, poz. 497.
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz.U. z 2018 r., poz. 130,1349.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie , powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym, Dz.U. z 1990 r., nr 95, poz. 602 i nr 160, poz. 1060.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, Dz.U. z 2000 r., nr 88, poz. 985.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Dz.U, z 1998 r., nr 95, poz. 602.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz.U. z 2002 r" nr 113, poz. 984.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz.U. z 2010 r., nr 176, poz. 1191.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2004 r., nr 102, poz. 1055.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz.U. z 1998 r., nr 96, poz. 603.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2002 r., nr 127, poz. 1089.
 • Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1991 r" nr 59, poz. 252.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych, Dz.U z 1990 r., nr 54, poz. 312.
 • Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 1995 r., nr 124, poz. 601.
 • Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Dz.U. z 2015 r., poz. 2099.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 1998 r., nr 91, poz. 578.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, Dz.U. z 2011 r., nr 21, poz. 112.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy, Dz.U. z 2011 r., nr 21, poz. 113.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. z 1989 r., nr 19, poz. 101.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1998 r., nr 162, poz. 1126.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2016 r" poz. 446 i 1579.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. z 1990 r" nr 16, poz. 95.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 96.
 • Wybrane zagadnienia z dwudziestoletniej ewolucji samorządu terytorialnego, Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, OT 584, 2010.
 • Żarecka-Nowak M.: Demokracja deliberatywna jako remedium na ponowoczesny kryzys legitymizacji władzy, Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych O.L. PAN, 2008.
 • 8 Types of Organisational Structures. Their Advantages and Disadvantages, http://www.yourarticle-library.com/organization/8-types-of-organisational-structures-their-advantages-and-disadvan-tages/22143/.
 • About Inclusion, https://www.luther.edu/diversity/about/inclusion/.
 • Advantages and Disadvantages of Committees, http://www.managementstudyhq.com/advantages-and-disadvantages-of-committees.
 • Advantages and disadvantages of directly elected local executive in the light of the principles of the European Charter of Local Self-Government - CPL (11) 2 Part II pkt. 28, https://rm.coe. int/1680719116.
 • Arnstein's Ladder of Citizen Participation, Citizen's Handbook, http://www.citizenshandbook.org/arnsteinsladder.html.
 • Arruda W., The Difference Between Diversity and Inclusion and Why It Is Important to Your Success, https://www.forbes.com/sites/williamarruda/2016/ll/22/the-difference-between-diversity-and-inclusion-and-why-it-is-important-to-your-success/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575720

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.