PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 104 | nr 160 | 55--83
Tytuł artykułu

Structural Manipulation As Part of Impression Management in the President's Letters to Shareholders of the Biggest Polish Enterprises

Warianty tytułu
Manipulacja strukturalna jako element zarządzania wrażeniem w listach zarządu do akcjonariuszy największych polskich przedsiębiorstw
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie zakresu wykorzystania przez zarządzających przedsiębiorstwem manipulowania strukturalnego dla zarządzania wrażeniem użytkowników informacji zawartych w listach zarządu do akcjonariuszy, opartego na znajomości zarządzających specyfiki oddziaływania czynników behawioralnych o charakterze kognitywnym na przetwarzanie i percepcję informacji przez ludzi. W artykule skupiono uwagę na wybranych błędach poznawczych związanych z efektem porządku informacji, takich jak: efekt pierwszeństwa oraz efekt świeżości, a także efekt aureoli, które jednostki gospodarcze mogą wykorzystać do manipulowania strukturalnego. Metodami badawczymi wykorzystanymi w pracy była analiza dokumentów źródłowych stanowiących elementy sprawozdawczości tworzonej i publikowanej przez polskie przedsiębiorstwa. Badania ilościowo-jakościowe zostały poprzedzone przeglądem literatury dotyczącej strategii zarządzania wrażeniem, w szczególności manipulacji strukturalnej. Analiza publikacji prezentujących wyniki badań nad stosowaniem zarządzania wrażeniem pozwoliła na sformułowanie dwóch pytań badawczych: (1) Czy największe polskie przedsiębiorstwa stosują manipulacje strukturalne, bazujące na mechanizmach błędów poznawczych? (2) Czy stosowanie mechanizmów błędów poznawczych właściwych dla manipulowania strukturalnego zależy od stanu finansowego przedsiębiorstwa w danym okresie? Zaprezentowane wyniki badań potwierdzają, iż zarządy polskich przedsiębiorstw sięgają po techniki zarządzania wrażeniem, zwłaszcza po manipulowanie strukturalne. Ponadto wskazują, iż istnieje zależność między zakresem i stopniem stosowania manipulacji strukturalnej w sprawozdawczości a wynikami uzyskiwanymi w roku sprawozdawczym. Jednak siła i głębokość tej relacji nie jest jasna i wymaga dalszych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to examine the extent to which company managers use structural manipulations to manage users' impressions of information presented in the president's letters to shareholders. It is based on the managers' knowledge of how cognitive-behavioral factors influence people's perception and processing of information. The article focuses on selected cognitive errors connected with the effect of information order, such as the primacy effect and the recency effect, and the halo effect, which can be used by enterprises for structural manipulation in their letters to their shareholders. The research method used was an analysis of source documents which constituted elements of reporting that were created and published by Polish enterprises. The quantitative and qualitative research was preceded by a review of the literature, mainly regarding the strategies of impression management, in particular, structural manipulation. Analysis of publications that present research results on using impression management was used to formulate the research questions: (1) Do the largest Polish enterprises use structural manipulation based on cognitive error mechanisms? (2) Does the use of cognitive error mechanisms, which are typical of structural manipulation, depend on the financial condition of the enterprise in a given period? The presented research results confirm that the management boards of Polish companies do turn to techniques of impression management, especially structural manipulation. Additionally, they indicate that a correlation exists between the scope and degree of employing structural manipulation in reporting and the results achieved in a reporting year. However, the strength and depth of this relationship is not clear and requires further research. (original abstract)
Rocznik
Tom
104
Numer
Strony
55--83
Opis fizyczny
Twórcy
 • West Pomeranian University of Technology in Szczecin
 • University of Gdańsk
Bibliografia
 • Abrahamson E., Amir E. (1996), The information content of the president's letter to shareholders, "Journal of Business Finance and Accounting", 23 (8), pp. 1157-1182.
 • Ashton A.H., Ashton R.H. (1988), Sequential belief revision in auditing, "The Accounting Review", 63, pp. 623-641.
 • Badowska-Batorowicz E. (ed.) (2012), Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów, PWE, Warszawa.
 • Baird J.E., Zelin R.C. (2000), The effects of information ordering on investor perceptions: An experiment utilizing presidents' letters, "Journal of Financial and Strategic Decisions", 13 (3), pp. 71-81.
 • Bamber E.M., Ramsay R.J., Tubbs R.M. (1997), An examination of the descriptive validity of the belief-revision model and alternative attitudes to evidence in auditing, "Accounting, Organization and Society", 22 (3/4), pp. 249-268.
 • Baron R.A. (1998), Cognitive mechanisms in entrepreneurship. Why and when entrepreneurs think differently than other persons, "Journal of Business Venturing", 13, pp. 257-294.
 • Birnberg J.G., Luft J., Shields M.D. (2006), Psychology theory in management accounting research, "Handbooks of Management Accounting Research", 1, pp. 113-135.
 • Bowen R.M., Davis A.K., Matsumoto D.A. (2005), Emphasis on pro forma versus GAAP earnings in quarterly press releases: Determinants, SEC intervention and market reactions, "The Accounting Review", 80 (4), pp. 1011-1038.
 • Brennan N.M., Guillamon-Saorin E., Pierce A. (2009), Impression management: Developing and illustrating a scheme of analysis for narrative disclosures - a methodological note, "Accounting, Auditing and Accountability Journal", 22 (5), pp. 789-832.
 • Brennan N.M., Merkl-Davies D.M. (2013), Accounting Narratives and Impression Management, [in:] L. Jack, J. Davison, R. Craig (eds.), The Routledge Companion to Communication in Accounting, Routledge, London, chapt. 8, pp. 109-132.
 • Brennan N.M., Merkl-Davies D.M., Beelitz A. (2013), Dialogism in corporate social responsibility communications: Conceptualising verbal interactions between organisations and their audiences, "Journal of Business Ethics", 115 (4), pp. 665-679.
 • Brinberg J. (2011), A proposed framework for behavioral accounting research, "Behavioral Research in Accounting", 23 (1), pp. 1-43.
 • Brinberg J.G., Shields M.D. (1984), The role of attention and memory in accounting decision, "Accounting, Organizations and Society", 9 (3-4), pp. 365-382.
 • Clapham S.E., Schwenk C.R. (1991), Self-Serving Attributions, Managerial Cognition, and Company Performance, "Strategic Management Journal", 12 (3), pp. 219-229.
 • Clatworthy M., Jones M. J. (2003), Financial reporting of good news and bad news: evidence from ac-counting narratives, "Accounting and Business Research", 33 (3), pp. 171-185.
 • Courtis J.K. (2004), Colour as visual rhetoric in financial reporting, "Accounting Forum", 28 (3), pp. 265-281.
 • Daigle R.J., Pinsker R.E., Pitre T.J. (2015), The Impact of Order Effects on Nonprofessional Investors' Belief Revision When Presented a Long Series of Disclosures in an Experimental Market Setting, "Accounting Horizons", 29 (2), pp. 313-326.
 • Ding Y., Hellmann A., De Mello L. (2017), Factors driving memory fallibility: A conceptual framework for accounting and finance studies, "Journal of Behavioral and Experimental Finance", 14, June, pp. 14-22.
 • Elliott W.B. (2006), Are investors influenced by pro forma emphasis and reconciliations in earnings announcements? "The Accounting Review", 81 (1), pp. 113-133.
 • Firestone, W. (1987), Meaning in method: The rhetoric of quantitative and qualitative research, "Educational Researcher", 16 (7), pp. 16-21.
 • Gerring R.J., Zimbardo F.G. (2009), Psychologia i życie, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Guiral-Contreras A., Gonzalo-Angulo J.A., Rodgers W. (2007), Information content and recency effect of the audit report in loan rating decisions, "Accounting and Finance", 47, pp. 285-304.
 • Hammersley J.S., Bamber E.M., Carpenter T.D. (2010), The Influence of Documentation Specificity and Priming on Auditors' Fraud Risk Assessments and Evidence Evaluation Decisions, "Accounting Review", 85 (2), pp. 547-571.
 • Hellmann A. (2016), The role of accounting in behavioral finance, "Journal of Behavioral and Experimental Finance", 9, pp. 39-42.
 • Hellmann A., Yeow Ch., De Mello L. (2017), The influence of textual presentation order and graphical presentation on the judgements of non-professional investors, "Accounting and Business Research", 47 (4), pp. 455-470.
 • Hirshleifer D., Teoh S. (2003), Limited attention, information disclosure and financial reporting, "Journal of Accounting Economics", 36 (1-3), pp. 337-386.
 • Hogarth R.M., Einhorn H.J. (1992), Order effects in belief updating: The belief-adjustment model, "Cognitive Psychology", (24), pp. 1-55.
 • Jagodzińska M. (2008), Psychologia pamięci: badania, teorie, zastosowania, Wydawnictwo Sensus, Gliwice.
 • Jaworska E. (2015), Poznawcze aspekty formułowania sądów i podejmowania decyzji w rachunkowości behawioralnej - wybrane zagadnienia, "Research Papers of the Wroclaw University of Economics", 389, pp. 130-138.
 • Jaworska E., Bucior G. (2017), Self-presentation. Enterprise impression management as part of external reporting, "Research Papers of the Wroclaw University of Economics", 474, pp. 150-159.
 • Jaworska E., Bucior G. (2018), Attribution as impression management strategy in external reporting - example of state-owned enterprise with majority state ownership, "Research Papers of the Wroclaw University of Economics", 514, pp. 128-138.
 • Kahle J., Pinsker R., Pennington R. (2005), Belief revision in accounting: A literature review of the belief-adjustment model, "Advances in Accounting Behavioral Research", 8, pp. 1-40.
 • Kahneman D. (2011), Thinking, Fast and Slow, Farrar Straus Giroux, New York.
 • Kiziukiewicz T., Jaworska E. (2017), The Impact of Behavioral Factors on the Decisive Usefulness of Accounting Information, [in:] K. Nermend, M. Łatuszyńska (eds.), Neuroeconomic and Behavioral Aspects of Decision Making, Springer, Cham, pp. 201-213.
 • Kostrzewa M. (2014), Stan raportowania danych ESG na podstawie wyników III edycji projektu, In R. Sroka (ed.), Raportowanie danych niefinansowych ESG a odpowiedzialne inwestowanie. Przewodnik dla spółek i inwestorów, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Warszawa.
 • Krasodomska J. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 82 (138), pp. 77-92.
 • Legg A.M., Sweeny K. (2014), Do You Want the Good News or the Bad News First? The Nature and Consequences of News Order Preferences, "Personality and Social Psychology Bulletin", 40 (3), pp. 279-288.
 • Libby R. (1981), Accounting and human information processing: theory and applications, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Libby R. (1995), The role of knowledge and memory in audit judgment, [in:] R. Ashton, A. Ashton (eds.), Judgment and decision-making research in accounting and auditing, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Luft J., Shields M.D. (2010), Psychology models of management accounting, "Foundations and Trends® in Accounting", 4 (3-4), pp. 199-345.
 • Luppe M.R., Fávero L.P.L. (2012), Anchoring heuristic and the estimation of accounting and financial indicators, "International Journal of Financial Accounting", 1 (5), pp. 120-130.
 • Lyon T., Maxwell J. (2011), Greenwash: Corporate Environmental Disclosure Under Threat of Audit, "Journal of Economics and Management Strategy", 20, pp. 3-41.
 • Macuda M., Matuszak Ł., Różańska E. (2015), Ujawnienia o CSR na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie, [in:] M. Remlein (red.), Rachunkowość Warta Poznania - teoria, praktyka, polityka rachunkowości, SKwP, Poznań, pp. 145-155.
 • Marshall L.L., Kidd R.F. (1981), Good News or Bad News First?, Social Behavior and Personality, "An International Journal", 9 (2), pp. 223-226.
 • Maruszewski T. (2001), Psychologia poznania, GWP, Gdańsk.
 • Merkl-Davies D. M., Brennan N.M. (2011), A conceptual framework of impression management: new insights from psychology, sociology and critical perspectives, "Accounting and Business Research", 41 (5), pp. 415-437.
 • Merkl-Davies D.M., Brennan N.M. (2007), Discretionary Disclosure Strategies in Corporate Narratives: Incremental Information or Impression Management?, "Journal of Accounting Literature", 26, pp. 116-196.
 • Merkl-Davies D.M., Brennan N.M. (2017), A theoretical framework of external accounting communication: Research perspectives, traditions, and theories, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", 30 (2), pp. 433-469.
 • Miles, M., Huberman A. (1994). Qualitative data analysis. An expanded sourcebook, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
 • Murphy J., Hofacker C., Mizerski R. (2006), Primacy and recency effects on clicking behavior, "Journal of Computer-Mediated Communication", 11 (2), pp. 522-535.
 • Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2006), Psychologia poznawcza, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Neu D., Warsame H.A., Pedwell K.A. (1998), Managing public impressions: Environmental disclosures in annual reports, "Accounting, Organizations and Society", 23 (3), pp. 265-282.
 • Pei B.K.W., Reckers P.M.J., Wyndelts R.W. (1990), The influence of information presentation order on professional tax judgment, "Journal of Economic Psychology", 11, pp. 119-146.
 • Pei B.K.W., Reckers P.M.J., Wyndelts R.W. (1992), Tax professionals' belief revision: The effects of information presentation sequence, client preference, and domain experience, "Decision Sciences", 23, pp. 175-199.
 • Pietsch C.P., Messier Jr W.F. (2017), The Effects of Time Pressure on Belief Revision in Accounting: A Review of Relevant Literature within a Pressure-Arousal-Effort-Performance Framework, "Behavioral Research in Accounting", 29 (2), pp. 51-71.
 • Pinsker R. (2004), Order effects in a more frequently reported information environment: Laboratory evidence opposing the belief-adjustment model's primacy prediction, Working Paper, Old Dominion University, Norfolk, VA.
 • Pinsker R. (2007), Long series of information and nonprofessional investors' belief revision, "Behavioral Research in Accounting", 19, pp. 197-214.
 • Pinsker R. (2011), Primary or recency? A study of order effects when nonprofessional investors are provided a long series of disclosures, "Behavioral Research in Accounting", 23 (1), pp. 161-183.
 • Schacter D.L. (2003), Siedem grzechów pamięci. Jak zapominamy i zapamiętujemy, PIW, Warszawa.
 • Theis J.Ch., Yankova K., Eulerich M. (2012), Information order effects in the context of management commentary - initial experimental evidence, "Journal of Management Control", 23 (2), pp. 133-150.
 • Trotman K.T., Tan H.C., Ang N. (2011), Fifty-year overview of judgment and decision making research in accounting, "Accounting & Finance", 51 (1), pp. 278-360.
 • Trotman K.T., Wright A. (1996), Recency effects: Task complexity, decision mode, and task-specific experience, "Behavioral Research in Accounting", 8, pp. 175-193.
 • Trotman K.T., Wright A. (2000), Order effects and recency: where do we go from here? "Accounting and Finance", 40, pp. 169-182.
 • Tubbs R.M., Messier W.F., Knechel W.R. (1990), Recency Effects in the Auditor's Belief Revision Process. "The Accounting Review", 65 (2), pp. 452-460.
 • Tulving E. (1995), Organization of memory: Quo vadis?, [in:] M.S. Gazzaniga (ed.), The cognitive neuro-sciences, The MIT Press, Cambridge, MA, pp. 839-847.
 • Tversky A., Kahneman D. (1974), Judgment under uncertainty: heuristics and biases, "Science", 185, pp. 1124-1131.
 • Tversky A., Khaneman D. (1973), Availability: A heuristic for judging frequency and probability, "Cognitive Psychology", 5, pp. 207-232.
 • van Halderen M.D., Bhatt M., Berens G.A.J.M., Brown T.J., van Riel C.B.M. (2016), Managing Impressions in the Face of Rising Stakeholder Pressures: Examining Oil Companies' Shifting Stances in the Climate Change Debate, "Journal of Business Ethics", 133 (3), pp. 567-582.
 • Woro Damayanti T. (2014), Nonpositivism in Behavioral Accounting Research: Initiated a Collaboration of Paradigm, "International Journal of Management Excellence", 3 (1) pp. 320-325.
 • Wróblewski P. (1996), Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion, Gliwice.
 • Yankova K. (2014), The Influence of Information Order Effects and Trait Professional Skepticism on Auditors' Belief Revisions: A Theoretical and Empirical Analysis. Accounting and Auditing Studies, Springer Gabler, Wiesbaden.
 • Zimbardo P., Johnson R. McCann V. (2010), Psychologia. Kluczowe koncepcje, t. 1, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Berrone P., Gelabert L., Fosfuri A. (2009), The impact of symbolic and substantive actions on environmental legitimacy, Working Paper 778, IESE Business School, Barcelona, January; https://media.iese.edu/research/pdfs/DI-0778-E.pdf (accessed 20.02.2019).
 • Brazel J.F., Jackson S.B., Scott B., Rech T.J., Stewart B.W. (2013), Hindsight Bias and Professional Skepticism: Does the End Justify the Means?, December 9; http://ssrn.com/abstract=2349853 (accessed 10.02.2019).
 • Breitsohl H. (2009), Linking organizational crises and reactive strategies via dimensions of legitimacy. In The Schumpeter Discussion Papers 005, Germany; http://elpub.bib.uni-wuppertal.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-1524/sdp09005.pdf (accessed 20.02.2019).
 • Cowan N. (2001), The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity, "Behavioral and Brain Sciences", 24, pp. 87-185; http://dx.doi.org/10.1017/S0140525X01003922 (accessed 20.02.2019).
 • Miller G.A. (1956), The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 63, pp. 81-97; http://www.sns.ias.edu/~tlusty/courses/InfoInBio/Papers/Miller1956.pdf (accessed 20.02.2019).
 • Wang J.L. (2016), Literature review on the impression management in corporate information disclosure, "Modern Economy", 7, pp. 725-731; http://dx.doi.org/10.4236/me.2016.76076 (accessed 28.02.2019).
 • Statistical Office 2016-2017; https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki-narodowe/informacja-glownego-urzedu-statystycznego-w-sprawie-zaktualizowanego-szacunku-pkb-wedlug-kwartalow-za-lata-2016-2017,8,6.html (accessed 20.02.2019).
 • "Wprost", http://https://rankingi.wprost.pl/200-najwiekszych-firm Ministry of Justice; https://ekrs.ms.gov.pl (accessed 20.02.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575858

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.