PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych | 197--207
Tytuł artykułu

Kulturowe uwarunkowania społecznej odpowiedzialności i nieodpowiedzialności biznesu

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój zrównoważony i społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility - CSR) to koncepcje, które od kilkudziesięciu lat wyznaczają trendy rozwojowe gospodarek i przedsiębiorstw w większości państw świata. Wpływają także na zmiany prowadzenia biznesu oraz zmieniają oczekiwania społeczne wobec niego. W efekcie czynniki, takie jak inwestowanie w kapitał ludzki, innowacyjność, kierowanie się w biznesie wartościami i normami etycznymi, zaczynają wyznaczać zasady funkcjonowania firm i całych gospodarek. Jednocześnie, nieodmiennie od lat, firmy dążą do maksymalizacji zysku i budowania stałej przewagi konkurencyjnej. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Anyanwu S.A.C., Nweake L.I. (2014), Ethical Challenges in International Business Operations, "Journal of Business & Retail Management Research", No. 8(2).
 • Bazan S., Bielec K., Stecko J. (2014), CSR - analiza płaszczyzny aksjonormatywnej, "Humanities and Social Sciences", Vol. XIX, 21.
 • Bowen F., Aragon-Correa J.A. (2014), Greenwashing in Corporate Environmentalism Research and Practice: The Importance of What We Say and Do, "Organization & Environment", Vol. 27(2).
 • Encarnation-Tadem T.S. (2007), Philippine Social Movements Face the Challenges of Democracy [w:] F. Poled (red.), The State od Resistance: Popular Struggles in the Global South, Zed Books, London, New York.
 • Fukuyama F. (1995), Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Hamish Hamilton, London.
 • Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gadomska-Lila K. (2011), Wzory kulturowe w organizacji, "Journal of Business Admi-nistration", nr 116.
 • Glinka B., Kostera M., Brzozowska A. (2012), Różnorodność kulturowa współczesnych organizacji [w:] B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarzą-dzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarzadzania, Wolters Kluwer Polska, War-szawa.
 • Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. (2010), Cultures and Organizations: Software of Mind, McGraw-Hill, USA.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. (2011), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 • Jackson S.E., Renwick W.S., Jabbour C.J.C., Muller-Camen M. (2011), State-of-the-Art and Future Directions for Green Human Resource Management: Introduction to the Special Issue, "German Journal of Research in Human Resource Management", No. 25(2).
 • Kania S.M. (2007), Kulturowe wyznaczniki efektowności organizacji [w:] S. Banaszak, K. Doktór (red.), Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządza-nia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Poznań.
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2009), Uwarunkowania rozwojowe i funkcje społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 41(558).
 • Sachs W. (2010), Introduction [w:] W. Sachs (red.), The Development Reader. A Guide to Knowledge and Power, Zed Books. London.
 • Serafin K. (2015), Kultura organizacyjna jako element wspierający realizację strategii przedsiębiorstwa, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekono-micznego w Katowicach", nr 222.
 • Sikora J., Wartecka-Ważyńska A. (2007), Możliwości zastosowania modelu kultury organizacyjnej G. Hofstede w badaniach nad zarządzaniem przedsiębiorstwem w Polsce [w:] S. Banaszak, K. Doktór (red.), Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Poznań.
 • Sitko-Lutek A. (2008), Kultura organizacyjna polskich przedsiębiorstw w świetle badań, "Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 • Sitko-Lutek A. (2015), Złożoność kultury organizacyjnej w perspektywie międzynarodo-wej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Serio H, Vol. XLIX, 1.
 • Sroka R. (2013), Whistle blowning, czyli zapobieganie zagrożeniom, Harward Business Review, dodatek "Etyka w zarządzaniu: rozszerzanie granic odpowiedzialności".
 • Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu (2011), Wyd. CSRInfo, Warszawa.
 • Szadziewska A. (2015), Przejrzystość i porównywalność informacji niefinansowych w sprawozdawczości spółek w świetle zmian regulacji unijnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 396.
 • Szukała M. (2016), Znaczenie kultur narodowych dla zarządzania [w:] K. Klincewicz (red.), Zarzadzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycz-nych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskie-go, Warszawa.
 • Trompenaars E., Hampden-Turner Ch. (2012), Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Turska E., Pilch I. (2017), Związki kultury narodowej z mobbingiem, "Przegląd Organi-zacji", nr 7.
 • Wolniak R. (2012), Wymiary kulturowe polskich organizacji a doskonalenie zarządzania jakością, CeDeWu, Warszawa.
 • Zadros K. (2017), Jak uciec od społecznej odpowiedzialności i pozostać odpowiedzialną firmą, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", nr 1983, z. 108.
 • Branigan T. (2011), Apple report reveals child labour increase, Guardian, http:// www.guardian.co.uk/technology/2011/feb/15/apple-repotr-reveals-child-labour (do-stęp: 5.06.2018).
 • Lawrence F. (2011), Choroby cywilizacyjne wkraczają do Trzeciego Świata, Guardian http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/choroby-cywilizacyjne-wkraczaja-do-trzeciego-swia ta/8p9fl (dostęp: 10.07.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575874

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.