PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 52 | nr 3 | 81--100
Tytuł artykułu

Zaufanie w stosunkach międzynarodowych - theoria et praxis

Warianty tytułu
Trust in Foreign Policy - Theoria et Praxis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka zaufania w stosunkach międzynarodowych wydaje się interesująca i warta zbadania. W porównaniu z badaniami nad innymi kategoriami stosunków międzynarodowych te dotyczące zaufania pozostają wciąż skromne, choć coraz częściej są podejmowane również przez internacjologów. Celem niniejszego artykułu jest poszerzenie polskich badań stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej państw o kategorię zaufania ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-rosyjskich. Zadaniem postawionym przez autorkę jest przegląd teorii stosunków międzynarodowych pod kątem zaufania oraz przybliżenie tego pojęcia, jego źródeł i uwarunkowań. Celem artykułu jest ponadto udzielenie wstępnej odpowiedzi na pytanie o przyczyny braku zaufania między Polską a Rosją.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of trust in international relations seems interesting and certainly merits a thorough examination. Compared to studies of other categories of international relations, those pertaining to trust still remain rather limited, but the sphere is increasingly attracting the attention of internatiologists. The purpose of this article is to expand the studies of international relations and state foreign policy, in particular the Polish ones, to include the category of trust, with special emphasis on Polish-Russian relations. The author has set out to review international relations theories while focusing on trust as well as to outline the notion of trust, its sources and determinants. In addition, the purpose of this article is to provide a preliminary answer to the question about the reasons behind the lack of trust between Poland and Russia.(original abstract)
Rocznik
Tom
52
Numer
Strony
81--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • B. Barber, Social Studies of Science, Transaction Publishers, New Brunswick-London 1990, s. 133.
 • J. Mearsheimer, Tragedy of Great Power Politics, W.W. Norton, New York - London 2001, s. 32.
 • A.H. Kydd, Trust and Mistrust in International Relations, Princeton University Press, Princeton -New York 2005.
 • M.W. Doyle, Three pillars of liberal peace, "American Political Science Review" 2005, t. 99, nr 3, s. 463-466.
 • J. Owen, How liberalism produces democratic peace, "International Organization" 1994, nr 2, s. 95.
 • B. Wiśniewski, Teoria demokratycznego pokoju, w: R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając (red.), Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 55.
 • E. Adler, M. Barnett, Security communities in theoretical perspective, w: E. Adler, M. Barnett (red.),Security Communities, Cambridge University Press, Cambridge 1998, s. 7
 • A. Bilgic, Trust in world politics: Converting "identity" into a source of security through trust-learning, "Australian Journal of International Affairs" 2014, t. 68, nr 1, s. 36-51.
 • K.W. Deutsch, S.A. Burrell, R.A. Kann, M. Lee Jr., Political Community and the North Atlantic Area, Princeton University Press, Princeton 1957.
 • A. Wendt, Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, tłum. W. Derczyński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 231-288.
 • P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 70.
 • N. Lin, Social Capital: A Theory of Social Structure and Action, Cambridge University Press,Cambridge 2001, s. 147.
 • F. Fukuyama, Kapitał społeczny, w: L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, tłum. S. Dymczyk, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003,s. 169.
 • L. Gilson, Trust and the development of health care as a social institution, "Social Science & Medicine" 2003, t. 56, s. 1454.
 • R.M. Morgan, S.D. Hunt, The commitment - trust theory of marketing, "Journal of Marketing" 1994, t. 58, nr 3, s. 20-38.
 • R. Hardin, Zaufanie, tłum. A. Gruba, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009, s. 27.
 • B.A. Misztal, Trust and cooperation: The democratic public sphere, "Journal of Sociology" 2001,t. 37, nr 4, s. 371.
 • L. McGregor, Reconciliation: Where is the law?, w: S. Veith (red.), Law and the Politics of Reconciliation, Ashgate, Aldershot 2007, s. 111-128.
 • S. Bieleń, Szanse na pojednanie polsko-rosyjskie w świetle wyzwań geopolitycznych, w: S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 199.
 • D. Bar-Tal, Speech held at the "Stockholm International Forum: Truth, Justice and Reconciliation", 23-24.04.2002, za: K. Brounéus, Reconciliation - Theory and Practice for Development Cooperation, SIDA,wrzesień 2003 r., s. 15.
 • R.J. Lewicki, C. Wiethoff, Trust, trust development, and trust repair, w: M. Deutsch, P.T. Coleman(red.), The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice, Jossey-Bas Publishers, San Francisco 2000, s. 86-107.
 • . Ch.B. Skytt, L. Winther, Trust and local knowledge production: Interorganisational collaborations in the Sønderborg region, "Danish Journal of Geography" 2011, t. 111, nr 1, s. 27-41.
 • S. Saari, Managing distrust in the wider Black Sea region, "Southeast European and Black Sea Studies" 2011, t. 11, nr 3, s. 217.
 • art. 102 Karty Narodów Zjednoczonych, San Francisco, 26.06.1945, w: S. Bieleń (oprac.),Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 51.
 • J. Sozański, Prawo traktatów. Zarys współczesny, Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa -Poznań 2009, s. 124.
 • U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Reflexive Modernization, Polity Press, Cambridge 1993, s. 81
 • F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. L. Śliwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław 1997, s. 149-266.
 • M. Weber, Asceza i duch kapitalizmu, w: idem, Szkice z socjologii religii, tłum. J. Prokopiuk, H. Wandowski, Książka i Wiedza, Warszawa 1984, s. 88-110
 • M. Grondona, Kulturowa typologia rozwoju gospodarczego, w: L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, tłum. S. Dymczyk, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003 s. 101-115.
 • Ł. Smalec, Kultura strategiczna a paradygmat realistyczny. Krytyka, rywalizacja i perspektywy współpracy, "e-Politikon" 2012, nr 2, s. 32.
 • K. Malinowski, Kultura bezpieczeństwa narodowego w: K. Malinowski (red.), Kultura bezpieczeństwa narodowego w Polsce i Niemczech, Instytut Zachodni, Poznań 2003,s. 17-33
 • A. Włodkowska-Bagan, Kultura strategiczna Polski, w: R. Zięba, T. Pawłuszko (red.), Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym: wybrane problemy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016, s. 53-76.
 • N. Eitelhuber, The Russian bear: Russian strategic culture and what it implies for the West, "Connections. The Quarterly Journal" 2009, t. IX(1), s. 1-28
 • F.W. Ermarth, Russian strategic culture in flux: Back to the future?, w: J.L. Johnson, K.M. Kartchner, J.A. Larsen (red.),Strategic Culture and Weapon of Mass Destruction: Culturally Based Insight into Comparative National Security Policymaking, Palgrave Macmillan, New York 2009, s. 85-96.
 • J. Darczewska, Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska - studium przypadku, "Punkt Widzenia OSW" 2014, nr 42.
 • W. Kriłłow, J. Kriuczkow, Wlijanije wojny na razwitije i mieżdunarodnoje znaczenije Rossii w mirie, "Wojennaja mysl" 2008, nr 2, s. 10-21.
 • A. Legucka, Postrzeganie przestrzeni jako bariery modernizacyjnej Rosji, w: S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Bariery modernizacyjne Rosji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014, s. 151.
 • Kak ponimat' słowo "inostrannyj agient" - kommentarij T. Worożejkinoj, Lewada-Centr, 22.10.2012, http://www.levada.ru/22-10-2012/kak-ponimat-slovo-inostrannyi-agent-kommentarii-t-vorozheikinoi (data dostępu: 15.12.2013).
 • N. Bierdiajew, Russkaja i polskaja dusza, "Utro Rossii", 25.03.1916, za: A. de Lazari (red.), Dusza polska i rosyjska (od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna).
 • Materiały do "katalogu" wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, PISM, Warszawa 2004, s. 147.
 • A. Drawicz, Nasze widzenie Rosjan w XX w., "Dzieje Najnowsze" 1995, nr 2.
 • Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 151.
 • Polska - Rosja. Diagnoza Społeczna 2013. Raport z badań opinii publicznej w Polsce i Rosji, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa 2013, s. 9.
 • Polska - Rosja. Diagnoza społeczna 2015. Raport z badań opinii publicznej w Polsce i Rosji,Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa 2015, s. 11, 29.
 • Russia's Global Image Negative amid Crisis in Ukraine: Americans' and Europeans' Views Sour Dramatically, Pew Research Center, 9.07.2014, http://www.pewglobal.org/2014/07/09/russias-global-image-negative-amid-crisis-in-ukraine/ (data dostępu: 20.08.2015).
 • A. Włodkowska-Bagan, Konfliktowość w stosunkach polsko-rosyjskich jako stygmat geopolityczny, w: S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 45-64.
 • J. Zając, Poland's Security Policy: The West, Russia, and the Changing International Order,Palgrave Macmillan, London 2016, s. 125-128.
 • H. Farell, Trust, distrust, and power, w: R. Hardin (red.), Distrust, Russell Sage Foundation, New York 2004, s. 85-105.
 • Polska w Unii Europejskiej. Komunikat z badań 31/2016, Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa 2016, s. 2-3.
 • Sondaż: Polak woli Rosjanina od Ukraińca, "Wprost", 12.05.2013, http://www.wprost.pl/ar/427995/ Sondaz-Polak-woli-Rosjanina-od-Ukrainca/ (data dostępu: 12.06.2016).
 • Rossija i Giermanija: ocenka nyniesznich otnoszenij i pierspiektiwy ich razwitija, Wsjerossijskij centr izuczenija obszczestwiennogo mnienija (WCIOM), 12.11.2013, http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114603 (data dostępu: 21.08.2016).
 • N. Luhmann, Trust and Power, John Wiley & Sons, Chichester 1979, s. 33.
 • G.W. Allport, The Nature of Prejudice, Perseus Book, Cambridge 1954.
 • R. Brown, M. Hewstone, An integrative theory of intergroup contact, w: M.P. Zanna (red.), Advances in Experimental Social Psychology, Elsevier Academic Press, San Diego 2005, s. 255-343.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575908

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.