PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 274 | 250--266
Tytuł artykułu

Strategiczno-marketingowe podejście w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem miasta

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Strategic and Marketing Approach in Managing Sustainable City Development.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem publikacji jest przedstawienie procesu ewaluacji zarządzania miastem, towarzyszących trendów i kluczowych aspektów, które wywierają istotny wpływ na zmiany w obszarze zarządzania miastami, a przede wszystkim na poszukiwaniu optymalnego modelu zarządzania miastem stanowiącego determinantę dla zrównoważonego rozwoju miasta. W opracowaniu wykorzystano wybrany dorobek naukowy z dziedziny nauki o zarządzaniu w administracji publicznej oraz aspekty sceny polityczno- gospodarczej z okresu transformacji kraju. Ponadto dokonano analizy ewolucyjnych zmian w zarządzaniu miastami, na przestrzeni lat 1989-2018, które nadały kierunek nowym wyzwaniom w dziedzinie zarządzania miastem, w tym nowego spojrzenia na kształtowanie przestrzeni publicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Cities play a special role in the process of sustainable development of the country. The city management plays a fundamental role in this challenge. The mayor should become a manager and manage the city based on a strategic marketing management model. Thanks to this, it can optimally use available financial instruments that give the opportunity to achieve strategic development goals of the city.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
250--266
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Armstrong G., Kotler P., 2016, Marketing wprowadzenie. Wyd. Nieoczywiste, Piaseczno.
 • Bartoszewski M., 2016, Zagrożenia korupcyjne w polskim samorządzie terytorialnym. Rocznik Samorządowy, t. 5.
 • Ciechomski W., Romanowski R., 2013, Marketing terytorialny oparty na wiedzy. Wyd. UE, Poznań.
 • Dębczyński J., Zbińkowska D., 2019, Wprowadzenie do marketingu zarządzania miastem, [http://resmanagement.pl/doc/, 04.03.2019].
 • Duczkowska-Piasecka M., 2013, Marketing terytorialny - jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich. Wyd. DIFIN, Warszawa.
 • Florek M., 2007, Podstawy Marketingu Terytorialnego. Wyd. AE, Poznań.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., 2012, Menedżerowie personalni w międzyorganizacyjnych sieciach. Studium organizacji publicznej, [w:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1, B. Urbaniak (red.). Wyd. IPiSS, Warszawa.
 • Gawroński H., 2010, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Gollain V., 2019, Marketing territorial, [http://www.marketing-territorial.org/2017/03/ marketing-territorial-que-faire-maintenant.html, 09.03].
 • Gospodarek T., 2014, Zarządzanie strategiczne wykłady. WSB Wrocław, [htpps:// docplayer.pl 09.03.2019].
 • Griffin R., 2018, Podstawy Zarządzania Organizacjami. Wyd. PWN, Warszawa.
 • Grzebyk M., Filip P., 2012, Rola zarządzania w funkcjonowaniu samorządu gminnego. "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", nr 29, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Kalisiak-Mędelska M., 2015, Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej. Wyd. UŁ, Łódź.
 • Komisja Europejska, 2018, Rozwój Regionalny i Spójność-Regional development and cohesion beyond 2020: the new framework at a glance [https://ec.europa.eu/ commission/publications/regional-development-and-cohesion_pl 09.04.2019].
 • Kotler P., Keller K., 2017, Marketing. Wyd. Rebis, Poznań.
 • Kowalczyk S., 1986, Filozoficzne koncepcje wartości. Collectanea Theologica 56/1, Lublin.
 • Kowalik W., 2017, Partycypacja w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych instytucji kultury. Zarządzanie Publiczne, nr 2 (40).
 • Krajowa Polityka Miejska 2023, 2015, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 20.10.2015r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Polityki Przestrzennej, Warszawa.
 • Krupski R. (red.), 2004, Podstawy organizacji i zarządzania. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Krupski R. (red.), 2008, Zarządzanie Strategiczne - podstawowe problemy. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Mróz B., 2002, Szara strefa, a dylematy polityki gospodarczej. "Niegospodarność, a rozwój gospodarczy", nr 4, Uniwersytet Rzeszowski.
 • Nowakowska A., Przygrodzki Z., 2016, Zintegrowane metody i narzędzia zarządzania miastem. Wyd. UŁ, Łódź.
 • Penc J., 2002, Strategie zarzą dzania. Perspektywiczne myś lenie i systemowe działanie. Placet, Warszawa.
 • Raport Brundtland, 1987, Raport of the World Commission on Environment and Development, Our Common Future, United Nations, General Assembly.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spó jnoś ci (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013), [https://ec.europa.eu/poland/news/180529_cohesion_ pl - Polityka spójności po 2020 roku http://prawo.sejm.gov.pl/isap].
 • Samorząd terytorialny w Polsce - Rys historyczny, [http://wartowiedziec.pl/serwisglowny/ aktualnosci/43434-samorzad-terytorialny-w-polsce-rys-historyczny- 3, 04.03.2019].
 • Sekuła A., 2007, Ewolucja instytucji samorządu terytorialnego w Polsce po roku 1989, [w:] Samorząd Terytorialny w krajach Unii Europejskiej, K. Gomółka (red.). Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Elbląg.
 • Sierak J., 2019, Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego, [https://docplayer.pl/6499573-Zarzadzanie-strategiczne-w-jednostkach-samorzadu- terytorialnego.html 05.03.2019].
 • Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348.
 • Ustawa z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324.
 • Ustawa z 20 czerwca 2002 o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz.U. 2002 Nr 113 poz. 984.
 • Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240.
 • Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Dz.U. 2014 poz. 1146.
 • Ziółkowski M., 2015, Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 881, Ekonomiczne problemy usług, nr 118: 155.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576160

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.