PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 | 95--112
Tytuł artykułu

Szlak dziedzictwa kulturowego jako produkt identyfikujący tożsamość i stymulujący dywersyfikację turystyki w regionie - na przykładzie budowanego Szlaku Gryfitów (Pomorze Zachodnie)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Cultural Heritage Trail as a Product Identifying Local Identity and Stimulating Diversification of Tourism Activity in the Region - on the Example of Creating Griffin Trail (Western Pomerania)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tematyczne szlaki kulturowe od wielu lat stanowią nierozłączny element przestrzeni turystycznej i krajobrazu kulturowego Polski i Europy. Stanowią one nie tylko zorganizowaną formę ochrony dziedzictwa, ale również kształtują świadomość regionalną oraz zwiększają znaczenie i atrakcyjność obszaru w kontekście ruchu turystycznego. Ich funkcjonowanie w przestrzeni publicznej postrzegane jest często jako przejaw dojrzałości społecznej i administracyjnej w kształtowaniu wizerunku regionu. Przestrzeń turystyczna Pomorza Zachodniego delimitowana jest w największym stopniu przez walory przyrodnicze regionu oraz bezpośredni dostęp do pojezierzy i wybrzeży Morza Bałtyckiego. Od kilku lat prowadzone są jednak prace i podejmowane działania zmierzające do aktywizacji regionu na rzecz przywracania własnej tożsamości i budowania wizerunku bazującego na historycznym i kulturowym dziedzictwie. Doskonałym przykładem takich działań jest powstanie szlaku tematycznego bazującego na wielowiekowej odrębności Pomorza i jego świetności pod rządami książąt z dynastii Gryfitów. Szlak ma szansę stać się sztandarowym produktem przyczyniającym się nie tylko do umocnienia poczucia tożsamości regionalnej, ale przede wszystkim do rozwoju całorocznej przestrzeni turystycznej, niezależnej od zmasowanego ruchu ukierunkowanego na wypoczynek w rejonie pojezierzy i wybrzeża Bałtyku. (abstrakt oryginalny)
EN
Thematic cultural routes (including separately described heritage routes) for many years have been an inseparable element of tourist space and cultural landscape of Poland and Europe. They are not only an organized form of heritage protection, but they also shape regional identity and increase the importance and attractiveness of the area in the context of tourism. Their functioning in the public space is often perceived as a manifestation of social and administrative maturity in shaping the image of the region. Western Pomerania's tourist space is delimited to the greatest degree by the natural values of the region and direct access to the Lakeland area and the Baltic Sea coastline. However, for the past few years, many works have been carried out and undertaken to activate the region in order to restore its identity and build a new image, based on its historical and cultural heritage. The excellent example of such activities, is the creation of a thematic route based on the centuries-long distinction of Pomerania region and its splendor under the rule of Gryffin dynasty dukes. The route has the potential to become a regional flagship product, contributing not only to the strengthening of regional identity, but also to the development of a year-round tourist space, independent of the mass tourist activity spaces in the Lakeland area and the Baltic coast. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
95--112
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bednarek S. (red.), 2000, Międzyresortowy program edukacyjny na rzecz ochrony krajobrazu historycznego i właściwego kształtowania przestrzeni przyrodniczej i kulturowej Polski. Świadome kształtowanie krajobrazu i ochrona krajobrazu historycznego, [w:] S. Bednarek (red.) Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, wyd. DTSK, Wrocław
 • Buczkowska K., Mikos von Rohrscheidt A. (red.), 2009, Współczesne formy turystyki kulturowej, wyd. AWF Poznań, Poznań
 • Czajkowski S., 2017, Turystyka dziedzictwa a proces kontrolowania w zarządzaniu. "Turystyka kulturowa" nr 1/2017, ss. 134-145
 • Duda T., Trocińska N., 2015, Poznaj smak pielgrzymowania - tradycje kulinarne i kreowanie nowych produktów na szlaku Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba. [w:] Włodarczyk, Stasiak (red.) Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu, Łódź
 • Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Gaweł Ł., 2017, Dziedzictwo kulturowe w świetle dokumentów strategicznych rozwoju turystyki w Polsce. "Turystyka kulturowa" nr 1/2017, ss. 56-67
 • Głąbiński Z., 2008, Szkolny ruch turystyczno-krajoznawczy jako czynnik kształtowania tożsamości regionalnej, wyd. Forum Turystyki Regionów, Szczecin
 • Jędrysiak T, 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. PWE, Warszawa
 • Kobyliński Z., 2011, Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe? Mazowsze Studia Regionalne, tom. I Analiza i studia, nr 7, Warszawa, s.21-27
 • Kowalczyk A., 2008, Turystyka kulturowa jako czynnik kształtujący konkurencyjność regionów, [w:] G. Gołembski (red.) Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 39-52
 • Lipińska I., 2011, Turystyka dziedzictwa kulturowego - wybrane aspekty ochrony prawnej parku kulturowego. "Turystyka Kulturowa" nr.3/2011, ss. 14-27
 • Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm 5 (2), Łódź, s. 87-103
 • Mazur Z., 2000, Dziedzictwo wyłączne, podzielone, wspólne. [w:] Z. Mazur (red.) Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Instytut Zachodni, Poznań
 • Merski J., Kościelniak J., 2005, Szlaki turystyczne i ich rola w upowszechnianiu kultury, [w:] Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz (red.) Turystyka jako dialog kultur, Wyd. WSE, Warszawa, s. 61
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, wyd. Millenium, Gniezno
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2009, Region jako cel współczesnej turystyki kulturowej, "Folia Turistica" nr 21, 2009, s. 71-94
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, wyd. Proksenia, Kraków
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2012, Coordination of tourist thematic routes - analysis of selected Polish and European Systems, "Turystyka kulturowa" nr 1/2012, s. 97-121
 • Ngamsomsuke W., Hwang T., Huang C., 2011, Sustainable Cultural Heritage Tourism Indicators. International Conference on Social Science and Humanity IPEDR vol.5 (2011), Singapore, ss. 516-520
 • Orzechowska-Kowalska K., 2003, Zasady tworzenia Europejskich Szlaków Kulturowych, Turyzm, 13 (2), s. 69-78
 • Orzechowska-Kowalska K., 2014, Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy w Polsce, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, nr 46, s. 112-118
 • Owsianowska S., Banaszkiewicz M., 2015, Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego. "Turystyka kulturowa" nr 11/2015, ss. 6-25
 • Parzonko A., 2010, Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju turystyki regionów - na przykładzie Kurpiowszczyzny, [w:] Orłowski D., Puchnarewicz E. (red.) Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, wyd. WSTiJO, Warszawa
 • Puczkó L., Ratz T., 2007, Trailing Goethe, Humbert and Ulysses; Culture Routes in Tourism, [w:] Richards G. (red.) Cultural Tourism. Global and Local Perspectives, The Haworth Hospitality Press, Nowy Jork
 • Rogacki H., 2003, Przesunięcia w strukturze i hierarchii miast województwa zachodniopomorskiego w latach 1810-2000, "Przegląd Zachodniopomorski" T. XVIII. Z.4. Rozprawy i Studia, Szczecin
 • Rosenfeld R.A., 2008, Cultural and Heritage Tourism, Municipal Economic Development Tool Kit, Washington, ss.1-14
 • Rymar E., 1995, Rodowód książąt pomorskich, t. 1 i 2, wyd. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, Szczecin
 • Stasiak A., 2007, Szlaki turystyczne - zagospodarowanie, atrakcja czy produkt turystyczny? [w:] P. Kuleczka (red.) Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, materiały konferencyjne, wyd. Zarząd Główny PTTK, Warszawa, s. 45-54
 • Szczepanowski A., 2015, Ekonomika turystyki kulturowej, wyd. Difin, Warszawa
 • Uglis J., 2010, Turystyka kulturowa szansą dywersyfikacji oferty turystycznej regionu, [w:] Orłowski D., Puchnarewicz E. (red.) Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, wyd. WSTiJO, Warszawa
 • Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Włodarczyk B., 2011, Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną, "Turyzm" 21/1-2, Łódź, s. 59-66
 • Wojciechowska J., 2003, Dziedzictwo kulturowe regionów jako element produktu turystycznego, [w:] T. Burzyński, M. Łabaj (red.) Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna, projekt SAPARD, Warszawa, s. 152-159
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576244

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.