PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 5 | 80--106
Tytuł artykułu

Wykorzystanie metod kartografii i geowizualizacji w turystyce kulturowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of Cartography and Geovisualisation Methods in Cultural Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W turystyce kulturowej, podobnie jak ma to miejsce w większości innych rodzajów turystyki, istotną rolę odgrywają mapy i środki tzw. geowizualizacji. Mapy przede wszystkim służą turystom w planowaniu wyjazdu, pozwalają im dotrzeć do celu, jak również umożliwiają poruszanie się po obszarze będącym celem wyjazdu. W związku z różnymi formami turystyki kulturowej nadające się do jej uprawiania mapy można podzielić na szereg kategorii. Przede wszystkim na mapy ogólnoturystyczne (krajoznawcze) oraz na mapy specjalistyczne. Te drugie wynikają z różnorodnych potrzeb i preferencji turystów. Wśród map specjalistycznych można wyróżnić mapy przedstawiające zabytki materialne (czasami mapa obejmuje tylko określony rodzaj zabytków), miejsca ważnych wydarzeń historycznych, miejsca kultu religijnego, obiekty militarne, skanseny i inne atrakcje o charakterze etnograficznym, atrakcje warte odwiedzenia z powodu walorów kulinarnych itp. Mapy te mogą obejmować całe państwa, regiony lub jednostki przestrzenne niższego rzędu. Chociaż mapy przedstawiające atrakcje kulturowe były wydawane już od chwili powstania współczesnej turystyki, jej rozwój i rozwój kartografii sprawiły, że ilość wydawnictw kartograficznych poświęconych kwestiom kulturowym w ostatnich dekadach znacznie wzrosła. Jest to przyczyną pojawienia się pewnych problemów, gdyż często mapy dla turystów interesujących się kulturą są wydawane przez osoby i instytucje nie mające odpowiedniego przygotowania kartograficznego lub nawet geograficznego. W ostatnich latach, w związku z szybkim rozwojem technologii informatycznych, w turystyce coraz częściej wykorzystywane są metody określane mianem geowizualizacji. Również i one były od dawna wykorzystywane w prezentacji obiektów i zjawisk interesujących osoby uprawiające turystykę kulturową, ale upowszechnienie się komputerów, pojawienie się Internetu oraz aplikacji mobilnych spowodowało, że ich znaczenie w przedstawianiu atrakcji mogących zainteresować turystów jeszcze bardziej wzrosło. (abstrakt oryginalny)
EN
In cultural tourism, as is the case in most other types of tourism, we can see the growing role of maps and techniques that make up the so-called geovisualization. Maps primarily serve tourists in planning their trip, allow them to reach their destination, as well as allow them to navigate the area that is the purpose of the trip. In connection with various forms of cultural tourism, maps can be divided into a number of categories. First of all, generaltourist (sightseeing) maps and thematic (specialist) maps. The latter result from the diverse needs and preferences of tourists. Thematic maps include maps presenting material monuments (sometimes the map includes only a specific type of monuments), places of important historical events, museums, places of worship, castles, open-air museums and other ethnographic attractions, attractions worth visiting because of culinary values, etc. These maps may include whole countries, regions or spatial units of a lower order. Although maps showing cultural attractions have been published since the inception of modern tourism, its development and development of cartography have caused that the number of cultural cartographic publications in recent decades has increased significantly. This is the reason for the appearance of certain problems, as often maps for tourists interested in culture are issued by individuals and institutions that do not have adequate cartographic or even geographic preparation. In recent years, due to the rapid development of information technology, tourism is increasingly used methods referred to as geovisualization. Also, they have long been used in the presentation of objects and phenomena of interest to people cultivating cultural tourism, but the spread of computers, the emergence of the Internet and mobile applications meant that their importance in presenting attractions that may interest tourists has increased even more. In the article discussing maps useful for cultural tourism and geovisualizations, the concept of G. F. McCleary Jr. was used. This author istinguished several situations in which tourists use maps: (1) anticipation stage, (2) planning stage, (3) travel-to stage), (4) on-site activity stage, (5) travel-from stage and (6) recollection stage. The analysis shows that at various stages of the described process tourists use different types of maps and geovisualisation methods. The conclusion was expressed that although geovisualisation techniques (including mobile applications for smartphones) are gaining more and more popularity among travellers interested in cultural tourism, the maps still have their usefulness. Among other things, because of errors that are made when writing mobile application programs and the phenomenon of so-called neocartography, in which the drawing up of maps are often dealt with by dilettants in the field of tourism cartography. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
80--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Brown A., Emmer N., van den Worm J., 2001, Cartographic design and production in the Internet era: the example of tourist web maps, "The Cartographic Journal", 38, 1, s. 61-72
 • Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań
 • Castaldini, D., Valdati, J., Ilies, D. C., Chiriac, C., Bertogna, I., 2005, Geo-tourist map of the natural reserve of Salse di Nirano (Modena Apennines, northern Italy), "Italian Journal of Quaternary Sciences", 18, 1, s. 245-255
 • Conley T., 2007, Early modern literature and cartography: an overview, [w:] Woodword D. (red.) "Cartography in the European Renaissance. History of the cartography. Volume Three. Part 1", The University of Chicago Press, Chicago & London, s. 401-411
 • Dillemuth J., 2005, Map design evaluation for mobile display, "Cartography and Geographic Information Science", 32, 4, s. 285-301
 • Dubas J., Feldmann H-U., 1994, Die erste Karte des Kantons Freiburg von Wilhelm Techtermann, 1578, "Cartographica Helvetica: Fachzeitschrift für Kartengeschichte", 9-10, Heft 10, s. 33-40
 • Grabler F., Agrawala M., Sumner R. W., Pauly M., 2008, Automatic generation of tourist maps, "ACM Transactions on Graphics (TOG) - Proceedings of ACM SIGGRAPH", 27, 3 (August), 100, 100:1-100:11, http://vis.berkeley.edu/papers/tmaps/tmaps-SIG08.pdf (dostęp 26.07.2014)
 • Guckelsberger K., 2013, Das moderne Kartenbild von Europa auf der Carta Itineraria Waldseemüllers von 1511/1520, "Cartographica Helvetica: Fachzeitschrift für Kartengeschichte", 25-26, Heft 48, s. 34-40
 • Halik Ł., 2012, The analysis of visual variables for use in the cartographic design of point symbols for mobile augmented reality applications, "Geodesy and Cartography", 61, 1, s. 19-30
 • Harley J. B., 1987, The map and the development of the history of cartography, [w:] Harley J. B., Woodward D. (red.), "Cartography in prehistoric, ancient, and medieval Europe and the Mediterranean. History of the cartography. Volume One", The University of Chicago Press, Chicago & London, s. 1-42
 • Hüttermann A., 2002, Tobias Mayer und seine Reisekarte von 1751, "Cartographica Helvetica: Fachzeitschrift für Kartengeschichte", 25-26, Heft 26, s. 13-22
 • Karamustafa A. T., 1992, Military, administrative, and scholarly maps and plans, [w:] Harley J. B., Woodward D. (red.), "Cartography in the traditional Islamic and South Asian societies. History of the cartography. Volume Two. Book One", The University of Chicago Press, Chicago & London, s. 209-227
 • King D. A., Lorch R. P., 1992, Qibla charts, Qibla maps, and related instruments, [w:] Harley J. B., Woodward D. (red.), "Cartography in the traditional Islamic and South Asian societies. History of the cartography. Volume Two. Book One, The University of Chicago Press", Chicago & London, s. 189-205
 • Kukułka M., Gotlib D., 2014, Wpływ zjawiska neokartografii na rozwój serwisów internetowych udostępniających informacje przestrzenne, "Polski Przegląd Kartograficzny", 46, 1, s. 34-46
 • Kupčík I., 1992, Karten der Pilgerstrasse im Bereich der heutigen Schweiz und des angrenzenden Auslandes vom 13. bis zum 16. Jahrhundert, "Cartographica Helvetica: Fachzeitschrift für Kartengeschichte", 5-6, Heft 6, s. 17-28
 • Lanman J. T., 1981, The religious symbolism of the T in T-O maps, "Cartographica", t. 18 ( 4 ), s. 18 - 22
 • Li B., Liu J., Shi L., 2005, New development on tourist cartography, "The 22nd International Cartographic Conference", A Coruña, Spain, 9-16 July 2005, https://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2005/htm/pdf/oral/TEMA19/Session 2/BIN LI.pdf (10.05.2014)
 • Lin Ch.-H., Chen J.-Y., Hsu Sh.-S., Chung Y.-H., 2014, Automatic tourist attraction and representative icon determination for tourist map generation, "Information Visualization", 13, 1, s. 18-28
 • Maqbul Ahmad S., 1992,Cartography of al-Sharif al-Idrisi, [w:] Harley J. B., Woodward D. (red.), "Cartography in the traditional Islamic and South Asian societies. History of the cartography. Volume Two. Book One", The University of Chicago Press, Chicago & London, s. 156-174
 • Mączak A., 2001, Peregrynacje, wojaże, turystyka, Książka i Wiedza, Warszawa
 • McCleary Jr. G. F., 2009, Confronting the tourist map: divergent purposes and disparate users, "Proceedings of the 24th International Cartographic Conference", Santiago de Chile, Chile, 15-21 November 2009, http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2009/html/nonref/23_3.pdf (dostęp 26.07.2014)
 • Medyńska-Gulij B., 2007, Pragmatyczne podstawy kompilowania kartograficznego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Geografia nr 75, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 • Medyńska-Gulij B., 2012, Kartografia i geowizualizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Podręcznik akademicki, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska MILENIUM, Gniezno
 • Millard A. R., 1987, Cartography in the ancient Near East, [w:] Harley J. B., Woodward D. (red.), "Cartography in prehistoric, ancient, and medieval Europe and the Mediterranean. History of the cartography. Volume One", The University of Chicago Press, Chicago & London, s.107-116
 • Ostrowski W., Pasławski J., 2006, Przedmiot kartografii i jej powiązania z innymi naukami, [w:] Pasławski J. (red.), "Wprowadzenie do kartografii i topografii", Wydawnictwo Nowa Era. Redakcja Kartograficzna, Wrocław, s. 11-28
 • Pawlak W., 2000, Problemy i zagrożenia współczesnej kartografii, [w:] Pawlak W. (red.), 2000, "Złożoność, modelowanie, technologia, Główne problem współczesnej kartografii", Uniwersytet Wrocławski, Pracownia Atlasu Dolnego Sląska i Zakład Kartografii, Wrocław, s. 99-116
 • Rogers J. M., 1992, Itineraries and town views in Ottoman histories, [w:] Harley J. B., Woodward D. (red.), "Cartography in the traditional Islamic and South Asian societies. History of the cartography. Volume Two. Book One", The University of Chicago Press, Chicago & London, s. 228-255
 • Schwartzberg J. E., 1992, Geographical mapping, [w:] Harley J. B., Woodward D. (red.), "Cartography in the traditional Islamic and South Asian societies. History of the cartography. Volume Two. Book One", The University of Chicago Press, Chicago & London, s. 388-493
 • Shore A. F., 1987, Egyptian cartography, [w:] Harley J. B., Woodward D. (red.), "Cartography in prehistoric, ancient, and medieval Europe and the Mediterranean. History of the cartography. Volume One", The University of Chicago Press, Chicago & London, s.117-129
 • Sirko M., 1999, Zarys historii kartografii, Wydawnictwo UMCS, Lublin
 • Walz U., Schumacher U., 2011, Sächsische Meilenblätter als Quelle der Kulturlandschaftsforschung am Beispiel der Sächsischen Schweiz, "Cartographica Helvetica: Fachzeitschrift für Kartengeschichte", 43-44, Heft 44, s. 3-15
 • Woodward D., 1987, Medieval mappaemundi, [w:] Harley J. B., Woodward D. (red.), "Cartography in prehistoric, ancient, and medieval Europe and the Mediterranean. History of the cartography. Volume One", The University of Chicago Press, Chicago & London, s. 286-370
 • Zipf A., 2002, User-adaptive maps for location-based services (LBS) for tourism, [w:] Wöer K., Frew A. J., Hitz M. (red.) 9th International Conference Information and Communication Technologies in Tourism ENTER 2002, Proceedings of the International Conference in Innsbruck, Austria, Innsbruck, s. 329-338, https://www.geog.uni-heidelberg.de/md/chemgeo/geog/gis/enter2002.pdf (20.08.2018)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576252

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.