PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 272 | 303--315
Tytuł artykułu

Rozproszenie zabudowy mieszkaniowej a dostępność do usług rynkowych i publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Revitalization of Local Urban Centres on the Example of Dębniki and Podgórze - Historical Areas of Cracow.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę wykazania, na ile powyższa hipoteza jest prawdziwa, a także stwierdzenia, czy procesy ograniczania dostępności usług rynkowych i publicznych rzeczywiście zachodzą i czy można je wiązać ze zjawiskami urban sprawl w Polsce. Celem badania jest wyznaczenie obszarów, w których dostępność do usług publicznych i rynkowych jest utrudniona.(fragment tekstu)
EN
The state of development, the existing and emerging forms of development, the intensity and legibility of settlement systems, all this is essential for the living conditions of urban residents, their surroundings and peripheral systems. The purpose of the article is to assess the accessibility to market and public services by estimating the distance to these services from housing facilities in Poland. The use of the residential dispersion ratio (RDR) and an analysis of the spatial distribution of municipalities with the highest values of the coefficient allows to identify areas where accessibility to public and market services is weak.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
303--315
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Alkhalissi J.H.S., Sayli A., 2018, Negligence Minimum Spanning Tree Algorithm. European Journal of Science and Technology, 14, DOI:10.31590/ejosat.386716, dostęp: 18.10.2018.
 • Belsky E.S., G.J. Karaska, 1990, Approaches to locating urban functions in developing rural areas. International Regional Science Review, 13, 3.
 • Bontje M., 2004, From Suburbia to Post-Suburbia in the Netherlands: Potentials and Threats for Sustainable Regional Development. Journal of Housing and the Built Environment, 19, 1.
 • Breheny M., 2003, Centrists, Decentrists and Compromisers: Views on the Future of Urban Form, [w:] The Compact City: A Sustainable Urban Form?, E. Burton, M. Jenks, K. Williams (red.). Routledge, London: 10-29.
 • Camagni R., Capello R., Caragliu A., 2013, One or infinite optimal city sizes? In search of an equilibrium size for cities. The Annals of Regional Science, 51, 2.
 • Champion A.G., 2001, A changing demographic regime and evolving polycentric urban regions: Consequences for the size, composition and distribution of city populations. Urban Studies, 38, 4.
 • Couch C., Karecha J., Nuissl H., Rink D., 2005, Decline and sprawl: an evolving type of urban development - observed in Liverpool and Leipzig. European Planning Studies, 13, 1.
 • Dear M.J., 2005, The Postmodern Urban Condition. Blackwell, Oxford.
 • Dieleman F., Wegener M., 2004, Compact City and Urban Sprawl. Built Environment, 30, 4.
 • Dziekoński O.R., 2008, Polityka miejska - rozwój obszarów zurbanizowanych, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa [https://sswww.slideserve.com/parry/polityka-miejska-rozw-j-obszar-w-zurbanizowanych; dostęp: 17.06.2018].
 • Foryś I., 2011, Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce: ujęcie ilościowe. Rozprawy i Studia/Uniwersytet Szczeciński, 793.
 • Gibas P., 2015, Dzielenie przestrzeni miejskiej - parametry struktury obszarów zagospodarowanych. Studia Ekonomiczne, 250. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Gibas P., 2016, Analiza tempa rozwoju tzw. gmin obwarzankowych na tle pozostałych gmin w Polsce. Studia KPZK PAN, 167.
 • Gibas P., Heffner K., 2018a, Koncentracja zabudowy na obszarach wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 2(179/2018): 189-207, DOI: 10.7366/wir022018/10.
 • Gibas P., Heffner K., 2018b, Społeczne i ekonomiczne koszty bezładu przestrzeni - osadnictwo obszarów wiejskich, [w:] Studia nad chaosem przestrzennym. T. II. Koszty chaosu przestrzennego, A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński (red.). Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 82, Warszawa.
 • Graham R.L., Hell P., 1985, On the history of the minimum spanning tree problem. Annals of the History of Computing, 7, 1, DOI: 10.1109/MAHC.1985.10011; dostęp: 18.10.2018.
 • Heffner K., 2011a, Semiurbanizacja a suburbanizacja. Ewolucja procesów w aglomeracji opolskiej. Studia Miejskie, 3.
 • Heffner K., 2011b, Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce - rzeczywistość czy mit? Ewolucja zagospodarowania przestrzeni wiejskiej, [w:] Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, W. Kamińska, K. Heffner (red.). Studia KPZK PAN, 133: 8-26.
 • Heffner K., Czarnecki A., 2011, Wpływ zjawiska drugich domów na rozwój obszarów wiejskich, [w:] Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich, K. Heffner, A. Czarnecki (red.). IRWiR PAN, Warszawa: 131-162.
 • Heffner K., Gibas P., 2007, Analiza ekonomiczno-przestrzenna. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Heffner K., Gibas P., 2014, Zasięg stref oddziaływania metropolii. Studia Miejskie, 13 [https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=285130; dostęp: 6.08.2018].
 • Heffner K., Gibas P., 2015, Polityka spójności UE a obszary funkcjonalne centrów regionalnych w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 380 [https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=287657; dostęp: 6.08.2018].
 • Heffner K., 2016, Proces suburbanizacji a polityka miejska w Polsce, [w:] Miasto - region - gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie urodzin Profesora Ludwika Straszewicza, red. T. Marszał. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Heffner K., Gibas P., 2016, Functional areas in the regions and their links to scope sub-regional centres impact. Studia Regionalnia, 46, DOI: 10.12657/studreg-46-02.
 • Herold M., Coucleis H. i Clark, Keith C., 2005, The role of spatial metrics in the analysis and modeling of urban land use change. Computers, Environment and Urban Systems, 29(4).
 • Idczak P., Mrozik K. 2018, Periurbanisation-evidence from Polish metropolitan areas. Economic and Environmental Studies, 18, 1.
 • ierunki rozwoju obszarów wiejskich, Założenia do Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa [https://bip.minrol.gov.pl/content/download/29992/162422/version/1/file/KROW.pdf; dostęp: 17.06.2018].
 • Kopczewska K., 2008, Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy. CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Kopczewska K., 2013, The spatial range of local governments: does geographical distance affect governance and public service? Annals of Regional Science, 51, 3 [https://doi.org/10.1007/s00168-013-0567-z].
 • Korcelli-Olejniczak E., 2013, Warsaw urban-rural region - an alternative development perspective? Geographia Polonica, 86, 2.
 • Kostrubiec B., 1972, Analiza zjawisk koncentracji w sieci osadniczej. Problemy metodyczne. Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii, Prace Geograficzne 93, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław [http://rcin.org.pl/Content/13860/Wa51_21852_r1972_nr93_Prace-Geogr.pdf; dostęp: 20.06.2017].
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Kulke E., 2001, Entwicklungstendenzen suburbaner Einzelhandelslandschaften, [w:] Suburbanisierung in Deutschland - Aktuelle Tendenzen, K. Brake, J. Dangschat, G. Herfert (red.). Springer VS, Opladen: 57-69.
 • Lisowski A., Grochowski M., 2009, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy, konsekwencje. Biuletyn KPZK PAN, 240, 1.
 • Mazur M., Bański J., Czapiewski K.Ł., Śleszyński P., 2015, Wiejskie Obszary Funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic. Studia Obszarów Wiejskich, 37.
 • Opis bazy danych topograficznych i ogólnogeograficznych oraz standardy techniczne tworzenia map. Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych topograficznych oraz bazy da-nych ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych. T. I [Dz.U. załącznik do nr 279, poz. 1642].
 • Ossowska L., 2012, Renta położenia jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Palang H., Peil T., 2010, Mapping future through the study of the past and present: Estonian suburbia. Futures, 42(7).
 • Polit A., 2010, Idea miasta zwartego a rzeczywistość, Czasopismo Techniczne, 14.
 • Reis J., Silva E., Pinho P., 2015, Spatial Metrics to Study Urban Patterns in Growing and Shrinking Cities. Urban Geography. 37 [10.1080/02723638.2015.1096118].
 • Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, 2013, D. Olszewski, D. Gotlib (red.). Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
 • Saaty T.L., 2013, Compact City: The next urban evolution in response to climate change. RWS Publications, Pittsburgh: 85-91.
 • Sarzynski A., Galster G., Stack L., 2013, Typologies of sprawl: investigating United States metropolitan land use patterns. Urban Geography, 35, 1.
 • Schwarz N., Haase D., Seppelt R., 2010, Omnipresent sprawl? A review of urban simulation models with respect to urban shrinkage. Environment and Planning B: Planning and Design, 37, 2.
 • Sharif S., Djauhari M.A., 2016, Minimal Spannig Tree and Centrality Measure, Scientific Investigation on Univatiate Quantitative Methods, Sharif S., Yahaya S.S.S, Saaban A. (red.). UMM Press< 06010 UUM Sintok, Kedah, Malaysia: 58-67.
 • Śleszyński P., Sudra P., 2019, Zastosowanie minimalnego drzewa rozpinającego (minimum spanning tree) w ocenie efektywności i sprawności sieci osadniczej województwa mazowieckiego. Przegląd Geograficzny, 91, 2.
 • Szafranek E., 2018, Variability of the Level of Development of Functional Urban Areas. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 502.
 • Tacoli C., 1998, Rural-urban interactions: A guide to the literature. Environment and Urbanization, 10, 1.
 • Tacoli C., 2013, The links between urban and rural development. Environment and Urbanization, 15, 1.
 • Twardzik M., Halama A., 2017, Dostępność usług handlowych w obszarach suburbanizacji na przykładzie południowych dzielnic Katowic. Studia Ekonomiczne, 316, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 [Monitor Polski z 2012, poz. 252].
 • van Delden B., 2011, Twenty-five years of compact city policy, [w:] Compact city extended: outline for future policy research and design, L. Boelens, H. Ovink, H.L. Palsdottir, E. Wierenga (red.), 010 Publishers, Rotterdam: 154-172.
 • van Houtum H., Lagendijk A., 2001, Contextualizing Regional Identity and Imagination in the Construction of Polycentric Urban Regions: The Cases of the Ruhr Area and the Basque Country. Urban Studies, 38, 4.
 • Wojtyra B., 2015, Wpływ renty położenia na lokalizację stref aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 32: 123-135.
 • Załącznik do uchwały nr 198 Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. (poz. 1235) w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej [http://gamma.infor.pl/zalaczniki/mpo/2015/216/mpo.2015.216.1235.0001.pdf; dostęp: 17.06.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576290

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.