PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 33 | nr 4 Przemiany przemysłu i jego otoczenia w układach przestrzennych = Changes in Industry and Its Environment in Spatial Systems | 95--113
Tytuł artykułu

Efektywność energetyczna Polski i polskiego sektora przemysłowego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju

Warianty tytułu
Energy Efficiency of the Polish Industrial Sector in the Context of the Concept of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z głównych obszarów działań w kontekście realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Potrzeba ta wynika z zachodzących zmian środowiskowych i społecznych oraz ograniczonych zasobów energetycznych i konieczności adaptacji do zmian klimatycznych. UE podejmuje wiele inicjatyw promujących działania zmierzające do redukcji intensywności energetycznej gospodarki. Kluczowe rozwiązania zostały ujęte w pakiecie energetyczno-klimatycznym z 2008 roku oraz dyrektywie z 2012 roku, która zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia systemu wspierającego efektywność energetyczną. Celem artykułu, wraz z uwzględnieniem tych formalnych wymagań, jest diagnoza stopnia postępów we wdrażaniu założeń pakietu energetyczno-klimatycznego w Polsce oraz przedstawienie analizy dotyczącej efektywności energetycznej polskiego sektora przemysłowego. Zasadniczym problemem opracowania jest wskazanie trendów w zakresie badanego zjawiska w odniesieniu do przetwórstwa przemysłowego, który w 2016 roku odpowiadał za 22,6% finalnego zużycia energii. W opracowaniu wykorzystano metodę analityczno-opisową. Koncepcję zrównoważonego rozwoju scharakteryzowano na podstawie przeglądu literatury i dokumentów źródłowych. Badanie postępów we wdrażaniu pakietu energetyczno- klimatycznego przeprowadzono z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy porównawczej z zastosowaniem taksonomicznej miary rozwoju Hellwiga, natomiast do oceny efektywności energetycznej sektora przemysłowego wykorzystano indeks ODEX. Badaniem objęto lata 2005-2016. Przeprowadzone badania wskazują, że polska gospodarka powinna wypełnić cel pakietu energetyczno-klimatycznego, aby poprawić efektywność energetyczną, a przetwórstwo przemysłowe jest sektorem, w którym zmiany w tym zakresie zachodzą najszybciej.(abstrakt oryginalny)
EN
The improvement of energy efficiency is one of the main areas of activity in the context of implementing the principle of sustainable development. This need stems from the ongoing environmental and social changes and conditions in the form of limited energy resources and the need to adapt to climate change. The EU undertakes a number of initiatives promoting actions aimed at reducing the energy intensity of the economy. Key solutions are included in the energy and climate package adopted in 2008 and Directive 2012/27/EU, which obliges EU Member States to establish a system to support energy efficiency. Considering these formal requirements, the aim of the article is to diagnose the degree of progress in implementing the assumptions of the energy and climate package in Poland and to present the results of the analysis in the field of the energy efficiency of the Polish industrial sector. The main problem of the study is to indicate trends in the studied phenomenon in the manufacturing, which in 2016 was responsible for 22.6% of final energy consumption. The study uses an analytical and descriptive method. The concept of sustainable development was characterised based on a review of the literature and source documents. The research on the progress in the implementation of the energy and climate package was based on a taxonomic measure using the Hellwig's multidimensional comparative analysis method, while the ODEX index was used to assess the energy efficiency of the industrial sector. The study covered the years 2005-2016. The conducted research indicates that the Polish economy should fulfil the objective of the energy and climate package in the field of energy efficiency improvement, and manufacturing is the sector in which changes in this area are the fastest.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Baker, S. (2007). Sustainable development as symbolic commitment: Declaratory politics and the seductive appeal of ecological modernization in the European Union. Journal Environmental Politics, 16(2): The Politics of Unsustainability: Eco-Politics in the Post-Ecologist Era, 297- 317.
 • Burchard-Dziubińska, M. (2014). Wdrażanie zielonej gospodarki jako odpowiedź Unii Europejskiej na trudności rozwojowe. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 3(303), 135-150.
 • Bąk, A. (2016). Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TOPSIS - analiza porównawcza. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 426, 22-31.
 • Cahill, C.J., Bazilian, M., Gallachóir, B.P. (2010). Comparing ODEX with LMDI to measure energy efficiency trends. Energy Efficiency, 3(4), 317-329.
 • Council Of The European Union (2006). Review of the EU Sustainable Development Strategy (EU SDS) - Renewed Strategy. Brussels, 9 June 2006 10117/06.
 • Enerdata. Energy Efficiency Indicators in Europe Database (2018, 25 listopada). Pozyskano z http://www.odyssee-indicators.org
 • European Commission (2001a). Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Sixth Environment Action Programme of the European Community, "Environment 2010: Our future, Our choice" COM (2001) 31 final - not published in the Official Journal.
 • European Commission (2001b). Communication from the Commission A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development (Commission's proposal to the Gothenburg European Council). COM/2001/0264 final.
 • European Commission (2012). Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC Text with EEA relevance, OJ L 315, 14.11.2012.
 • European Commission (2013). Council Directive 2013/12/EU of 13 May 2013 adapting Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council on energy efficiency, by reason of the accession of the Republic of Croatia, OJ L 141, 28.5.2013, 28-29.
 • European Commission (2016). Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Next steps for a sustainable European future European action for sustainability. SWD(2016) 390 final Strasbourg, 22.11.2016 COM(2016) 739 final.
 • Eurostat. Europe 2020 indicators - climate change and energy (2018, 15 października). Pozyskano z https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_ indicators_-_climate_change_and_energy.
 • Górka, K. (2007). Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego. Ekonomia i Środowisko, 2(32), 8-20.
 • GUS (2017). Efektywność wykorzystania energii w latach 2005-2015. Warszawa.
 • GUS (2018). Efektywność wykorzystania energii w latach 2006-2016. Warszawa.
 • Halicka, K., Winkowski, C. (2013). Wykorzystanie metod wygładzania wykładniczego do prognozowania kursu sprzedaży EUR. Economics and Managment, 2, 70-80.
 • Komisja Europejska (2010). Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM(2010) 2020.
 • Krakowiak-Bal, A. (2005). Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 71-82.
 • Mazur-Wierzbicka, E. (2006). Miejsce zrównoważonego rozwoju w polskiej i unijnej polityce ekologicznej na początku XXI wieku. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 8, 317-328.
 • Mebratua, D. (1998). Sustainability and sustainable development: Historical and conceptual review. Environmental Impact Assessment Review, Elsevier, 18(6), 493-520.
 • Phylipsen, G.J.M., Blok, K., Worrell, E. (1997), International comparisons of energy efficiency- Methodologies for the manufacturing industry. Energy Policy, 25(7-9), 715-725.
 • Robinson, J. (2004). Squaring the circle? Some thoughts on the idea of sustainable development. Ecological Economics. Elsevier, 48(4), 369-384.
 • Skoczkowski, T., Bielecki, S. (2016). Efektywność energetyczna - polityczno-formalne uwarunkowania rozwoju w Polsce i Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 19(1), 173-184.
 • Stachura, P. (2017). Analiza dekompozycyjna indeksu efektywności energetycznej ODEX dla Polski w latach 2000-2014. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 491, 340-351.
 • Stawski, P. (2012). Metoda oceny parametrów efektywności energetycznej w regionach. Energetyka, 12(702).
 • Stephenson, J., Barton, B., Carrington, G., Gnoth, D., Lawson, R., Thorsnes, P. (2010). Energy Cultures: A framework for understanding energy behaviours. Energy Policy, 38, 6120-6129.
 • The European Communities (1993). Towards Sustainability-the European Community Programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development. Official Journal of European Communities, No C 138/5.
 • The World Commission on Environmental and Development (1987). Our Common Future. Oxford University Press.
 • United Nations (1972). Report of the United Nations Conference on the Human Enviroment, Stockholm. 5-6 June 1972.
 • United Nations (1992). Agenda 21. Conference on Environment & Development Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June.
 • United Nations (2000). United Nations Millennium Declaration. General Assembly, 18 September 2000.
 • United Nations (2012). The future we want. Resolution adopted by the General Assembly on 27 July 2012.
 • United Nations (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015.
 • Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 831).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576524

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.