PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4(44) | 43--53
Tytuł artykułu

Wpływ portu morskiego na lokalne otoczenie. Studium przypadku przedsiębiorstwa portowej sfery eksploatacji

Warianty tytułu
The Impact of Seaport on Its Local Environment. The Case Study of the Stevedoring Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pozytywne oddziaływanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenach portów morskich na lokalne otoczenie można rozpatrywać w dwojaki sposób. Tradycyjne ujęcie wynika z zaangażowania w realizację funkcji gospodarczych portu morskiego czynnika ludzkiego (mieszkańców gminy portowej) oraz pochodzących od przedsiębiorstw portowych, a przewidzianych prawem, transferów nierekompensowanych do budżetu gminnego. Szerszy kontekst tego oddziaływania obejmuje aktywność związaną z dobrowolnym wsparciem przez podmioty portowe lokalnej sfery społecznej w ramach realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem artykułu jest identyfikacja w dwóch ujęciach (tradycyjnym i rozszerzonym) kierunków pozytywnego wpływu działalności wybranego przedsiębiorstwa portowej sfery eksploatacji (PPSE) na lokalne otoczenie portu morskiego. W badaniach wykorzystano metodę pojedynczego studium przypadku. Podmiotem badań był największy PPSE funkcjonujący w granicach administracyjnych portu morskiego w Szczecinie. Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że wpływ PPSE na lokalne otoczenie może być istotny, zarówno w tradycyjnym ujęciu, związanym z oddziaływaniem na lokalny rynek pracy oraz lokalne transfery podatkowe, jak również w szerszym zakresie, związanym z wpływem na lokalną sferę społeczną, w tym w szczególności w relacjach ze szkolnictwem wyższym (na płaszczyźnie kształcenia oraz B+R). Wyniki badań wskazują także, że wielopłaszczyznowe i długoterminowe współdziałanie PPSE z instytucjami funkcjonującymi w lokalnym otoczeniu portu morskiego staje się nieodzownym elementem jego działalności. W sytuacji coraz silniejszej pozycji pracowników na rynku pracy oraz niedoboru wysoko wykwalifikowanych kadr, jak również coraz większej świadomości i wrażliwości społeczeństwa na negatywne aspekty działalności gospodarczej portów morskich, zidentyfikowana w badaniach pozytywna aktywność może w dłuższej perspektywie przynieść angażującym się w nią podmiotom wymierne korzyści. Należą do nich przede wszystkim korzyści związane z poprawą wizerunku podmiotu jako organizacji odpowiedzialnej społecznie oraz te związane z uzyskaniem dostępu do wiedzy i wysoko wykwalifikowanej siły roboczej (dzięki rozwojowi współpracy z lokalnym szkolnictwem wyższym).(abstrakt oryginalny)
EN
The positive impact of seaport enterprises on the local environment can be considered in two ways. The traditional approach stems from the involvement of the human factor (the inhabitants of the port city) in the economic function of seaports. This approach also includes the realisation of tax transfers by port enterprises to the port city budget. The wider context of this impact includes an activity related to voluntary support by port entities the local environment as a part of the implementation of the CSR concept. The aim of the article is to identify in two approaches (traditional and extended) directions of the positive impact of the stevedoring enterprise (reloading and storage enterprise) activities on the local environment of the seaport. In the research study the single case study method was applied. The research subject was the largest stevedoring enterprise operating in the port of Szczecin. The results of the conducted research proved that the impact of stevedoring enterprise on the local environment (Szczecin port city) is substantial, both in the traditional approach related to the impact on the local labour market and local tax transfers as well as in a wider scope, in particular in relations with a higher education institutions (in the area of education and R&D). The research results also indicated that the multidimensional and long-term cooperation of the stevedoring enterprise with institutions operating in the local environment of the seaport becomes an indispensable element of its general activity. In the situation of an increasingly stronger position of employees on the labour market and the shortage of highly qualified personnel as well as the increasing awareness and sensitivity of the society to the negative aspects (external costs) of seaport economic activity, positive activity identified in the research study can in the long perspectives bring measurable benefits to entities involved in it. These include, above all, the benefits associated with improving the image of the RSE as a socially responsible organization and those related to obtaining access to knowledge and a highly qualified workforce (thanks to the development of cooperation with local institutions of higher education).(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Amato, D. (1999). Port Planning and Port/City Relations. The Dock & Harbour Authority, 80, 45-48.
 • Benacchio, M., Ferrari, C., Haralambides, H.E., Musso, E. (2001). On the Economic Impact Of Ports: Local vs. National Costs and Benefits. Forum of Shipping and Logistics, Special Interest Group on Maritime Transport and Ports International Workshop, July, 8-10.
 • Bottasso, A., Conti, M., Ferrari, C., Merk, O., Tei, A. (2013). The Impact of Port Throughput on Local Employment: Evidence from a Panel of European Regions. Transport Policy, 27, 32-38.
 • Boza, J., González, M. M., de León, J. (2017). Port Authority Corporate Social Responsibility (CSR) and Perceptions of Entrepreneurs and Port Enterprises. Cooperativismo & Desarrollo, 25 (111).
 • Daamen, T.A., Vries, I. (2013). Governing the European Port-City Interface: Institutional Impacts on Spatial Projects between City and Port. Journal of Transport Geography, 27, 4-13.
 • Davis, H.C. (1983). Regional Port Impact Studies: A Critique and Suggested Methodology. Transportation Journal, 61-71.
 • De Langen, P. W. (2006). Stakeholders, Conflicting Interests and Governance in Port Clusters. Research in Transportation Economics, 17, 457-477.
 • DeSalvo, J.S. (1994). Measuring the Direct Impacts of a Port. Transportation Journal, 4 (33), 33-42.
 • Ferrari, C., Percoco, M., Tedeschi, A. (2010). Ports and Local Development: Evidence from Italy. International Journal of Transport Economics / Rivista internazionale di economia dei trasporti, 1 (37), 9-30.
 • Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie zachodniopomorskim. Charakterystyka demograficzna (2014). Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 • Green Paper Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility (2001). Brussels: Commission of the European Communities COM(2001) 366 final.
 • Grewal, D., Darlow, N.J. (2007). The Business Paradigm for Corporate Social Reporting in the Context of Australian Seaports. Maritime Economics & Logistics, 2 (9), 172-192.
 • Gripaios, P., Gripaios, R. (1995). The Impact of a Port on its Local Economy: The Case of Plymouth. Maritime Policy and Management, 1 (22), 13-23.
 • Grzegorczyk, W. (2015). Studium przypadku jako metoda badawcza i dydaktyczna w naukach o zarządzaniu. [W:] W. Grzegorczyk (red.), Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków (s. 1-16). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Haezendock, L.E. (2001). Essays on Strategy Analysis for Seaports. Leuven: Garant.
 • Hiranandani, V. (2014). Sustainable Development in Seaports: A Multi-Case Study. WMU Journal of Maritime Affairs, 1 (13), 127-172.
 • Hoyle, B.S. (1989). The Port-City Interface: Trends, Problems and Examples. Geoforum, 4 (20), 429-435.
 • Klopott, M. (2009). Port as Link In the Greek Supply Chain - The Example of the Port of Gdynia In Poland. [W:] R. Rodriguez- Martos Dauer (red.), Maritime Transport IV. Fourth International Congress on Maritime Transport 2009. Barcelona.
 • Matczak, M. (2016). Polskie porty morskie jako biegun rozwoju gospodarczego kraju i regionów lokalizacji. Raport. Actia Forum.
 • Misztal, K. (2010). Organizacja i funkcjonowanie portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Musso, E., Benacchio, M., Ferrari, C. (2000). Ports and Employment in Port Cities. International Journal of Maritime Economics, 2 (4), 283-311.
 • Notteboom, T., Winkelman, W. (2002). Stakeholders Relations Management in Ports: Dealing with the Interplay of Forces among Stakeholders in a Changing Competitive Environment. Proceedings of the 2002 Annual Conference of the International Association of Maritime Economists. Panama City. Pobrano z: http://www.eclac.cl/Transporte/perfil/ iame_papers/papers.asp (30.01.2014).
 • Parola, F., Maugeri, S. (2013). Origin and Taxonomy of Conflicts in Seaports: Towards a Research Agenda. Research in Transportation Business & Management, 8, 114-122.
 • Pluciński, M. (2004). Teoretyczne aspekty związków ekonomiczno-społecznych łączących miasta portowe z portami morskimi położonymi na ich terenie. W: Transport jako czynnik integracji regionów. Materiały konferencyjne "Translog 2004" (s. 269-278). Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Rocznik Statystyczny Szczecina 2014 (2014). Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 • Shan, J., Yu, M., Lee, C.Y. (2014). An Empirical Investigation of the Seaport's Economic Impact: Evidence from Major Ports in China. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 69, 41-53.
 • Suykens, F. (1989). The City and Its Port - An Economic Appraisal. Geoforum, 4 (20), 437-445.
 • Szwankowska, B., Szwankowski, S, Tubielewicz, A. (1994). Współzależność funkcjonowania portu i miasta portowego (w warunkach gospodarki rynkowej). Gdańsk: Wydawnictwo Instytutu Morskiego w Gdańsku.
 • Trans-Port: Praktycy w nauce - nauka w praktyce (2015). Szczecin.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. Dz.U. 1997 nr 9, poz. 44.
 • Vanelslander, T. (2016). Seaport CSR: Innovation for Economic, Social and Environmental Objectives. Social Responsibility Journal, 2 (12), 382-396.
 • Wagner, N. (2017). Identification of the Most Important Sustainability Topics in Seaports. Logistics and Transport, 34, 79-88.
 • Wiegmans, B.W., Louw, E. (2011). Changing Port-City Relations at Amsterdam: A New Phase at the Interface? Journal of Transport Geography, 4 (19), 575-583.
 • Yin, R.K. (2017). Case Study Research and Applications: Design and METHODS. Sage Publications.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576662

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.