PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 | 31--54
Tytuł artykułu

Using TMAI to Determine the Competitive Position of Companies in Poland's Chemical Industry

Autorzy
Warianty tytułu
Zastosowanie TMAI do określenia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora chemicznego w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Sektor chemiczny jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki europejskiej. Obecnie najszybszego wzrostu przemysłu chemicznego oprócz rynków azjatyckich, oczekuje się w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce. Polski przemysł chemiczny stoi jednak w obliczu wielu wyzwań, takich jak wysokie ceny surowców, ostrzejsze normy środowiskowe i rosnąca konkurencja. W związku z tym właściwe jest określenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw w sektorze chemicznym w Polsce. Cel ten został osiągnięty poprzez zastosowanie taksonomicznej miary atrakcyjności inwestycyjnej (TMAI), która należy do grupy wielowymiarowych analiz porównawczych. Ocenę przeprowadzono na przykładzie 23 spółek chemicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) pod kątem płynności, zadłużenia, obrotowości rentowności i efektywności rynkowej. Badane podmioty zostały uszeregowane pod względem zajmowanej pozycji konkurencyjnej w dwóch momentach czasowych, 2012 i 2016. Rankingi przedsiębiorstw zostały przedstawione w dwóch wariantach, a mianowicie z uwzględnieniem współczynników wagowych oraz bez ich uwzględnienia. Badania potwierdziły zgodność rankingów wyznaczonych w obu wariantach zastosowanej metody. Wysokie pozycje w rankingu utrzymywała większość przedsiębiorstw zajmujących się produkcją nawozów mineralnych. Chociaż przedsiębiorstwa kosmetyczne zostały w 2012 r. sklasyfikowane na niskim poziomie, większość z nich odnotowała poprawę w 2016 r. Odwrotnie było w przypadku producentów produktów farmaceutycznych i medycznych. Uzyskane wyniki są przydatne w ocenie wartości rynkowej podmiotów z sektora chemicznego oraz w opracowywaniu strategii rozwoju tego sektora w świetle idei rozwoju zrównoważonego. (abstrakt oryginalny)
EN
Currently, the fastest growth of the chemical industry is, besides the Asian markets, expected in the countries of Central and Eastern Europe, including Poland. However, the Polish chemical industry is facing several challenges, such as high prices of raw materials, tougher environmental standards and growing competition from the rapidly growing Asian markets. It is, therefore, appropriate to define the competitive position of companies in the chemical industry in Poland. This goal was achieved through the use of the Taxonomic Measure of Attractiveness of Investment (TMAI), which belongs to a group of multidimensional comparative analysis. The assessment was made of 23 chemical companies listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE) in Poland in terms of liquidity, debt, turnover, profitability and market efficiency. Companies were ranked in terms of their competitive position in two-time points, 2012 and 2016. Rankings were presented in two variants namely, with weighted and unweighted indicators. The research confirmed a compliance of companies' rankings calculated in both variants of the applied method. Repeatedly high ranking positions were achieved by the majority of companies engaged in the production of mineral fertilizers. Although cosmetics companies were, in 2012, classified low, most of them recorded improvements in 2016. The opposite was observed in respect of manufacturers of pharmaceutical and medical products. The results obtained are useful in assessing the market value of companies in the chemical industry and in developing strategies for the development of the chemical industry in the light of sustainable development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--54
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Rzeszów, Poland
Bibliografia
 • Barthelemy, P.; Agyeman-Budu, E. (2016). European chemical industry's contribution to sustainable development. Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry 1: 28-32
 • Buckley, P.J.; Pass, C.L.; Prescott, K. (1990). The Implementation of an International Market Servicing Strategy in UK Manufacturing Firms. British Journal of Management 1: 127-136.
 • Central Statistical Office (GUS), Statistical Yearbook of Industry - Poland (2016) Warsaw. Available at: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-przemyslu-2016,5,10.html (accessed 20 July 2017).
 • Chemical Industry Vision 2030: A European Perspective (2016). Available at: https://www.accenture.com/us-en/insight-chemical-industry-vision-2016 (accessed 25 July 2017).
 • Chemical Sector in Poland. Polish Information and Foreign Investment Agency Warsaw. Available at: http://www.msp.gov.pl/en/polish-economy/economic-news/5067,Chemical-industry-in-Poland.html (2013) (accessed 20 July 2017).
 • Chen, Y.-S.; Chang, K.-C. (2013). The nonlinear effect of green innovation on the corporate competitive advantage. Quality and Quantity 47: 271-286.
 • Chorób, R. (2012). The significance of innovative integration relations in regional development compared to globalization processes. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 28: 370-377.
 • Chrzanowska, M.; Zielińska-Sitkiewicz, M. (2014). An Application of Taxonomic Measure Attractiveness of Investment for Classification of Major Construction Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2(301): 39-50.
 • de Menezes, U.; Dias, V.; Gomes, C.; Scherer, F.; Kruglianskas, I. (2013). Management of Sustainable Innovation in an Internationalized Company. Journal of Technology Management & Innovation 8: 264-273.
 • den Butter, F.A.; Möhlmann, J.L.; Wit, P. (2008). Trade and product innovations as sources for productivity increases: an empirical analysis. Journal of Productivity Analysis 30(3): 201-211.
 • Díaz López, F.J.; Montalvo, C. (2015). A comprehensive review of the evolving and cumulative nature of eco-innovation in the chemical industry. Journal of Cleaner Production 102: 30-43.
 • Dmitruk, J. (2012). Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestowania (TMAI) na przykładzie spółek giełdowych (Taxonomic Measure of Investment Attractiveness on the example of Listed Companies). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 99: 161-173.
 • Dzikowska, M.; Gorynia, M; Jankowska, B. (2017). The theoretical, empirical and methodological aspects of company competitiveness. In: Dzikowska, M.; Gorynia, M.; Jankowska, B. (eds). International competitiveness of Polish Companies: during and after the global economic crisis: 93-122. Warsaw: Difin.
 • Emerging Markets Information Service (EMIS) Polska. Avaiable at: https://www.emis.com/pl (accessed 25 June 2017).
 • Flotyński, M. (2016). The application of a multidimensional comparative analysis for the short selling of stocks. In: Urbanek, P. (ed.). Economy Today. An Interdisciplinary Approach to Contemporary Economic Challenges: 147-168. Łódź: University of Łódź Publishing.
 • Gietka, A.; Lubiewa-Wieleżyński, W. (2010). Sustainable development of the Polish chemical industry - challenges and barriers. Chemik 64(6): 1-2.
 • Gladkykh, D. (2015). European chemical industry competitiveness: historical trends and development prospects. Baltic Journal of Economic Studies 1: 62-66.
 • Gostkowska-Drzewicka, M. (2015). Kondycja finansowa jako wyznacznik pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw deweloperskich (Financial standing as a determinant of competitive position of real estate development companies). Financial Sciences 1(22): 49-68.
 • Horta, I.M.; Camanho, A.S. (2014). Competitive positioning and performance assessment in the construction industry. Expert Systems with Applications 41, 974-983.
 • http://ciechgroup.com (accessed 25 June 2018).
 • https://www.money.pl (accessed 25 June 2018).
 • Hyršlová, J.; Tomšík, P.; Vnoučková, L. (2017). Relation between sustainability-related communication and competitiveness in the chemical industry. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 65(1): 283-292.
 • Kajanowa, J. (2009). Competitiveness and chemical industry in the Slovak republic. Economics & Management 14: 802-808.
 • Kamerschen, D.R.; McKenzie, R.B.; Nardinelli, C. (1992). Ekonomia [Economics]. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza Solidarność.
 • Kawachi, S. (2003). Technological competitiveness in the chemical industry. Computer Aided Chemical Engineering 15: 7-11.
 • Koralun-Bereźnicka, J. (2013). Corporate Performance: A Ratio-Based Approach to Country and Industry Analyses. Heidelberg: Springer.
 • Korkosz-Gębska, J. (2016). Wykorzystanie koncepcji CSR w działalności przedsiębiorstw sektora chemicznego (The implementation of CSR concept in activity of companies of chemical industry). Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series 93: 221-230.
 • Li, J.; Hu, S. (2017). History and future of the coal and coal chemical industry in China. Resources, Conservation and Recycling 124: 13-24.
 • Lin, Y.-H.; Chen, Y.S. (2017). Determinants of green competitive advantage: the roles of green knowledge sharing, green dynamic capabilities, and green service innovation. Quality and Quantity 51: 1663-1685
 • Majchrzak, J. (2013). Reindustrialisation of the European Union as an opportunity for the chemical industry in Poland. Chemik 67(3): 175-176.
 • Mastalerz-Kodzis, A. (2012). Application of Fundamental Analysis Methods to Compare Efficiency of Complex Portfolios consisting of Values Listed on Stock Exchange. Proceedings of the 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, Karvina: Silesian University, School of Business Administration.
 • Matthyssens, P.; Vandenbempt, K. (1998). Creating competitive advantage in industrial services. Journal of Business & Industrial Marketing 13: 339-355.
 • Mierzecki, R. (1998). The Polish Chemical Industry. In: Homburg, E.; Travis, A.S.; Schröter, H.G. (eds) The Chemical Industry in Europe, 1850-1914: Industrial Growth, Pollution, and Professionalization: 59-71. Dordrecht-Boston-London: Springer Netherlands.
 • Nermend, K. (2009). Vector Calculus in Regional Development Analysis. Comparative Regional Analysis Using the Example of Poland, Heidelberg: Physica-Verlag.
 • Nielsen, F.; Muzellec, B.; Nock, R. (2016). Classification with mixtures of curved Mahalanobis metrics. 2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). p. 241-245. Phenix. Available at: https://doi.org/10.1109/ICIP.2016.7532355 (accessed 20 July 2018).
 • Nowak, E. (1997). A Multi-Dimensional Comparative Analysis in the Modelling of the Financial Condition of Enterprises. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia Vol. XXXI, Sectio H: 111-123.
 • Owczarzak, R. (2004). Globalizacja a potencjał i pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa (Globalization in the face of a company's potential and competitive position). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2: 163-182.
 • Piatkowski, M. (2012). Factors Strengthening the Competitive Position of SME Sector Enterprises. An Example for Poland. Procedia Social and Behavioural Science 58: 269-278.
 • Pieloch-Babiarz, A. (2015). Ocena atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie (Assessment of investment attractiveness of socially responsible listed companies). Journal of Management and Finance 13(1): 21-37.
 • Pietrzak, M. (2013). Competitiveness of Europe in manufacture of chemicals in the conditions of globalization. Economic and Regional Studies 3: 41-48.
 • Pociecha, J.; Zając, K. (1989). Cluster analysis methods and regression modeling. Control Cybernetics 18(1): 69-80.
 • Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press
 • Prahalad, C.K.; Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Core Corporation. Harvard Business Review 68(3): 79-91.
 • Rutkowska-Ziarko, A. (2013). Fundamental Portfolio Construction Based on Mahalanobis Distance. In: Lausen, B.; van den Poel, D.; Ultsch, A. (eds). Algorithms from and for Nature and Life. Classification and Data Analysis: 417-426. Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London: Springer.
 • Sipa, M. (2015). Determinants of Competitiveness of Small Enterprises: Polish Perspective. Procedia Economics and Finance 27: 445-453.
 • Siudek, T., Zawojska, A. (2014). Competitiveness in the economic concepts, theories and empirical research. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 13(1): 91-108.
 • Srivastava, M.; Franklin, A.; Martinette, L. (2013). Building a Sustainable Competitive Advantage. Journal of Technolody Management and Innovation 8(2): 47-60.
 • Strategia dla przemysłu chemicznego w Polsce do 2010 roku. Available at: https://www.msp.gov.pl/download/2/11630/Strategiadlaprzemysluchemicznegodo2010roku.pdf (2002) (accessed 20 July 2017).
 • Tarczyński, W. (2014). Different variants of fundamental portfolio. Folia Oeconomica Stetinensia 14(1): 47-62.
 • Tarczyński, W.; Łuniewska, M. (2005). Stability of Selected Linear Ranking methods - An Attempt of Evaluation for Polish Stock Market. In: Baier, D.; Wernecke, K.-D. (eds). Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems: 523-534. Berlin-Heidelberg-New York: Springer Verlag.
 • Terterov, M.; Reuvid, J. (eds). (2005). Doing Business with Poland, 4th edition, London: GMB Publishing company Ltd.
 • Węgrzyn, T. (2015). The TMAI Model - Performance of portfolios constructed on the base of correlated and uncorrelated financial ratios. Folia Oeconomica Stetinensia 14(2): 125-139.
 • Zalewski, A. (2014). Analiza konkurencyjności polskiego eksportu nawozów azotowych (Analysis of the competitiveness of Polish export of nitrogen fertilizers). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 14(1): 141-147.
 • Zygmunt, A. (2013). Wielowymiarowa analiza porównawcza kondycji finansowej przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w województwie opolskim (A comparative multivariate analysis of financial situation of manufacturing enterprises from the region of Opole). The Wroclaw School of Banking Research Journal 2(34): 477-488.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576676

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.