PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 4 | 55--81
Tytuł artykułu

Environmental Awareness of Farmers and Farms' Characteristics

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Świadomość środowiskowa rolników a wybrane elementy charakterystyki gospodarstw
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Głównym celem artykułu była ocena postrzegania przez rolników wpływu rolnictwa na środowisko naturalne oraz identyfikacja cech gospodarstw zarządzanych przez rolników różniących się stopniem świadomości środowiskowej. Badaniami objęto 600 gospodarstw towarowych z terenu całej Polski uczestniczących w FADN. Ocenę świadomości rolników w przedmiotowym zakresie przeprowadzono z wykorzystaniem skali Likerta. W zależności od uwzględnionego elementu środowiska naturalnego od ok. 30 do 60% rolników było świadomych negatywnego wpływu produkcji rolniczej na przyrodę. Głównym motywem uzasadniającym potrzebę ochrony przyrody jest zdaniem badanych rolników troska o zdrowie - stosunkowo niewielu rolników wiąże potrzebę ochrony środowiska z warunkami działalności gospodarczej. Przeprowadzone analizy wykazały też, że rolnicy świadomi negatywnego wpływu produkcji rolniczej na środowisko naturalne prowadzili gospodarstwa o przeciętnie większym potencjale produkcyjnym, wyższej intensywności i lepszych wynikach ekonomicznych. Wyższy poziom świadomości rolników z gospodarstw prowadzących bardziej intensywną produkcję przeczy tezie, że rolnicy intensywnie gospodarujący nie dostrzegają problemów środowiskowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The major objective of the article was to assess how farmers perceive the environmental impact of agriculture and to identify the characteristics of farms managed by farmers differing in terms of environmental awareness. The studies covered 600 commercial farms across Poland, participating in the FADN. Awareness of farmers in this area was assessed using the Likert scale. Depending on the included element of the natural environment, from about 30 to 60% of the farmers were aware of the negative environmental impact of agricultural production. According to the farmers surveyed, the main motive justifying a need to protect the environment is care for health - relatively few farmers associate a need to protect the environment with the conditions of economic activities. The analyses carried out also showed that farmers aware of the negative environmental impact of agricultural production managed farms with the higher production potential on average, higher intensity and better economic results. The higher level of awareness of farmers from farms conducting the more intensive production contradicts the argument that intensively farming farmers do not see environmental problems. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
55--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Alexandratos, N., Bruinsma, J. (2012). World Agriculture Towards 2030/2050, The 2012 Revision. Food and Agriculture Organization of The United Nations, Rome.
 • Arbuckle, J.G. Jr, Morton, L.W., Hobbs J. (2015). Understanding Farmer Perspectives on Climate Change Adaptation and Mitigation, The Roles of Trust in Sources of Climate Information, Climate Change Beliefs, and Perceived Risk. Environment and Behavior, 47(2), pp. 205-234.
 • Beedell, J.D.C., Rehman, T. (1999). Explaining farmers conservation behaviour: Why do farmers behave the way they do? Journal of Environmental Management, 57, pp. 165-176.
 • Bobrecka-Jamro, D., Janowska-Miąsik, E. (2014). Zanieczyszczenia gazowe środowiska pochodzące z rolnictwa i strategie ich ograniczania, Fragm. Agron., 31(3), pp. 30-40.
 • Brodzińska, K. (2012). Świadomość ekologiczna rolników a praktyka gospodarowania, Roczniki Naukowe SERiA, z. 14, No. 5, pp. 34-38.
 • Buchanan, J.M., Stubblebine, W.C. (1962). Externality. Economica, No. 29, pp. 371-384.
 • Carson, R. (1962). Silent Spring. Boston New York: A Mariner Book Houghton Mifflin Company.
 • Cook, S., Silici, L., Adolph, B., Walker, S. (2015). Sustainable intensification revisited. Food and agriculture, Issue Paper March 2015. International Institute for Environment and Development.
 • Czyżewski, A., Staniszewski, J. (2018). Zrównoważona intensyfikacja rolnictwa jako kombinacja efektywności nakładów ekonomicznych i środowiskowych. Zeszyty Naukowe SGGW, No. 3(18), pp. 80-90.
 • Daly, H.E. (1990). Sustainable Development: From Concept and Theory to Operational Principles. Population and Development Review, 16, pp. 25-43.
 • Elia, E. (2017). Farmers' Awareness and Understanding of Climate Change and Variability in Central Semi-arid Tanzania. University of Dar es Salaam Library Journal, No. 12(2), pp. 124-138.
 • Essays UK. (2017). Impacts of Green Revolution on Environment. Environmental Sciences, published 06.07.2018.
 • Gliniak, M., Sobczyk, W. (2013). Antropogeniczne Procesy Zasolenia Gleb. Edukacja Technika Informatyka. Roczniki 2013, No. 1(4), pp. 271-277.
 • Gołębiewska, B., Chlebicka, A., Maciejczak, M. (2016). Rolnictwo a środowisko. Bioróżnorodność i innowacje środowiskowe w rozwoju rolnictwa. Warszawa: Wieś Jutra.
 • Gołębiewska, B., Pajewski, T. (2016). Negatywne skutki produkcji rolniczej i możliwości ich ograniczania. Roczniki Naukowe SERiA, z. 18, No. 5, pp. 76-81.
 • Greiner, R. (2015). Motivations and attitudes influence farmers' willingness to participate in biodiversity conservation contracts. Agricultural Systems, No. 137, pp. 154-165.
 • Grzesiuk, K. (2014). Powstanie i ewolucja modelu homo oeconomicus. Roczniki Ekonomii i Zarządzania, No. 6(42), pp. 253-288.
 • Halbrendt, J., Gray, S., Chan-Halbrendt, C. (2012). Understanding Farmer's Perception to Environmentally Sustainable Practices for Enhanced Food Security Using Fuzzy Cognitive Mapping. Retrieved from: https://www.ifama.org/resources/files/2012. Conference/682_ Paper.pdf.
 • Hatton, T. (2003). Engineering our way forward through Australia's salinity challenge. Australian Journal of Water Resources, 7(1), pp. 13-21.
 • Hayran, S., Gul, A., Saridas, M.A. (2018). Farmers' sustainable agriculture perception in Turkey: The case of Mersin province. New Medit. A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, No. 3, pp. 70-78.
 • Herzele, van A., Gobin, A., Gossum, van P., Acosta, L., Waas, T., Dendoncker, N., De Frahan, B.H. (2013). Effort for money? Farmers rationale for participation in agri-environment measures with different implementation complexity. Journal of Environmental Management, No. 131, pp. 110-120.
 • Holloway, L., Ilbery, B. (1996). Farmers' attitudes towards environmental change, particularly, global warming, and the adjustment of crop mix and farm management 12. Applied Geography 13, 16(2), pp. 159-171.
 • Hyland, J.J., Jones, D.L., Parkhill, K.A., Barnes, A.P., Williams, A.P. (2015). Farmers' perception of climate change: identifying types. Agriculture and Human, Vol. 33(2), pp. 323-339. DOI: 10.1007/s10460-015-96089.
 • Inman, A., Winter, M., Wheeler, R., Vrain, E., Lovett, A., Collins, A., Johnes, P., Cleasby, W. (2018). An exploration of individual, social and material factors influencing water pollution mitigation behaviours within the farming community. Land Use Policy, No. 70, pp. 16-26.
 • IPCC (2006). Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume Agriculture, Forestrand Other Land Use. Emissions From Livestock and Manure Management.
 • Jugowar, J.L., Rzeźnik, W., Mielcarek, P. (2015). Emisje z sektora rolniczego - problem, którego nie unikniemy. Ogólnopolska konferencja upowszechnieniowo-wdrożeniowa: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy dla Nauki, Praktyki i Doradztwa, CBR Warszawa, 30.09.2015 r.
 • Kagan, A. (2011). Oddziaływanie rolnictwa na środowisko naturalne. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, No. 3(328), pp. 99-115.
 • Kałuża, H. (2009). Świadomość ekologiczna rolników a zrównoważony rozwój rolnictwa. Journal of Agribusiness and Rural Development, No. 3(13), s, 63-71.
 • Kiełbasa, B., Pietrzak, S., Uleń, B., Drangert, J.O., Tonderski, K. (2018). Sustainable agriculture: The study on farmers' perception and practices regarding nutrient management and limiting losses. Journal of Water and Land Development, No. 36(1-3), pp. 67-75.
 • Kostecka, J., Mroczek, J.R. (2007). Świadomość ekologiczna rolników a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich podkarpacia. Ekonomia i Środowisko, No. 2(32), 164-177.
 • Kulawik, J. (2015). Wybrane problemy rolnictwa światowego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3(344), pp. 19-46.
 • Majewski, E. (2001). Jakość zarządzania w gospodarstwach rolniczych w Polsce w świetle badań. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Majewski, E., Sulewski, P., Wąs, A. (2018). Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w kontekście wyzwań Trwałego Rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Małażewska, S. (2019). Determinanty wartości dóbr publicznych generowanych przez rolnictwo. Praca doktorska, maszynopis. SGGW.
 • Marcinkowski, T. (2010). Emisja gazowych związków azotu z rolnictwa, Woda Środowisko Obszary Wiejskie, No. 10(3), pp. 175-189.
 • McCann, E., Sullivan, S., Erickson, D., De Young, R. (1997). Environmental Awareness, Economic Orientation, and Farming Practices: A Comparison of Organic and Conventional Farmers. Environ. Manage, No. 21(5), pp. 747-58.
 • McLaughlin, A., Mineau, P. (1995). The impact of agricultural practices on biodiversity. Agriculture, Ecosystems & Environment, No. 55(3), pp. 201-212.
 • Meadows, D.H., Meadows, D.I., Randers, J., Behrens III, W.W. (1972). The Limits of Growth. New York: Universe Books.
 • Mills, J., Gaskell, P., Reed, M., Short, C., Ingram, J., Boatman, N., Jones, N., Conyers, S., Carey, P., Lobley, M., Winter, M. (2013). Farmer Attitudes and Evaluation of Outcomes to On-Farm Environmental Management. Final Report, Countryside and Community Research Institute, Food and Environment Research Agency and Centre for Rural Policy, Exeter University.
 • Mitter, H., Larcher, M., Schönhart, M., Stöttinger, M., Schmid, E. (2019). Exploring Farmers' Climate Change Perceptions and Adaptation Intentions: Empirical Evidence from Austria. Environmental Management, No. 63(6), pp. 804-821.
 • Neyman, J. (1934). On the Two Different Aspects of the Representative Method: The Method of Stratified Sampling and the Method of Purposive Selection. Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 97, pp. 558-625.
 • Niles, M.T., Mueller, N.D. (2016). Farmer perceptions of climate change: Associations with observed temperature and precipitation trends, irrigation, and climate beliefs. Global Environmental Change, No. 39, pp. 133-142.
 • OECD (2004). Agriculture and the Environment: Lessons Learned from a Decade of OECD Work. Paryż: OECD.
 • OECD, (2001). Governance in the 21st Century. Paryż: OECD.
 • Pajewski, T. (2016). Zanieczyszczenie wody jako negatywny efekt działalności rolniczej. Roczniki Naukowe SERiA, Vol. 18, Issue 4, pp. 191-195.
 • Perepeczko, B. (2011). Świadomość ekologiczna mieszkańców i ich postawy proekologiczne. In: A. Bałtromiuk (ed.), Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 w świetle badań empirycznych (s. 187-212). Warszawa: IRWiR PAN.
 • Pinder, R.W., Adams, P.J., Pandis, S.N., Gilliland, A.B. (2006). Temporally resolved ammonia emission in ventories: current estimates, evaluation tools, and measurement needs. J. Geophys. Res. Atmos., 11(D16), pp. 1-14.
 • Pingali, P.L. (2012). Green Revolution: Impacts, limits, and the path ahead. PNAS, 109(31), pp. 12302- -12308.
 • Pingali, P.L. (2017). The Green Revolution and Crop Biodiversity. In: D. Hunter (ed.), Agricultural Biodiversity. New York: Routledge Press.
 • Pretty, J. (1997). The sustainable intensification of agriculture. Natural Resources Forum, nr 21(4), pp. 247-256.
 • Rogall, H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Sapek, A. (2013). Emisja amoniaku z rolnictwa w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2(335), pp. 114-123.
 • Schroeder, L.A., Chaplin, S., Isselstein, J. (2015). What influences farmers' acceptance of agrienvironment schemes? An ex-post application of the 'Theory of Planned Behaviour'. Appl Agric Forestry Res, 1(65), pp. 15-28.
 • Smith, A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodu. Warszawa: PWN.
 • Staniszewska, M. (2013). Wpływ rolnictwa na zmiany klimatu. Program klimatyczny Polskiej Zielonej Sieci. www.dlaklimatu.pl
 • Story, P.A., Forsyth, D.R. (2008). Watershed conservation and preservation: Environmental engagement as helping behavior. Journal of Environmental Psychology, No. 28(4), pp. 305-317.
 • Tanentzap, A.J., Lamb, A., Walker, S., Farmer, A. (2015) Resolving Conflicts between Agriculture and the Natural Environment. PLoS Biol 13(9): e1002242. p.1-13. doi:10.1371/journal. pbio.1002242.
 • Tatlidil, F.F., Tatlidil, H., Boz, I. (2008). Farmers' perception of sustainable agriculture and its determinants: a case study in Kahramanmaras province of Turkey. Environment, Development and Sustainability, No. 11(6), pp. 1091-1106.
 • Tilman D. (1999): Global environmental impacts of agricultural expansion: The need for sustainable and efficient practices. PNAS, 96(11), pp. 5995-6000.
 • UN (1987). Our Common Future. The World Commission on Environment and Development. Oxford University Press.
 • Tilman, I., Cassman K.G., Matson, P.A., Naylor, R., Polasky, S. (2002). Agricultural sustainability and intensive production practices. Nature, No. 418, pp. 671-677.
 • UN (2013). World Economic and Social Survey 2013 Sustainable Development Challenges. New York: United Nations publication.
 • UN (2014). Report of the Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals. New York: United Nations publication.
 • U Thant, S. (1969). The problems of human environment. Raport UN. Resolution Bo. 2390.
 • Weltin, M., Zasada, I., Piorr, A., Debolini, M., Geniaux, G., Moreno Perez, O., Scherer, L., Tudela- Marco L., Schulp, C.J.E. (2018). Conceptualising fields of action for sustainable intensification - A systematic literature review and application to regional case studies. Leibniz-Centre of Agricultural Landscape Research, Eberswalder, Müncheberg, Germany.
 • Wik, M., Pingali, P., Broca, S. (2008). Background Paper for the World Development Report. Global Agricultural Performance: Past Trends and Future Prospects. World Bank: Washington, DC.
 • Wilkin, J. (2010). Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Warszawa: IRWiR PAN.
 • WWF (2018). Living Planet Report 2018: Aiming higher. Grooten M. and Almond R.E.A. (eds). Gland: WWF.
 • Wrzaszcz, W. (2012). Prośrodowiskowe praktyki rolne w świetle deklaracji respondentów objętych systemem FADN. Roczniki Naukowe SERiA, Vol. 14, z. 5, pp. 231-236.
 • Wrzaszcz, W., Prandecki, K. (2015). Sprawność ekonomiczna gospodarstw rolnych oddziałujących w różnym zakresie na środowisko przyrodnicze. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2(343), pp. 15-36.
 • Zanden, van J.L. (1991). The First Green Revolution: The Growth of Production and Productivity in European Agriculture. The Economic History Review, No. 44(2), pp. 1870-1914.
 • Zegar, J.S. (2007). Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4(313), pp. 5-27.
 • Zegar, J.S. (2012). Uwarunkowania i czynniki rozwoju rolnictwa zrównoważonego we współczesnym Świecie. In: J.S. Zegar (ed.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (15) (s. 131-189). Program Wieloletni 2011-2014, No. 50. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Żylicz, T. (2008). "Silna" trwałość rozwoju. AURA, 6, pp. 7.
 • Żylicz, T. (2008). "Słaba" trwałość rozwoju. AURA, 7, pp. 4-5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576750

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.