PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 5 (CD) | 333--351
Tytuł artykułu

Istota bezpieczeństwa w systemie obronnym w odniesieniu do złożonych procesów likwidacji SpW

Autorzy
Warianty tytułu
Security Essentials Regarding the Complexity of Liquidation and Disposal Processes of Military Equipment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była analiza procesów wytwórczych wpływających na bezpieczeństwo wyrobów w systemie obronnym państwa. Podjęto próbę systematyki elementów badań w zakresie bezpieczeństwa SpW w cyklu życia, ze szczególnym uwzględnieniem jego likwidacji i utylizacji. W badaniach zastosowano metody: interpretacji, wnioskowania, definiowania i modelowania procesów. Przedmiotowe bezpieczeństwo przekłada się na warunki w jakich działają przedsiębiorstwa przemysłu obronnego. Rola, zadania i działania każdej organizacji w przygotowaniach obronnych państwa wskazują na złożony problem organizacyjno-funkcjonalny oraz na zasadniczą misję przedsiębiorstwa przemysłu obronnego. Kontekst normatywno - prawny w zakresie przygotowań obronnych państwa pokazuje jak bardzo trudny jest to problem. Wyzwania przed jakimi stają organizacje wytwarzające wyroby obronne obligują do działań w kierunku redukcji ryzyka niespełnienia wymagań jakościowych, środowiskowych i prawnych w przedmiotowym zakresie. Problem badawczy kieruje na zagadnienia dotyczące likwidacji SpW w warunkach nadzorowanych. W tym obszarze tematycznym, na pierwszy plan wysuwają się problemy związane z kompetencjami i świadomością uczestników procesów. Mimo pogłębiającej się wiedzy i świadomości odnośnie wymagań prawnych, operacyjnych i środowiskowych, wciąż istnieje konieczność ich doskonalenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to emphasize the importance of manufacturing processes affecting the safety of products in the defense system of the state. An attempt was made to systematize the elements of research in the area of SpW safety in the life cycle, with particular emphasis on its decommissioning and utilization. The research used methods of: interpretation, inference, defining and modeling processes. This security translates into the conditions in which defense industry companies operate. The role, tasks and activities of each organization in the defense preparations of the state indicate a complex organizational and functional problem and the basic mission of the defense industry enterprise. The normative and legal context in the defense preparations of the state shows how difficult this problem is. Challenges faced by organizations that produce defense products oblige to reduce the risk of failure to meet quality, environmental and legal requirements in this area. The research problem addresses issues related to, for example, liquidation and disposal of SpW in supervised conditions. In this thematic area, problems related to the competences and awareness of process participants are at the forefront. Despite the growing knowledge and awareness of legal, operational and environmental requirements, there is still a need to improve them. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
333--351
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
 • AQAP 2110 (2016). Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji, NATO NSA.
 • Decyzja (2015). Nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz. MON z dnia 1.10.2015 r., poz. 275).
 • Decyzja (2015 a). Nr 447/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w resorcie obrony narodowej procedur wykonawczych dotyczących zapewnienia jakości wyrobów obronnych (Dz. Urz. MON z dnia 13.11.2015).
 • Decyzja (2017). Nr 141/MON z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.Urz.MON.2017.149).
 • Decyzja (2014). Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Wytycznych do przeprowadzenia Przeglądu Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz. Urz. MON z dnia 7 lutego 2014 r.).
 • Decyzja (2013). Nr 444/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej sprzętu wojskowego oraz wycofywania sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska (Dz.Urz.MON.2013.397).
 • ISO 9001(2016). Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Warszawa: PKN.
 • Rozporządzenie (2010). Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U.2010.222.1451)
 • Rozporządzenie (2004). Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych (Dz.U. z 2004 r., Nr 94 poz.924 ze zm.)
 • Rozporządzenie (2004 a). Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1482), §2.
 • Rozporządzenie (2015). Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni innej niż broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2015 poz. 1468)
 • Rozporządzenie (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L/190 z dnia 12 lipca 2006 r., ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obron Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 18).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego, (Dz. U. z 2016 r., poz. 614).
 • Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716 oraz z 2016 r. poz. 2260).
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1048 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194. art. 3, pkt. 1 - 2.).
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U.2012.1017 z późn. zm.).
 • Gręzicki M. (2018). Model zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów obronnych w pełnym cyklu ich życia. Rozprawa doktorska. Warszawa: WAT.
 • Krupnik D. (2009). System bezpieczeństwa ekologicznego w siłach zbrojnych RP. Rozprawa doktorska. Warszawa: AON.
 • Mitkow S. (2015). Wpływ systemu pozyskiwania sprzetu wojskowego na kształtowanie bezpieczeństwa militarnego Polski w XXI wieku. Gdynia: AMW.
 • D. Krupnik (2015 a) Wokół wojny handlowo-gospodarczej na płaszczyźnie ekologicznej. [w:] Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, red. J. Płaczek, Difin, Warszawa 2015: s. 310-339.
 • Krupnik D., Gręzicki M (2016). Modelowanie procesu pozbawiania cech użytkowych elementów sprzętu wojskowego w cyklu życia na wybranym przykładzie, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka". nr 5.
 • Gręzicki, M., Krupnik, D. (2015). Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami w eksploatacji sprzętu wojskowego, "Logistyka odzysku", nr 4.
 • Pokora W., Gręzicki M. (2017). Rola i znaczenie kontekstu w systemie zarządzania jakością zgodnym z najnowszymi standardami ISO i NATO, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 5.
 • Uzbr. (2013). 2465/13, Przepisy o gospodarowaniu mieniem Służby Uzbrojenia i Elektroniki, DD4.22.1, , Bydgoszcz: IWsp SZ. s. 26-28.
 • Instrukcja I-07-07.0 "Instrukcja pozbawiania cech użytkowych broni palnej" przykładowego przedsiębiorstwa przemysłu obronnego.
 • Wojtas, J. (2017). Wariant zagospodarowania mienia ruchomego przejmowanego z MON i MSWiA, AMW, Warszawa 2017, (pozycja niepublikowana).
 • Wojtas J. (2017 a). Wycena szacunkowa materiałów uzyskanych z demontażu radiolinii R-404. Materiały AMW, 05.02.2005 r. (pozycja niepublikowana).
 • Wywiad (2017). Wywiad z p.o. Prezesa AMW i Doradcą Prezesa AMW w siedzibie AMW w dniu 18.10.2017 r. (materiał niepublikowany).
 • Górzyński (2017). Polska broń sprzedana Ukrainie znalazła się w Afryce., www.wp.pl, 26.09.2017 r., g. 16.39).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171576766

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.